T/1087/37.

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

kiegészítõ ajánlása

a szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggõ egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló T/1087. számú törvényjavaslathoz

(Együtt kezelendõ a T/1087/29. számú ajánlással)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként, az Önkormányzati és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság), valamint az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottsága) megvitatta a szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggõ egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló, T/1087. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1087/30-36. számú kapcsolódó módosító javaslatokat.

Az Alkotmányügyi bizottság állásfoglalása szerint kétharmados döntést igényelnek:

- T/1087/29. számú ajánlás 14-76. pontjai

- T/1087/37. számú kiegészítõ ajánlás 12-13-14. pontjai.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat (egységes javaslat) minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal (határozati javaslattal) nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

I.

 1. Az Önkormányzati bizottság kapcsolódva Dr. Dornbach Alajos képviselõ T/1087/9. sz., továbbá az Alkotmányügyi bizottság T/1087/15. sz. módosító javaslatához (T/1087/29. ajánlás 2., 3., 5., 6., 8. pontja) a törvényjavaslat 3. §-ának a következõ módosítás javasolja:
 2. "3. § Az e törvény alapján kirótt közrendvédelmi bírságot [(5. § (3) bekezdése és a] 12. §), valamint a légijármû üzemeltetõjével szemben külön törvény szerint kiszabható közrendvédelmi bírságot (33. § (1) bekezdése) kormányrendeletben meghatározott eljárási szabályok szerint, az ott megjelölt célra lehet felhasználni. "

  T/1087/33/4. szám

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 9. pontjában ismertetett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/1087/33/1. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 3. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 4. § d) pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
 4. "d) az üzlet mûködésével függ össze: az a cselekmény, amely az üzlet területén az üzemeltetõ, foglalkoztatott tudomásával vagy közremûködésével valósul meg, illetve amelyet az üzemeltetõtõl, a foglalkoztatottól elvárható, a rendes üzletmenet biztosítása érdekében szükséges intézkedés elmulasztása tesz lehetõvé, feltéve, hogy - ez utóbbi esetben - az üzemeltetõ tud, vagy a tõle elvárható gondosság tanusítása esetén tudhatott volna a foglalkoztatott mulasztásáról; "

  Indokolás: Lásd a T/1087/34. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 5. Az Önkormányzati bizottság kapcsolódva Dr. Dornbach Alajos T/1087/9. sz. módosító javaslatához (T/1087/29. ajánlás 2. és 3. pontja) a törvényjavaslat 4. § d) pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
 6. "d) az üzlet mûködésével függ össze: az a cselekmény, amely az üzlet területén az üzemeltetõ, foglalkoztatott tudomásával vagy közremûködésével valósul meg, illetve amelyet az üzemeltetõtõl, a foglalkoztatottól elvárható, a rendes üzletmenet biztosítása érdekében szükséges intézkedés elmulasztása tesz lehetõvé, feltéve, hogy - ez utóbbi esetben - az üzemeltetõ tud a foglalkoztatott mulasztásáról; "

  Indokolás: Lásd a T/1087/30. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 7. Az Önkormányzati bizottság kapcsolódva az Alkotmányügyi bizottság T/1087/15/2. sz. módosító javaslatához (T/1087/29. ajánlás 13. pontja) a törvényjavaslat 4. § n) pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
 8. "n) sajtótevékenységet folytató, illetve egyéb tájékoztatást, hír- vagy mûsorszolgáltatást nyújtó: a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény, valamint a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény hatálya alá tartozó, idõszaki lap, rádió- és televízió-mûsor, könyv, röplap, egyéb szöveges kiadvány, a zenemûvet, grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, nyilvános közlésre szánt mûsoros filmszalag, videokazetta, videolemez, hangszalag és hanglemez, továbbá bármely más, a nyilvános közzététel szándékával készült tájékoztatást vagy mûsort tartalmazó technikai eszköz elõállításával, kiadásával és nyilvános közlésével kapcsolatos tevékenységet folytató természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ társaság;"

  Indokolás: Lásd a T/1087/31/1. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 9. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdése felvezetõ szövegének a következõ módosítását javasolja:
 10. "5. § (1) A települési önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban: jegyzõ) az üzletet közbiztonsági érdekbõl a büntetõ vagy szabálysértési eljárás [jogerõs] befejezéséig, de legfeljebb egy évi idõtartamra - a nyomozó, illetõleg a szabálysértési hatóság javaslatára - ideiglenesen bezárathatja, ha megállapítja, hogy az üzlet mûködésével összefüggésben az üzlet üzemeltetõjével vagy foglalkoztatottjával szemben

  Indokolás: Lásd a T/1087/35. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 11. Az Önkormányzati bizottság kapcsolódva Dr. Dornbach Alajos képviselõ T/1087/9. sz., továbbá az Alkotmányügyi bizottság T/1087/15. sz. módosító javaslatához (T/1087/29. ajánlás 2., 3., 5., 6., 8. pontja) a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdésének a következõ tartalmi és szerkezeti módosítását javasolja:
 12. "5. § (1) A települési önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban: jegyzõ) az üzletet közbiztonsági érdekbõl a büntetõ vagy szabálysértési eljárás jogerõs befejezéséig, de legfeljebb egy évi idõtartamra - a nyomozó, illetõleg a szabálysértési hatóság javaslatára - ideiglenesen bezárathatja, ha megállapítja, hogy az üzlet mûködésével összefüggésben az üzlet üzemeltetõjével vagy foglalkoztatottjával szemben

  [a) az üzlet szolgáltatását igénybevevõ sérelmére elkövetett] önbíráskodás (Btk. 273. §), csalás (Btk. 318. §), rablás (Btk. 321. §), kifosztás (Btk. 322. §), zsarolás (Btk. 323. §);

  [b) emberrablás (Btk. 175/A. §), emberkereskedelem (Btk. 175/B. §), illetve embercsempészés (Btk. 218. § ),]

  elkövetése miatt büntetõ, illetve szabálysértési eljárás indult."

  [c)] (2) A jegyzõ a nyomozó, illetve a szabálysértési hatóság javaslatára az (1) bekezdésben meghatározott érdekbõl és idõtartamra az üzletet ideiglenesen akkor is bezárhatja ha [az üzlet szolgáltatását igénybevevõ magatartásával összefüggésben] az üzlet mûködésével összefüggésben emberrablás (Btk. 175/A. §), emberkereskedelem (Btk. 175/B. §), embercsempészés (Btk. 218. §), üzletszerû kéjelgés elõsegítése (Btk. 205. §), kitartottság (Btk. 206. §), kerítés (Btk. 207. §), visszaélés kábítószerrel (Btk. 282. §), kóros szenvedélykeltés (Btk. 283. §), vagy a szabálysértésekrõl szóló 1968. évi I. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92. §-ában meghatározott tiltott kéjelgés, valamint a szexuális szolgáltatásra való felhívás tilalma (Sztv. 92/A. §) miatt indul büntetõ vagy szabálysértési eljárás. "

  Indokolás: Lásd a T/1087/33/2. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 13. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 5. § (2) bekezdés b) pontjának elhagyását javasolja:
 14. /(2) A jegyzõ az üzlet mûködési engedélyét visszavonja/

  "[a)] ha a szabálysértési, illetõleg a nyomozó hatóság javaslatára, ha az (1)-(2) bekezdésben meghatározott [jogsértést] bûncselekményt, illetve szabálysértést bírósági vagy hatósági határozat jogerõsen megállapította;

  [b) ha megállapítja, hogy az (1) bekezdésben meghatározott jogsértést jogerõsen megállapító hatósági határozat meghozatalát követõ két éven belül az (1) bekezdésben meghatározott bármely jogsértés miatt újabb hatósági eljárás indult.]"

  Indokolás: Lásd a T/1087/36. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 15. Az Önkormányzati bizottság kapcsolódva Dr. Dornbach Alajos képviselõ T/1087/9. sz., továbbá az Alkotmányügyi bizottság T/1087/15. sz. módosító javaslatához (T/1087/29. ajánlás 2., 3., 5., 6., 8. pontja) a törvényjavaslat 5. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 16. "[(2)] (3) A jegyzõ az üzlet mûködési engedélyét visszavonja

  a) a szabálysértési, illetõleg a nyomozó hatóság javaslatára, ha az (1)-(2) bekezdésben meghatározott [jogsértést] bûncselekményt, illetve szabálysértést bírósági vagy hatósági határozat jogerõsen megállapította;

  b) [ha megállapítja, hogy] az (1)-(2) bekezdésben meghatározott [jogsértést] bûncselekményt vagy szabálysértést jogerõsen megállapító hatósági határozat meghozatalát követõ két éven belül az (1) bekezdésben meghatározott bármely jogsértés miatt újabb hatósági eljárás indult, és a bûncselekményt, illetve szabálysértést bírósági vagy hatósági határozat jogerõsen megállapította, feltéve, ha az üzemeltetõ mindkét esetben ugyanaz a személy."

  T/1087/33/5. szám

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 10. pontjában ismertetett javaslattal.

  Megjegyzés: A bekezdés számozásának változtatása az elõzõ pontban foglalt módosító javaslat következménye.

  Indokolás: Lásd a T/1087/33/3. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 17. Az Önkormányzati bizottság kapcsolódva Dr. Dornbach Alajos képviselõ T/1087/9. sz., továbbá az Alkotmányügyi bizottság T/1087/15. sz. módosító javaslatához (T/1087/29. ajánlás 2., 3., 5., 6., 8. pontja) a törvényjavaslat 5. § (3) bekezdésének az elhagyását javasolja:
 18. "[(3) A cselekmény körülményeire, így különösen a jogsértés súlyára tekintettel az üzlet üzemeltetõje az (1) bekezdésben, illetve a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott jogkövetkezmény helyett ötszázezer forinttól egymillió forintig terjedõ közrendvédelmi bírsággal sújtható.
  A közrendvédelmi bírság alkalmazása a Rendõrség hatáskörébe tartozik és azt a Rendõrség határozatában megjelölt számlára kell befizetni.]
  "

  Indokolás: Lásd a T/1087/33/4. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 19. Az Önkormányzati bizottság kapcsolódva Dr. Dornbach Alajos képviselõ T/1087/9. sz., továbbá az Alkotmányügyi bizottság T/1087/15. sz. módosító javaslatához (T/1087/29. ajánlás 2., 3., 5., 6., 8. pontja) a törvényjavaslat 6. §-ának a következõ módosítását javasolja:
 20. "6. § Az 5. § (1)-[(2)](3) bekezdésében meghatározott jogsértés miatt büntetõ vagy szabálysértési eljárást folytató szerv az eljárás megindításáról, illetve a jogerõs ügydöntõ határozatáról értesíti a mûködési engedélyt kiadó jegyzõt. Az 5. § [(2)] (3) bekezdésé[nek a) pontjában]ben meghatározott esetekben a bírósági ügydöntõ határozatról az ügyben eljáró nyomozóhatóságot is értesíteni kell. "

  Indokolás: Lásd a T/1087/33/5. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 21. Az Önkormányzati bizottság kapcsolódva az Alkotmányügyi bizottság T/1087/15/2. sz. módosító javaslatához (T/1087/29. ajánlás 13. pontja) a törvényjavaslat 12. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 22. "12. § (1) Ha a sajtótevékenységet folytató, illetve egyéb tájékoztatást, hír- vagy mûsorszolgáltatást nyújtó szervezet közremûködik szexuális szolgáltatás hirdetésében, a szervezet [magyar joghatóság alá tartozó] üzemeltetõje - ennek hiányában a szervezet - a szolgáltatás egyszeri hirdetését alapul véve hirdetésenként ötszázezer forinttól egymillió forintig terjedõ közrendvédelmi bírsággal sújtható. "

  Indokolás: Lásd a T/1087/31/2. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 23. Az Önkormányzati bizottság kapcsolódva az Alkotmányügyi bizottság T/1087/23. és T/1087/24. sz. módosító javaslatához (T/1087/29. ajánlás 72. és 73.pontja) a törvényjavaslat 40. §-ában az Rtv. 75. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:
 24. "40. § Az Rtv. 75. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "75. § A belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítõ feladatokat ellátó szerv ( e törvény alkalmazása szempontjából a továbbiakban: Megelõzési Szolgálat) feladatkörében az e fejezetben szabályozott titkos információgyûjtést a Rendõrségre vonatkozó szabályok szerint végezheti. Az engedély iránti kérelem (70. §), a sürgõsségi elrendelés (72. §), valamint a megszüntetés elrendelése (73. § (1) bekezdés) az ellenõrzõ szerv vezetõjének hatáskörébe tartozik. A feladatkörében eljárva az adatok kezelésére a VIII. fejezetben foglaltak az irányadók." "

  Indokolás: Lásd a T/1087/32/1. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 25. Az Önkormányzati bizottság kapcsolódva az Alkotmányügyi bizottság T/1087/23. és T/1087/24. sz. módosító javaslatához (T/1087/29. ajánlás 72. és 73.pontja) a törvényjavaslat 73. § (2) bekezdésében az Rtv. 94. § (1) bekezdés a) és b) pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
 26. "(2) Az Rtv.94. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "94. § (1) A Kormány a Megelõzési Szolgálat útján gondoskodik

  a) a Rendõrség, a Határõrség, a polgári védelem hivatásos szervei, az állami és hivatásos önkormányzati tûzoltóság, a Vám- és Pénzügyõrség, az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal nyomozóhatósága, a büntetés-végrehajtási szervezet,

  b) az a) pontban felsorolt szervek irányítását ellátó minisztériumoknak, az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalnak a felsorolt szervek irányításával és ellenõrzésével kapcsolatos szervezeti egységei

  belsõ bûnmegelõzési célú ellenõrzésérõl és e szervek tevékenységét érintõ bûnfelderítésrõl.""

  Indokolás: Lásd a T/1087/32/2. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 27. Az Önkormányzati bizottság kapcsolódva az Alkotmányügyi bizottság T/1087/23. és T/1087/24. sz. módosító javaslatához (T/1087/29. ajánlás 72. és 73.pontja) a törvényjavaslat 73. §-ában az Rtv. 94. §-át új (3) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:

"(3) Ahol jogszabály Megelõzési Szolgálatról szól, ott az 5. § (1) bekezdés b) pontjában, a 75. §-ban, illetve az (1) és (2) bekezdésben rögzített tevékenységet folytató szervet kell érteni."

Indokolás: Lásd a T/1087/32/3. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

II.

1. T/1087/29. számú ajánlás 40. pontjában az Emberi jogi bizottság T/1087/10. számú módosító javaslata t é v e s e n s z e r e p e l, a módosító javaslat - helyesen - a következõ:

"29. § (1) Az Idtv. 43. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(3) A kötelezõ tartózkodási helyet [elsõsorban] közösségi szálláson kell kijelölni, ha a külföldi magát eltartani nem képes, megfelelõ lakással, anyagi fedezettel vagy jövedelemmel, az eltartásra köteles meghívóval, illetõleg eltartásra kötelezhetõ hozzátartozóval nem rendelkezik, továbbá, ha a külföldi fokozott hatósági ellenõrzése közbiztonsági okból indokolt.""

A módosító javaslat mellett feltüntetett bizottsági állásfoglalások is tévesek:

- az Emberi jogi bizottság állásfoglalása feleslegesen és tévesen szerepel;

- az Önkormányzati bizottság állásfoglalása téves, az ajánlás elkészítésekor a módosító javaslatot a bizottság még nem látta;

- az Elõterjesztõ állásfoglalása is téves, a fenti módosító javaslattal az Elõterjesztõ egyetértet.

- A T/1087. sz. ajánlás 38. sz. pontjához fûzött megjegyzés téves, a 38. sz. pontban szereplõ módosító javaslat a 41. sz. pontban foglalt módosító javaslattal függ össze.

2. Az Alkotmányügyi bizottság a T/1087/29. számú ajánlás alábbi pontjaiban szereplõ módosító javaslatokról a következõk szerint foglalt állást:

pont

Bizottság

Elõterjesztõ képviselõje

2.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

3.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

7.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

8.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

20.

támogatja

egyetért

23.

támogatja

egyetért

39.

támogatja

egyetért

40.

támogatja

egyetért

50.

támogatja

egyetért

3. Az Emberi jogi bizottság a T/1087/29. számú ajánlás alábbi pontjaiban szereplõ módosító javaslatokról a következõk szerint foglalt állást:

pont

Bizottság

Elõterjesztõ képviselõje

5.

támogatja

egyetért

13.

támogatja

egyetért

14.

támogatja

egyetért

46.

támogatja

egyetért

47.

támogatja

egyetért

49.

támogatja

egyetért

56.

támogatja

egyetért

57.

támogatja

egyetért

58.

támogatja

egyetért

59.

támogatja

egyetért

60.

támogatja

egyetért

61.

támogatja

egyetért

62.

támogatja

egyetért

4. Az Önkormányzati bizottság a T/1087/29. számú ajánlás alábbi pontjaiban szereplõ módosító javaslatokról a következõk szerint foglalt állást:

pont

Bizottság

Elõterjesztõ képviselõje

5.

támogatja

egyetért

13.

támogatja

egyetért

14.

támogatja

egyetért

20.

támogatja

egyetért

23.

támogatja

egyetért

39.

támogatja

egyetért

40.

támogatja

egyetért

46.

támogatja

egyetért

47.

támogatja

egyetért

49.

támogatja

egyetért

50.

támogatja

egyetért

56.

támogatja

egyetért

57.

támogatja

egyetért

58.

támogatja

egyetért

59.

támogatja

egyetért

60.

támogatja

egyetért

61.

támogatja

egyetért

62.

támogatja

egyetért

65.

támogatja

egyetért

66.

támogatja

egyetért

67.

támogatja

egyetért

70.

támogatja

egyetért

72.

támogatja

egyetért

73.

támogatja

egyetért

74.

támogatja

egyetért

75.

támogatja

egyetért

76.

támogatja

egyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. június 10.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati bizottság elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi bizottság elnöke