T/997/157.

Az Országgyûlés

Oktatási és tudományos
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Emberi jogi-, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

Ifjúsági és sport
bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

a j á n l á s a

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
szóló T/997. sz. törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Oktatási és tudományos bizottsága (a továbbiakban: Oktatási bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként -, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Ifjúsági és sport bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), valamint Önkormányzati és rendészeti bizottsága (a továbbiakban: Önkormányzati bizottság) megvitatta a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. módosításáról szóló, T/997. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/997/6-156. számú módosító javaslatokat.

Horn Gábor képviselõ T/997/61/4., /61/7. sorszámmal jelzett módosító javaslata a törvényjavaslat szövegét változatlan formában tartalmazza, ezért azokat nem vezettük fel.

Visszavont módosító javaslatok: Lezsák Sándor T/997/34., T/997/36-40., Révész Máriusz T/997/94., Kádas Mihály T/997/106. (Ezeket a módosító javaslatokat az ajánlás nem tartalmazza.)

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló tövényjavaslat (HSZ 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

 1. Dr. Szalay István képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ában a Kt. 2. § (4) bekezdés bevezetõ szövegrészének a következõ kiegészítését javasolja:
 2. "2. § A Kt. 2. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

  "(4) Az óvoda, az iskola, a kollégium - az e törvényben meghatározott feladatai ellátásának keretei között - felelõs a gyermekek, tanulók testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlõdéséért, a gyermek- és tanulói közösség kialakulásáért és fejlõdéséért, továbbá a pedagógus utánpótlás képzésének segítéséért. Ennek érdekében

  Indokolás: Lásd a T/997/113. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 3. Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ában a Kt. 2. § (4) bekezdését a következõ c) ponttal javasolja kiegészíteni:
 4. /A Kt. 2. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:/

  /Az óvoda, az iskola, a kollégium - az e törvényben meghatározott feladatai ellátásának keretei között - felelõs a gyermekek, tanulók testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlõdéséért, a gyermek- és tanulói közösség kialakulásáért és fejlõdéséért. Ennek érdekében/

  "c) felkészíti a tanulót a családi életre, családtervezésre."

  Indokolás: Lásd a T/997/87. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 5. Dr. Füle István, továbbá Jakab Róbertné és Kristyánné Aknai Erzsébet, valamint Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 3. §-ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik):
 6. "3. § [A Kt. 4. §-ának (4) bekezdése a következõ utolsó mondattal egészül ki:

  "Az óvoda, az iskola és a kollégium a fakultatív hit- és vallásoktatással kapcsolatos feladatainak ellátása során együttmûködik az érdekelt egyházi jogi személlyel."]"

  Indokolás: Lásd a T/997/27., T/997/43., T/997/88. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 7. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 3. §-ában a Kt. 4. § (4) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 8. "3. § (1) A Kt. 4. §-a (4) bekezdésének harmadik mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "A hit- és vallásoktatás az óvodában az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai életrendet figyelembe véve, az iskolában pedig oly módon szervezhetõ, hogy alkalmazkodjon a kötelezõ tanórai foglalkozások rendjéhez.

  (2) A Kt. 4. §-ának (4) bekezdése a következõ utolsó mondattal egészül ki:

  "Az óvoda, az iskola és a kollégium az egyházi jogi személy által szevezett [a] fakultatív hit- és vallásoktatással kapcsolatos feladat[aina]ok ellátása során együttmûködik az érdekelt egyházi jogi személlyel.""

  Indokolás: Lásd a T/997/152. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 9. Sasvári Szilárd képviselõ a törvényjavaslat 3. §-ában a Kt. 4. § (4) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 10. "3. § A Kt. 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ [utolsó mondattal egészül ki] rendelkezés lép:

  "(4) Az állami és a helyi önkormányzati nevelési-oktatási intézményben lehetõvé kell tenni hogy a gyermek, illetõleg a tanuló az egyházi jogi személy által szervezett fakultatív hit- és vallásoktatásban vegyen részt. Az egyházi jogi személy a hit- és vallásoktatást óvodában a szülõk, iskolákban és kollégiumban a tanulók és a szülõk igénye szerint szervezheti. A hit- és vallásoktatás az óvodában a nyitvatartási idõn belül, az iskolában pedig oly módon szervezhetõ, hogy alkalmazkodjon a kötelezõ tanórai foglalkozások rendjéhez. A hit- és vallásoktatás tartalmának meghatározása, a hitoktató alkalmazása és ellenõrzése, a hit- és vallásoktatással összefüggõ igazgatási cselekmények végzése, így különösen a hit- és vallásoktatásra való jelentkezés megszervezése, elõmeneteli értesítések, bizonyítványok kiadása, a foglalkozások ellenõrzése az egyházi jogi személy feladata. Az oskola, a kollégium, illetve az óvoda - a nevelési-oktatási intézményben rendelkezésre álló eszközökbõl - köteles biztosítani a hit- és vallásoktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket, így különösen a helyiségek rendeltetésszerû használatát, valamint a jelentkezéshez és mûködéshez szükséges feltételeket. Az óvoda, az iskola és a kollégium a fakultatív hit- és vallásoktatással kapcsolatos feladatainak ellátása során együttmûködik az érdekelt egyházi jogi személlyel.""

  Megjegyzés: A módosító javaslat a törvényjavaslattal már érintett Kt. 4. § (4) bekezdésének harmadik mondata helyett javasol új szöveget, ezért jogszabályszerkesztési szempontokra figyelemmel a (4) bekezdés teljes szövegének megjelenítése indokolt.

  Indokolás: Lásd a T/997/109. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 11. Sasvári Szilárd képviselõ a törvényjavaslat 3. §-ában a Kt. 4. § (4) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 12. "3. § A Kt. 4. §-ának (4) bekezdése a következõ [utolsó] hatodik-hetedik mondattal egészül ki:

  "Az egyházi jogi személy által foglalkoztatott hitoktató alkalmazásánál nem kell alkalmazni az e törvény 17. §-ában foglaltakat. Az óvoda, az iskola és a kollégium a fakultatív hit- és vallásoktatással kapcsolatos feladatainak ellátása során együttmûködik az érdekelt egyházi jogi személlyel.""

  Indokolás: Lásd a T/997/110. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 13. Vincze László képviselõ a törvényjavaslat 3. §-ában a Kt. 4. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 14. "3. § A Kt. 4. §-ának (4) bekezdése a következõ utolsó mondattal egészül ki:

  "Az óvoda, az iskola és a kollégium a fakultatív hit- és vallásoktatással kapcsolatos feladatainak ellátása során együttmûködik az érdekelt [egyházi] történelmi egyházak jogi [személlyel] képviselõjével.""

  Indokolás: Lásd a T/997/51. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 15. Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában a Kt. 8. §-ának a következõ módosítását javasolja:
 16. "5. § A Kt. 8. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép, s egyidejûleg a Kt. a következõ 8/A-8/B. §-sal egészül ki:

  "8. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben folyó nevelõ-oktató munka szakaszai a következõk:

  a) az óvodai nevelés szakasza,

  b) az alapfokú nevelés-oktatás szakasza,

  c) a középfokú nevelés-oktatás szakasza (a továbbiakban a b)-c) pont alattiak együtt: az iskolai nevelés-oktatás általános mûveltséget megalapozó szakasza),

  d) az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakasza.

  (2) Az óvodai nevelés szakasza a gyermek három éves korában kezdõdik, és - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - tart annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a hetedik életévét betölti.

  (3) [Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza az elsõ évfolyamon kezdõdik, és a nyolcadik évfolyam végéig tart. Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza két részre tagolódik: az elsõ évfolyamon kezdõdõ és a negyedik évfolyam végéig tartó, illetve az ötödik évfolyamon kezdõdõ és a nyolcadik évfolyam végéig tartó szakaszra.] Az iskolai oktatás általános mûveltséget megalapozó szakasza az elsõ évfolyamon kezdõdik és a tizenkettedik, az e törvényben meghatározott feltételek esetén a tizenharmadik évfolyam végéig tat.

  (4) [A középfokú nevelés-oktatás szakasza a kilencedik évfolyamon kezdõdik és az iskola típusától függõen a tizedik, illetõleg a tizenkettedik vagy a tizenharmadik évfolyam végén fejezõdik be.] Az általános mûveltséget megalapozó pedagógiai szakaszban az iskolai nevelés és oktatás tartalmi egységét, az iskolák közötti átjárhatóságot a Nemzeti alaptanterv, továbbá az alapmûveltségi vizsga és az érettségi vizsga vizsgakövetelményei biztosítják.

  (5) Az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakasza a középfokú nevelés-oktatás szakasza után kezdõdik, és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamon fejezõdik be.

  (6) Az óvodai nevelés szakaszának alapelveit az Óvodai nevelés országos alapprogramja határozza meg e törvény preambulumában, 4. §-ának (1) bekezdésében, 10. §-ának (1)-(2) bekezdésében és 13. §-ában foglalt elvekkel és jogokkal összhangban.

  (7) Az óvodai nevelõ munka az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épülõ óvodai nevelési program alapján folyik. Az Óvodai nevelés országos alapprogramját a Kormány adja ki. Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának a Kormány részére történõ benyújtása elõtt be kell szerezni az Országos Köznevelési Tanács egyetértését, továbbá a Közoktatáspolitikai Tanács véleményét, valamint a nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelést érintõ kérdésekben az Országos Kisebbségi Bizottság egyetértését.

  [(8) Az általános mûveltséget megalapozó szakaszban az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét, az iskolák közötti átjárhatóságot a Nemzeti alaptantervben szereplõ mûveltségi területekre épülõ kerettantervek biztosítják.]

