T/997/191.

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának
a j á n l á s a

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
szóló T/997. sz. törvényjavaslat
z á r ó
v i t á j á h o z

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), megvitatta a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló, T/997/188. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/997/189-190. számú módosító javaslatokat.

Megjegyzés: Az egységes javaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat az egységes javaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak az egységes javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat (HSZ. 94. (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

 1. Az Elõterjesztõ képviselõje az egységes javaslat 11. (2) bekezdésében a Kt. 20. (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 2. "(2) A Kt. 20. -ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(2) Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény: a fogyatékosság típusának megfelelõen létrehozott óvoda, általános iskola, középiskola, speciális szakiskola, készségfejlesztõ speciális szakiskola, elõkészítõ szakiskola, kollégium." "

  Indokolás: Lásd a T/997/190/1. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 3. Az Elõterjesztõ képviselõje az egységes javaslat 45. -ában a Kt. 94. (1) bekezdés a) pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
 4. "45. (1) A Kt. 94. -a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /(1) Az oktatási miniszter szabályozza/

  "a) a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve, a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve, a Két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelve, a Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelve, a Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve, a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja, a kerettantervek, továbbá az Alapfokú mûvészetoktatás követelményei és tantervi programja kiadását és bevezetését, a 93. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott eljárási szabályok megtartásával; a kerettantervek és a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja nemzeti, etnikai kisebbségi nevelést-oktatást érintõ kérdéseiben, továbbá a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatásának irányelve kiadásához be kell szerezni az országos kisebbségi önkormányzat egyetértését;" "

  Indokolás: Lásd a T/997/189/1. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 5. Az Elõterjesztõ képviselõje az egységes javaslat 49. felvezetõ szövegének a következõ módosítását javasolja:
 6. "49. A Kt. 98. -ának (1) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:"

  Indokolás: Lásd a T/997/189/2. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 7. Az Elõterjesztõ képviselõje az egységes javaslat 58. (1) bekezdésében a Kt. 128. (3) bekezdés d) pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
 8. /A Kt. 128. -ának (3) bekezdése a következõ b)-f) ponttal egészül ki, és egyidejûleg a bekezdés jelenlegi szövegének jelölése a) pontra változik:/

  d) A nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelésben

  - pedagógus-munkakört tölthet be és vezetõi megbízást kaphat az is, aki megfelel az e törvény 127. (1) bekezdése a) pont, második gondolatjelében vagy b) pontjában meghatározott feltételeknek, továbbá felsõfokú "C" típusú állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal, illetve azzal egyenértékû okirattal rendelkezik,

  - pedagógus-munkakört tölthet be az is, aki megfelel az elsõ gondolatjelben meghatározott vagy e (1) bekezdés a) pontjában, illetve (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek és legalább középfokú "C" típusú állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékû okirattal rendelkezik."

  Indokolás: Lásd a T/997/189/3. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 9. Az Elõterjesztõ képviselõje az egységes javaslat 58. (1) bekezdésében a Kt. 128. 3) bekezdés f) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 10. /A Kt. 128. -ának (3) bekezdése a következõ b)-f) ponttal egészül ki, és egyidejûleg a bekezdés jelenlegi szövegének jelölése a) pontra változik:/

  "f) Az [a)-b)] a)-e) pontban szabályozott nyelvvizsga bizonyítványt vagy azzal egyenértékû okiratot a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottaknál a besorolásnál és a további szakképesítés után járó illetménynövekedés meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyni." "

  Indokolás: Lásd a T/997/189/4. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.

 11. Az Elõterjesztõ képviselõje az egységes javaslat 60. -ában a Kt. 132. (8) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 12. /A Kt. 132. -a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(8) Az alapfokú mûvészetoktatási intézmények fenntartói [1999.] 2000. július 31-éig e törvény 31. -ának (2) bekezdése alapján felülvizsgálják az általuk fenntartott iskola alapító okiratát, az iskola mûködését, és szükség szerint kérik a fõjegyzõtõl a mûködés megkezdéséhez szükséges engedély módosítását."

  Indokolás: Lásd a T/997/189/6. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.

 13. Az Elõterjesztõ képviselõje az egységes javaslat 60. -ában a Kt. 132. (12) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 14. /A Kt. 132. -a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(12) Az ütemtervet a fenntartó a határidõt követõ tizenöt napon belül megküldi az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontnak. Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont ellenõrizheti az ütemtervben foglaltak végrehajtását. Amennyiben az ütemtervet a fenntartó nem küldi meg vagy nem hajtja végre az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont kezdeményezi az e törvény 93. -á[ban]nak (4)-(5) bekezdésében meghatározott intézkedés megtételét. Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont eljárására alkalmazni kell az e törvény 107. -ának (9)-(10) bekezdésében foglaltakat. E rendelkezéseket kell alkalmazni abban az esetben is, ha az eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak alkalmazása kötelezõ." "

  Indokolás: Lásd a T/997/189/5. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.

 15. Az Elõterjesztõ képviselõje az egységes javaslat 64. (2) bekezdésében a Hszt. 260. (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 16. "(2) A Hszt. 260. -ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(2) A rendvédelmi oktatási intézményekben tanulmányokat folytató személyeket - a miniszter által meghatározott rendben - az elsõ oktatási év eredményes befejezését követõen, legfeljebb 12 hónap próbaidõ kikötésével, hivatásos állományba [kell] lehet venni." "

  Indokolás: Lásd a T/997/190/2. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.

 17. Az Elõterjesztõ képviselõje az egységes javaslat 65. (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 18. "(2) 2000. január 1. napján lép hatályba az e törvény [49.] 54. -ának (2) bekezdése.

  Indokolás: Lásd a T/997/190/3. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.

 19. Az Elõterjesztõ képviselõje az egységes javaslat 65. (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

(3) 2000. szeptember 1. napján lép hatályba az e törvény [29. -ának (3) bekezdése] 29. -a, 30. -a, [55.] 61. -a, a (3) bekezdés kivételével, és [57.] 63. -a."

Indokolás: Lásd a T/997/190/3. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. június

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke