T/1085/43.

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

a j á n l á s a

a bûnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló T/1085. számú törvényjavaslat
z á r ó
v i t á j á h o z

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), megvitatta a bûnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló, T/1085/41. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1085/42. számú módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

 1. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 5. §-ának a következõ módosítását javasolja:
 2. "5. § A bûntettesek, a kényszerintézkedés alatt állók, a [gyanúsítottak] büntetõeljárás alatt állók, a DNS-profilok nyilvántartását, illetve a daktiloszkópiai és fénykép nyilvántartást a belügyminiszter irányítása alatt álló, a belügyminiszter rendeletében kijelölt szerv kezeli."

  Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 15. számú pontjában foglaltakkal.

  Indokolás: Lásd a T/1085/42/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 3. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 10. § (1) bekezdés i) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 4. /10. § (1) A bûntettesek nyilvántartása tartalmazza/

  "i) összbüntetésbe foglalás esetén az alapügyben eljárt bíróságok megnevezését, [és] határozatuk számát, [és] az összbüntetésként megállapított szabadságvesztés nemét és mértékét;"

  Indokolás: Lásd a T/1085/42/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 5. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 10. § (2) bekezdés i) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 6. /(2) A büntetés-végrehajtási adatok közül a bûntettesek nyilvántartása tartalmazza/

  "i) a közügyektõl eltiltás, a foglalkozástól eltiltás, [és] a jármûvezetéstõl eltiltás, [valamint] a kiutasítás lejáratának napját, továbbá a lejárat napjának a felsorolt büntetések tartamába beszámítható, illetve be nem számítható idõ szerinti változását;"

  Indokolás: Lásd a T/1085/42/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 7. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 12. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 8. "(3) A 10. § (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott adatokat - a (4) bekezdés szerinti kivétellel - a közügyektõl eltiltás, a foglalkozástól eltiltás[,] és a jármûvezetéstõl eltiltás végrehajtását ellenõrzõ rendõrség közli."

  Indokolás: Lásd a T/1085/42/4. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 9. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 26. § e) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 10. /26. § A büntetõeljárás alatt állók nyilvántartása tartalmazza/

  "e) a nyomozás, [illetõleg] a büntetõeljárás felfüggesztésének, tovább- folytatásának idõpontját;"

  Indokolás: Lásd a T/1085/42/5. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 11. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 27. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 12. "27. § (1) A 26. §-ban meghatározott adatokat az a nyomozó hatóság, [az] ügyészség[, nyomozó hatóság] közli, amelyik a gyanúsítottal, [illetve] illetõleg a vádlottal szemben eljárt."

  Indokolás: Lásd a T/1085/42/6. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 13. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 34. §-ának a következõ módosítását javasolja:
 14. "34. § (1) A 33. § (1) bekezdés szerinti nyomozó hatóság intézkedik a szándékos bûncselekmény alapos gyanúja miatt büntetõeljárás alá vont személy [(a továbbiakban: gyanúsított)] ujj- és tenyérnyomatának levételére, továbbá arcfényképének elkészítésére.

  (2) A [gyanúsított] szándékos bûncselekmény alapos gyanúja miatt büntetõeljárás alá vont személy köteles alávetni magát az ujj- és tenyérnyomat vételi eljárásnak, valamint a fényképezésnek.

  (3) A [gyanúsítottal] szándékos bûncselekmény alapos gyanúja miatt büntetõeljárás alá vont személlyel szemben - ha a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettsége teljesítését megtagadja - testi kényszer alkalmazható."

  Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 8., 10., 11. számú pontjában foglaltakkal.

  Indokolás: Lásd a T/1085/42/7. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 15. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 35. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 16. "35. § (1) Az adatközlést, továbbá az ujj- és tenyérnyomat vételt, valamint a fényképezést, és a [gyanúsított] szándékos bûncselekmény alapos gyanúja miatt büntetõeljárás alá vont személy közremûködésének megtagadása esetén alkalmazott testi kényszer foganatosítását, külön jogszabályban meghatározott formában és módon kell teljesíteni."

  Indokolás: Lásd a T/1085/42/8. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 17. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 38. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:
 18. "38. § A DNS-profil nyilvántartás célja kizárólag meghatározott bûncselekmények elkövetésével gyanúsítottak azonosítása, illetõleg kizárása a büntetõeljárás során."

  Indokolás: Lásd a T/1085/42/9. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 19. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 43. §-ának a következõ módosítását javasolja:
 20. "43. § (1) A nyomozó hatóság intézkedik a 39. § (1) bekezdésében meghatározott bûncselekmény alapos gyanúja miatt büntetõeljárás alá vont személy [(a továbbiakban: gyanúsított)] szájnyálkahártya-törletének, vagy hajmintájának (a továbbiakban: DNS-minta) levételére.

  (2) A mintavételt a [gyanúsított] 39. § (1) bekezdésében meghatározott bûncselekmény alapos gyanúja miatt büntetõeljárás alá vont személy fizikai sértetlenségének biztosításával kell végezni és tájékoztatni kell arról, hogy a mintát DNS elemzés céljára veszik le.

  (3) A DNS elemzéshez szükséges szájnyálkahártya-törletnek a levétele és a hajmintának az emberi testtõl való elválasztása nem minõsül a személy fizikai sérelmének.

