T/1086/24.

Az Országgyûlés

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

Területfejlesztési bizottságának

kiegészítõ ajánlása

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló T/1086. számú törvényjavaslathoz

(Együtt kezelendõ a T/1086/22. számú ajánlással)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Önkormányzati és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként, az Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottsága), valamint a Területfejlesztési bizottsága megvitatta a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló, T/1086. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1086/23. számú kapcsolódó módosító javaslatot.

A Területfejlesztési bizottság a kapcsolódó módosító javaslatot nem tekintette feladatkörébe tartozónak.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal (határozati javaslattal) nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

    1. Pogácsás Tibor képviselõ - kapcsolódva Bóka István képviselõ T/1086/9. számú módosító indítványához (T/1086/22. számú ajánlás 1. pontja) - a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"4. § (1) A Hivatal [felügyeli az adatszolgáltatási tevékenységet és a központi okmánykiállítás rendjét.] feladat és hatásköre:

a/ szakmailag irányítja és ellenõrzi a nyilvántartás mûködését;

b/ ellenõrzi a nyilvántartás által kezelt adatok helyességét;

c/ felügyeli a nyilvántartás rendszerének mûködését, és az adatszolgáltatás rendjét;

d/ felügyeli az okmánykiállítás és az okmánykiadás rendjét."

Indokolás: Lásd a T/1086/23. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja.

- az Alkotmányügyi biz. támogatja.

- az Emberi jogi biz. támogatja.

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. június 16.

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi bizottság elnöke

Horváth Béla s.k.,
a Területfejlesztési bizottság alelnöke