T/1085/40.

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

kiegészítõ ajánlása

a bûnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló T/1085. számú törvényjavaslathoz

(Együtt kezelendõ a T/1085/38. számú ajánlással)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként -, az Önkormányzati és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság), valamint az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottsága) megvitatta a bûnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló, T/1085. számon beterjesztett törvényjavaslathoz T/1085/39. számon benyújtott módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal (határozati javaslattal) nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

Törvényjavaslatnak a határõrizetrõl és a Határõrségrõl szóló 1997. évi XXXII. törvényt módosító 67. §-a elfogadásához az Alkotmány 40/A. § (1) bekezdése alapján a jelenlévõ országgyûlési képviselõk kétharmadának igen szavazata szükséges.

I.

  1. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 34. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  2. "(3) A gyanúsítottal szemben - ha a (2) bekezdésben [megjelölt ujj- és tenyérnyomat vétel, valamint a fényképezés tûrésére kötelezhetõ] meghatározott kötelezettsége teljesítését megtagadja - testi kényszer alkalmazható."

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás következõ pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1085/39/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  3. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 43. § (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"(5) A gyanúsítottal szemben - ha a (4) bekezdésben [megjelölt mintavétel tûrésére kötelezhetõ] meghatározott kötelezettsége teljesítését megtagadja - testi kényszer alkalmazható."

Indokolás: Lásd a T/1085/39/2. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja.

- az Emberi jogi biz. támogatja.

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

 

II.

1. Az Önkormányzati bizottság és az Emberi jogi bizottság hiányzó döntései a T/1085/38. számú ajánlás pontjainak sorrendjében:

pont

Önkormányzati bizottság

Emberi jogi bizottság

1.

támogatja.

támogatja.

4.

támogatja.

támogatja.

5.

támogatja.

támogatja.

10.

támogatja.

támogatja.

11.

támogatja.

támogatja.

13.

támogatja.

támogatja.

15.

támogatja.

támogatja.

17.

támogatja.

támogatja.

19.

támogatja.

támogatja.

21.

támogatja.

támogatja.

2. A T/1085/38. számú ajánlás 8. pontjában az Alkotmányügyi bizottság döntése tévesen szerepel, helyesen: egyharmada sem támogatja.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. június 16.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati bizottság elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi bizottság elnöke