  [(9)] (8) A Nemzeti alaptanterv mûveltségi területenként határozza meg az általános mûveltséget megalapozó szakaszon folyó nevelõ-oktató munka kötelezõ és közös [céljait, a nevelõ-oktató munka alapjául szolgáló ismeret-, készség és képességjellegû] követelményeit e törvény preambulumával, 4. §-ának (1)-(3) bekezdésében, 10. §-ának (1)-(3) bekezdésében és 13. §-ában foglalt elvekkel és jogokkal összhangban.

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 22. pontjában ismertetett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/997/86/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 17. Dr. Jánosi György, Csizmár Gábor és Csige József képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában a Kt. 8. §-ának a módosítását javasolja:
 18. "5. § A Kt. 8. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép, s egyidejûleg a Kt. a következõ 8/A-8/B. §-sal egészül ki:

  "8. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben folyó nevelõ-oktató munka szakaszai a következõk:

  a) az óvodai nevelés pedagógiai szakasza,

  b) az [alapfokú] iskolai nevelés-oktatás általános mûveltséget megalapozó szakasza,

  c) [a középfokú nevelés-oktatás szakasza (a továbbiakban a b)-c) pont alattiak együtt: az iskolai nevelés-oktatás általános mûveltséget megalapozó szakasza), d)] az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítõ pedagógiai szakasza.

  (2) Az óvodai nevelés szakasza a gyermek három éves korában kezdõdik, és [- ha jogszabály másképp nem rendelkezik -] tart annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a hetedik életévét betölti.

  (3) Az [alapfokú] iskolai nevelés-oktatás általános mûveltséget megalapozó szakasza az elsõ évfolyamon kezdõdik, és a [nyolcadik évfolyam végéig tart. Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza két részre tagolódik: az elsõ évfolyamon kezdõdõ és a negyedik évfolyam végéig tartó, illetve az ötödik évfolyamon kezdõdõ és a nyolcadik évfolyam végéig tartó szakaszra] tizenkettedik, az e törvényben meghatározott feltételek esetén a tizenharmadik évfolyam végéig tart.

  [(4) A középfokú nevelés-oktatás szakasza a kilencedik évfolyamon kezdõdik és az iskola típusától függõen a tizedik, illetõleg a tizenkettedik vagy a tizenharmadik évfolyam végén fejezõdik be.

  (5) Az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakasza a középfokú nevelés-oktatás szakasza után kezdõdik, és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamon fejezõdik be.]

  [(6)] (4) Az óvodai nevelés szakaszának alapelveit az Óvodai nevelés országos alapprogramja határozza meg e törvény preambulumában, 4. §-ának (1) bekezdésében, 10. §-ának (1)-(2) bekezdésében és 13. §-ában foglalt elvekkel és jogokkal összhangban.

  [(7)] (5) Az óvodai nevelõ munka az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épülõ óvodai nevelési program alapján folyik. Az Óvodai nevelés országos alapprogramját a Kormány adja ki. Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának a Kormány részére történõ benyújtása elõtt be kell szerezni az Országos Köznevelési Tanács, továbbá a Közoktatáspolitikai Tanács véleményét, valamint a nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelést érintõ kérdésekben az Országos Kisebbségi Bizottság egyetértését.

  [(8)] (6) Az általános mûveltséget megalapozó szakaszban az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét, az iskolák közötti átjárhatóságot a Nemzeti alaptantervben szereplõ mûveltségi területekre épülõ kerettantervek biztosítják.

  [(9)] (7) A Nemzeti alaptanterv mûveltségi területenként határozza meg az általános mûveltséget megalapozó szakaszon folyó nevelõ-oktató munka kötelezõ és közös céljait, a nevelõ-oktató munka alapjául szolgáló ismeret-, készség és képességjellegû követelményeit e törvény preambulumával, 4. §-ának (1)-(3) bekezdésében, 10. §-ának (1)-(3) bekezdésében és 13. §-ában foglalt elvekkel és jogokkal összhangban."

  (8) A Nemzeti alaptanterv az elsõ-hatodik, hetedik-tizedik, tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamra határozza meg az iskolai nevelés-oktatás közös és kötelezõ követelményeit.

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 17. pontjában ismertetett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/997/127/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 19. Zuschlag János László képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában a Kt. 8. § (1) bekezdését a következõ módosítását javasolja:
 20. "5. § A Kt. 8. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép, s egyidejûleg a Kt. a következõ 8/A-8/B. §-sal egészül ki:

  "8. § (1) A nevelési-oktatási intézménye[k]iben folyó nevelõ-oktató munka szakaszai a következõk:

  a) az óvodai nevelés szakasza,

  b) az alapfokú nevelés-oktatás általános mûveltséget megalapozó szakasza,

  [c) a középfokú nevelés-oktatás szakasza (a továbbiakban a b)-c) pont alattiak együtt: az iskolai nevelés-oktatás általános mûveltséget megalapozó szakasza),]

  [d)]c) az iskolai nevelés-oktatás [szakképesítés megszerzésére] szakképzésre felkészítõ szakasza.

  Indokolás: Lásd a T/997/120. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 21. Dr. Füle István képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában a Kt. 8. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 22. /A Kt. 8. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép, s egyidejûleg a Kt. a következõ 8/A-8/B. §-sal egészül ki:/

  "(2) Az óvodai nevelés szakasza a gyermek három éves korában kezdõdik, és - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - tart annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a [hetedik] hatodik életévét betölti."

  Indokolás: Lásd a T/997/7. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 23. Zuschlag János László képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában a Kt. 8. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 24. /A Kt. 8. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép, s egyidejûleg a Kt. a következõ 8/A-8/B. §-sal egészül ki:/

  "(3) Az [alapfokú] iskolai [nevelés-] oktatás-nevelés szakasza az elsõ évfolyamon kezdõdik, és a [nyolcadik évfolyam végéig tart. Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza két részre tagolódik: az elsõ évfolyamon kezdõdõ és a negyedik évfolyam végéig tartó, illetve az ötödik évfolyamon kezdõdõ és a nyolcadik évfolyam végéig tartó szakaszra.] tizenkettedik vagy tizenharmadik évfolyamig tart. "

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 13. pontjában ismertetett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/997/121. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 25. Zuschlag János László a törvényjavaslat 5. §-ában a Kt. 8. § (4) bekezdésének az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
 26. /A Kt. 8. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép, s egyidejûleg a Kt. a következõ 8/A-8/B. §-sal egészül ki:/

  "[(4) A középfokú nevelés-oktatás szakasza a kilencedik évfolyamon kezdõdik és az iskola típusától függõen a tizedik, illetõleg a tizenkettedik vagy a tizenharmadik évfolyam végén fejezõdik be.]"

  Indokolás: Lásd a T/997/121. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 27. Dr. Jánosi György, Csizmár Gábor és Csige József képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában a Kt. 8. § (7) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 28. /A Kt. 8. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép, s egyidejûleg a Kt. a következõ 8/A-8/B. §-sal egészül ki:/

  "(7) Az óvodai nevelõ munka az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épülõ óvodai nevelési program alapján folyik. Az Óvodai nevelés országos alapprogramját a Kormány adja ki. Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának a Kormány részére történõ benyújtása elõtt be kell szerezni az Országos Köznevelési Tanács egyetértését, továbbá a Közoktatáspolitikai Tanács véleményét, valamint a nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelést érintõ kérdésekben az Országos Kisebbségi Bizottság egyetértését."

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 21., 33., 102., 175. pontjában ismertetett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/997/130/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 29. Zuschlag János László képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában a Kt. 8. § (8) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 30. /A Kt. 8. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép, s egyidejûleg a Kt. a következõ 8/A-8/B. §-sal egészül ki:/

  "(8) Az általános mûveltséget megalapozó szakaszban az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét, az iskolák közötti átjárhatóságot a Nemzeti alaptanterv[ben szereplõ mûveltségi területekre épülõ kerettantervek biztosítják], továbbá az érettségi vizsga tartalmi követelményei szabályozzák."

  Indokolás: Lásd a T/997/123. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 31. Dr. Füle István képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában a Kt. 8. § (8) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 32. /A Kt. 8. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép, s egyidejûleg a Kt. a következõ 8/A-8/B. §-sal egészül ki:/

  "(8) Az általános mûveltséget megalapozó szakaszban az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét, az iskolák közötti átjárhatóságot a Nemzeti alaptantervben szereplõ mûveltségi területekre épülõ, az iskolák által elkészített helyi [keret] tantervek biztosítják."

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 23., 28., 34., 73., 104. pontjában ismertetett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/997/8. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 33. Dr. Jánosi György, Csizmár Gábor és Csige József képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában a Kt. 8/A. §-ának a következõ módosítását javasolja:
 34. /A Kt. 8. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép, s egyidejûleg a Kt. a következõ 8/A-8/B. §-sal egészül ki:/

  "8/A. § (1) A Nemzeti alaptanterv tartalmazza

  a) az iskolai oktatás mûveltségi területek szerinti közös és kötelezõ követelményeit az elsõ-hatodik, hetedik-tizedik, tizenegyedik-tizenkettedik évfolyam végére,

  b) a nemzeti és etnikai kisebbségi iskolai nevelés-oktatás,

  [b)] c) a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos tanulók iskolai nevelése-oktatása

  sajátos tantervi követelményeinek alapelveit.

  (2) A [keret]tantervi ajánlott minta tartalmazza

  a) a nevelés-oktatás célját, tartalmát, a tantárgyak rendszerét[, a nevelés-oktatás meghatározott kötelezõ és közös követelményeit, a kerettantervben található] tananyag elsajátításához, illetve a követelmények teljesítéséhez [szükséges] ajánlott óraszámot [, a kerettantervtõl való eltérés szabályait,

  b) az iskolák helyi nevelési-oktatási sajátosságaihoz igazodó tananyag elsajátítására, a követelmények teljesítésére rendelkezésre álló kötelezõen, illetve szabadon felhasználható idõkeretet, továbbá ezek felhasználásának szabályait,]

  [c)] b) a nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelésben, oktatásban részt vevõ iskoláknak a kisebbségi nevelés-oktatás tartalmi követelményeit.

  (3) Az egyes [kerettantervek] tantervi ajánlott minták az iskolai oktatás közös és kötelezõ követelményeit az [elsõtõl-nyolcadik évfolyamig az alapfokú oktatás szakaszaihoz, a kilencedik-tizenharmadik évfolyamig az iskola típusától függõen határozzák meg az iskolai nevelés-oktatás közismereti tantárgyainak követelményeit. A nevelõ-oktató munka szakaszaiban, illetve az egyes iskolatípusokban folyó nevelõ-oktató munkához több kerettanterv is kiadható] elsõ-hatodik, a hetedik-tizedik, a tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamra bontva - a Nemzeti alaptantervre építve - határozzák meg.

  [(4) Az iskola a nevelõ-oktató munkáját több kerettanterv alapján is megszervezheti.]

  [(5)] (4) Az iskolában a nevelõ-oktató munka a pedagógiai program alapján folyik. A pedagógiai program magába foglalja a nevelési programot és a helyi tantervet, továbbá a szakképzésben részt vevõ iskolákban a szakmai programot.

  [(6)] (5) A Nemzeti alaptantervet a Kormány adja ki. A Nemzeti alaptanterv Kormány részére történõ benyújtása elõtt be kell szerezni az Országos Köznevelési Tanács és a Közoktatáspolitikai Tanács véleményét, továbbá a nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelõ-oktató munkát érintõ kérdésekben az Országos Kisebbségi Bizottság egyetértését.

  Indokolás: Lásd a T/997/127/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 35. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 5. §-ában a Kt. 8/A. § (2) bekezdés c) pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
 36. /A Kt. 8. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép, s egyidejûleg a Kt. a következõ 8/A-8/B. §-sal egészül ki:/

  /A kerettanterv tartalmazza/

  "c) a nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatás-nevelés irányelvével összhangban a nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelésben, oktatásban részt vevõ iskoláknak a kisebbségi nevelés-oktatás tartalmi követelményeit, valamint az a) és b) pontokban foglaltakra vonatkozóan a nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás-nevelés speciális szabályait."

  Indokolás: Lásd a T/997/149. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 37. Dr. Jánosi György, Csizmár Gábor és Szabados Tamás képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában a Kt. 8/A. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 38. /A Kt. 8. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép, s egyidejûleg a Kt. a következõ 8/A-8/B. §-sal egészül ki:/

  "(4) Az iskola a nevelõ-oktató munkáját több [keret]tantervi ajánlott minta alapján is megszervezheti."

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 36., 53., 63., 72., 103., 113., 118., 123., 139., 149., 155., 174. pontjában ismertetett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/997/131/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 39. Dr. Szalay István képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában a Kt. 8/A. § (6) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 40. /A Kt. 8. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép, s egyidejûleg a Kt. a következõ 8/A-8/B. §-sal egészül ki:/

  "(6) A Nemzeti alaptantervet az Országgyûlés jóváhagyása után a Kormány adja ki. A Nemzeti alaptanterv Kormány részére történõ benyújtása elõtt be kell szerezni az Országos Köznevelési Tanács és a Közoktatáspolitikai Tanács véleményét, továbbá a nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelõ-oktató munkát érintõ kérdésekben az Országos Kisebbségi Bizottság egyetértését."

  Indokolás: Lásd a T/997/114. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 41. Dr. Jánosi György, Csizmár Gábor és Csige József képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában a Kt. 8/A. § (6) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 42. /A Kt. 8. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép, s egyidejûleg a Kt. a következõ 8/A-8/B. §-sal egészül ki:/

  "(6) A Nemzeti alaptantervet a Kormány adja ki. A Nemzeti alaptanterv Kormány részére történõ benyújtása elõtt be kell szerezni az Országos Köznevelési Tanács egyetértését és a Közoktatáspolitikai Tanács véleményét, továbbá a nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelõ-oktató munkát érintõ kérdésekben az Országos Kisebbségi Bizottság egyetértését."

  Indokolás: Lásd a T/997/130/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 43. Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában a Kt. 8/A. § a következõ módosítását javasolja:
 44. /A Kt. 8. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép, s egyidejûleg a Kt. a következõ 8/A-8/B. §-sal egészül ki:/

  "8/A. § (1) A Nemzeti alaptanterv tartalmazza továbbá

  a) a nemzeti és etnikai kisebbségi iskolai nevelés-oktatás,

  b) a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos tanulók iskolai nevelése-oktatása

  sajátos tantervi követelményeinek alapelveit.

  [(2) A kerettanterv tartalmazza

  a) a nevelés-oktatás célját, tartalmát, a tantárgyak rendszerét, a nevelés-oktatás meghatározott kötelezõ és közös követelményeit, a kerettantervben található tananyag elsajátításához, illetve a követelmények teljesítéséhez szükséges óraszámot, a kerettantervtõl való eltérés szabályait,

  b) az iskolák helyi nevelési-oktatási sajátosságaihoz igazodó tananyag elsajátítására, a követelmények teljesítésére rendelkezésre álló kötelezõen, illetve szabadon felhasználható idõkeretet, továbbá ezek felhasználásának szabályait,

  c) a nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelésben, oktatásban részt vevõ iskoláknak a kisebbségi nevelés-oktatás tartalmi követelményeit.

  (3) Az egyes kerettantervek az elsõtõl-nyolcadik évfolyamig az alapfokú oktatás szakaszaihoz, a kilencedik-tizenharmadik évfolyamig az iskola típusától függõen határozzák meg az iskolai nevelés-oktatás közismereti tantárgyainak követelményeit. A nevelõ-oktató munka szakaszaiban, illetve az egyes iskolatípusokban folyó nevelõ-oktató munkához több kerettanterv is kiadható.

  (4) Az iskola a nevelõ-oktató munkáját több kerettanterv alapján is megszervezheti.]

  [(5)] (2) Az iskolában a nevelõ-oktató munka a pedagógiai program alapján folyik. A pedagógiai program magába foglalja a nevelési programot és a helyi tantervet, továbbá a szakképzésben részt vevõ iskolákban a szakmai programot.

  [(6)] (3) A Nemzeti alaptantervet a Kormány adja ki. A Nemzeti alaptanterv Kormány részére történõ benyújtása elõtt be kell szerezni az Országos Köznevelési Tanács egyetértését és a Közoktatáspolitikai Tanács véleményét, továbbá a nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelõ-oktató munkát érintõ kérdésekben az Országos Kisebbségi Bizottság egyetértését.

  Indokolás: Lásd a T/997/86/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 45. Dr. Füle István, továbbá Zuschlag János László képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában a Kt. 8/A. § (2)-(4) bekezdésének az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
 46. /A Kt. 8. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép, s egyidejûleg a Kt. a következõ 8/A-8/B. §-sal egészül ki:/

  "[(2) A kerettanterv tartalmazza

  a) a nevelés-oktatás célját, tartalmát, a tantárgyak rendszerét, a nevelés-oktatás meghatározott kötelezõ és közös követelményeit, a kerettantervben található tananyag elsajátításához, illetve a követelmények teljesítéséhez szükséges óraszámot, a kerettantervtõl való eltérés szabályait,

  b) az iskolák helyi nevelési-oktatási sajátosságaihoz igazodó tananyag elsajátítására, a követelmények teljesítésére rendelkezésre álló kötelezõen, illetve szabadon felhasználható idõkeretet, továbbá ezek felhasználásának szabályait,

  c) a nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelésben, oktatásban részt vevõ iskoláknak a kisebbségi nevelés-oktatás tartalmi követelményeit.

  (3) Az egyes kerettantervek az elsõtõl-nyolcadik évfolyamig az alapfokú oktatás szakaszaihoz, a kilencedik-tizenharmadik évfolyamig az iskola típusától függõen határozzák meg az iskolai nevelés-oktatás közismereti tantárgyainak követelményeit. A nevelõ-oktató munka szakaszaiban, illetve az egyes iskolatípusokban folyó nevelõ-oktató munkához több kerettanterv is kiadható.

  (4) Az iskola a nevelõ-oktató munkáját több kerettanterv alapján is megszervezheti.]"

  Indokolás: Lásd a T/997/9., T/997/122. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 47. Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában a Kt. 8/B. §-ának a következõ módosítását javasolja:
 48. /A Kt. 8. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép, s egyidejûleg a Kt. a következõ 8/A-8/B. §-sal egészül ki:/

  "8/B. § (1) A nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelést biztosító óvoda, iskolai nevelést és oktatást végzõ iskola a 8. § (2)-(9) bekezdésében és a 8/A. § (1)-(4) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy az óvodai nevelési program, illetve az iskolai helyi tanterv elkészítésénél figyelembe veszi a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvét, illetve a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelvét is. Az irányelveket az oktatási miniszter adja ki az Országos Kisebbségi Bizottság egyetértésével[, az Országos Köznevelési Tanács és a Közoktatáspolitikai Tanács véleményének kikérése után].

  (2) A két tanítási nyelvû iskolákban a 8. § (2)-(9) bekezdésében és a 8/A. § (1)-(4) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a helyi tanterv elkészítésénél az iskola figyelembe veszi a Két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvében foglaltakat is.

  (3) A fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését biztosító óvoda, valamint nevelését és oktatását végzõ iskola a 8. § (2)-(9) bekezdésében és a 8/A. § (1)-(4) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy az óvodai nevelési program, illetve az iskolai helyi tanterv elkészítésénél figyelembe veszi a Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelvét, illetve a Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvét is. A Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelvében, illetve a Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvében meghatározottak szerint a siket gyermek óvodai nevelése, iskolai nevelése és oktatása jelnyelven is folyhat.

  (4) A kollégiumok a Kollégiumi nevelés országos programjában foglaltaknak megfelelõen készítik el a pedagógiai programjukat. A Kollégiumi nevelés országos programjának tartalmaznia kell a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók kulturális, anyanyelvi nevelésének feladatait is.

  (5) Az alapfokú mûvészetoktatási intézményekben folyó nevelõ és oktató munka tekintetében a 8. §-ban, az (5) bekezdés kivételével a 8/A. §-ban, valamint a 8/B. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatók. Az alapfokú mûvészetoktatási intézményben a (14) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a helyi tanterv az oktatási miniszter által - mûvészeti áganként - kiadott Alapfokú mûvészetoktatás követelményei és tantervi programjára épül. A mûvészeti ágak a következõk: zenemûvészet, táncmûvészet, képzõ-, iparmûvészet, színmûvészet-bábmûvészet mûvészeti ágak.

  (6) Az oktatási miniszter az (1)-(5) bekezdésben szabályozott irányelveket, tantervi programot az Országos Köznevelési Tanács egyetértésével és a Közoktatáspolitikai Tanács véleményének kikérése után adja ki.

  [(7) A kerettanterveket az oktatási miniszter adja ki az Országos Köznevelési Tanács és a Közoktatáspolitikai Tanács véleményének, továbbá nemzeti, etnikai kisebbségi oktatást érintõ kérdésekben az Országos Kisebbségi Bizottság egyetértésének kikérése után. A kerettantervnek, az alapmûveltségi vizsga és az érettségi vizsga vizsgakövetelményeinek összhangban kell állniuk egymással.]

  [(8)] (7) A szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakaszban a nevelõ-oktató munka az iskola pedagógiai programjának részét alkotó szakmai program alapján folyik. A szakmai tantárgyak központi programjának (tantervének) [a továbbiakban: központi program (tanterv)] kiadásáról a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény rendelkezik. A központi programban (tantervben) meghatározhatók - az oktatási miniszter egyetértésével - szakmai elõkészítõ ismeretek is.

  [(9) Az alternatív pedagógiai követelmények, módszerek szerint nevelõ-oktató iskolák, az egységes iskola, a hat és nyolc évfolyamos gimnázium - a kerettantervben meghatározottak szerint - eltérhet a 8/A. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaktól. Az értelmi fogyatékos tanulókat nevelõ-oktató iskola a (3) bekezdésben meghatározott irányelvben foglaltak alapján eltérhet a 8/A. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaktól.]"

  Indokolás: Lásd a T/997/86/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 49. Dr. Jánosi György, Csizmár Gábor és Csige József képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában a Kt. 8/B. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 50. /A Kt. 8. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép, s egyidejûleg a Kt. a következõ 8/A-8/B. §-sal egészül ki:/

  "(1) A nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelést biztosító óvoda, iskolai nevelést és oktatást végzõ iskola a 8. § (2)-(9) bekezdésében és a 8/A. § (1)-(4) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy az óvodai nevelési program, illetve az iskolai helyi tanterv elkészítésénél figyelembe veszi a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvét, illetve a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelvét is. Az irányelveket az oktatási miniszter adja ki az Országos Kisebbségi Bizottság [egyetértésével,] és az Országos Köznevelési Tanács [és] egyetértésével a Közoktatáspolitikai Tanács véleményének kikérése után."

  Indokolás: Lásd a T/997/130/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 51. Révész Máriusz képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában a Kt. 8/B. § (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 52. /A Kt. 8. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép, s egyidejûleg a Kt. a következõ 8/A-8/B. §-sal egészül ki:/

  "(5) Az alapfokú mûvészetoktatási intézményekben folyó nevelõ és oktató munka tekintetében a 8. §-ban, az (5) bekezdés kivételével a 8/A. §-ban, valamint a 8/B. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatók. Az alapfokú mûvészetoktatási intézményben a [(14)] 8/A. § (5) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a helyi tanterv az oktatási miniszter által - mûvészeti áganként - kiadott Alapfokú mûvészetoktatás követelményei és tantervi programjára épül. A mûvészeti ágak a következõk: zenemûvészet, táncmûvészet, képzõ-, iparmûvészet, színmûvészet-bábmûvészet mûvészeti ágak."

  Indokolás: Lásd a T/997/112. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 53. Dr. Jánosi György, Csizmár Gábor és Csige József képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában a Kt. 8/B. § (6) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 54. /A Kt. 8. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép, s egyidejûleg a Kt. a következõ 8/A-8/B. §-sal egészül ki:/

  "(6) Az oktatási miniszter az (1)-(5) bekezdésben szabályozott irányelveket, tantervi programot az Országos Köznevelési Tanács egyetértésével és a Közoktatáspolitikai Tanács véleményének kikérése után adja ki.

  Indokolás: Lásd a T/997/130/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 55. Dr. Füle István képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában a Kt. 8/B. § (7) bekezdésének az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik) :
 56. /A Kt. 8. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép, s egyidejûleg a Kt. a következõ 8/A-8/B. §-sal egészül ki:/

  "[(7) A kerettanterveket az oktatási miniszter adja ki az Országos Köznevelési Tanács és a Közoktatáspolitikai Tanács véleményének, továbbá nemzeti, etnikai kisebbségi oktatást érintõ kérdésekben az Országos Kisebbségi Bizottság egyetértésének kikérése után. A kerettantervnek, az alapmûveltségi vizsga és az érettségi vizsga vizsgakövetelményeinek összhangban kell állniuk egymással.]"

  Indokolás: Lásd a T/997/10. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 57. Dr. Jánosi György, Csizmár Gábor és Csige József képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában a Kt. 8/B. § (7) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 58. /A Kt. 8. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép, s egyidejûleg a Kt. a következõ 8/A-8/B. §-sal egészül ki:/

  "(7) A [kerettanterveket] tantervi ajánlott mintákat az oktatási miniszter adja ki az Országos Köznevelési Tanács és a Közoktatáspolitikai Tanács véleményének, továbbá nemzeti, etnikai kisebbségi oktatást érintõ kérdésekben az Országos Kisebbségi Bizottság egyetértésének kikérése után. A [kerettantervnek] tantervi ajánlott mintának, az alapmûveltségi vizsga és az érettségi vizsga vizsgakövetelményeinek összhangban kell állniuk egymással."

  Indokolás: Lásd a T/997/130/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 59. Dr. Jánosi György, Csizmár Gábor és Csige József képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában a Kt. 8/B. § (7) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 60. /A Kt. 8. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép, s egyidejûleg a Kt. a következõ 8/A-8/B. §-sal egészül ki:/

  "(7) A kerettanterveket az oktatási miniszter adja ki az Országos Köznevelési Tanács egyetértésével és a Közoktatáspolitikai Tanács véleményének, továbbá nemzeti, etnikai kisebbségi oktatást érintõ kérdésekben az Országos Kisebbségi Bizottság egyetértésének kikérése után. A kerettantervnek, az alapmûveltségi vizsga és az érettségi vizsga vizsgakövetelményeinek összhangban kell állniuk egymással."

  Indokolás: Lásd a T/997/130/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 61. Dr. Füle István képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában a Kt. 8/B. § (9) bekezdésének az elhagyását javasolja:
 62. /A Kt. 8. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép, s egyidejûleg a Kt. a következõ 8/A-8/B. §-sal egészül ki:/

  "[(9) Az alternatív pedagógiai követelmények, módszerek szerint nevelõ-oktató iskolák, az egységes iskola, a hat és nyolc évfolyamos gimnázium - a kerettantervben meghatározottak szerint - eltérhet a 8/A. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaktól. Az értelmi fogyatékos tanulókat nevelõ-oktató iskola a (3) bekezdésben meghatározott irányelvben foglaltak alapján eltérhet a 8/A. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaktól." ]"

  Indokolás: Lásd a T/997/10. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 63. Dr. Jánosi György, Csizmár Gábor és Csige József képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában a Kt. 8/B. § (9) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 64. /A Kt. 8. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép, s egyidejûleg a Kt. a következõ 8/A-8/B. §-sal egészül ki:/

  "(9) Az alternatív pedagógiai követelmények, módszerek szerint nevelõ-oktató iskolák, az egységes iskola, a hat és nyolc évfolyamos gimnázium - a [kerettantervben] tantervi ajánlott mintában meghatározottak szerint - eltérhet a 8/A. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaktól. Az értelmi fogyatékos tanulókat nevelõ-oktató iskola a (3) bekezdésben meghatározott irányelvben foglaltak alapján eltérhet a 8/A. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaktól.""

  Indokolás: Lásd a T/997/130/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 65. Horn Gábor, továbbá Dr. Jánosi György, Csizmár Gábor és Csige József képviselõ a törvényjavaslat 6. § (2) bekezdésében a Kt. 9. § (2) bekezdés negyedik mondatának a következõ kiegészítését javasolja:
 66. "(2) A Kt. 9. §-a (2) bekezdésének negyedik mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának a Kormány részére történõ benyújtása elõtt be kell szerezni az Országos Köznevelési Tanács egyetértését és a Közoktatáspolitikai Tanács véleményét, a nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelést és oktatást érintõ kérdésekben az Országos Kisebbségi Bizottság egyetértését. ""

  Indokolás: Lásd a T/997/85., T/997/130/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 67. Dr. Füle István, továbbá dr. Czira Szabolcs és Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter képviselõk a törvényjavaslat 7. §-ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik):
 68. "7. § [A Kt. 11. §-a (1) bekezdésének k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /(1) A tanuló joga különösen, hogy)/

  "k) tanulmányai során - a kerettantervben, a pedagógiai programban és az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározott keretek között - megválassza azokat a tantárgyakat, amelyeket tanulni kíván, valamint, ha erre lehetõség van, megválassza a tantárgyakat tanító pedagógust."]"

  Indokolás: Lásd a T/997/11. sz. és a T/997/29. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - az Ifjúsági biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 69. Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 7. §-ában a Kt. 11. § (1) bekezdés k) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 70. "7. § A Kt. 11. §-a (1) bekezdésének k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /(1) A tanuló joga különösen, hogy/

  "k) tanulmányai során - a [kerettantervben] Nemzeti alaptantervben, a pedagógiai programban és az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározott keretek között - megválassza azokat a tantárgyakat, amelyeket tanulni kíván, valamint, ha erre lehetõség van, megválassza a tantárgyakat tanító pedagógust.""

  Indokolás: Lásd a T/997/84. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - az Ifjúsági biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 71. Dr. Jánosi György, Csizmár Gábor és Csige József képviselõ a törvényjavaslat 7. §-ában a Kt. 11. § (1) bekezdés k) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 72. "7. § A Kt. 11. §-a (1) bekezdésének k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /(1) A tanuló joga különösen, hogy/

  "k) tanulmányai során - a [kerettantervben] tantervi ajánlott mintában, a pedagógiai programban és az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározott keretek között - megválassza azokat a tantárgyakat, amelyeket tanulni kíván, valamint, ha erre lehetõség van, megválassza a tantárgyakat tanító pedagógust.""

  Indokolás: Lásd a T/997/131/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - az Ifjúsági biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 73. Dr. Czira Szabolcs és dr. Szentgyörgyvölgyi Péter képviselõk a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdésének az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
 74. "9. § [(1) A Kt. 17. §-a (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /(1) Ha e törvény másképp nem rendelkezik, nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben az alkalmazható, aki az e törvényben meghatározott felsõfokú iskolai (egyetemi vagy fõiskolai szintû) végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik. A megfelelõ iskolai végzettségek és szakképzettségek a következõk:/

  "g) szakközépiskolában és szakiskolában a szakmai elméleti tantárgyat vagy szakmai elõkészítõ ismeretet, valamint a szakmai alapozó és a pályaorientáció ismeretet oktató pedagógusnak a képzés szakirányának megfelelõ tanári vagy a képzés szakirányának megfelelõ felsõfokú, a pályaorientáció és a szakmai alapozó oktatásban továbbá a d) pontban meghatározott;"] "

  Indokolás: Lásd a T/997/30. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 75. Dr. Füle István képviselõ a törvényjavaslat 9. § (4) bekezdésében a Kt. 17. § (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 76. " (4) A Kt. 17. §-a (5)-(6) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(5) Azt, aki az (1)-(4) bekezdésben elõírt felsõfokú iskolai végzettsége és szakképzettsége mellett egyetemi vagy fõiskolai szakirányú továbbképzésben pedagógus-szakvizsgát (továbbiakban: pedagógus-szakvizsga) tett, [szakvizsgázott pedagógus-munkakörben] magasabb fizetési fokozatban kell foglalkoztatni. "

  Indokolás: Lásd a T/997/12. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 77. Vincze László képviselõ a törvényjavaslat 10. § (1) bekezdésében a Kt. 19. § (1) bekezdése a) pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
 78. "10. § (1) A Kt. 19. §-ának (1) bekezdése a következõ a) ponttal egészül ki, és egyidejûleg a jelenlegi a)-i) pont jelölése b)-j) pontra változik:

  /(1) A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy/

  "a) személyét, mint a pedagógus közösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelõi, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék, pedagógusi munkájának végzése során hatósági személynek elismerjék,""

  Indokolás: Lásd a T/997/52. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 79. Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 10. § (1) bekezdésében a Kt. 19. § (1) bekezdése a) pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
 80. "10. § (1) A Kt. 19. §-ának (1) bekezdése a következõ a) ponttal egészül ki, és egyidejûleg a jelenlegi a)-i) pont jelölése b)-j) pontra változik:

  /(1) A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy/

  "a) személyét, mint a pedagógus közösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelõi, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék, és ezzel összefüggésben minõségi munkavégzésért járó keresetkiegészítésben részesüljön,""

  Indokolás: Lásd a T/997/83. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 81. Dr. Jánosi György, Csizmár Gábor és Szabados Tamás képviselõ a törvényjavaslat 10. §-át a következõ (2) bekezdéssel, a Kt. 19. § (4)-(6) bekezdésével javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik) :
 82. "(2) A Kt. 19. §-ának (4)-(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(4) A munkáltató a nevelés-oktatási intézményben a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozás, a pedagógiai fejlesztõ tevékenység keretében nyújtott átlagon felüli munkateljesítményt havi rendszerességgel kifizetett kereset-kiegészítéssel ismeri el (a továbbiakban: minõségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés). Minõségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak részére állapítható meg.

  (5) Minõségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés egy nevelési, tanítási évre szól, de a közalkalmazott részére több alkalommal is megállapítható. A kereset-kiegészítés összegét differenciáltan kell megállapítani a munkateljesítménytõl függõen azzal a megkötéssel, hogy egy havi összege nem lehet kevesebb, mint a pótlékalap hetven százaléka.

  (6) A minõségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételeit kollektív szerzõdésben a nevelési-oktatási intézmény szervezeti és mûködési szabályzatában kell meghatározni azzal a megkötéssel, hogy megilleti ez a kereset-kiegészítés azt a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat, aki által felkészített tanulók bejutottak az Oktatási Minisztérium által meghirdetett országos tanulmányi verseny döntõjébe, illetve kijutottak a nemzetközi diákolimpiára.

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 147., 152. pontjában ismertetett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/997/132/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 83. Dr. Füle István képviselõ a törvényjavaslat 10. § (2) és (3), valamint második (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 84. "(2) A Kt. 19. §-a [(7)] (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /[(7)] (4) A pedagógus alapvetõ feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy/

  "a) nevelõ és oktató tevékenysége keretében gondoskodjon a gyermek, tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelmérõl, személyiségének fejlõdésérõl, továbbá az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse,"

  (3) A Kt. 19. §-a [(7)] (4) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /[(7)] (4) A pedagógus alapvetõ feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy/

  "e) a gyermek, tanuló életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttassa a közösségi együttmûködés magatartási szabályait, és törekedjék azok betartatására,

  (2) A Kt. 19 §-ának [(7)] (4) bekezdése a következõ h)-i) ponttal egészül ki:

  /[(7)] (4) A pedagógus alapvetõ feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy/

  "h) a gyermekek, tanulók és szülõk emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa,

  i) a gyermekek, tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyõzõdjön." "

  Indokolás: Lásd a T/997/13. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Ifjúsági biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 85. Dr. Füle István képviselõ a törvényjavaslat 10. § második (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 86. "[(2)] (4) A Kt. 19 §-ának [(7)] (4) bekezdése a következõ h)-i) ponttal egészül ki:

  /[(7)] (4) A pedagógus alapvetõ feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy/

  "h) a gyermekek, tanulók és szülõk emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa,

  i) a gyermekek, tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyõzõdjön.""

  Indokolás: Lásd a T/997/14. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Ifjúsági biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 87. Dr. Füle István képviselõ a törvényjavaslat 10. § második (2) bekezdésében a Kt. 19. § (7) bekezdés i) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 88. "(2) A Kt. 19 §-ának (7) bekezdése a következõ h)-i) ponttal egészül ki:

  /(7) A pedagógus alapvetõ feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy/

  "h) a gyermekek, tanulók és szülõk emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa,

  i) a gyermekek, tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja [, és ezek elsajátításáról meggyõzõdjön].""

  Indokolás: Lásd a T/997/15. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Ifjúsági biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 89. Dr. Jánosi György, Csizmár Gábor és Szabados Tamás képviselõ a törvényjavaslat 10. §-át a következõ (3) bekezdéssel, a Kt. 19. § (8)-(9) bekezdésével javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
 90. (3) A Kt. 19. §-a a következõ (8)-(9) bekezdéssel egészül ki:

  (8) A helyi önkormányzatnak a közoktatási intézmény költségvetését megállapító helyi önkormányzati költségvetési rendeletének a személyi jellegû kiadások elkülönített részeként tartalmaznia kell a minõségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés kiadások jogcímet. Ennek összege nem lehet kevesebb, mint a tárgyév elsõ munkanapján, a közoktatási intézményben közalkalmazotti jogviszonyban, pedagógus-munkakörben, pedagógiai szakértõ, pedagógiai elõadó munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak létszámának és a közalkalmazotti pótlékalap hetven százalékának szorzata.

  (9) A minõségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés fedezetét a központi költségvetés biztosítja a (2) bekezdésben meghatározottak szerint. A rendelkezésre bocsátott összeg nyolcvan százalékát a fenntartó intézményarányosan, az érintett közalkalmazottak létszámának megfelelõen osztja szét. A fennmaradó húsz százalékot a fenntartásban lévõ intézmények között szabadon oszthatja szét a fenntartó, a - helyi érdekegyeztetésre vonatkozó elõírások megtartásával. A differenciálásra az egyes nevelési-oktatási intézmények által végzett munka eredményeinek alapján kerülhet sor."

  Indokolás: Lásd a T/997/132/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz.egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 91. Jakab Róbertné és Kristyánné Aknai Erzsébet képviselõ a törvényjavaslat 12. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 92. "12. § [(1)] A Kt. 24. §-a (1) bekezdésének elsõ mondata a következõk szerint módosul:

  "Az óvoda hároméves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, [- ha jogszabály másképp nem rendelkezik -] legfeljebb hétéves korig nevelõ intézmény."

  Indokolás: Lásd a T/997/44. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 93. Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 13. §-ában a Kt. 25. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 94. "13. § A Kt. 25. §-a (4) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(4) Az iskolai oktatásban az elsõ évfolyamtól kezdõdõen [- az iskolatípustól függõen -] a tizedik[, a tizenkettedik, illetõleg a tizenharmadik] évfolyamig bezárólag - az alapfokú mûvészetoktatási intézmény kivételével és függetlenül attól, hogy az iskolai nevelést és oktatást milyen iskolatípusban végzik - [a tankötelezettség teljesítését szolgáló,] az általános mûveltséget megalapozó, alapvizsgára felkészítõ nevelés[-] és oktatás folyik. A [nyolcadik] tizedik évfolyam sikeres elvégzésérõl kiállított bizonyítvány - iskolatípustól függetlenül - alapfokú iskolai végzettséget tanúsít. [A tizedik évfolyam sikeres elvégzésérõl kiállított bizonyítvány - iskolatípustól függetlenül -] Az alapfokú iskolai végzettség alapmûveltségi vizsgára történõ jelentkezésre jogosít.""

  Indokolás: Lásd a T/997/82. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 95. Dr. Jánosi György képviselõ a törvényjavaslat 13. §-ában a Kt. 25. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 96. "13. § A Kt. 25. §-a (4) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(4) Az iskolai oktatásban az elsõ évfolyamtól kezdõdõen - az iskolatípustól függõen - a tizedik, a tizenkettedik, illetõleg a tizenharmadik évfolyamig bezárólag - az alapfokú mûvészetoktatási intézmény kivételével - a tankötelezettség teljesítését szolgáló, az általános mûveltséget megalapozó nevelés-oktatás folyik. [A nyolcadik évfolyam sikeres elvégzésérõl kiállított bizonyítvány - iskolatípustól függetlenül - alapfokú iskolai végzettséget tanúsít.] A tizedik évfolyam sikeres elvégzésérõl kiállított bizonyítvány - iskolatípustól függetlenül - alapfokú iskolai végzettséget tanúsít és alapmûveltségi vizsgára történõ jelentkezésre jogosít.""

  Indokolás: Lásd a T/997/115. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 97. Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 14. §-ában a Kt. 26. § (4) és (5) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 98. "14. § A Kt. 26. §-a (4)-(5) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(4) Az általános iskolában alapfokú nevelés-oktatás folyik. Az általános iskola - ha a tankötelezettség teljesítéséhez indokolt - legfeljebb tízévfolyammal is mûködhet.

  (5) Az általános iskolában a tanuló az érdeklõdésének, képességének és tehetségének megfelelõen felkészül középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint pályaválasztásra és a társadalomba való beilleszkedésre.""

  Indokolás: Lásd a T/997/81. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 99. Pánczél Károly és Sági József képviselõ a törvényjavaslat 15. § (1) bekezdésében a Kt. 27. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 100. "15. § (1) A Kt. 27. §-a (1)-(4) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép, továbbá a § a következõ (5) bekezdéssel egészül ki, s egyidejûleg a jelenlegi (5)-(10) bekezdés jelölése (6)-(11) bekezdésre változik:

  "(1) A szakiskolának - a (7) és a (12)-(13) bekezdésben meghatározott kivétellel - kilencedik-tizedik és legalább két szakképzési évfolyama van. Az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott esetben a szakképzési évfolyamok száma ettõl eltérhet."

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 54. pontjában ismertetett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/997/99/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 101. Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 15. § (1) bekezdésében a Kt. 27. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 102. /A Kt. 27. §-a (1)-(4) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép, továbbá a § a következõ (5) bekezdéssel egészül ki, s egyidejûleg a jelenlegi (5)-(10) bekezdés jelölése (6)-(11) bekezdésre változik:/

  "(2) A kilencedik-tizedik évfolyamon az általános mûveltséget megalapozó, az alapmûveltségi vizsgára felkészítõ nevelés-oktatás folyik; továbbá pályaorientáció, szakmai elõkészítõ ismeretek oktatása és szakmai alapozó oktatás is folyhat."

  Indokolás: Lásd a T/997/80. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 103. Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 15. § ¨1) bekezdésében a Kt. 27. § (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 104. /A Kt. 27. §-a (1)-(4) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép, továbbá a § a következõ (5) bekezdéssel egészül ki, s egyidejûleg a jelenlegi (5)-(10) bekezdés jelölése (6)-(11) bekezdésre változik:/

  "(5) Az általános mûveltséget megalapozó nevelés-oktatás, a pályaorientáció, a szakmai elõkészítõ, szakmai alapozó oktatás, illetve a szakmai elméleti és gyakorlati képzés idõbeli tagolását, idõkereteit, arányait a [kerettanterv] helyi tanterv határozza meg. A gyakorlati képzésrõl külön jogszabály rendelkezik.""

  Indokolás: Lásd a T/997/79. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 105. Dr. Jánosi György, Csizmár Gábor és Csige József képviselõ a törvényjavaslat 15. § (1) bekezdésében a Kt. 27. § (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 106. /A Kt. 27. §-a (1)-(4) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép, továbbá a § a következõ (5) bekezdéssel egészül ki, s egyidejûleg a jelenlegi (5)-(10) bekezdés jelölése (6)-(11) bekezdésre változik:/

  "(5) Az általános mûveltséget megalapozó nevelés-oktatás, a pályaorientáció, a szakmai elõkészítõ, szakmai alapozó oktatás, illetve a szakmai elméleti és gyakorlati képzés idõbeli tagolását, idõkereteit, arányait a [kerettanterv] tantervi ajánlott minta határozza meg. A gyakorlati képzésrõl külön jogszabály rendelkezik.""

  Indokolás: Lásd a T/997/131/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 107. Pánczél Károly és Sági József képviselõ a törvényjavaslat 15. §-át a következõ (3) bekezdéssel, a Kt. 27. § (12) bekezdésével javasolja kiegészíteni: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik, valamint a törvényjavaslat (3) bekezdésében a 27. § (12) bekezdésének jelölése (13) bekezdésre változik)
 108. (3) A Kt. 27. §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:

  "(12) Az értelmi fogyatékos tanulók képességét fejlesztõ szakiskola (tagozat, osztály) elõkészítõ szakiskolaként (tagozatként, osztályként) mûködik, ha a nevelés-oktatás kizárólag a kilencedik-tizedik évfolyamon folyik. A tanuló a kilencedik-tizedik évfolyamon felkészülhet az alapmûveltségi vizsga letételére, továbbá a speciális szakiskola vagy a készségfejlesztõ szakiskola szakképzési évfolyamán történõ továbbtanulásra."

  Indokolás: Lásd a T/997/99/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 109. Balczó Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 16. § (1) bekezdésének az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a § âekezdés nélküli §-sá változik):
 110. "16. § [(1) A Kt. 28. §-ának (2) bekezdése a következõ harmadik mondattal egészül ki:

  "A hat vagy nyolc évfolyammal mûködõ gimnáziumban - ha jogszabály elõírja - a nevelést-oktatást négy évfolyamon is meg kell szervezni, az (1) bekezdésben meghatározottak szerint."] "

  Indokolás: Lásd a T/997/90. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 111. Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 16. § (1) bekezdésében a Kt. 28. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 112. "16. § (1) A Kt. 28. §-ának (2) bekezdése a következõ harmadik mondattal egészül ki:

  "A hat vagy nyolc évfolyammal mûködõ gimnáziumban - ha [jogszabály] a megyei fejlesztési terv elõírja - a nevelést-oktatást négy évfolyamon is meg kell szervezni, az (1) bekezdésben meghatározottak szerint.""

  Indokolás: Lásd a T/997/78. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 113. Csige József, Szabados Tamás és Kovács Tibor képviselõ a törvényjavaslat 16. § (2) bekezdésének az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a § bekezdés nélküli §-sá változik):
 114. [(2) A Kt. 28. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki, s egyidejûleg a jelenlegi (3)-(6) bekezdés jelölése (4)-(7) bekezdésre változik:

  "(3) Amennyiben a többcélú intézmény gimnáziumi és szakközépiskolai feladatot is ellát - jogszabályban meghatározott esetben -, a gimnáziumi nevelés-oktatás kizárólag a kilencedik évfolyamon kezdõdhet."]

  Indokolás: Lásd a T/997/128. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 115. Csige József, Szabados Tamás és Kovács Tibor képviselõ a törvényjavaslat 16. § (2) bekezdésében a Kt. 28. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 116. "(2) A Kt. 28. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki, s egyidejûleg a jelenlegi (3)-(6) bekezdés jelölése (4)-(7) bekezdésre változik:

  "(3) Amennyiben a többcélú intézmény gimnáziumi és szakközépiskolai feladatot is ellát [- jogszabályban meghatározott esetben -,] a gimnáziumi nevelés-oktatás [kizárólag a kilencedik évfolyamon kezdõdhet] a megyei fejlesztési tervvel összhangban az ötödik, illetve a hetedik évfolyamon is megkezdõdhet.""

  Indokolás: Lásd a T/997/129. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 117. Lezsák Sándor képviselõ a törvényjavaslat 16. § (2) bekezdésében a Kt. 28. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 118. "(2) A Kt. 28. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki, s egyidejûleg a jelenlegi (3)-(6) bekezdés jelölése (4)-(7) bekezdésre változik:

  "(3) Amennyiben a többcélú intézmény gimnáziumi és szakközépiskolai feladatot is ellát - jogszabályban meghatározott esetben -, a gimnáziumi nevelés-oktatás kizárólag a kilencedik évfolyamon kezdõdhet. A gimnáziumokban szervezett idegen nyelvi és természettudományos szakirányú osztályok számára a gimnáziumi nevelõ és oktató munka tizenharmadik évfolyamon fejezõdik be.""

  Indokolás: Lásd a T/997/32. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 119. Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 16. § (2) bekezdésében a Kt. 28. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 120. "(2) A Kt. 28. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki, s egyidejûleg a jelenlegi (3)-(6) bekezdés jelölése (4)-(7) bekezdésre változik:

  "(3) Amennyiben a többcélú intézmény gimnáziumi és szakközépiskolai feladatot is ellát - [jogszabályban meghatározott esetben -, a gimnáziumi nevelés-oktatás kizárólag a kilencedik évfolyamon kezdõdhet] a megyei fejlesztési tervvel összhangban - hat és nyolc évfolyamos képzés is indítható.""

  Indokolás: Lásd a T/997/77. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 121. Erkel Tibor képviselõ a törvényjavaslat 16. § (2) bekezdésében a Kt. 28. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 122. "(2) A Kt. 28. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki, s egyidejûleg a jelenlegi (3)-(6) bekezdés jelölése (4)-(7) bekezdésre változik:

  "(3) Amennyiben a többcélú intézmény gimnáziumi és szakközépiskolai feladatot is ellát - jogszabályban meghatározott esetben -, a gimnáziumi nevelés-oktatás kizárólag a kilencedik évfolyamon kezdõdhet. Ha a két tanítási nyelvû gimnáziumokhoz hasonló emelt szintû idegen nyelvi elõkészítõ oktatást szerveznek gimnáziumban, az ilyen oktatásban résztvevõk számára a gimnáziumi nevelés, - oktatás a kilencedik évfolyamon kezdõdik, és a tizenharmadik évfolyamon fejezõdik be." "

  Indokolás: Lásd a T/997/28. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 123. Szabados Tamás és Csizmár Gábor képviselõ a törvényjavaslat 17. § (1) bekezdésében a Kt. 29. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 124. "17. § (1) A Kt. 29. §-a (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(1) A szakközépiskolának - a (2) és a (8)-(9) bekezdésben meghatározott kivétellel - érettségire felkészítõ, általános mûveltséget megalapozó - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - négy középiskolai évfolyama van. A kilencedik évfolyamtól kezdõdõen pályaorientációs, szakmai elõkészítõ, valamint a tizenegyedik évfolyamtól kezdõdõen - az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott oktatási, tanulmányi területek szerinti - [szakmai elõkészítõ,] szakmai alapozó oktatás is folyhat. A középiskolai nevelés-oktatás a kilencedik évfolyamon kezdõdik és a tizenkettedik, illetõleg a (2) bekezdésben meghatározott esetben a tizenharmadik évfolyamon fejezõdik be. A szakmai vizsgára felkészítõ, szakképzési évfolyamok számát az Országos Képzési Jegyzék határozza meg. A gyakorlati képzésrõl külön jogszabály rendelkezik."

  Indokolás: Lásd a T/997/144. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 125. Dr. Jánosi György, Csizmár Gábor és Csige József képviselõ a törvényjavaslat 17. § (2) bekezdésében a Kt. 29. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 126. "(2) A Kt. 29. §-a (3) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(3) Az általános mûveltséget megalapozó nevelés-oktatás, a pályaorientáció, a szakmai elõkészítõ, szakmai alapozó oktatás, illetve a szakmai elméleti és gyakorlati képzés idõbeli tagolását, idõkereteit, arányait a [kerettanterv] tantervi ajánlott minta határozza meg. A gyakorlati képzésrõl külön jogszabály rendelkezik.""

  Indokolás: Lásd a T/997/131/4. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 127. Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 17. § (2) bekezdésében a Kt. 29. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 128. "(2) A Kt. 29. §-a (3) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(3) Az általános mûveltséget megalapozó nevelés-oktatás, a pályaorientáció, a szakmai elõkészítõ, szakmai alapozó oktatás, illetve a szakmai elméleti és gyakorlati képzés idõbeli tagolását, idõkereteit, arányait a [kerettanterv] helyi tanterv határozza meg. A gyakorlati képzésrõl külön jogszabály rendelkezik.""

  Indokolás: Lásd a T/997/76. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 129. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 18. § (1) bekezdésében a Kt. 30. § (9) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 130. "18. § (1) A Kt. 30. §-a (9) bekezdése a következõ új második-harmadik mondattal egészül ki:

  "Ha a tanulót egyes tantárgyakból, tantárgyrészekbõl mentesítik az értékelés és minõsítés alól, az iskola - az e törvény 52. §-ának (7) bekezdésében, valamint (10) bekezdésének c) pontjában meghatározott idõkeret terhére - egyéni foglalkozást szervez részére. Az egyéni foglalkozás keretében, amely történhet az iskolában vagy azon kívüli gyógypedagógiai, logopédiai képzéssel - egyéni fejlesztési terv alapján - segíti a tanuló felzárkóztatását a többiekhez."

  Indokolás: Lásd a T/997/42. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 131. Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 19. §-ában a Kt. 31. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 132. "19. § A Kt. 31. §-a (2)-(3) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(2) Az alapfokú mûvészetoktatási intézménynek - az Alapfokú mûvészetoktatás követelményei és tantervi programjában meghatározottak szerint - legalább hat és legfeljebb tizenkettõ évfolyama van, melynek keretei között az oktatás elõképzõ, alapfokú és továbbképzõ évfolyamokon folyik. A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követõen mûvészeti alapvizsgát [tesz] tehet, az utolsó továbbképzõ évfolyam elvégzését követõen pedig mûvészeti záróvizsgát tehet."

  Indokolás: Lásd a T/997/75. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 133. Pánczél Károly képviselõ a törvényjavaslat 19. §-ában a Kt. 31. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 134. /A Kt. 31. §-a (2)-(3) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  (3) A mûvészeti alapvizsga a továbbképzõ évfolyamokon való továbbtanulásra[, a mûvészeti záróvizsga a mûvészeti szakközépiskolába jelentkezésre] jogosít. A mûvészeti alapvizsgát és a mûvészeti záróvizsgát jogszabályban meghatározottak szerint kell szervezni. "

  Indokolás: Lásd a T/997/97/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 135. Dr. Füle István képviselõ a törvényjavaslat 21. § (2) bekezdésében a Kt. 33. § (11) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 136. "(2) A Kt. 33. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki, s egyidejûleg a jelenlegi (11) bekezdés jelölése (12) bekezdésre változik:

  "(11) Az egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményegység részt vehet a korai fejlesztés és gondozás, a fejlesztõ felkészítés feladatainak ellátásában, [az utazó szakember-hálózat mûködtetésében,] a többi gyermekkel, tanulóval együtt, azonos óvodai csoportban, iskolai osztályban nevelésben-oktatásban részt vevõ gyermek, tanuló ellátásában." "

  Indokolás: Lásd a T/997/16. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem támogatja

 137. Vincze László képviselõ a törvényjavaslat 22. § (1) bekezdésében a Kt. 35. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 138. "22. § (1) A Kt. 35. §-a (3) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(3) A nevelési tanácsadás feladata a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességgel küzdõ gyermek problémáinak feltárása, ennek alapján szakvélemény készítése, a gyermek rehabilitációs célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülõ bevonásával, továbbá az óvoda megkeresésére szakvélemény készítése az iskolakezdéshez, ha a gyermek egyéni adottsága, fejlettsége azt szükségessé teszi. Indokolt esetben a szolgálat igénybevétele kötelezõvé tehetõ."

  Indokolás: Lásd a T/997/53. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 139. Dr. Füle István képviselõ a törvényjavaslat 23. §-ában a Kt. 39. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 140. "23. § A Kt. 39. §-a (4) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(4) A nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben párt vagy - létesítõ okirata szerint - párt[hoz kötõdõ] gyermek, vagy ifjúsági szervezete nem mûködhet.""

  Indokolás: Lásd a T/997/17. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - az Ifjúsági biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 141. Dr.Takács Imre és Csizmár Gábor képviselõ a törvényjavaslat 23. §-ában a Kt. 39. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 142. "23. § A Kt. 39. §-a (4) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(4) A nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben párt [vagy - létesítõ okirata szerint - párthoz kötõdõ szervezet] nem mûködhet.""

  Indokolás: Lásd a T/997/143. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - az Ifjúsági biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 143. Dr. Jánosi György, Csizmár Gábor és Csige József képviselõ a törvényjavaslat 25. §-ában a Kt. 45. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 144. "25. § A Kt. 45. §-a (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(2) Az iskola pedagógiai programot és ennek részeként - ha e törvény másként nem rendelkezik - a Nemzeti alaptantervre épülõ [kerettanterv] tantervi ajánlott minta alapján helyi tantervet készít, vagy az ilyen módon készített helyi tantervek közül választ, és azt építi be helyi tantervként a pedagógiai programjába. A középiskola a helyi tantervének elkészítéséhez figyelembe veszi az érettségi vizsga vizsgatárgyainak vizsgakövetelményeit is.""

  Indokolás: Lásd a T/997/131/5. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 145. Dr. Füle István képviselõ a törvényjavaslat 25. §-ában a Kt. 45. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 146. "25. § A Kt. 45. §-a (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(2) Az iskola pedagógiai programot és ennek részeként - ha e törvény másként nem rendelkezik - a Nemzeti alaptantervre épülõ [kerettanterv alapján] helyi tantervet készít, vagy az ilyen módon készített helyi tantervek közül választ, és azt építi be helyi tantervként a pedagógiai programjába. A középiskola a helyi tantervének elkészítéséhez figyelembe veszi az érettségi vizsga vizsgatárgyainak vizsgakövetelményeit is.""

