T/1086/22.

Az Országgyûlés

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

Területfejlesztési bizottságának

a j á n l á s a
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló T/1086. számú törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Önkormányzati és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként, az Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottsága), valamint a Területfejlesztési bizottsága megvitatta a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló, T/1086. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1086/5-21. számú módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal (határozati javaslattal) nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Bóka István képviselõ a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  2. "4. § (1) A Hivatal [felügyeli az] adatszolgáltatási tevékenység[et]ét, valamint [és] a központi okmánykiállítás rendjét a belügyminiszter felügyeli."

   Indokolás: Lásd a T/1086/9. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  3. Bóka István képviselõ a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdése felvezetõ mondatának a következõ módosítását javasolja:
  4. "5. § [(1)] A külön jogszabályban meghatározott körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzõje:"

   Indokolás: Lásd a T/1086/10. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  5. Németh Zsolt képviselõ a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdését új g/ ponttal kiegészíteni javasolja:
  6. /5. § (1) A külön jogszabályban meghatározott körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzõje:/

   "g/ az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén a körözési nyilvántartást vezetõ szerv értesítésével kezdeményezi az okmány körözés elrendelését."

   Indokolás: Lásd a T/1086/11. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  7. Bóka István képviselõ a törvényjavaslat 6. § a/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  8. /6. § A megyei, fõvárosi közigazgatási hivatal vezetõje /

   "a/ az [(1) bekezdés] 5. § a)-c) pontjaiban a jegyzõ hatáskörébe utalt ügyekben ellátja a másodfokú hatósági és az ezzel összefüggõ adatkezelési feladatokat;"

   Indokolás: Lásd a T/1086/12. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  9. Bóka István képviselõ a törvényjavaslat 8. § g/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  10. /8. § Az engedély-nyilvántartás tartalmazza:

   a jármûvezetõ /

   "g/ [külföldi esetén] állampolgárságát;"

   Indokolás: Lásd a T/1086/13. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  11. Bóka István képviselõ a törvényjavaslat 11. §-át új e/ ponttal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerûen változik)::
  12. /11. § Az engedély - típusától függõen - tartalmazza a jármûvezetõ/

   "e/ állampolgárságát;"

   Indokolás: Lásd a T/1086/14. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  13. Bóka István képviselõ a törvényjavaslat 14. § (1) bekezdése a/ pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
  14. /14. § (1) A nyilvántartót az eljáró hatóság értesíti:/

   "a természetes személy (a továbbiakban: polgár) bejelentése alapján a 8. § a)-e/ és g) pontjaiban megjelölt adatokról, valamint a 8. § a), b), g) pontjaiban megjelölt adatok megváltozásáról,"

   T/1086/15/2.

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 8. pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1086/15/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  15. Bóka István képviselõ a törvényjavaslat 14. § (2) bekezdése c/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  16. /(2) A nyilvántartót értesíti /

   "c/ a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve a [jármûvezetõnek az engedélybe] polgár nyilvántartásba bejegyzett adatai megváltozásáról, illetve elhalálozásának idejérõl;"

   Indokolás: Lásd a T/1086/15/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  17. Németh Zsolt képviselõ a törvényjavaslat 19. § (1) bekezdése h/ pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
  18. /A nyilvántartásból igényelheti(k):/

   "h/ a közterület-felügyelet a 9. § (1) bekezdés a), b), e), f) pontjaiban és a 9. § (2) bekezdés a), b), d/ pontjaiban megjelölt adatokat;"

   Indokolás: Lásd a T/1086/8. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  19. Németh Zsolt képviselõ a törvényjavaslat 23. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:
  20. "23. § A nyilvántartó a 9. § (2) bekezdésében megjelölt adatokról a jármû- azonosító adatok kivételével nem szolgáltat adatot, ha az érintett személy a személyes adatainak szolgáltatását megtiltotta."

   Indokolás: Lásd a T/1086/6. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  21. Bóka István képviselõ a törvényjavaslat 26. § (3) bekezdésének az elhagyását javasolja:
  22. "[(3) A nyilvántartó az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén értesíti a körözési nyilvántartást vezetõ szervet és kezdeményezi az okmány körözését.]"

   Indokolás: Lásd a T/1086/16. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  23. Bóka István képviselõ a törvényjavaslat 27. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  24. "27. § A [21. § szerinti adatszolgáltatásért] kérelemre indult adatszolgáltatási eljárásért, valamint a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, illetõleg értesítésért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni."

   Indokolás: Lásd a T/1086/17. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  25. Bóka István képviselõ a törvényjavaslat 33. § (1) bekezdését új c/ ponttal kiegészíteni javasolja:
  26. /33. § (1) A nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítására okot adó körülmény bekövetkeztétõl számított 15 napon belül köteles bejelenteni a bejegyzésre jogosult hatóságnál:/

   "c/ használt jármûvek, jármûalkatrészek értékesítésével foglalkozó kereskedõ a használt és a bontásra vásárolt jármû jármûazonosító adatait és az elõzõ tulajdonosának személyazonosító és lakcím adatát, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet megnevezését, székhelyét (telephelyét)."

   Indokolás: Lásd a T/1086/21. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - a Területfejlesztési biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  27. Németh Zsolt képviselõ a törvényjavaslat 33. § (2) bekezdése b/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  28. /Az (1) bekezdésben megjelölt határidõn belül a forgalomból kivonásra jogosult hatóságnak köteles bejelenteni:/

   "b/ a biztosítóintézet a jármû azonosító adatait, ha a kárrendezési eljárásban [megállapította] úgy ítéli meg, hogy a jármû üzemeltetése mûszaki állapota miatt véglegesen megszûntnek tekinthetõ."

   Indokolás: Lásd a T/1086/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  29. Németh Zsolt képviselõ a törvényjavaslat 34. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  30. "(2) A jármû mûszaki eredetiségének ellenõrzésére jogosult köteles a jármûvet vizsgálatra állító 9. § (1) bekezdés a/, b/, e/, f/ pontban jelölt adatait és a vizsgált jármûvek azonosító adatait nyilvántartani és a vizsgálat eredményét igazoló okiratot öt évig megõrizni."

   Indokolás: Lásd a T/1086/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - a Területfejlesztési biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  31. Bóka István képviselõ a törvényjavaslat 34. §-át új (4) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  32. "(4) A használt jármûvek, jármûalkatrészek értékesítésével foglalkozó kereskedõ a 33. § (1) bekezdés c/ pontjában megjelölt adatokról köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartott adatokat és a jármû, illetve az alkatrészek megszerzését tanúsító bizonylatot 5 évig, a forgalomból véglegesen kivont jármûvek esetében a kivonást igazoló okmányokat a vásárlástól számított 2 évig megõrizni."

   Indokolás: Lásd a T/1086/20. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  33. Bóka István képviselõ a törvényjavaslat 35. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  34. "(3) A törvény 8. §-ának h) pontja és 11. §-ának e/ pontja 2001. január 1-jén lép hatályba."

   T/1086/18.

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 18. pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1086/18. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  35. Bóka István képviselõ a törvényjavaslat 35. §-át új (4) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:
  36. "(4) A 8. § g/ pontját magyar állampolgár tekintetében 2001. január 1-jétõl kell alkalmazni."

   Indokolás: Lásd a T/1086/18. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  37. Bóka István képviselõ a törvényjavaslat 38. §-ában a Szaz.tv. 37. § (2) bekezdése d/ pontjának a következõ kiegészítését javasolja:

"38. § A Szaz. tv. 37. §-ának (2) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

[A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve - a személyi azonosító alkalmazásával - köteles rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni:]

" d) a közúti közlekedési nyilvántartást vezetõ szervnek a nyilvántartás hatálya alá tartozó polgár családi és utónevének (nõk esetében a leánykori családi és utónevet is), anyja nevének, születési helyének és idõpontjának, állampolgárságának, lakóhelyének, tartózkodási helyének változásáról, továbbá az érintett elhalálozásáról.""

Indokolás: Lásd a T/1086/19. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. június 10.

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi bizottság elnöke

Horváth Béla s.k.,
a Területfejlesztési bizottság alelnöke