  (4) A [gyanúsított] 39. § (1) bekezdésében meghatározott bûncselekmény alapos gyanúja miatt büntetõeljárás alá vont személy köteles alávetni magát a mintavételi eljárásnak és tûrni a DNS-minta levételét.

  (5) A [gyanúsítottal] 39. § (1) bekezdésében meghatározott bûncselekmény alapos gyanúja miatt büntetõeljárás alá vont személlyel szemben - ha a (4) bekezdésben meghatározott kötelezettsége teljesítését megtagadja - testi kényszer alkalmazható."

  Indokolás: Lásd a T/1085/42/10. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 21. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 44. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 22. "44. § (1) Az adatközlést és a mintavételt, valamint a [gyanúsított] 39. § (1) bekezdésében meghatározott bûncselekmény alapos gyanúja miatt büntetõeljárás alá vont személy közremûködésének megtagadása esetén alkalmazott testi kényszer foganatosítását külön jogszabályban meghatározott formában és módon kell teljesíteni."

  Indokolás: Lásd a T/1085/42/11. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 23. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 49. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 24. "(2) A kérelemnek tartalmaznia kell az adatigénylõ nevét vagy megnevezését, az adatigénylés célját[, illetõleg] és jogalapját."

  Indokolás: Lásd a T/1085/42/12. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 25. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 61. § (3)-(4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 26. "(3) [E törvény III. és IV. fejezetében meghatározott nyilvántartásokat a törvény hatályba lépése után folyamatosan, de legkésõbb a hatályba lépést követõ egy éven belül kell kialakítani.] A 67. § a törvény kihirdetésének napján lép hatályba.

  (4) [2000. január elsején] A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény hatályba lépésével egyidejûleg lép hatályba e törvény 10. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a "feljelentést elutasító", a 10. §-a (1) bekezdésének e) pontjában a "feljelentés elutasításáról" továbbá a 10. §-a (1) bekezdésének f) pontjában az "illetve harmadfokon", és a "vagy a rendkívüli felülvizsgálat," valamint a 26. § c) pontjában a "megalapozott" szövegrész. Ezzel egyidejûleg, e törvény 10. §-a (1) bekezdésének b) pontjában az "a nyomozást megtagadó", a 10. §-a (1) bekezdésének e) pontjában az "a nyomozás megtagadásáról", továbbá a 10. §-a (1) bekezdésének f) pontjában az "illetõleg felülvizsgálat", valamint a 26. § c) pontjában az "alapos, illetve" szövegrész hatályát veszti."

  Indokolás: Lásd a T/1085/42/13. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 27. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 62. §-ának a következõ módosítását javasolja:
 28. "62. § E törvény [hatályba lépésével] kihirdetésével egyidejûleg az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 4. §-ának (4) bekezdésében a 6. § (1) bekezdésének r) pontjára való hivatkozásban az r) pont megjelölés t) pontra, továbbá a 6. § (5) bekezdésében, és a 10. § (5) bekezdésében a 6. § (1) bekezdés p) pontjára való hivatkozásban a p) pont megjelölés r) pontra változik."

  Indokolás: Lásd a T/1085/42/14. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 29. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 63. § a) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 30. /63. § Felhatalmazást kap a belügyminiszter, hogy rendeletben állapítsa meg/

  "a) a bûntettesek nyilvántartását, a kényszerintézkedés alatt állók nyilvántartását, a [gyanúsítottak] büntetõeljárás alatt állók nyilvántartását, a DNS-profilok nyilvántartását, valamint a daktiloszkópiai és fénykép nyilvántartást kezelõ szervet,"

  Indokolás: Lásd a T/1085/42/15. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 31. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 64. § a)-b) pontjainak a következõ módosítását javasolja: (ezzel egyidejûleg a c) és d) pontok jelölése b), illetõleg c) pontra változik)

/64. § A törvény hatályba lépésével egyidejûleg hatályát veszti /

a) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépésérõl és végrehajtásáról szóló 1979. évi 5. törvényerejû rendelet (a továbbiakban: Btké.) 29-31. §-a, [továbbá] és az ezeket módosító 1987. évi III. törvény 40. §-ának (4) bekezdése, valamint 42. §-ának (2) bekezdése, 1993. évi XVII. törvény 88-89. §-a, valamint 103. §-a (1) bekezdésének a "28. §-a (1) bekezdésének a) pontja, 29. §-a (2) bekezdésének c) pontja, 30. §-a (1) bekezdésének k) pontja" szövegrésze, 1990. évi XIV. törvény 3. §-a, 1991. évi XX. törvény 62. §-a, 1993. évi CX. törvény 261. §-ának (7) bekezdése, 1994. évi XXXIV. törvény 105. §-a, 1997. évi LXVII. törvény 141. §-a, 1997. évi LXXI. törvény 73. §-a, 1998. évi XII. törvény 35. §-a, 1998. évi LXXXVII. törvény 93. §-ának (4) bekezdése, továbbá a Btké. 32. §-ának (2) bekezdése;

b) [a Btké. 32. §-ának (2) bekezdése;] "

Indokolás: Lásd a T/1085/42/16. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. szeptember 1.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke