(1999. június 8.)

T/1050/14. szám

Az Országgyûlés

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Egészségügyi és szociális
bizottságának

kiegészítõ ajánlása

a társadalombiztosítási járulék-folyószámlák rendezésérõl
szóló T/1050. sz. törvényjavaslathoz

vitájához

(Együtt kezelendõ a T/1050/10. sz. ajánlással.)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság) - mint elsõ helyen kijelölt bizottság -, valamint Egészségügyi és szociális bizottsága (továbbiakban: Egészségügyi bizottság), megvitatta a társadalombiztosítási járulék-folyószámlák rendezésérõl szóló, T/1050. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1050/11., /12. és /13. számú kapcsolódó módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem kíván állást foglalni.
Ahol az ajánlásban a bizottság neve mellett nincs állásfoglalás feltüntetve, ott a bizottság a módosító javaslatról késõbb alakítja ki véleményét.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat (HSZ. 94. (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

Összefüggés: A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

 1. Dr. Csáky András képviselõ - kapcsolódva Keller László képviselõ T/1050/4. sz. módosító javaslatához (a T/1050/10. sz. ajánlás 4. pontja) - a törvényjavaslat 5. -át a következõ új (4) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:
 2. "(4) Amennyiben a járuléktartozás, a késedelmi pótlék és bírság tartozásának elengedését követõ 5 éven belül a járulékfizetésre kötelezett, társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének teljesítésével 30 napot meghaladóan késedelembe esik, az (1)-(3) bekezdés alapján korábban elengedett fizetési kötelezettségeit és azoknak Art.-ban meghatározott járulékos terheit is köteles megfizetni."

  Megjegyzés: A kapcsolódó módosító javaslatot 1999. június 3-án, a részletes vita lezárását követõen nyújtották be, így az határidõ után érkezettnek minõsül.

  Indokolás: Lásd a T/1050/13. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem foglalt állást,

  tekintettel a megjegyzésben foglaltakra

  - az Egészségügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 3. Dr. Fazekas Sándor képviselõ - kapcsolódva Atyánszky György képviselõ T/1050/3. sz. módosító javaslatához (a T/1050/10. sz. ajánlás 7. pontja) - a törvényjavaslat 7. (4) bekezdését a jelzett szövegrésszel javasolja kiegészíteni:
 4. "(4) A folyószámla egyenlegének megállapításával összefüggõ eljárásra az e törvényben foglalt eltérésekkel a Tbj. 56. -át kell alkalmazni, és ezzel egyidejûleg az 1975. évi II. tv. 105/C. (1) bekezdését és az 1997. évi LXXX. tv. 53. -át figyelmen kívül kell hagyni mindazon esetekben, amikor a rendezésre kerülõ folyószámla-tételek keletkezésének idõpontjában a hivatkozott jogszabályhelyek hatályban voltak."

  Indokolás: Lásd a T/1050/11. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 5. Atyánszky György képviselõ - kapcsolódva T/1050/3. sz. módosító javaslatához (a T/1050/10. sz. ajánlás 7. pontja) - a törvényjavaslat 7. -át a következõ új (5) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:

"(5) Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVII. tv. 5. -ának (1) bekezdése új f) ponttal egészül ki:

/5. (1) Nem kell megfizetni a százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulást a következõ jogcímeken keletkezõ jövedelmek után:/

"f) az iskolai szövetkezet és az iskolai szövetkezeti csoport nappali tagozatos tanuló, hallgató tagjának az iskolai szövetkezet, illetve az iskolai szövetkezeti csoport tevékenységében kifejtett személyes közremûködéséért a törvény hatálybalépését követõen kapott ellenszolgáltatás után.""

Indokolás: Lásd a T/1050/12. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- az Egészségügyi biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. június 9.

Dr. Szekeres Imre s.k.,
a Költségvetési bizottság elnöke

Dr. Kökény Mihály s.k.,
az Egészségügyi bizottság elnöke

 1. Dr. Fazekas Sándor képviselõ - kapcsolódva Atyánszky György képviselõ T/1050/3. sz. módosító javaslatához (a T/1050/10. sz. ajánlás 7. pontja) - a törvényjavaslat . -át a következõ új () bekezdéssel javasolja kiegészíteni:

Indokolás: Lásd a T/1050/. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz.

- az Egészségügyi biz.

- az Elõterjesztõ képviselõje