T/997/187.

Az Országgyûlés

Oktatási és tudományos
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Emberi jogi-, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

Ifjúsági és sport
bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

kiegészítõ ajánlása

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
szóló T/997. sz. törvényjavaslathoz

(Együtt kezelendõ a T/997/157. sz. ajánlással.)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Oktatási és tudományos bizottsága (a továbbiakban: Oktatási bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként -, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Ifjúsági és sport bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), valamint Önkormányzati és rendészeti bizottsága (a továbbiakban: Önkormányzati bizottság) megvitatta a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. módosításáról szóló, T/997. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/997/158-186. számú kapcsolódó módosító javaslatokat.

Visszavont módosító javaslatok: Dr. Jánosi György és Csizmár Gábor T/997/159., /160., Pánczél Károly T/997/170.,/168.,/174.,/175. számú módosító javaslatok. (Ezeket a módosító javaslatokat az ajánlás nem tartalmazza.)

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló tövényjavaslat (HSZ 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

I. rész

 1. Pánczél Károly képviselõ - kapcsolódva a T/997/152. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás 4. pontja) - a törvényjavaslat 1. § felvezetõ szövegének a következõ módosítását javasolja:
 2. "1. § A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 1. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:"

  Indokolás: Lásd a T/997/176/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 3. Pánczél Károly képviselõ - kapcsolódva a T/997/152. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás 4. pontja) - a törvényjavaslat 3. § felvezetõ szövegének a következõ módosítását javasolja:
 4. "3. § A Kt. 4. §-ának (4) bekezdése a következõ [utolsó] mondattal egészül ki:"

  Indokolás: Lásd a T/997/176/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 5. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 3. §-ában a Kt. 4. § (4) bekezdésének a következõ kiegészítését, illetve módosítását javasolja:
 6. "3. § (1) A Kt. 4. §-a (4) bekezdésének harmadik mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "A hit- és vallásoktatás az óvodában az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai életrendet figyelembe véve, az iskolában pedig oly módon szervezhetõ, hogy alkalmazkodjon a kötelezõ tanórai foglalkozások rendjéhez."

  (2) A Kt. 4. §-ának (4) bekezdése a következõ [utolsó] hatodik-hetedik mondattal egészül ki:

  "Az egyházi jogi személy által foglalkoztatott hitoktató alkalmazásakor az e törvény 17. §-ában foglaltakat nem kell alkalmazni. Az óvoda, az iskola és a kollégium az egyházi jogi személy által szervezett [a] fakultatív hit- és vallásoktatással kapcsolatos feladat[aina]ok ellátása során együttmûködik az érdekelt egyházi jogi személlyel.""

  Indokolás: Lásd a T/997/185. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 7. Sasvári Szilárd és Pánczél Károly képviselõk - kapcsolódva a T/997/110. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás 6. pontja) - a törvényjavaslat 3. §-ában a Kt. 4. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 8. "3. § A Kt. 4. §-ának (4) bekezdése a következõ [utolsó] hatodik-hetedik mondattal egészül ki:

  "Az egyházi jogi személy által foglalkoztatott hitoktató alkalmazásakor az e törvény 17. §-ában foglaltakat nem kell alkalmazni. Az óvoda, az iskola és a kollégium az egyházi jogi személy által szervezett [a] fakultatív hit- és vallásoktatással kapcsolatos feladat[aina]ok ellátása során együttmûködik az érdekelt egyházi jogi személlyel.""

  Indokolás: Lásd a T/997/163. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért, az Oktatási bizottság üléséne nem ért egyet

 9. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 5. §-ában a Kt. 8/B. § (4) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 10. /A Kt. 8. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép, s egyidejûleg a Kt. a következõ 8/A-8/B. §-sal egészül ki:/

  "(4) A kollégiumok a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjában foglaltaknak megfelelõen készítik el a pedagógiai programjukat. A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának tartalmaznia kell a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók kulturális, anyanyelvi nevelésének feladatait is."

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 12., 22., 24. pontjában ismertetett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/997/186/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 11. Pánczél Károly képviselõ - kapcsolódva a T/997/152. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás 4. pontja) - a törvényjavaslat 10. § második (2) bekezdés felvezetõ szöveg jelölésének a következõ módosítását javasolja:
 12. "[(2)] (4) A Kt. 19 §-ának (7) bekezdése a következõ h)-i) ponttal egészül ki:"

  Indokolás: Lásd a T/997/176/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 13. Pánczél Károly képviselõ - kapcsolódva a T/997/152. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás 4. pontja) - a törvényjavaslat 12. § felvezetõ szövegének a következõ módosítását javasolja:
 14. "12. § [(1)] A Kt. 24. §-a (1) bekezdésének elsõ mondata [a következõk szerint módosul] helyébe a következõ rendelkezés lép: "

  Indokolás: Lásd a T/997/176/4. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 15. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 17. § (1) bekezdésében a Kt. 29. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 16. "17. § (1) A Kt. 29. §-a (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(1) A szakközépiskolának - a (2) és a (8)-(9) bekezdésben meghatározott kivétellel - érettségire felkészítõ, általános mûveltséget megalapozó - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - négy középiskolai évfolyama van. A kilencedik évfolyamtól kezdõdõen [pályaorientációs] a kerettantervekben meghatározott szakmai orientáció, a tizenegyedik évfolyamtól kezdõdõen - az Országos Képzési Jegyzék[ben meghatározott oktatási, tanulmányi területek] szerinti - [szakmai elõkészítõ, szakmai] elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás is folyhat. A középiskolai nevelés-oktatás a kilencedik évfolyamon kezdõdik és a tizenkettedik, illetõleg a (2) bekezdésben meghatározott esetben a tizenharmadik évfolyamon fejezõdik be. A szakmai vizsgára felkészítõ, szakképzési évfolyamok számát az Országos Képzési Jegyzék határozza meg. A gyakorlati képzésrõl külön jogszabály rendelkezik. Ahol e törvény szakmai elõkészítõ, szakmai alapozó oktatásról rendelkezik, azon érteni kell a szakmai orientációt és a szakmacsoportos alapozó oktatást is.""

  Indokolás: Lásd a T/997/182. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 17. Pánczél Károly képviselõ - kapcsolódva a T/997/152. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás 4. pontja) - a törvényjavaslat 20. § felvezetõ szövegének a következõ módosítását javasolja:
 18. "20. § A Kt. 32. §-a a következõ (2)-(3) bekezdéssel egészül ki, s egyidejûleg a [jelenlegi] § eredeti szövegének jelölése (1) bekezdésre változik:"

  Indokolás: Lásd a T/997/176/5. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 19. Pánczél Károly képviselõ - kapcsolódva a T/997/16. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás 68. pontja) - a törvényjavaslat 21. §-át a következõ (2) bekezdéssel, a Kt. 33. § (5) bekezdésével javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
 20. "(2) A Kt. 33. §-ának (5) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

  "Az általános mûvelõdési központban - a (4) bekezdésben meghatározottak szerint - egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményegység is mûködhet.""

  Indokolás: Lásd a T/997/167. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 21. Pánczél Károly képviselõ - kapcsolódva a T/997/152. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás 4. pontja) - a törvényjavaslat 24. § felvezetõ szövegének a következõ módosítását javasolja:
 22. "24. § A Kt. 42. §-ának (2) bekezdése a következõ [harmadik] mondattal egészül ki:"

  Indokolás: Lásd a T/997/176/6. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 23. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 28. §-ában a Kt. 49. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 24. "28. § A Kt. 49. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "49. § (1) A kollégium - a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjában foglaltak alapján - pedagógiai programot készít, vagy ilyen módon készített pedagógiai programot választ, figyelembe véve az érdekelt iskolák pedagógiai programját.""

  Indokolás: Lásd a T/997/186/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 25. Pánczél Károly képviselõ - kapcsolódva a T/997/152. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás 4. pontja) - a törvényjavaslat 33. § felvezetõ szövegének a következõ módosítását javasolja:
 26. "33. § A Kt. 66. §-ának (1) bekezdése a következõ [új negyedik] mondattal egészül ki:"

  Indokolás: Lásd a T/997/176/7. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 27. Pánczél Károly képviselõ - kapcsolódva a T/997/152. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás 4. pontja) - a törvényjavaslat 34. § (1) bekezdés felvezetõ szövegének a következõ módosítását javasolja:
 28. "34. § (1) A Kt. 70. §-ának (3) bekezdése a következõ [második] mondattal egészül ki:"

  Indokolás: Lásd a T/997/176/8. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 29. Pánczél Károly képviselõ - kapcsolódva a T/997/152. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás 4. pontja) - a törvényjavaslat 35. § (1) bekezdésében a Kt. 71. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 30. "35. § ¨1) A Kt. 71. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki, s egyidejûleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:

  "(4) Ha a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt (Kt. 121. § (1) bekezdés [35.] 38. pont) a tanköteles tanuló második vagy további alkalommal ismétli ugyanazt az évfolyamot, az iskolának - az e törvény 52. §-ának (7) bekezdésében, valamint (10) bekezdésének c) pontjában meghatározott idõkeret terhére - lehetõvé kell tennie, hogy az adott tantárgyból, tantárgyakból egyéni foglalkozásokon is részt vegyen."

  Indokolás: Lásd a T/997/176/9. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 31. Pánczél Károly képviselõ - kapcsolódva a T/997/152. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás 4. pontja) - a törvényjavaslat 37. § jelölés nélküli bekezdése felvezetõ szövegének a következõ kiegészítését javasolja:
 32. "37. § (1) A Kt. 75. §-a (1) bekezdésének a)-e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:"

  Indokolás: Lásd a T/997/176/10. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 33. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslatot a következõ 39. §-sal, a Kt. 81. § (11)-(13) bekezdésével javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik):
 34. "39. § (1) A Kt. 81. §-a (11) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép, s egyidejûleg a bekezdés a következõ második mondattal egészül ki:

  "Ha az egyházi jogi személy a Kormánnyal a közoktatási feladatok ellátására is kiterjedõ megállapodást kötött - a (13) bekezdésben meghatározott intézményátadás kivételével -, a fenntartásában mûködõ nevelési-oktatási intézmény tekintetében - a nevelési-oktatási intézmény székhelye szerint illetékes községi, városi, megyei jogú városi, fõvárosi kerületi önkormányzat részére megküldött - egyoldalú nyilatkozatával vállalhatja az önkormányzati feladatellátásban való közremûködést. A Magyar Katolikus Egyház az egyoldalú nyilatkozat megtételére a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között létrejött megállapodás alapján jogosult."

  (2) A Kt. 81. §-ának (12) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

  "Az oktatási miniszter a (11) bekezdésben meghatározott megállapodás alapján - az egyházi jogi személy kérésére - közoktatási megállapodást köt a pedagógiai- szakmai szolgáltatás, illetve a pedagógiai szakszolgálat ellátására."

  (3) A Kt. 81. §-ának (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(13) Ha az ingatlan nem tartozik a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl szóló 1997. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl szóló törvény) hatálya alá és a helyi önkormányzat a fenntartásában lévõ, az ingatlanban mûködõ nevelési-oktatási intézményét az egyházi jogi személy fenntartásába adja - az átvevõ egyházi jogi személy megkeresésére - köteles közoktatási megállapodást kötni. Az átvételhez és a közoktatási megállapodás megkötéséhez csatolni kell - ha nem az kezdeményezi - a (11) bekezdésben felsorolt megállapodást kötõ egyházi jogi személynél a megállapodást aláíró, egyéb esetben az egyházi jogi személy önálló szervezete (szerzetesi szervezet stb.) bírósági nyilvántartásba vételekor nyilatkozattételre jogosult szervének (a továbbiakban: együtt nyilatkozattételre jogosult egyházi szerv) egyetértõ nyilatkozatát. A közoktatási megállapodás alapján az egyházi jogi személy jogosulttá válik a kiegészítõ támogatásra a közoktatási megállapodás aláírását követõ tanítási évtõl kezdõdõen. A kiegészítõ támogatást a központi költségvetés terhére kell kifizetni és az e törvény 118. § (9) bekezdése szerint az átadó helyi önkormányzattal elszámolni."

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 33. pontjában ismertetett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/997/165/183/1-2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 35. Sasvári Szilárd és Pánczél Károly képviselõk - kapcsolódva a T/997/111. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás 98. pontja) - a törvényjavaslatot a következõ 39. §-sal, a Kt. 81. § (11)-(13) bekezdésével javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik):
 36. "39. § (1) A Kt. 81. §-a (11) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "Ha az egyházi jogi személy a Kormánnyal a közoktatási feladatok ellátására is kiterjedõ megállapodást kötött - a (13) bekezdésben meghatározott intézményátadás kivételével -, a fenntartásában mûködõ nevelési-oktatási intézmény tekintetében - a nevelési-oktatási intézmény székhelye szerint illetékes községi, városi, megyei jogú városi, fõvárosi kerületi önkormányzat részére megküldött - egyoldalú nyilatkozatával vállalhatja az önkormányzati feladatellátásban való közremûködést. A Magyar Katolikus Egyház az egyoldalú nyilatkozat megtételére a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között létrejött megállapodás alapján jogosult."

  (2) A Kt. 81. §-ának (12) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

  "Az oktatási miniszter a (11) bekezdésben meghatározott megállapodás alapján - az egyházi jogi személy kérésére - közoktatási megállapodást köt a pedagógiai- szakmai szolgáltatás, illetve a pedagógiai szakszolgálat ellátására."

  (3) A Kt. 81. §-ának (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(13) Ha az ingatlan nem tartozik a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl szóló 1997. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl szóló törvény) hatálya alá és a helyi önkormányzat a fenntartásában lévõ, az ingatlanban mûködõ nevelési-oktatási intézményét az egyházi jogi személy fenntartásába adja - az átvevõ egyházi jogi személy megkeresésére - köteles közoktatási megállapodást kötni. Az átvételhez és a közoktatási megállapodás megkötéséhez csatolni kell - ha nem az kezdeményezi - a (11) bekezdésben felsorolt megállapodást kötõ egyházi jogi személynél a megállapodást aláíró, egyéb esetben az egyházi jogi személy önálló szervezete (szerzetesi szervezet stb.) bírósági nyilvántartásba vételekor nyilatkozattételre jogosult szervének (a továbbiakban együtt nyilatkozattételre jogosult egyházi szerv) egyetértõ nyilatkozatát. A közoktatási megállapodás alapján az egyházi jogi személy jogosulttá válik a kiegészítõ támogatásra a közoktatási megállapodás aláírását követõ tanítási évtõl kezdõdõen. A kiegészítõ támogatást a központi költségvetés terhére kell kifizetni és az e törvény 118. § ¨9) bekezdése szerint az átadó helyi önkormányzattal elszámolni."

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 34. pontjában ismertetett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/997/165/1-2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért, az Oktatási bizottság ülésén nem ért egyet

 37. Pánczél Károly képviselõ - kapcsolódva a T/997/152. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás 4. pontja) - a törvényjavaslat 40. § (3) bekezdés felvezetõ szövegének a következõ módosítását javasolja:
 38. "(3) A Kt. 88. §-ának (3) bekezdése a következõ [második] mondattal egészül ki:"

  Indokolás: Lásd a T/997/176/11. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 39. Pánczél Károly képviselõ - kapcsolódva a T/997/152. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás 4. pontja) - a törvényjavaslat 40. § (4) bekezdés felvezetõ szövegének a következõ módosítását javasolja:
 40. "(4) A Kt. 88. §-ának (4) bekezdése a következõ [második] mondattal egészül ki:"

  Indokolás: Lásd a T/997/176/11. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 41. Pánczél Károly képviselõ - kapcsolódva a T/997/152. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás 4. pontja) - a törvényjavaslat 41. § felvezetõ szövegének a következõ módosítását javasolja:
 42. "41. § A Kt. 91. §-a (4) bekezdésének bevezetõ [rendelkezése a következõk szerint módosul] mondatrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:"

  Indokolás: Lásd a T/997/176/12. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 43. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 42. § (1) bekezdésében a Kt. 93. § (1) bekezdés a) pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
 44. "42. § (1) A Kt. 93. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  [(1) Az oktatási miniszter]

  "a) kiadja - az Országos Köznevelési Tanács és a Közoktatáspolitikai Tanács véleményének kikérése után - a Két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvét, a Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelvét, a Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának irányelvét, a Kollégiumi nevelés országos alapprogramját, a kerettanterveket, az Alapfokú mûvészetoktatás követelményeit és tantervi programját, a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvét és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelvét, továbbá ellátja a felülvizsgálatukkal kapcsolatos feladatokat; a kerettanterv és a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja nemzeti, etnikai kisebbségi nevelést-oktatást érintõ kérdéseiben, továbbá a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásához be kell szerezni az Országos Kisebbségi Bizottság egyetértését;"

  Indokolás: Lásd a T/997/186/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 45. Pánczél Károly képviselõ - kapcsolódva a T/997/66. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás 110. pontja) - a törvényjavaslat 42. § (5) bekezdésében a Kt. 93. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 46. "(5) A Kt. 93. §-a a következõ (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:

  "(3) Az oktatási miniszter a pedagógus-továbbképzés programjai jóváhagyásával összefüggõ döntéselõkészítés céljából Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testületet hoz létre. [A Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület munkáját az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontban mûködõ titkárság segíti.] A Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület létrehozásáról és mûködésérõl jogszabály rendelkezik. A Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület évente legalább két alkalommal tájékoztatja mûködésérõl az Országos Pedagógus-továbbképzési Bizottságot."

  Indokolás: Lásd a T/997/169. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 47. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 43. § (1) bekezdésében a Kt. 94. § (1) bekezdés a) pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
 48. "43. § (1) A Kt. 94. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /(1) Az oktatási miniszter szabályozza/

  "a) a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve, a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve, a Két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelve, a Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelve, a Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve, a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja, a kerettantervek, továbbá az Alapfokú mûvészetoktatás követelményei és tantervi programja kiadását és bevezetését, a 93. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott eljárási szabályok megtartásával;""

  Indokolás: Lásd a T/997/186/4. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 49. Pánczél Károly képviselõ - kapcsolódva a T/997/101. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás 111. pontja) - a törvényjavaslat 43. § (1) bekezdésében, a Kt. 94. § (1) bekezdés a) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 50. "43. § (1) A Kt. 94. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /(1) Az oktatási miniszter szabályozza/

  "a) a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve, a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve, a Két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelve, a Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelve, a Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve, a Kollégiumi nevelés országos programja, a kerettantervek, továbbá az Alapfokú mûvészetoktatás követelményei és tantervi programja kiadását és bevezetését, a 93. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott eljárási szabályok megtartásával[.]; a kerettantervek és a Kollégiumi nevelés országos programja nemzeti, etnikai kisebbségi nevelést-oktatást érintõ kérdéseiben, továbbá a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatásának irányelve kiadásához be kell szerezni az országos kisebbségi önkormányzat egyetértését;"

  Indokolás: Lásd a T/997/172. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 51. Pánczél Károly képviselõ - kapcsolódva a T/997/136. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás 120. pontja) - a törvényjavaslat 45. §-ában a Kt. 95/A. §-át a következõ (3) bekezdéssel javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
 52. /A Kt. a következõ alcímmel és 95/A. §-sal egészül ki:/

  "(3) Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont a nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai neveléssel, iskolai oktatással, kollégiumi neveléssel kapcsolatos feladatainak ellátásakor együttmûködik az Országos Kisebbségi Bizottsággal."

  Indokolás: Lásd a T/997/173. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 53. Pánczél Károly képviselõ - kapcsolódva a T/997/152. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás 4. pontja) - a törvényjavaslat 47. § felvezetõ szövegének a következõ kiegészítését javasolja:
 54. "47. § A Kt. 101. §-a a következõ (7)-(8) bekezdéssel egészül ki:"

  Indokolás: Lásd a T/997/176/13. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 55. Pánczél Károly képviselõ - kapcsolódva a T/997/150. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás 129. pontja) - a törvényjavaslatot a következõ 47. §-sal, a Kt. 98. §-ával javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik):
 56. "47. § A Kt. 98. §-a a következõ mondattal egészül ki:

  "Az Országos Kisebbségi Bizottság véleményét ki kell kérni a nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatáshoz készült könyv tankönyvvé nyilvánítása elõtt.""

  Indokolás: Lásd a T/997/166. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 57. Pánczél Károly képviselõ - kapcsolódva a T/997/152. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás 4. pontja) - a törvényjavaslat 48. § felvezetõ szövegének a következõ módosítását javasolja:
 58. "48. § A Kt. 114. § (1) bekezdés b) pontjának második [fordulata] gondolatjeles bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  Indokolás: Lásd a T/997/176/14. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 59. Dr. Jánosi György, Csizmár Gábor és Szabados Tamás képviselõk - kapcsolódva a T/997/111/2. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás 135. pontja) - a törvényjavaslatot a következõ 49. §-sal a Kt. 118. § (10)-(12) bekezdésével javasolja kiegészíteni:
 60. "49. §. A Kt. 118. §-ának (10)-(12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(10) A közoktatási intézmény vezetõje minõségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítéssel ismerheti el a nevelés-oktatási intézményben a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozás, a pedagógiai fejlesztõ tevékenység keretében nyújtott átlagon felüli munkateljesítményt, a nevelés-oktatás céljait szolgáló tanórán kívüli foglalkozás terén nyújtott minõségi munkavégzést (a továbbiakban: minõségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés). A minõségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés egy nevelési évnél, tanítási évnél hosszabb idõre nem szólhat, de több alkalommal is megállapítható. A minõségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételeit a kollektív szerzõdésben, ennek hiányában a szervezeti és mûködési szabályzatban kell meghatározni.

  (11) A minõségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés fedezetét a központi költségvetés biztosítja, mely összeg nem lehet kevesebb, mint a tárgyév elsõ munkanapján, a közoktatási intézményben közalkalmazotti jogviszonyban pedagógus-munkakörben, pedagógiai szakértõ, pedagógiai elõadó munkakörben foglalkoztatott létszámának és a közalkalmazotti pótlékalap hetven százalékának szorzata.

  (12) A fenntartó a (11) bekezdés szerint rendelkezésre bocsátott összeget az érintett közalkalmazottak létszámának megfelelõen osztja szét.

  Indokolás: Lásd a T/997/179. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 61. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 50. §-át a következõ új (4) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:
 62. "(4) A Kt. 121. §-a (1) bekezdésének jelenlegi 10. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:"

  "10. fenntartó: az a jogi személy (helyi önkormányzat, állami szerv, egyházi jogi személy, felsõoktatátsi intézmény, vállalat, szövetkezet, alapítvány, társadalmi szervezet, nemzeti és etnikai kisebbségi érdekképviseleti szervezet, kisebbségi önkormányzat, egyesület és más jogi személy), illetõleg természetes személy (mint egyéni vállalkozó), amely, illetve aki, a közoktatási szolgáltató teékenység folytatásához szükséges jogosítvánnyal rendelkezik, és az e törvényben meghatározottaknak megfelelõen a közoktatási intézmény mûködéséhez szükséges feltételekrõl gondoskodik;""

  Indokolás: Lásd a T/997/184. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjeszõ képviselõje egyetért

 63. Sasvári Szilárd és Pánczél Károly képviselõk - kapcsolódva a T/997/95. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás . pontja) - a törvényjavaslat 50. §-át a következõ (8) bekezdéssel a Kt. 121. § (8) bekezdésével javasolja kiegészíteni:
 64. "(8) A Kt. 121. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

  "(8) E törvény alkalmazásában - függetlenül attól, hogy az érintett egyházi jogi személynél az eredeti tulajdonos, fenntartó ki volt - a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl szóló törvény rendelkezései alapján került az egyházi jogi személy fenntartásába a nevelési-oktatási intézmény, ha olyan ingatlanban mûködik, amelyet az egyházi jogi személy az említett törvény rendelkezései alapján

  a) visszakapott,

  b) csereingatlanként kapott,

  c) a csereingatlanként kapott telekre épített,

  d) a bekerülési érték legalább hetven százalékában pénzbeli kártalanításból vagy járadékból vásárolt, illetve épített."

  Indokolás: Lásd a T/997/162. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 65. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslatot a következõ 51. §-sal, a Kt. 118. § (8)-(9) bekezdésével javasolja kiegészíteni:
 66. "51. § (1) A Kt. 118. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(8) E törvény 114-116. §-ában foglaltakat alkalmazni kell, ha a fenntartó a 81. § (11) bekezdése alapján nyilatkozatát megküldte a települési önkormányzat részére."

  (2) A Kt. 118. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(9) Az egyházi közcélú tevékenység anyagi feltételeirõl szóló törvény 6. §-ának (1)-(2) bekezdésében meghatározott kiegészítõ támogatás összegét az átadó helyi önkormányzat - az átengedett és saját bevételeibõl - köteles átutalni a hozzájárulást folyósító szerv részére, illetve az átengedett bevételeit mindaddig, ameddig a közoktatási megállapodás érvényes, a kiegészítõ támogatás összegével csökkenteni kell, ha a helyi önkormányzat az egyházi jogi személlyel az e törvény 81. §-ának (13) bekezdésében meghatározottak alapján közoktatási megállapodást kötött és az egyházi jogi személy az e bekezdésben meghatározottak szerint nem válik jogosulttá arra, hogy az e törvény 81. §-ának (11) bekezdése szerint egyoldalú nyilatkozatot tegyen. A közoktatási megállapodás megkötését követõ második év után a nyilatkozattételre jogosult egyházi szerv kezdeményezheti az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontnál, hogy az e törvény 81. §-ának (11) bekezdésében meghatározottak szerint egyoldalú nyilatkozatot tehessen. Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont a hozzájárulást megadja, ha a nevelési-oktatási intézményben - az intézmény legalább hetven százalékos kihasználtsága mellett - az osztály, csoport létszám eléri az e törvény 3. számú mellékletében elõírt átlaglétszám kilencven százalékát. Az egyoldalú nyilatkozat benyújtását követõ nevelési, oktatási évtõl kezdõdõen a fenntartó az egyoldalú nyilatkozat alapján jogosulttá válik a kiegészítõ hozzájárulásra, a közoktatási megállapodás pedig bármelyik fél - az egyoldalú nyilatkozat megtételét követõ hatvan napon belül - azonnali hatállyal felmondhatja. Ha az egyházi jogi személy nem kapta meg az egyoldalú nyilatkozattételhez szükséges hozzájárulást, egy év eltelte után ismét kezdeményezheti a hozzájárulás megadását. Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontnak a nyilatkozattételhez szükséges hozzájárulás megadásával kapcsolatos eljárására az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvényt kell alkalmazni. E rendelkezéseket kell alkalmazni abban az esetben is, ha az egyházi jogi személy nem tartozik az e törvény 81. §-a (11)-(12) bekezdésének hatálya alá, és az egyházi jogi személy által létesített nevelési-oktatási intézmény által ellátott feladatokra köt közoktatási megállapodást - közös megegyezéssel - a helyi önkormányzat és az egyházi jogi személy.""

  Indokolás: Lásd a T/997/183/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 67. Sasvári Szilárd és Pánczél Károly képviselõk - kapcsolódva a T/997/111. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás 135. pontja) - a törvényjavaslatot a következõ 51. §-sal, a Kt. 118. § (8)-(9) bekezdésével javasolja kiegészíteni:
 68. "51. § (1) A Kt. 118. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(8) E törvény 114-116. §-ában foglaltakat alkalmazni kell, ha a fenntartó a 81. § (11) bekezdése alapján nyilatkozatát megküldte a települési önkormányzat részére."

  (2) A Kt. 118. §-a (9) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "Az egyházi közcélú tevékenység anyagi feltételeirõl szóló törvény 6. §-ának (1)-(2) bekezdésében meghatározott kiegészítõ támogatás összegét az átadó helyi önkormányzat - az átengedett és saját bevételeibõl - köteles átutalni a hozzájárulást folyósító szerv részére, illetve az átengedett bevételeit mindaddig, ameddig a közoktatási megállapodás érvényes a kiegészítõ támogatás összegével csökkenteni kell, ha a helyi önkormányzat az egyházi jogi személlyel az e törvény 81. §-ának (13) bekezdésében meghatározottak alapján közoktatási megállapodást kötött és az egyházi jogi személy az e bekezdésben meghatározottak szerint nem válik jogosulttá arra, hogy az e törvény 81. §-ának (11) bekezdése szerint egyoldalú nyilatkozatot tegyen. A közoktatási megállapodás megkötését követõ második év után a nyilatkozattételre jogosult egyházi szerv kezdeményezheti az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontnál, hogy az e törvény 81. §-ának (11) bekezdésében meghatározottak szerint egyoldalú nyilatkozatot tehessen. Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont a hozzájárulást megadja, ha a nevelési-oktatási intézményben - az intézmény legalább hetven százalékos kihasználtsága mellett - az osztály, csoport létszám eléri az e törvény 3. számú mellékletében elõírt átlaglétszám kilencven százalékát. Az egyoldalú nyilatkozat benyújtását követõ nevelési, oktatási évtõl kezdõdõen a fenntartó az egyoldalú nyilatkozat alapján jogosulttá válik a kiegészítõ hozzájárulásra, a közoktatási megállapodás pedig bármelyik fél - az egyoldalú nyilatkozat megtételét követõ hatvan napon belül - azonnali hatállyal felmondhatja. Ha az egyházi jogi személy nem kapta meg egyoldalú nyilatkozattételhez szükséges hozzájárulást, egy év eltelte után ismét kezdeményezheti a hozzájárulás megadását. Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontnak a nyilatkozattételhez szükséges hozzájárulás megadásával kapcsolatos eljárására az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvényt kell alkalmazni.""

  Indokolás: Lásd a T/997/165/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért, az Oktatási bizottság ülésén nem ért egyet

 69. Molnár Gyula képviselõ - kapcsolódva a T/997/156. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás 146. pontja) - a törvényjavaslat 51. §-ában a Kt. 122. § (12) bekezdésének az elhagyását javasolja:
 70. /A Kt. 122. §-a a következõ (11)[-(12)] bekezdéssel egészül ki:/

  "(12) [Az óvoda, az iskola és a kollégium a szervezeti és mûködési szabályzatában határozza meg - a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 1997. évi LVIII. törvény keretei között - a nevelési-oktatási intézményben folytatott reklámtevékenység szabályait.] "

  Indokolás: Lásd a T/997/178. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Ifjúsági biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 71. Horváth László képviselõ - kapcsolódva a T/997/156. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás 146. pontja) - a törvényjavaslat 51. §-ában a Kt. 122. § (12) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 72. /A Kt. 122. §-a a következõ (11)-(12) bekezdéssel egészül ki:/

  "(12) [Az óvoda, az iskola és a kollégium a szervezeti és mûködési szabályzatában] A közoktatási intézmény vezetõje határozza meg - a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 1997. évi LVIII. törvény keretei között - a nevelési-oktatási intézményben folytatott reklámtevékenység szabályait, az e bekezdésben foglalt korlátozásokkal. Tilos gazdasági reklámtevékenységet folytatni, illetve gazdasági reklámot közzétenni

  a) óvodában;

  b) iskolában a tanórai foglalkozás idõtartama alatt a kizárólag tanórai foglalkozás céljára szolgáló helyiségekben, a testnevelés céljára szolgáló helyiségek kivételével;

  c) a kollégium kizárólag oktatási célra szolgáló helyiségeiben;

  d) az iskolával tanulói viszonyban állók számára kötelezõen beszerzendõ tankönyvekben."

  Indokolás: Lásd a T/997/158. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 73. Az Emberi jogi bizottság - kapcsolódva a T/997/161.,/156. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás 146. pontja) - a törvényjavaslat 51. §-ában a Kt. 122. § (12) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 74. /A Kt. 122. §-a a következõ (11)-(12) bekezdéssel egészül ki:/

  "(12) Az óvoda, az iskola és a kollégium - az alapító okiratában meghatározott keretek között - a szervezeti és mûködési szabályzatában határozza meg [- a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 1997. évi LVIII. törvény keretei között -] a nevelési-oktatási intézményben foly[tatott]ó reklámtevékenység szabályait, a következõ rendelkezések figyelembevételével: az óvodában, általános iskolában és általános iskolai tanulókat fogadó kollégiumban tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek, tanulóknak szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális tevékenységgel függ össze."

  Indokolás: Lásd a T/997/180. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 75. Bernáth Ildikó képviselõ - kapcsolódva a T/997/156. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás 146. pontja) - a törvényjavaslat 51. §-ában a Kt. 122. § (12) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 76. /A Kt. 122. §-a a következõ (11)-(12) bekezdéssel egészül ki:/

  "(12) Az óvoda, az iskola és a kollégium - az alapító okiratában meghatározott keretek között - a szervezeti és mûködési szabályzatában határozza meg [- a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 1997. évi LVIII. törvény keretei között -] a nevelési-oktatási intézményben foly[tatott]ó reklámtevékenység szabályait, a következõ rendelkezések figyelembevételével: az óvodában, általános iskolában és általános iskolai tanulókat fogadó kollégiumban tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek, tanulóknak szól és zenei alkotásra, színmûvészeti alkotásra vonatkozik, vagy az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális tevékenységgel függ össze."

  Indokolás: Lásd a T/997/161. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Ifjúsági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért, az Oktatási bizottság ülésén nem ért egyet

 77. Pánczél Károly képviselõ - kapcsolódva a T/997/108. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás 151. pontja) - a törvényjavaslat 52. §-át a következõ (3) bekezdéssel, a Kt. 124. § (20) bekezdésével javasolja kiegészíteni:
 78. "(3) A Kt. 124. §-ának (20) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(20) A kötelezõ eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltakat a jegyzék kiadását követõen az új közoktatási intézmény létesítésénél, illetve mûködésének megkezdésénél azonnal, a már mûködõ intézmény esetén - a fenntartó által megállapított ütemtervben meghatározottak szerint - a jegyzék kiadását követõ öt év után alkalmazni kell.""

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 42. pontjában ismertetett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/997/171/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 79. Pánczél Károly képviselõ - kapcsolódva a T/997/92. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás 153. pontja) - a törvényjavaslat 53. § (1) bekezdésében a Kt. 128. § (3) bekezdésének a következõ módosítását, illetve c)-e) pontokkal történõ kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a c) pont betûjelzése f) pontra változik):
 80. "53. § (1) A Kt. 128. §-ának (3) bekezdése a következõ b)-[c)]f) ponttal egészül ki, és egyidejûleg a bekezdés jelenlegi szövegének jelölése a) pontra változik:

  "b) A nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelésben-oktatásban - az anyanyelv és irodalom tantárgy kivételével - az ötödik évfolyamtól kezdõdõen a tantárgyak anyanyelven történõ oktatására pedagógus-munkakört tölthet be, és vezetõi megbízást kaphat az is, aki rendelkezik az e törvény 17. §-ának (1) bekezdésében, illetve 30. §-ának (11) bekezdésében, 127. §-a (1) bekezdésének a)-b) pontjában vagy (8) bekezdésében meghatározott felsõfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá felsõfokú "C" típusú állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal, vagy azzal egyenértékû okirattal.

  c) A nemzeti, etnikai kisebbségi kollégiumi nevelésben pedagógus-munkakört tölthet be és vezetõi megbízást kaphat az is, aki megfelel a b) pontban meghatározott feltételeknek.

  d) A nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelésben

  - pedagógus-munkakört tölthet be és vezetõi megbízást kaphat az is, aki megfelel az e törvény 127. § (1) bekezdése a) pont, második gondolatjelében vagy b) pontjában meghatározott feltételeknek, továbbá felsõfokú "C" típusú állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik,

  - pedagógus-munkakört tölthet be az is, aki megfelel az elsõ gondolatjelben meghatározott vagy e § (1) bekezdés a) pontjában, illetve (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek és legalább középfokú "C" típusú állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékû okirattal rendelkezik.

  e) A nemzeti, etnikai kisebbségi szakképzésben gyakorlati ismeretek oktatására pedagógus-munkakört tölthet be az is, aki megfelel e törvény 127. §-ának (1) bekezdésének c)-e) pontjában vagy (2)-(4) bekezdésében meghatározott feltételeknek és legalább középfokú "C" típusú állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal, illetve azzal egyenértékû okirattal rendelkezik.

  Megjegyzés: A módosító indítvány d) pont elsõ gondolatjeles bekezdésében "c) típusú" megnevezést - a módosító javaslat más szövegrészében foglaltakkal összhangban - "C" típusúra helyesbítettük.

  Indokolás: Lásd a T/997/177. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 81. Sasvári Szilárd és Pánczél Károly képviselõ - kapcsolódva a T/997/111. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás 135. pontja) - a törvényjavaslatot a következõ 54. §-sal, a Kt. 129. § (3) bekezdésével javasolja kiegészíteni:
 82. "54. § A Kt. 129. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

  "(3) Ha az egyházi jogi személy az e törvény 81. §-ának (13) bekezdése alapján 1998. január 1-je és 1999. június 30-a között kötött közoktatási megállapodást, az oktatási miniszter a nyilatkozattételre jogosult egyházi szerv megkeresésére hozzájárulhat ahhoz, hogy az egyházi jogi személy az e törvény 81. §-ának (11) bekezdésében meghatározott egyoldalú nyilatkozatot tegyen. E rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, ha a közoktatási megállapodás megkötésére még nem került sor, azonban az egyházi jogi személy és a helyi önkormányzat 1999. június 30-áig megállapodott a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának az egyházi jogi személy részére történõ átadásában.""

  Indokolás: Lásd a T/997/164. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 83. Pánczél Károly képviselõ - kapcsolódva a T/997/108. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás . pontja) - a törvényjavaslat 54. §-ában a Kt. 132. §-át a következõ (11)-(12) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:
 84. /A Kt. 132. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(11) A közoktatási intézmény fenntartója 2001. július 31-éig elkészíti az e törvény 124. §-ának (20) bekezdésében meghatározott - a kötelezõ eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak 2003. augusztus 31-ig történõ végrehajtásához - készített ütemtervet.

  (12) Az ütemtervet a fenntartó a határidõt követõ tizenöt napon belül megküldi az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontnak. Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont ellenõrizheti az ütemtervben foglaltak végrehajtását. Amennyiben az ütemtervet a fenntartó nem küldi meg vagy nem hajtja végre az Országos Értékelési és Vizsgaközpont kezdeményezi az e törvény 93. §-ában meghatározott intézkedés megtételét. Az Országos Értékelési és Vizsgaközpont eljárására alkalmazni kell az e törvény 107. §-ának (9)-(10) bekezdésében foglaltakat. E rendelkezéseket kell alkalmazni abban az esetben is, ha az eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltak alkalmazása kötelezõ."

  Indokolás: Lásd a T/997/171/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 85. Pánczél Károly képviselõ - kapcsolódva a T/997/152. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás 4. pontja) - a törvényjavaslat 55. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 86. (1) A Kt. 1. számú melléklete Elsõ rész "A nevelõ és oktató munkát közvetlenül segítõ alkalmazottak" cím, "Iskolában és kollégiumban" alcím ["gyermek és ifjúsági felügyelõ vagy gyógypedagógiai asszisztens" elnevezésû] 3. pontjának elsõ gondolatjeles bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /Gyermek- és ifjúsági felügyelõ, vagy gyógypedagógiai asszisztens/

  " - fogyatékosokat nevelõ iskolában

   

  tizenöt tanulónként

  1

  a siket, a vak, a középsúlyos értelmi fogyatékos, az önálló helyváltoztatásra képtelen testi fogyatékos, az autista és a halmozottan fogyatékos tanulókat nevelõ-oktató iskolában hat tanulónként

  1"

  Indokolás: Lásd a T/997/176/15. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Ifjúsági biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 87. Pánczél Károly képviselõ - kapcsolódva a T/997/152. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás 4. pontja) - a törvényjavaslat 56. § felvezetõ szövegének a következõ módosítását javasolja:
 88. "56. § (1) A Kt. 2. számú melléklete a "A gyermekek, tanulók adatai" alcím l.[/] pontjának d) alpontja az "- a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok" szöveg után a következõ [szöveggel] gondolatjeles bekezdéssel egészül ki:

  Indokolás: Lásd a T/997/176/17. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 89. Pánczél Károly képviselõ - kapcsolódva a T/997/152. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás 4. pontja) - a törvényjavaslat 56. § (2) bekezdés felvezetõ szövegének a következõ módosítását javasolja:
 90. "(2) A Kt. 2. számú melléklete "A gyermekek, tanulók adatai" alcím 2. pontja a következõ [ötödik fordulattal] gondolatjeles bekezdéssel egészül ki:"

  Indokolás: Lásd a T/997/176/18. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 91. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslatot a következõ 58. § (1) bekezdéssel a Hszt. 248. §-ával javasolja kiegészíteni:
 92. "58. § (1) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 248. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "248. § A belügyminiszter a feyveres szerv hivatásos állományú tagját határozott vagy határozatlan idõre - beleegyezésével - a Belügyminisztériumban, illetve a rendvédelmi oktatási intézményekbe szolgálatteljesítésre berendelheti. A berendeléssel betölthetõ szolgálati beosztásokat a miniszter határozza meg. A berendeltre a 43-44. §-ok szabályait a következõ eltérésekkel kell alkalmazni:

  a) szolgálati viszonyára a fegyveres szerv hivatásos állományára vonatkozó szabályok az irányadók;

  b) a foglalkoztatásával összefüggõ költségek a minisztériumot, illetve a rendvédelmi oktatási intézményt terhelik;

  c) a munkáltatói jogkört vele szemben a fegyveres szerv irányításában és felügyeletében közremûködõ minisztériumi egység vezetõje gyakorolja;

  d) a berendelés megszüntetése után - ha az nem fegyelmi okból vagy alkalmatlanság miatt történt - legalább a berendelés elõtti szolgálati beosztásával azonos, illetve a berendelés során elért elõmenetelének megfelelõ besorolású szolgálati beosztást kell a részére biztosítani.""

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 47. pontjában ismertetett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/997/181. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 93. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslatot a következõ 58. § (2) bekezdéssel a Hszt. 260. § (2) bekezdésével javasolja kiegészíteni:
 94. "(2) A Hszt. 260. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(2) A rendvédelmi oktatási intézményekben tanulmányokat folytató személyeket - a miniszter által meghatározott rendben - az elsõ oktatási év eredményes befejezését követõen, legfeljebb 12 hónap próbaidõ kikötésével, hivatásos állományba kell venni.""

  Indokolás: Lásd a T/997/181. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 95. Pánczél Károly képviselõ - kapcsolódva a T/997/152. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás 4. pontja) - a törvényjavaslat 58. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 96. "58. § (1) E törvény - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - 1999. szeptember 1. napján lép hatályba. A Kt.-nek a kerettantervre [(8. § (11)-(12) bek.)] (8/A. § (2)-(5) bek.), a hat vagy nyolc évfolyammal mûködõ gimnáziumokra (28. § (2) bek.), a többcélú intézményekre (28. § (3) bek.) a mûvészeti alapvizsgára és a mûvészeti záróvizsgára (31. § (2) bek.), az írásbeli felvételi vizsgákra (42. § (2) bek.), az ellenõrzési, mérési, értékelési, minõségbiztosítási feladatok ellátására (47. § f) pontja, 48. § (1) bek. a) pontja, 49. §-a (2) bek. j) pontja), az oktatási jogok biztosának feladat- és hatáskörére (93. § (1) bek. i) pontja), a tankönyvvé nyilvánításra (95. § (1) bek. h) pontja), az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontra (95/A. §), megállapított rendelkezéseit a külön jogszabályok hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

  Indokolás: Lásd a T/997/176/19. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 97. Pánczél Károly képviselõ - kapcsolódva a T/997/152. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás 4. pontja) - a törvényjavaslat 58. § (6) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 98. "(6) A Kt. 29. §-a (8) bekezdésében a 27. § (6) bekezdésére történõ utalás helyébe a 27. § (7) bekezdésére történõ utalás; az 52. § eredeti (4) bekezdésében a 27. § (7) bekezdésére történõ utalás helyébe a 27. §-ának (8) bekezdésére történõ utalás, illetõleg a 27. §-ának (9) bekezdésére történõ utalás helyébe a 27. § (10) bekezdésére történõ utalás; az 53. § (7) bekezdésében az 52. § (9) bekezdésének d) pontjára és (10) bekezdésére való utalás helyébe az 52. § ¨10) bekezdésének b) pontjára és (11) bekezdésére való utalás; a 78. § (4) bekezdésének a) pontjában, a 20. § (1) bekezdésének b)-f) pontjára történõ utalás helyébe a 20. § (1) bekezdésének b)-d) és f) pontjára történõ utalás; a 81. § (1) bekezdésének a) pontjában a 19. § (1) bekezdésének c) pontjára való utalás helyébe a 19. § (1) bekezdésének d) pontjára való utalás; a 114. § (1) bekezdésének b) pontjában az 52. § (6) bekezdésére történõ utalás helyébe az 52. § (7) bekezdésére való utalás; a 118. § (6) bekezdésében az 52. § (6)-(7) bekezdésére való utalás helyébe az 52. § (7)-(8) bekezdésére, illetõleg a (9)-(11) bekezdésre való utalás helyébe a (10)-(12) bekezdésre való utalás; a 121. § (1) bekezdésének eredeti 36. alpontjában a 121. § (1) bekezdésének 9. alpontjára való utalás helyébe a 121. § (1) bekezdésének 11. alpontjára való utalás; a 124. § (7) bekezdésében a 27. § (6) bekezdésre való utalás helyébe a 27. § (7) bekezdésére való utalás; a harmadik számú mellékletben az 52. § ¨3)-(6) bekezdésére való utalás helyébe, az 52. § (3)-(7) bekezdésre való utalás lép.

  Indokolás: Lásd a T/997/176/20. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 99. Pánczél Károly képviselõ - kapcsolódva a T/997/152. sz. módosító javaslathoz (T/997/157. sz. ajánlás 4. pontja) - a törvényjavaslat 58. § (7) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"(7) E törvény hatálybalépésének napján a miniszterek feladat- és hatáskörének változásával, valamint az Ifjúsági és Sportminisztérium létrehozásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról szóló 1998. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: [fht.] Fht.)

a) 29. §-ának (3) bekezdésébõl hatályát veszti a "101. §-ának (6) bekezdésében", valamint a "129. §-a (1) bekezdésének b) pontjában" szövegrész,

b) az [fht.] Fht. 77. §-a (2) bekezdésének e) pontjában a "a Kt. 11. §-a (1) bekezdésének m) pontjában" szöveg helyébe a "a Kt. 11. §-a (1) bekezdésének n) pontjában" szöveg, a "a 91. §-a (4) bekezdésének b) pontjából" szöveg helyébe a "a 91. §-a (4) bekezdésének g) pontjából" szöveg lép."

Indokolás: Lásd a T/997/176/21. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

II. rész

Az Emberi jogi bizottság utólagos állásfoglalásai a T/997/157. számú ajánlás alábbi pontjáról:

Ajánláspont Bizottsági állásfoglalás Elõterjesztõ állásfoglálása

4.

támogatja

egyetért

80.

támogatja

egyetért

146.

egyharmada sem támogatja

egyetért

Az Oktatási bizottság utólagos állásfoglalásai a T/997/157. számú ajánlás alábbi pontjáról:

Ajánláspont Bizottsági állásfoglalás Elõterjesztõ állásfoglálása

18.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

129.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

142.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. június 10.

Lezsák Sándor s.k.,
az Oktatási és tudományos bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi- és igazságügyi bizottság elnöke

Kósáné Dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság elnöke

Páva Zoltán s.k.,
az Ifjúsági és sport bizottság elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati és rendészeti bizottság elnöke