T/1050/17.

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának
a j á n l á s a

a társadalombiztosítási járulék-folyószámlák rendezésérõl szóló
T/1050. sz. törvényjavaslat záró vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), megvitatta a társadalombiztosítási járulék-folyószámlák rendezésérõl szóló, T/1050/15. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1050/16. számú módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.

  1. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 2. §-a (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

"(1) A járulékigazgatóság a járulékfizetésre kötelezettet legalább 15 napos határidõvel egyeztetésre idézheti. Az egyeztetés lefolytatása kötelezõ, ha a járulékfizetésre kötelezett észrevételt tett, illetõleg, ha kéri az egyeztetés lefolytatását."

Indokolás: Lásd a T/1050/16. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. június 22.

Dr. Pokol Béla s.k.,

az Alkotmányügyi bizottság elnöke