T/1087/29.

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

a j á n l á s a

a szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggõ egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló T/1087. számú törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként, az Önkormányzati és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság), valamint az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottsága) megvitatta a szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggõ egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló, T/1087. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1087/4-28. számú módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat (egységes javaslat) minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal (határozati javaslattal) nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Dr. Fenyvessy Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdése bevezetõ mondatának a következõ módosítását javasolja:
  2. "5. § (1) A települési önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban: jegyzõ), valamint a területileg illetékes megyei vagy fõvárosi rendõrfõkapitány (továbbiakban: rendõrfõkapitány) az üzletet közbiztonsági érdekbõl a büntetõ vagy szabálysértési eljárás jogerõs befejezéséig, de legfeljebb egy évi idõtartamra

   - a nyomozó, illetõleg a szabálysértési hatóság javaslatára

   - ideiglenesen bezárathatja, ha megállapítja, hogy az üzlet mûködésével összefüggésben az üzlet üzemeltetõjével vagy foglalkoztatottjával szemben "

   T/1087/6/2.

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 4. pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1087/6/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  3. Dr. Dornbach Alajos képviselõ a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  4. "5. § (1) A települési önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban: jegyzõ) az üzletet közbiztonsági érdekbõl [a büntetõ vagy szabálysértési eljárás jogerõs befejezéséig, de] legfeljebb egy évi idõtartamra - a nyomozó, illetõleg a szabálysértési hatóság javaslatára - ideiglenesen bezárathatja, illetve súlyos esetben az üzlet mûködési engedélyét visszavonhatja, ha megállapítja, hogy az üzlet mûködésével összefüggésben az üzlet üzemeltetõjé[vel]t vagy foglalkoztatottjá[val]t [szemben]

    

   a) az üzlet szolgáltatását igénybevevõ sérelmére elkövetett önbíráskodás (Btk. 273. §), csalás (Btk. 318. §), rablás (Btk. 321. §), kifosztás (Btk. 322. §), zsarolás (Btk. 323. §);

   b) emberrablás (Btk. 175/A. §), emberkereskedelem (Btk. 175/B. §), illetve embercsempészés (Btk. 218. § ),

   c) az üzlet szolgáltatását igénybevevõ magatartásával összefüggésben üzletszerû kéjelgés elõsegítése (Btk. 205. §), kitartottság (Btk. 206. §), kerítés (Btk. 207. §), visszaélés kábítószerrel (Btk. 282. §), kóros szenvedélykeltés (Btk. 283. §), vagy a szabálysértésekrõl szóló 1968. évi I. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92. §-ában meghatározott tiltott kéjelgés, valamint a szexuális szolgáltatásra való felhívás tilalma (Sztv. 92/A. §)/

   "elkövetése miatt [büntetõ] bíróság, illetve szabálysértési [eljárás indult] hatóság jogerõs határozattal elmarasztalta."

   T/1087/9/....

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 3., 7. és a 8. pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1087/9/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. Restancia!

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  5. Dr. Dornbach Alajos képviselõ a törvényjavaslat 5. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  6. "(2) A jegyzõ az üzlet mûködési engedélyét visszavonja

   [a)] a szabálysértési, illetõleg a nyomozó hatóság javaslatára [, ha az (1) bekezdésben meghatározott jogsértést bírósági vagy hatósági határozat jogerõsen megállapította;

   b)] ha megállapítja, hogy az (1) bekezdésben meghatározott jogsértést [jogerõsen] megállapító hatósági határozat [meghozatalát] jogerõre emelkedését követõ két éven belül az (1) bekezdésben meghatározott bármely jogsértés miatt [újabb hatósági eljárás indult] az üzlet üzemeltetõjét vagy foglalkoztatottját a bíróság illetve a szabálysértési hatóság jogerõs határozattal elmarasztalta."

   Indokolás: Lásd a T/1087/9/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. Restancia!

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  7. Dr. Fenyvessy Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 5. § (2) bekezdése bevezetõ mondatának a következõ kiegészítését javasolja:
  8. "(2) A jegyzõ az üzlet mûködési engedélyét visszavonja, a rendõrfõkapitány az üzlet mûködési engedélyét kiadó határozatot hatályon kívül helyezi, ha: "

   Indokolás: Lásd a T/1087/6/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  9. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 5. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  10. "(3) A cselekmény körülményeire, így különösen a jogsértés súlyára tekintettel az üzlet üzemeltetõje az (1) bekezdésben, illetve a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott jogkövetkezmény helyett ötszázezer forinttól egymillió forintig terjedõ közrendvédelmi bírsággal sújtható. A közrendvédelmi bírság alkalmazása a Rendõrség hatáskörébe tartozik [és azt a Rendõrség határozatában megjelölt számlára kell befizetni]."

   Indokolás: Lásd a T/1087/15/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  11. Dr. Dornbach Alajos képviselõ a törvényjavaslat 5. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  12. "(3) A cselekmény körülményeire, így különösen a jogsértés súlyára tekintettel az üzlet üzemeltetõje az (1) [bekezdésben,] illetve a (2) bekezdésben [a) pontjában] meghatározott jogkövetkezmény helyett ötszázezer forinttól egymillió forintig terjedõ közrendvédelmi bírsággal sújtható. A közrendvédelmi bírság alkalmazása a Rendõrség hatáskörébe tartozik és azt a Rendõrség határozatában megjelölt számlára kell befizetni."

   Indokolás: Lásd a T/1087/9/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  13. Dr. Dornbach Alajos képviselõ a törvényjavaslat 5. § (4) bekezdésének az elhagyását javasolja:
  14. "[(4) Az üzlet bezárását, valamint a mûködési engedély visszavonását elrendelõ határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható.]"

   Indokolás: Lásd a T/1087/9/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. Restancia!

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  15. Dr. Dornbach Alajos képviselõ a törvényjavaslat 6. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  16. "6. § Az 5. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott jogsértés miatt büntetõ vagy szabálysértési eljárást folytató szerv az eljárás megindításáról, illetve a jogerõs ügydöntõ határozatáról értesíti a mûködési engedélyt kiadó jegyzõt. Az 5. § (2) bekezdésé[nek] [a) pontjában] meghatározott esetben a bírósági ügydöntõ határozatról az ügyben eljáró nyomozóhatóságot is értesíteni kell."

   Indokolás: Lásd a T/1087/9/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. Restancia!

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  17. Dr. Fenyvessy Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 7. §-ának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  18. "7. § [(1) Védett övezet:

   a) a közútnak a közúti jármûvek közlekedésére szolgáló területe;

   b) az autópályától, az autóúttól, illetve lakott területen kívül az egy-, illetve kétszámjegyû fõútvonaltól számított 100 méteren belüli terület;

   c) lakott területen a fõútvonaltól számított 50 méteren belüli terület;

   d) a népképviseleti, közigazgatási, bírósági, ügyészi szervek, valamint diplomáciai és konzuli képviseletek és az ezzel egy tekintet alá esõ nemzetközi szervezetek és tagjaik elhelyezésére szolgáló épületek, köz- és felsõoktatási, köznevelési, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, szociális, közmûvelõdési feladatok ellátására rendelt épületek, a személyforgalom célját szolgáló terminálok (repülõtér, pályaudvar, hajóállomások), a nyilvántartásba vett egyházak szertartásaira szolgáló intézmények, a fegyveres erõk objektumai, valamint a temetkezési és egyéb kegyhelyek területén, illetve a közterületen azoktól számított 300 m távolságon belüli terület;

   e) az olyan mellékutcák, ahol a kiskorúak oktatását, nevelését, gyógyítását, tartós elhelyezését szolgáló, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény mûködik.

   (2) Az (1) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározott távolságot közterületen az épület, illetõleg a közút határvonalának bármely pontjától lehet számítani.

   (3) A többlakásos ház közös tulajdonban vagy használatban álló területén, közterületen elhelyezett létesítményekben, illetõleg jármûben, valamint a védett övezeten belül a nem lakás céljára szolgáló helyiségben a prostituált szexuális szolgáltatást nem nyújthat.]"

   T/1087/6/3., továbbá T/1087/6/13., /6/14.

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás következõ három pontjában szereplõ módosító javaslattal, továbbá 63., 64., 68. és a 69. pontjaiban foglalt módosító javaslatokkal.

   Indokolás: Lásd a T/1087/6/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  19. Dr. Fenyvessy Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 8. §-ának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  20. "8. § [(1) Az önkormányzat a prostitúció tömeges megjelenése esetén rendeletében egy türelmi zónát jelölhet ki. Kivételesen - ha egy türelmi zóna kijelölése nem lehetséges - több türelmi zóna is létesíthetõ. A közterületi prostitúció folyamatos észlelése esetén türelmi zóna kijelölése nem mellõzhetõ az ötvenezer lélekszám feletti települések esetében.

   (2) Az önkormányzat rendeletében a 7. §-ban meghatározott védett övezeteken kívül a közterület más részein, illetve az ott mûködõ egyes nyilvános helyeken is megtilthatja a prostituáltak tevékenységét.

   (3) Türelmi zóna létesítése esetén az önkormányzat - kivételesen - a 7. § b)-c) pontjaiban meghatározott távolsági korlátozásoktól akkor térhet el, ha a zóna határvonala másként nem jelölhetõ ki.

   (4) Az önkormányzat a védett övezeteken kívül idõben is korlátozhatja a prostituáltak tevékenységét. Az önkormányzat e jogosultságát - türelmi zóna kijelölése esetén - a zónában folyó közcélú rendezvények idõtartama alatt is érvényesítheti.]"

   Indokolás: Lásd a T/1087/6/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  21. Dr. Fenyvessy Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 9. §-ának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  22. "9. § [(1) A prostituált a szexuális szolgáltatása igénybevételére csak 18. életévét betöltött személyt hívhat fel, illetõleg csak 18. életévét betöltött személy erre irányuló ajánlattételét fogadhatja el.

   (2) Tilos a szexuális szolgáltatásra felajánlkozás mást, illetõleg másokat zaklató módja.

   (3) A prostituált szexuális szolgáltatásra akkor ajánlkozhat fel, ha rendelkezik a külön jogszabályban elõírt orvosi igazolással.]"

   Indokolás: Lásd a T/1087/6/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  23. Dr. Fenyvessy Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 10. §-ának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  24. "10. § [Tilos a védett övezetben ellenszolgáltatást felajánlva mást szexuális szolgáltatás nyújtására felhívni, illetve más személy szexuális szolgáltatásának felajánlását elfogadni.]"

   Indokolás: Lásd a T/1087/6/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  25. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 12. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  26. "(2) A közrendvédelmi bírság alkalmazása a Rendõrség hatáskörébe tartozik [, és azt a Rendõrség határozatában megjelölt számlára kell befizetni]."

   Indokolás: Lásd a T/1087/15/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  27. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 14. §-ában az Rtv. 35/A. § (2) bekezdése c/ poontjának a következõ módosítását javasolja:
  28. /14. § Az Rtv. a következõ 35/A-35/C. §-al egészül ki:

   (2) A kérelemnek tartalmaznia kell:/

   "c) azokat az adatokat, amelyek a bûnmegelõzési ellenõrzés elrendelését megalapozzák, így különösen a büntetés végrehajtása során tanúsított magatartásra vonatkozó, illetve a bûnözõ életmód folytatására vagy a bûnözõ kapcsolatok felújítására utaló [információkat] adatokat."

   Indokolás: Lásd a T/1087/16. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  29. Világosi Gábor és dr. Hack Péter képviselõk a törvényjavaslatot új 16. §-sal kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  30. "B" változat

   "16. § Az Idtv. 16. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

   "16. § (5) Vissza kell vonni az ideiglenes, illetõleg a huzamos tartózkodási engedélyt, ha a külföldi kiutasítását rendelték el. A visszavonásról a kiutasítást elrendelõ határozatban kell rendelkezni. A kiutasítás esetén történõ visszavonás elrendelése ellen külön jogorvoslatnak nincs helye""

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 16., 17., 19. és a 21. pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1087/8/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  31. Világosi Gábor és dr. Hack Péter képviselõk a törvényjavaslat 16. §-ában az Idtv. 16. § (6) bekezdésének az elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  32. "A" változat

   "16. § [Az Idtv. 16. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

   "(6) Az ideiglenes, illetõleg a huzamos tartózkodási engedély visszavonható, ha a további tartózkodás feltételei megszûntek.]""

   Indokolás: Lásd a T/1087/8/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  33. Világosi Gábor és dr. Hack Péter képviselõk a törvényjavaslat 17. §-ában az Idtv. 22/A. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  34. /17. § Az Idtv. a következõ 22/A. §-sal egészül ki:/

   ""22/A. § (1) A bevándorlási engedélyt az idegenrendészeti hatóság visszavonhatja, ha [a)] a bevándorlási engedélyt a külföldi [által közölt hamis adaton vagy tényen alapult;] valótlan adatok közlésével, illetve adatok vagy tények elhallgatásával a hatóságot félrevezetve szerezte meg [b) a bevándorlás engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények jelentõsen megváltoztak, feltéve, hogy a folyamatosan Magyarországon lakó külföldi esetében az állandó tartózkodásra jogosító személyazonosító igazolvány kiadásától számítva öt év még nem telt el]."

   Indokolás: Lásd a T/1087/8/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  35. Dr. Fenyvessy Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 17. §-ában az Idtv. 22/A. § b/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  36. /17. § Az Idtv. a következõ 22/A. §-sal egészül ki:

   22/A. § (1) A bevándorlási engedélyt az idegenrendészeti hatóság visszavonhatja, ha /

   "b) a bevándorlás engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények jelentõsen megváltoztak[, feltéve, hogy a folyamatosan Magyarországon lakó külföldi esetében az állandó tartózkodásra jogosító személyazonosító igazolvány kiadásától számítva öt év még nem telt el]."

   Indokolás: Lásd a T/1087/6/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  37. Világosi Gábor és dr. Hack Péter képviselõk a törvényjavaslat 17. §-ában az Idtv. 22/A. § (2) bekezdésének az elhagyását javasolják:
  38. /17. § Az Idtv. a következõ 22/A. §-sal egészül ki:/

   "[(2) A bevándorlási engedély visszavonását követõen a külföldi beutazása és magyarországi tartózkodása az általános szabályok szerint engedélyezhetõ.]"

   Indokolás: Lásd a T/1087/8/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  39. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslatot új 21. §-sal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  40. "21. § Az Idtv. a következõ új 31/A. §-sal egészül ki:

   "31/A. § Az idegenrendészeti hatóság a külföldi kiutasításától, illetve a beutazási és tartózkodási tilalom elrendelésétõl eltekinthet, feltéve, hogy a külföldi vállalja az ország területének önkéntes elhagyását.""

   Indokolás: Lásd a T/1087/13. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.

   - az Önkormányzati biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  41. Világosi Gábor és dr. Hack Péter képviselõk a törvényjavaslatot új 21. §-sal kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  42. "21. § Az Idtv. az alábbi új 31/A. §-sal egészüljön ki:

   "31/A. § Az idegenrendészeti hatóság a külföldi kiutasításától, illetve a beutazási és tartózkodási tilalom elrendelésétõl eltekinthet, feltéve, hogy a külföldi vállalja az ország területének önkéntes elhagyását.""

   Indokolás: Lásd a T/1087/8/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje az Önkormányzati bizottság és az Alkotmányügyi bizottság ülésén nem ért egyet, az Emberi jogi bizottság ülésén egyetért.

  43. Világosi Gábor és dr. Hack Péter képviselõk a törvényjavaslatot új 22. §-sal kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  44. "22. § (1) Az Idtv. 32. § (1) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:

   "Az idegenrendészeti hatóság a menekültügyi hatóság szakhatósági véleménye megadásáig nem hozhatja meg a visszairányításról, illetve a kiutasításról rendelkezõ határozatot.

   (2) Az Idtv. 32. § (3) bekezdésének felvezetõ szövege az alábbiak szerint módosul:

   "32. § (3) Az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvány kiadásától számított öt év óta folyamatosan Magyarországon lakó bevándorolt külföldi csak akkor utasítható ki, ha""

   Indokolás: Lásd a T/1087/8/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje az Önkormányzati bizottság és az Alkotmányügyi bizottság ülésén nem ért egyet, az Emberi jogi bizottság ülésén egyetért.

  45. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslatot új 23. §-sal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  46. "23. § Az Idtv. a következõ új 32/A. §-sal egészül ki:

   "32/A. § Idegenrendészeti kiutasítás nem alkalmazható olyan bûncselekmény elkövetése miatt, amelynek elbírálása során az eljáró bíróság nem rendelt el kiutasítás mellékbüntetést a külföldivel szemben.""

   Indokolás: Lásd a T/1087/12. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.

   - az Önkormányzati biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  47. Világosi Gábor és dr. Hack Péter képviselõk a törvényjavaslatot új 23. §-sal kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  48. "23. § Az Idtv. az alábbi új 32/A. §-sal egészüljön ki:

   "32/A. § Idegenrendészeti kiutasítás nem alkalmazható olyan bûncselekmény elkövetése miatt, amelynek elbírálása során az eljáró bíróság nem rendelt el kiutasítás mellékbüntetést a külföldivel szemben.""

   Indokolás: Lásd a T/1087/8/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje az Önkormányzati bizottság és az Alkotmányügyi bizottság ülésén nem ért egyet, az Emberi jogi bizottság ülésén egyetért.

  49. Dr. Fenyvessy Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 23. §-ában az Idtv. 33. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  50. /23. § Az Idtv. 33. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:/

   "(2) A kiutasítást, valamint a beutazási tilalom idõtartamát az útlevélbe be kell jegyezni. [Az idegenrendészeti hatóság a bejegyzéstõl kivételesen eltekinthet, feltéve, hogy a külföldi vállalja az ország területének önkéntes elhagyását.]"

   Indokolás: Lásd a T/1087/6/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  51. Világosi Gábor és dr. Hack Péter képviselõk a törvényjavaslat 23. §-ában az Idtv. 33. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  52. /23. § Az Idtv. 33. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:/

   "(2) A kiutasítást, valamint a beutazási tilalom idõtartamát az útlevélbe be kell jegyezni. Az idegenrendészeti hatóság a bejegyzéstõl [kivételesen] eltekinthet, feltéve, hogy a külföldi vállalja az ország területének önkéntes elhagyását."

   Indokolás: Lásd a T/1087/8/6. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  53. Dr. Fenyvessy Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 25. §-ában az Idtv. 35. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  54. "25. § Az Idtv. 35. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(1) Az idegenrendészeti kiutasítást elrendelõ határozat elleni fellebbezést a határozat közlésétõl számított három napon belül lehet elõterjeszteni. A kiutasított külföldivel szemben a 36. § szerinti idegenrendészeti õrizet elrendelhetõ a fellebbezés elbírálásának az idõtartamára.""

   Indokolás: Lásd a T/1087/6/6. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  55. Világosi Gábor és dr. Hack Péter képviselõk a törvényjavaslatot új 27. §-sal kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  56. "27. § Az Idtv. az alábbi új 35/B. §-sa egészüljön ki:

   "35/B. § Az idegenrendészeti kiutasítás, illetve a bíróság vagy a szabáysértési hatóság által elrendelt kiutasítás egyidejûleg nem alkalmazható.""

   Indokolás: Lásd a T/1087/8/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  57. Világosi Gábor és dr. Hack Péter képviselõk a törvényjavaslat 27. § (1) bekezdésében az Idtv. 36. § (1) bekezdése e/ pontjának a következõ módosítását javasolják:
  58. /27. § (1) Az Idtv. 36. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (1) Az idegenrendészeti hatóság a bíróság vagy a szabálysértési hatóság által kiszabott kiutasítás büntetés, intézkedés, valamint a 31. §-ban foglaltak alapján elrendelt kiutasítás végrehajtásának biztosítása érdekében idegenrendészeti õrizetbe veheti azt a külföldit, aki /

   "e) szándékos bûncselekmény elkövetése miatt kiszabott szabadságvesztés büntetésbõl szabadul[, a kiutasítás végrehajtásáig]."

   Indokolás: Lásd a T/1087/8/8. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  59. Világosi Gábor és dr. Hack Péter képviselõk a törvényjavaslat 27. §-ában az Idtv. 36. § (2) bekezdésének az elhagyását javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a §-on belül a bekezdés számozása feleslegessé válik):
  60. "[(2) Ha a külföldi kiutasítására olyan szándékos bûncselekmény elkövetése miatt került sor, amely a kábítószer-kereskedelemmel, terrorizmussal, illegális fegyverkereskedelemmel, embercsempészéssel, pénzmosással, szervezett bûnözéssel függ össze, a kiutasítás végrehajtásának biztosítása érdekében az idegenrendészeti õrizetet el kell rendelni.]"

   Indokolás: Lásd a T/1087/8/9. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  61. Dr. Fenyvessy Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 27. § (1) bekezdésében az Idtv. 36. § (7) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  62. /27. § (1) Az Idtv. 36. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(7) Az idegenrendészeti õrizet a kiutasítás végrehajtása feltételeinek a megteremtéséig[, de legfeljebb tizennyolc hónapig] tarthat. Azonnal meg kell szüntetni az õrizetet, ha elrendelésének oka megszûnt. Az idegenrendészeti õrizet helye közösségi szálláson is kijelölhetõ."

   Indokolás: Lásd a T/1087/6/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  63. Világosi Gábor és dr. Hack Péter képviselõk a törvényjavaslat 27. §-ában az Idtv. 36. § (7) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  64. /27. § (1) Az Idtv. 36. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(7) Az idegenrendészeti õrizet a kiutasítás végrehajtása feltételeinek a megteremtéséig, de legfeljebb [tizennyolc] hat hónapig tarthat. [Azonnal meg kell szüntetni az õrizetet, ha elrendelésének oka megszûnt.] "

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás következõ pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1087/8/10. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  65. Világosi Gábor és dr. Hack Péter képviselõk a törvényjavaslat 27. §-ában az Idtv. 36. §-át új (8) bekezdéssel kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  66. "(8) Az idegenrendészeti õrizet további 12 hónappal meghosszabítható, ha alapos okkal feltételezhetõ, hogy a külföldi a kiutasítás végrehajtását szándékosan akadályozza."

   Indokolás: Lásd a T/1087/8/11. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  67. Dr. Fenyvessy Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 27. §-ában az Idtv. 36. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés felvételét:
  68. /27. § (1) Az Idtv. 36. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(8) [Ha az idegenrendészeti õrizet elrendelésétõl számított tizennyolc hónap alatt a kiutasítás nem hajtható végre, az õrizetet meg kell szüntetni. Az õrizetet elrendelõ idegenrendészeti hatóság a külföldi számára kötelezõ tartózkodási helyet jelöl ki.] Az idegenrendészeti õrizet helyett az idegenrendészeti hatóság határozatlan idõtartamra kötelezõ tartózkodási helyet is kijelölhet, azon esetekben amikor a 36. § (1) bekezdés esetei nem forognak fenn és a külföoldi elrejtõzésétõl nem kell tartani."

   Indokolás: Lásd a T/1087/6/8. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  69. Világosi Gábor és dr. Hack Péter képviselõk a törvényjavaslat 27. §-ában az Idtv. 36. §-át új (9) bekezdéssel kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  70. "(9) Azonnal meg kell szüntetni az õrizetet, ha elrendelésének oka megszûnt, illetve, ha nyilvánvalóvá vált, hogy a kiutasítás a külföldin kívül álló okból nem hajtható végre."

   Indokolás: Lásd a T/1087/8/11. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  71. Világosi Gábor és dr. Hack Péter képviselõk a törvényjavaslat 27. §-ában az Idtv. 36. § (9) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  72. /27. § (1) Az Idtv. 36. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(9) A kijelölt helyen tartózkodó külföldivel szemben [a 36. § (1) bekezdésében meghatározott okból] a kiutasítás hatálya alatt elkövetett újabb szabálysértés vagy bûncselekmény esetén az idegenrendészeti õrizet ismételt elrendelésének van helye."

   Indokolás: Lásd a T/1087/8/12. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  73. Világosi Gábor és dr. Hack Péter képviselõk a törvényjavaslatot új 28. §-sal kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  74. "28. § Az Idtv. az alábbi új 36/A. §-sal egészüljön ki:

   "36/A. § (1) Nem vehetõ idegenrendészeti õrizetbe az a külföldi,

   a/ aki a 32. § (1) bekezdése alapján nem utasítható ki, illetõleg nem irányítható vissza;

   b/ akinek a kiutasítása rajta kívül álló okokból elõreláthatólag három hónapon belül nem hajtható végre.""

   Indokolás: Lásd a T/1087/8/13. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  75. Világosi Gábor és dr. Hack Péter képviselõk a törvényjavaslat 29. §-ának az elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  76. "29. § [(1) Az Idtv. 43. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(3) A kötelezõ tartózkodási helyet elsõsorban közösségi szálláson kell kijelölni."

   (2) Az Idtv. 43. §-a a következõ új (4)-(6) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (4)-(5) bekezdések megjelölése (7)-(8) bekezdésre változik:

   (3) A közösségi szálláson történõ tartózkodással összefüggésben felmerülõ költségeket az állam megelõlegezi.

   (4) Ha a kötelezõ tartózkodási helyet közösségi szálláson jelölték ki, az ott- tartózkodás idõtartama a tizennyolc hónapot nem haladhatja meg.

   (5) A kötelezõ tartózkodási hely elhagyása csak rendkívüli méltánylást érdemlõ esetben engedélyezhetõ, ha

   a) az elrendelésre az (1) bekezdés a) pontja alapján került sor, a személyazonosság megállapításáig;

   b) az elrendelésre az (1) bekezdés c) és d) pontja alapján került sor;

   c) az elrendelésre az (1) bekezdés e) pontja alapján került sor és a külföldi ellen kábítószer-kereskedelemmel, terrorizmussal, embercsempészéssel, illegális fegyverkereskedelemmel, pénzmosással, szervezett bûnözéssel összefüggõ bûncselekmény elkövetése miatt büntetõeljárás van folyamatban."]"

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás következõ pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1087/8/14. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  77. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 29. §-ában az Idtv. 43. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  78. /29. § (1) Az Idtv. 43. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(2) Az Idtv. 43. §-a a következõ új (4)-(6) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (4)-(5) bekezdések megjelölése (7)-(8) bekezdésre változik:

   [(3)] (4) A közösségi szálláson történõ tartózkodással összefüggésben felmerülõ költségeket az állam megelõlegezi.

   [(4)] (5) Ha a kötelezõ tartózkodási helyet közösségi szálláson jelölték ki, az ott- tartózkodás idõtartama a tizennyolc hónapot nem haladhatja meg.

   [(5)] (6) A kötelezõ tartózkodási hely elhagyása csak rendkívüli méltánylást érdemlõ esetben engedélyezhetõ, ha

   a) az elrendelésre az (1) bekezdés a) pontja alapján került sor, a személyazonosság megállapításáig;

   b) az elrendelésre az (1) bekezdés c) és d) pontja alapján került sor és megalapozottan valószínûsíthetõ, hogy a kiutasítás, illetve a visszairányítás hat hónapon belül végrehajtható;

   c) az elrendelésre az (1) bekezdés e) pontja alapján került sor és a külföldi ellen kábítószer-kereskedelemmel, terrorizmussal, embercsempészéssel, illegális fegyverkereskedelemmel, pénzmosással, szervezett bûnözéssel összefüggõ bûncselekmény elkövetése miatt büntetõeljárás van folyamatban, a büntetõeljárás befejezéséig."

   Indokolás: Lásd a T/1087/11. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.

   - az Önkormányzati biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  79. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 29. § (1) bekezdésében az Idtv. 43. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  80. "29. § (1) Az Idtv. 43. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(3) A kötelezõ tartózkodási helyet [elsõsorban] közösségi szálláson kell kijelölni, ha a külföldi magát eltartani nem képes, megfelelõ lakással, anyagi fedezettel vagy jövedelemmel, az eltartásra köteles meghívóval, illetõleg eltartásra kötelezhetõ hozzátartozóval nem rendelkezik, továbbá, ha a külföldi fokozott hatósági ellenõrzése nyomós közbiztonsági okból indokolt.""

   Indokolás: Lásd a T/1087/10. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  81. Dr. Hack Péter és Világosi Gábor képviselõk a törvényjavaslat 29. § (1) bekezdésében az Idtv. 43. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  82. "29. § (1) Az Idtv. 43. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(3) A kötelezõ tartózkodási hely[et elsõsorban] közösségi szálláson [kell] is kijelöl[ni]hetõ, ha a külföldi magát eltartani nem képes, megfelelõ lakással, anyagi fedezettel vagy jövedelemmel, az eltartásra köteles meghívóval, illetõleg eltartásra kötelezhetõ hozzátartozóval nem rendelkezik, továbbá, ha a külföldi fokozott hatósági ellenõrzése nyomós közbiztonsági okból indokolt.""

   Indokolás: Lásd a T/1087/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  83. Dr. Fenyvessy Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 29. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  84. "(4) Ha a kötelezõ tartózkodási helyet közösségi szálláson jelölték ki, az ott- tartózkodás idõtartama [a tizennyolc hónapot nem haladhatja meg] az ellenkezõ tartalmú határozat meghozataláig, vagy az ország területének végleges elhagyásáig tart."

   Indokolás: Lásd a T/1087/6/9. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  85. Világosi Gábor és dr. Hack Péter képviselõk a törvényjavaslatot új 30. §-sal kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  86. "30. § Az Idtv. az alábbi új 43/A. §-sal egészül ki:

   "43/A. § A kijelölt helyen tartózkodó külföldivel szemben csak olyan szabadságkorlátozásnak van helye, amely az e törvényben meghatározott idegenrendészeti eljárás lefolytatása vagy a szálláshely rendjének fenntartása érdekében szükséges.""

   Indokolás: Lásd a T/1087/8/15. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  87. Világosi Gábor és dr. Hack Péter képviselõk a törvényjavaslat 30. §-a helyébe a következõ rendelkezés felvételét javasolják:
  88. "30. § [Az Idtv. a következõ 43/A. §-sal egészül ki:

   "43/A. (1) Ha a közösségi szálláson történõ kötelezõ tartózkodás elrendelésétõl tizennyolc hónap eltelt, de az elrendelés alapjául szolgáló körülmény a külföldinek fel nem róható okból továbbra is fennáll, a külföldi számára más tartózkodási helyet kell kijelölni.

   (2) Az idegenrendészeti hatóság az új tartózkodási helyet kijelölõ határozatban elõírhatja, hogy a külföldi a kijelölt helyet - lakóhelyet, körzetet - csak engedéllyel hagyhatja el, továbbá a külföldit a hatóság elõtti idõszakonkénti megjelenésre kötelezheti.

   (3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az idegenrendészeti hatóság a külföldit a személyazonosságát és a tartózkodás jogcímét igazoló, legfeljebb hat hónapig érvényes okmánnyal látja el, amelynek az érvényességi ideje meghosszabbítható. Az idegenrendészeti hatóság az okmányba a (2) bekezdés szerinti korlátozásokat, valamint az elõírt magatartási szabályokat bejegyzi.

   (4) A (2) bekezdés szerint kiállított okmány birtokában a külföldi az elrendelõ szerv hozzájárulásával jogosult munkavállalásra.

   (5) Ha a kötelezõ tartózkodási hely nem közösségi szállás, a kijelöléstõl számított tizennyolc hónap elteltével az idegenrendészeti hatóság a (2) és (3) bekezdésekben foglaltak alkalmazásával jár el.

   (6) A (2)-(4) bekezdésekben foglaltak nem érintik a külföldinek az ország elhagyására vonatkozó kötelezettségét, kivéve, ha a jogerõs idegenrendészeti kiutasítás végrehajthatóvá válásától, vagy a szabálysértési eljárás keretében hozott kiutasítás intézkedés jogerõre emelkedésétõl számítva öt év már eltelt és a végrehajtás nem a külföldi felróható magatartása miatt hiúsult meg.] Az Idtv. a következõ 43/B. §-sal egészül ki:

   "43/B. (1) Ha a közösségi szálláson történõ kötelezõ tartózkodás elrendelésétõl tizenkét hónap eltelt, de az elrendelés alapjául szolgáló körülmény a külföldinek fel nem róható okból továbbra is fennáll, az idegenrendészeti hatóság a külföldit, a személyazonosságát és a tartózkodás jogcímét igazoló, legfeljebb hat hónapig érvényes engedéllyel látja el, amelynek érvényessége meghosszabítható. Az idegenrendészeti hatóság az okmányba a magatartási szabályokra vonatkozóan bejegyzést tehet.

   (2) Az (1) bekezdés szerint kiállított okmány birtokában a külföldi az elrendlõ szerv engedélyébel munkát vállalhat.

   (3) Ha a kötelezõ tartózkodási hely nem közösségi szállás, a kijelöléstõl számított tizenkét hónap elteltével az idegenrendészeti hatóság az (1) és (2) bekezdések alkalmazásával jár el

   (4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltak nem érintik a külfödinek az ország elhagyására vonatkozó kötelezettségét, kivéve, ha az elrendeléstõl számítva három év már eltelt és a kiutasítás végrehajtása nem a külföldi felróható magatartása miatt hiúsult meg.

   (5) Ha a külföldi hat hónapnál többet tartózkodott idegenrendészeti õrizetben, részére az idegenrendészeti hatóság az (1) bekezdésben meghatározott engedélyt - az ott megállapított feltételek szerint - az idegenrendészeti õrizetben és a kötelezõ tartózkodási helyen együttesen eltöltött 24 hónap elteltével állítja ki."

   Indokolás: Lásd a T/1087/8/16. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  89. Dr. Fenyvessy Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 30. §-ában az Idtv. 43. § (6) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  90. /30. § Az Idtv. a következõ 43/A. §-sal egészül ki:/

   "(6) A (2)-(4) bekezdésekben foglaltak nem érintik a külföldinek az ország elhagyására vonatkozó kötelezettségét[, kivéve, ha a jogerõs idegenrendészeti kiutasítás végrehajthatóvá válásától, vagy a szabálysértési eljárás keretében hozott kiutasítás intézkedés jogerõre emelkedésétõl számítva öt év már eltelt és a végrehajtás nem a külföldi felróható magatartása miatt hiúsult meg]."

   Indokolás: Lásd a T/1087/6/10. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  91. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 31. § (1) bekezdésében az Idtv. 47. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  92. "31. § (1) Az Idtv. 47. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(1) E törvény alkalmazásában idegenrendészeti hatóság az e törvényben hatósági és intézkedési jogkörrel felruházott Belügyminisztérium, rendõrség, határõrség, közigazgatási hivatal, vám- és pénzügyõrség[,] és [a] vízumkiadó szerv.""

   Indokolás: Lásd a T/1087/17. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  93. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 31. § (2) bekezdésében az Idtv. 48. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  94. "(2) Az Idtv. 48. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(2) A [Belügyminisztérium, a] rendõrség és a határõrség idegenrendészeti hatáskörébe tartozó ügyben a Belügyminisztérium közrendi és közbiztonsági okokból eljárhat. Ha elsõ fokon a minisztérium jár el, felettes szerv a miniszter.""

   Indokolás: Lásd a T/1087/17. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  95. Dr. Fenyvessy Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 33. § (1) bekezdésében az Idtv. 60. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  96. /33. § (1) Az Idtv. 60. §-a a következõ (3)-(4) bekezdésekkel egészül ki:/

   "(3) Ha a visszaszállítás azonnal nem hajtható végre, a visszaszállításig a külföldi tartózkodásával valamint esetleges kiutasításával összefüggésben felmerülõ összes költségeket a légijármû üzemeltetõje (a továbbiakban: üzemeltetõ) viseli."

   Indokolás: Lásd a T/1087/6/11. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  97. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 33. § (1) bekezdésében az Idtv. 60. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  98. /33. § (1) Az Idtv. 60. §-a a következõ (3)-(4) bekezdésekkel egészül ki:/

   "(4) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján az idegenrendészeti hatóság a légijármû üzemeltetõjét járatonként egymillió forintig terjedõ közrendvédelmi bírsággal sújthatja[, amelyet az idegenrendészeti hatóság határozatában megjelölt számlára kell befizetni]."

   Indokolás: Lásd a T/1087/15/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  99. Dr. Hack Péter és Világosi Gábor képviselõk és az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 34. § (1) bekezdésének - a Met. 30. § (2) bekezdése c/ pontjának - az elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  100. "34. § [(1) A menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Met.) 30. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

   /A Rendõrség és a Határõrség idegenrendészeti feladatokat ellátó szerve a menekülésre irányuló szándékát elõttük kinyilvánító külföldi/

   "c) legközelebbi befogadó állomásra irányításáról vagy indokolt esetben szállításáról késedelem nélkül gondoskodik, kivéve, ha idegenrendészeti eljárás keretében a külön jogszabályban írt feltételek fennállta esetén a külföldi számára kötelezõ tartózkodási helyet jelölt ki, idegenrendészeti õrizetét rendelte el vagy kötelezõ tartózkodási hely kijelölésének vagy az idegenrendészeti õrizet elrendelésének lenne helye;"] "

   Megjegyzés: Képviselõ uraknak az ajánlás következõ két pontjában foglalt módosító javaslatai is ugyanezt a törvényjavaslati rendelkezést érintik.

   Indokolás: Lásd a T/1087/5. és a T/1087/14. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje az Önkormányzati bizottság és az Alkotmányügyi bizottság ülésén nem ért egyet, az Emberi jogi bizottság ülésén egyetért.

  101. Világosi Gábor és dr. Hack Péter képviselõk a törvényjavaslat 34. § (1) bekezdésében a Met. 30. § (2) bekezdése c/ pontjának a következõ módosítását javasolják:
  102. "A" változat

   /34. § (1) A menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Met.) 30. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

   /A Rendõrség és a Határõrség idegenrendészeti feladatokat ellátó szerve a menekülésre irányuló szándékát elõttük kinyilvánító külföldi//

   "c) legközelebbi befogadó állomásra irányításáról vagy indokolt esetben szállításáról késedelem nélkül gondoskodik, kivéve, ha idegenrendészeti eljárás keretében a külön jogszabályban írt feltételek fennállta esetén a külföldi [számára kötelezõ tartózkodási helyet jelölt ki,] idegenrendészeti õrizetét rendelte el [vagy kötelezõ tartózkodási hely kijelölésének vagy az idegenrendészeti õrizet elrendelésének lenne helye] ;"

   Indokolás: Lásd a T/1087/8/17. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  103. Világosi Gábor és dr. Hack Péter képviselõk a törvényjavaslat 34. § (1) bekezdésében a Met. 30. § (2) bekezdése c/ pontjának a következõ módosítását javasolják:
  104. "B" változat

   /34. § (1) A menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Met.) 30. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

   /A Rendõrség és a Határõrség idegenrendészeti feladatokat ellátó szerve a menekülésre irányuló szándékát elõttük kinyilvánító külföldi//

   "c) legközelebbi befogadó állomásra irányításáról vagy indokolt esetben szállításáról késedelem nélkül gondoskodik, [kivéve, ha idegenrendészeti eljárás keretében a külön jogszabályban írt feltételek fennállta esetén a külföldi számára kötelezõ tartózkodási helyet jelölt ki, idegenrendészeti õrizetét rendelte el vagy kötelezõ tartózkodási hely kijelölésének vagy az idegenrendészeti õrizet elrendelésének lenne helye];"

   Indokolás: Lásd a T/1087/8/17. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  105. Dr. Hack Péter és Világosi Gábor képviselõk a törvényjavaslat 34. § új (2) bekezdésében a Met.-t új 31/A. §-sal kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  106. "B" változat

   "31/A. § (1) A kérelem elõterjesztésének napjától a kérelmezõ szálláshelyét a menekültügyi hatóság jelöli ki.

   (2) Szálláshely lehet

   a) a befogadó állomás,

   b) a szerzõdés alapján fenntartott szálláshely,

   c) az idegenrendészeti hatóság által elrendelt kötelezõ tartózkodási hely,

   d) az idegenrendészeti õrizet helye.

   (3) Szálláshelyként - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - az érintett kérelmére magánszállás is kijelölhetõ.

   (4) Idegenrendészeti õrizetben lévõ kérelmezõ részére más szálláshelyet a menekültügyi hatóság nem jelölhet ki.

   (5) Közösségi szálláson a kérelmezõ csak akkor helyezhetõ el, ha:

   a) alapos okkal feltehetõ, hogy személyes adatait eltitkolja, illetve ha a személyazonosság megállapítására irányuló eljárást akadályozza;

   b) a személyazonosságára, állampolgárságára vonatkozóan szándékosan hamis vagy megtévesztõ adatot szolgáltat, továbbá hamis vagy meghamisított okmányt szándékosan felhasznál, és annak valótlan tartalmához ragaszkodik;

   c) a Tv. 16. § b) pontja szerinti együttmûködési kötelezettségének nem tesz eleget;

   d) az engedélyezett szálláshelyet önkényesen elhagyja;

   e) ha fokozott hatósági ellenõrzése nyomós közbiztonsági okból indokolt.

   (6) Ha a kérelmezõ szálláshelyét közösségi szálláson jelölték ki, a kijelölõ határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, a külföldi a határozat bírósági felülvizsgálatát kérheti. Az eljárásra az idegenrendészeti õrizet törvényességének bírósági felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

   (7) Fiatalkorú menedékkérõ nem helyezhetõ el közösségi szálláson. Szülõ fiatalkorú gyermekétõl csak az idegenrendészeti õrizete elrendelése esetén választható el."

   Indokolás: Lásd a T/1087/5. és a T/1087/8/17. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  107. Dr. Fenyvessy Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 35. §-ában az Rtv. 42. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  108. /35. § Az Rtv. 42. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(1) A Rendõrség a rendõri intézkedéssel összefüggésben az intézkedéssel érintett személyrõl, a környezetrõl, illetõleg a rendõri intézkedés szempontjából lényeges körülményrõl, tárgyról kép- és hangfelvételt készíthet. A Rendõrség közterületen, közbiztonsági célból képfelvevõt helyezhet el [olyan módon, hogy annak jelenléte az állampolgárok számára nyilvánvalóan észlelhetõ legyen. A felszerelt képfelvevõ elhelyezésérõl, mûködtetésérõl tájékoztatni kell a lakosságot]. A Rendõrség által készített kép- és hangfelvételek, illetõleg az abban szereplõ személyes adatok csak az esemény helyszínén elkövetett bûncselekmény vagy szabálysértés miatt kezdeményezett eljárás során, valamint körözött személy azonosítása céljából használhatók fel."

   Indokolás: Lásd a T/1087/6/12. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  109. Magyar Bálint és dr. Hack Péter képviselõk a törvényjavaslat 38. §-ában az Rtv. 68. § (2) bekezdésének az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  110. /38. § (1) Az Rtv. 68. §-ának helyébe a következõ rendelkezések lépnek:/

    

   "[(2) Halaszthatatlan intézkedésként, ha a késedelem veszéllyel jár és az ügy kábítószer-kereskedelemmel, terrorizmussal, illegális fegyverkereskedelemmel, pénzmosással vagy szervezett bûnözéssel függ össze, az adatigényléshez az ügyész jóváhagyása nem kell, és azt haladéktalanul teljesíteni kell. Ez esetben a megkeresést "halaszthatatlan intézkedés" jelzéssel kell ellátni. Az ügyész jóváhagyása iránt a megkereséssel egyidejûleg intézkedni kell. Ha az ügyész a jóváhagyását megtagadja, a Rendõrség az így beszerzett adatokat haladéktalanul megsemmisíti.]"

   Indokolás: Lásd a T/1087/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  111. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 38. §-a felvezetõ mondatának a következõ módosítását javasolja:
  112. "38. § [(1)] Az Rtv. 68. §-ának helyébe a következõ rendelkezések lépnek:"

   Indokolás: Lásd a T/1087/18. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  113. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 38. §-ában az Rtv. 68. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  114. /38. § (1) Az Rtv. 68. §-ának helyébe a következõ rendelkezések lépnek:/

   "(2) Halaszthatatlan intézkedésként, ha a késedelem veszéllyel jár és az ügy kábítószer-kereskedelemmel, terrorizmussal, illegális fegyverkereskedelemmel, pénzmosással vagy szervezett bûnözéssel függ össze, az adatigényléshez az ügyész elõzetes jóváhagyása nem kell, és azt haladéktalanul teljesíteni kell. Ez esetben a megkeresést "halaszthatatlan intézkedés" jelzéssel kell ellátni. Az ügyész jóváhagyása iránt a megkereséssel egyidejûleg intézkedni kell. Ha az ügyész a jóváhagyását megtagadja, a Rendõrség az így beszerzett adatokat haladéktalanul megsemmisíti."

    

   Indokolás: Lásd a T/1087/19. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  115. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 58. §-ának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  116. "58. § [A személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 2. §-ának 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

   /E törvény alkalmazása során/

   "4. a) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyûjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;

   b) adatfeldolgozás: az adatkezelési mûveletek, illetõleg technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mûveletek végrehajtásához alkalmazott módszertõl és eszköztõl, valamint az alkalmazás helyétõl."

   (2) Az Avtv. 2. §-ának 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "7. a) adatkezelõ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetõleg a végrehajtásra adatfeldolgozónak megbízást ad. Kötelezõ adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelõt az adatkezelést elrendelõ törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;

   b) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely az adatkezelõ megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi."]"

   Indokolás: Lásd a T/1087/21/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  117. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 59. §-ának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  118. "59. § [Az Avtv. a következõ új alcímmel és 4/A. §-sal egészül ki:

   "Adatfeldolgozás

   4/A. § (1) Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit e törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelõ határozza meg. Az adatkezelési mûveletekre vonatkozó utasítások jogszerûségéért az adatkezelõ felel.

   (2) Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetõleg az adatkezelõ által meghatározott keretek között felelõs a személyes adatok jogosulatlan feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe."]"

   Indokolás: Lásd a T/1087/21/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  119. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 60. §-ának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  120. "60. § [(1) Az Avtv. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(2) Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésrõl való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létezõ adatkezelésbõl továbbítással vagy összekapcsolással az adat átvételérõl."

   (2) Az Avtv. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(1) Az adatkezelõ, illetõleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek."

   (3) Az Avtv. 12. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(1) Az érintett kérelmére az adatkezelõ tájékoztatást ad az általa kezelt, illetõleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az adatfeldolgozó nevérõl, címérõl (székhelyérõl) és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adattovábbításra vonatkozó nyilvántartás és ennek alapján a tájékoztatási kötelezettség idõtartamát az adatkezelést szabályozó jogszabály korlátozhatja. A korlátozás idõtartama személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb nem lehet."

   (4) Az Avtv. 18. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(1) Az adatkezelõ az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelõ felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelõ mentesül a felelõsség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül esõ elháríthatatlan ok idézte elõ."]"

   Indokolás: Lásd a T/1087/21/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  121. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 61. §-ának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  122. "61. § [Az Avtv. 28. §-a (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

   /Az adatkezelõ köteles e tevékenysége megkezdése elõtt az adatvédelmi biztosnak nyilvántartásba végett bejelenteni/

   "g) az adatkezelõ, valamint az adatfeldolgozó nevét és címét (székhelyét), az adatfeldolgozás helyét és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységét."]"

   Indokolás: Lásd a T/1087/21/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  123. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 63. § (2)-(4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  124. "(2) A törvény 15. §-ának (2) bekezdése, 19. §-ának (1) bekezdése, 31. §-a, valamint [a 76. §-ának] 72. §-ának (2) bekezdése 2000. január 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell. A 26. §-ban a szabálysértési hatóságra, illetõleg a szabálysértési hatóság által elrendelt kiutasításra vonatkozó rendelkezéseket külön törvény lépteti hatályba.

   (3) A [66-69. §] 62-65. § rendelkezései a kihirdetést követõ 8. napon lépnek hatályba.

   (4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg - a [65.] 61. §-ban foglalt módosításra figyelemmel - lép hatályba a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 605. §-ának (8)-(12) bekezdése."

   Indokolás: Lásd a T/1087/21/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  125. Dr. Fenyvessy Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 64. § (2) bekezdésének az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  126. "[(2) Felhatalmazást kap az egészségügyi miniszter, hogy - a prostitúció kezelésének közrendvédelmi szabályai érvényesülése érdekében - rendeletben szabályozza az egészségügyi vizsgálatok, illetve az ilyen vizsgálatokat folytató egészségügyi intézmények körét, a nemi úton terjedõ betegségek létét vagy hiányát tanúsító orvosi igazolás tartalmi követelményét, kiadásának rendjét.]"

   Indokolás: Lásd a T/1087/6/13. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  127. Dr. Fenyvessy Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 64. § (3) bekezdésének az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  128. "[(3) A települési önkormányzat képviselõ-testülete, fõvárosban a fõvárosi közgyûlés - a kerületi önkormányzatok képviselõ-testületeivel egyeztetve - a prostitúció folytatásának további szabályait, így különösen a közterületnek a védett övezeten kívüli területen védetté nyilvánított más részeit, a védett övezeten kívül mûködõ egyes, védetté nyilvánított nyilvános helyek meghatározását, a prostitúció tömeges megjelenésének tartalmi követelményeit, a türelmi zóna kijelölésének részletes szabályait rendeletben állapítja meg. A türelmi zóna kijelölése tekintetében egyetértési jogot gyakorolnak azok a kerületi önkormányzatok, amelyek az egyeztetés során vállalják, hogy a saját területükön türelmi zónát alakítanak ki.]"

   Indokolás: Lásd a T/1087/6/13. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  129. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 64. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  130.  

   "(3) A települési önkormányzat képviselõ-testülete, fõvárosban a fõvárosi közgyûlés - a kerületi önkormányzatok képviselõ-testületeivel egyeztetve - a prostitúció folytatásának további szabályait, így különösen a közterületnek a védett övezeten kívüli területen védetté nyilvánított más részeit, a védett övezeten kívül mûködõ egyes, védetté nyilvánított nyilvános helyek meghatározását, a prostitúció tömeges megjelenésének tartalmi követelményeit, a türelmi zóna kijelölésének részletes szabályait rendeletben állapítja meg. A türelmi zóna helyének kijelölése tekintetében egyetértési jogot gyakorolnak azok a kerületi önkormányzatok, amelyek az egyeztetés során vállalják, hogy a saját területükön türelmi zónát alakítanak ki. Ha a prostitúció tömeges (4. § j/ pont), az önkormányzatnak a rendeletet a törvény hatálybalépésétõl számított hat hónapon belül, ha pedig a jelenség a törvény hatálybalépése után válik tömegessé, az e körülmény megállapításától számított 90 napon belül kell a rendeletet megalkotni."

   Indokolás: Lásd a T/1087/20. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  131. Az Alkotmányügyi bizottság törvényjavaslat 64. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  132. "(4) Felhatalmazást kap az igazságügy-miniszter, hogy az e törvényben foglalt módosításokkal érintett Rtv., Vám. tv., Idtv., Avtv. [illetve] a Hõr. tv., illetve APEH tv. egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Magyar Közlönyben közzé tegye."

   Indokolás: Lásd a T/1087/27. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  133. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 64. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  134. "(4) Felhatalmazást kap az igazságügy-miniszter, hogy az e törvényben foglalt módosításokkal érintett Rtv., Vám. tv., Idtv., [Avtv.] illetve a Hõr. tv. egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Magyar Közlönyben közzé tegye."

   Indokolás: Lásd a T/1087/21/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  135. Dr. Fenyvessy Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 67. §-ának az elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  136. "67. § [Az Sztv. 92. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "Tiltott kéjelgés

   92. § (1) Ha a prostituált a törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján hozott önkormányzati rendeletben meghatározott korlátozást, illetve tilalmat megszegi, ötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

   (2) A prostituált százezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható, ha

   a) a szexuális szolgáltatása igénybevételére felhívott személy tizennegyedik életévét betöltött kiskorú, vagy kiskorúnak az ilyen szolgáltatás nyújtására irányuló ajánlattételét fogadja el;

   b) a szexuális szolgáltatásra való felajánlkozása zaklató jellegû;

   c) nem rendelkezik a külön jogszabályban elõírt orvosi igazolással.

   (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetõjével szemben kiutasításnak is helye van.

   (4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatti eljárás a Rendõrség hatáskörébe tartozik."]"

   Indokolás: Lásd a T/1087/6/14. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  137. Dr. Fenyvessy Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 68. §-ának az elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  138. "68. § [Az Sztv. a következõ 92/A. §-sal egészül ki:

   "Szexuális szolgáltatásra való felhívás tilalma

   92/A. § (1) Aki a külön jogszabály szerint meghatározott védett övezetben ellenszolgáltatást felajánlva mást szexuális szolgáltatás nyújtására felhív, illetve más személy szexuális szolgáltatásának felajánlását elfogadja, ötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

   (2) Az (1) bekezdésben leírt szabálysértés miatt az eljárás a Rendõrség hatáskörébe tartozik."]"

   Indokolás: Lásd a T/1087/6/14. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  139. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 70. §-át új (1) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a 70. § eredeti szövege (2) bekezdés számozást kap):
  140. "70. § (1) Az Rtv. a következõ 2/A. §-sal egészül ki:

   "(1) A lakosság élet- és vagyonvédelmének biztosítása érdekében létesült társadalmi önvédelmi szervezetek tagjainak a közbiztonság javítására irányuló, a rendõrséggel együttmûködési megállapodás szerint végzett tevékenysége közfeladat.""

   Indokolás: Lásd a T/1087/22. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  141. Világosi Gábor és dr. Hack Péter képviselõk a törvényjavaslatot új 72. §-sal kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  142. "72. § A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 217. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "217. § (1) Az a külföldi, aki a Magyar Köztársaság államhatárát

   a/ ismételten vagy

   b/ kiutasítás alatt

   engedély nélkül vagy meg nem engedett módon lépi át, vétséget követ el, és egy évig terjedõ szabadságvesztéssel, közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.

   (2) Aki a Magyar Köztársaság államhatárát

   a/ engedély nélkül,

   b/ meg nem engedett módon

   fegyveresen lépi át, bûntettet követ el, és három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.""

   Indokolás: Lásd a T/1087/8/18. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  143. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 73. § (2) bekezdésében az Rtv. 94. § (1) bekezdése záró mondatának a következõ módosítását javasolja:
  144. /(2) Az Rtv.94. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "94. § (1) A Kormány a Megelõzési Szolgálat útján gondoskodik

   "a) a Rendõrség, a Határõrség, a polgári védelem hivatásos szervei, az állami és hivatásos önkormányzati tûzoltóság, a Vám- és Pénzügyõrség, a büntetés-végrehajtási szervezet,

   b) az a) pontban felsorolt szervek irányítását ellátó minisztériumoknak a felsorolt szervek irányításával és ellenõrzésével kapcsolatos szervezeti egységei

   belsõ bûnmegelõzési célú ellenõrzésérõl és [e szervek tevékenységét érintõ] a bûnfelderítésrõl."

   Indokolás: Lásd a T/1087/24. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  145. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 73. § (2) bekezdésében az Rtv. 94. § (2) bekezdése b/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  146. /(2) Az Rtv.94. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (2) A Megelõzési Szolgálat végzi /

   "b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott minisztériumi szervezeti egységek hivatásos, [és] köztisztviselõi, közalkalmazotti és állományába tartozók által elkövetett hivatali bûncselekmények, hivatalos személyként elkövetett bûncselekmények, a szolgálati helyen vagy a hivatali tevékenységgel összefüggésben elkövetett más bûncselekmények, továbbá a katonai bûncselekmények felderítését a nyomozás elrendeléséig, ha a felderítés nem tartozik [a Rendõrség, illetve] a polgári vagy a katonai nemzetbiztonsági szolgálat hatáskörébe."

   Indokolás: Lásd a T/1087/23. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  147. Az Alkotmányügyi bizottság törvényjavaslat 77. § (3) bekezdésében a Hör.tv. 69. §-át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:
  148. "(3) A Hõr. tv. 69. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, továbbá új (2) bekezdéssel egészül ki és a jelenlegi (2) bekezdés (3) bekezdésre módosul:

   "(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit a határon kí- és belépõ magyar állampolgárok esetében is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az adatok kezelése a határátlépéstõl számított kilencven napig történhet.""

   Indokolás: Lásd a T/1087/28. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  149. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslatot új 80. §-sal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  150. "80. § Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal egyes feladatairól szóló 1998. évi XCIII. törvény (APEH tv.) 20. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

   "(5) A titkos információgyûjtés eszközei, módszerei (rendõrségi törvény VII. fejezet) alkalmazásának részletes szabályait a pénzügyminiszter állapítja meg.'"

   Indokolás: Lásd a T/1087/25. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  151. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 83. §-ában a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 18. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"83. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 18. §-ának (1) bekezdése a következõk szerint módosul:

"(1) A 16. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozás hatálya alatt álló állampolgár kérelmére az útlevélhatóság - különös méltánylást érdemlõ okból - meghatározott idõtartamú külföldre utazást engedélyezhet. Az utazás engedélyezéséhez a 16. § (1) bekezdésének a) [és] -c) pontjában meghatározott esetben a vádirat benyújtásáig az ügyész, azt követõen a bíróság, a 16. § (1) bekezdésének [c)] d/ pontja esetében a [bíróság] büntetésvégrehajtási bíró, az e) pontja esetében pedig a 16. § (3) bekezdésben meghatározott szerv hozzájárulása szükséges.""

Indokolás: Lásd a T/1087/26. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. május 20.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati bizottság elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi bizottság elnöke