  Indokolás: Lásd a T/997/18. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 147. Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 25. §-ában a Kt. 45. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 148. "25. § A Kt. 45. §-a (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(2) Az iskola pedagógiai programot és ennek részeként - ha e törvény másként nem rendelkezik - a Nemzeti alaptanterv[re épülõ kerettanterv] alapján helyi tantervet készít, vagy az ilyen módon készített helyi tantervek közül választ, és azt építi be helyi tantervként a pedagógiai programjába. A középiskola a helyi tantervének elkészítéséhez figyelembe veszi az érettségi vizsga vizsgatárgyainak vizsgakövetelményeit is.""

  Indokolás: Lásd a T/997/74. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 149. Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 26. §-ában a Kt. 47. § f) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 150. /A Kt. 47. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  /Az óvoda nevelési programja tartalmazza:/

  "f) az óvodában folyó nevelõ munka ellenõrzési[, mérési, értékelési, minõségbiztosítási] rendszerét,"

  Indokolás: Lásd a T/997/73. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 151. Vincze László képviselõ a törvényjavaslat 26. §-ában a Kt. 47. §-át a következõ h) ponttal javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a g) pont szövege végén az írásjel vesszõre változik):
 152. /A Kt. 47. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  /Az óvoda nevelési programja tartalmazza:/

  "h) az ifjúságvédelmi feladatok ellátására 1/2 álláshely biztosítását."

  Indokolás: Lásd a T/997/54. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Ifjúsági biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 153. Kádas Mihály képviselõ a törvényjavaslat 27. §-ában a Kt. 48. § (1) bekezdés a) pontja tizenegyedik gondolatjeles bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 154. /A Kt. 48. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  /(1) Az iskola pedagógiai programja meghatározza:/

  /az iskola nevelési programját, ennek keretén belül/

  "- a szülõ, tanuló, [pedagógus] iskolai és [a] kollégiumi [nevelõ] pedagógus együttmûködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetõségeit. "

  Indokolás: Lásd a T/997/104. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 155. Dr. Szalay István képviselõ a törvényjavaslat 27. §-ában a Kt. 48. § (1) bekezdés a) pontját a következõ gondolatjeles bekezdéssel javasolja kiegészíteni:
 156. /A Kt. 48. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  /(1) Az iskola pedagógiai programja meghatározza:/

  /az iskola nevelési programját, ennek keretén belül/

  "- a szülõ, tanuló, pedagógus és a kollégiumi nevelõ együttmûködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetõségeit[.],

  - a tanárjelöltek iskolai gyakorlatának helyét, szerepét és az azzal kapcsolatos feladatokat."

  Indokolás: Lásd a T/997/118. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 157. Lezsák Sándor képviselõ a törvényjavaslat 28. §-ában a Kt. 49. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 158. "28. § A Kt. 49. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "49. § (1) A kollégium - a Kollégiumi nevelés országos programjában foglaltak alapján - pedagógiai programot készít, [vagy ilyen módon készített pedagógiai programot választ,] figyelembe véve az érdekelt iskolák pedagógiai programját."

  Indokolás: Lásd a T/997/33. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 159. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 28. §-ában a Kt. 49. § (2) bekezdés e) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 160. /A Kt. 49. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  /A kollégium pedagógiai programja tartalmazza:/

  "e) a hátrányos helyzetû [cigány kisebbséghez tartozó] tanulóknak szervezett felzárkóztató, tehetséggondozó, társadalmi beilleszkedést segítõ foglalkozások tervét,"

  Indokolás: Lásd a T/997/153. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 161. Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 28. §-ában a Kt. 49. § (2) bekezdés e) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 162. /A Kt. 49. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  /A kollégium pedagógiai programja tartalmazza:/

  "e) a hátrányos helyzetû [cigány] kisebbséghez tartozó tanulóknak szervezett felzárkóztató, tehetséggondozó, társadalmi beilleszkedést segítõ foglalkozások tervét,"

  Indokolás: Lásd a T/997/72. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 163. Dr. Jánosi György, Csizmár Gábor és Szabados Tamás képviselõ a törvényjavaslat 29. §-át új (1) bekezdéssel, a Kt. 52. § (1) bekezdésével javasolja kiegészíteni:
 164. "29. § (1) A Kt. 52. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(1) Az iskolában a szorgalmi idõ, tanítási év - az alapmûveltségi vizsga, az érettségi vizsga, s a szakmai vizsga évét kivéve - minden évfolyamon száznyolcvan tanítási napból áll. Az iskolában a tanítást - ha e törvény másképp nem rendelkezik - a nappali oktatás munkarendje (121. § (1) bekezdésének 23. alpontja) szerint, a nem kötelezõ tanórai foglalkozások, a tanórán kívüli foglalkozások, az osztálybontások, egyéni foglalkozások és az iskolai alapszolgáltatások biztosításával (121. § (1) bekezdésének 1. alpontja) kell megszervezni (a továbbiakban: nappali rendszerû iskolai oktatás). Nappali rendszerû iskolai oktatásban a tanuló abban az évben kezdhet utoljára tanévet, amelyben betölti

  a) nyolc évfolyamos általános iskola esetén a tizenhatodik,

  b) tíz évfolyamos általános iskola esetén a tizennyolcadik,

  c) középiskola és szakiskola esetén a huszonkettedik

  életévét. A c) pontban meghatározott határidõ egy évvel meghosszabbítható abban az esetben, ha a tanuló az általános iskola elsõ évfolyamán a tanulmányait a hetedik életévében kezdte meg, továbbá, ha olyan szakképzésben vesz részt, amelyben a szakképzési évfolyamon száma meghaladja a kettõt. Testi, érzékszervi, értelmi-, beszéd és más fogyatékos tanuló esetén, valamint a súlyos beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdõ tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt, az a)-c) pontban meghatározott életkorhoz három évet hozzá kell számítani.""

  Indokolás: Lásd a T/997/133. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 165. Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 29. § (1) bekezdésében a Kt. 52. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 166. "29. § (1) A Kt. 52. §-a (3) bekezdésének bevezetõ része és a)-e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(3) A tanuló kötelezõ tanórai foglalkozása - a (4) és (6) bekezdés kivételével - nem lehet több

  a) az elsõ-[második] harmadik évfolyamon napi négy tanítási óránál;

  b) a [harmadik-] negyedik-hatodik évfolyamon napi négy vagy öt (heti átlagban négy és fél) tanítási óránál;

  [c) az ötödik-hatodik évfolyamon napi öt tanítási óránál;]

  [d)] c) a hetedik-nyolcadik évfolyamon napi öt vagy hat (heti átlagban öt és fél tanítási óránál);

  [e)] d) a kilencedik-tizenharmadik évfolyamon napi hat tanítási óránál;""

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 86. pontjában ismertetett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/997/71/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 167. Dr. Jánosi György, Csizmár Gábor és Csige József képviselõ a törvényjavaslat 29. § (1) bekezdésében a Kt. 52. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 168. "29. § ¨1) A Kt. 52. §-a (3) bekezdésének bevezetõ része és a)-e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(3) A tanuló kötelezõ tanórai foglalkozása - a (4) és (6) bekezdés kivételével - nem lehet több

  a) az elsõ-[második] harmadik évfolyamon napi négy tanítási óránál;

  b) a [harmadik-] negyedik-hatodik évfolyamon napi négy vagy öt (heti átlagban négy és fél) tanítási óránál;

  c) a[z ötödik-hatodik] hetedik-nyolcadik évfolyamon napi öt tanítási óránál;

  d) a [hetedik-nyolcadik] kilencedik -tizedik évfolyamon napi öt vagy hat (heti átlagban öt és fél tanítási óránál);

  e) a [kilencedik] tizenegyedik-tizenharmadik évfolyamon napi hat tanítási óránál;""

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 86. pontjában ismertetett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/997/134/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Ifjúsági biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 169. Lezsák Sándor, továbbá Szabados Tamás és Csizmár Gábor képviselõ a törvényjavaslat 29. § (1) bekezdésében a Kt. 52. § (3) bekezdés d) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 170. /A Kt. 52. §-a (3) bekezdésének bevezetõ része és a)-e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(3) A tanuló kötelezõ tanórai foglalkozása - a (4) és (6) bekezdés kivételével - nem lehet több/

  "d) a hetedik-nyolcadik évfolyamon napi öt vagy hat (heti átlagban öt és fél) tanítási óránál [)];"

  Indokolás: Lásd a T/997/35., T/997/142. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Ifjúsági biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 171. Horn Gábor, továbbá Dr. Jánosi György, Csizmár Gábor és Csige József képviselõ a törvényjavaslat 29. § (3) bekezdésében a Kt. 52. § (7) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 172. "(3) A Kt. 52. §-ának új számozás szerinti (7) bekezdésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "Ha az igazgató a fenntartó egyetértésével nagyobb idõkeretet nem állapít meg, a nem kötelezõ tanórai foglalkozások heti idõkerete - osztályonként - a (3)-(5) bekezdésben az évfolyamra meghatározott heti kötelezõ tanórai foglalkozások

  a) az elsõ-[negyedik] harmadik évfolyamon tíz;

  b) a[z ötödik] negyedik-hatodik évfolyamon huszonöt;

  c) a hetedik-nyolcadik évfolyamon harminc;

  d) a kilencedik-tizedik évfolyamon negyvenöt;

  e) a tizenegyedik-tizenharmadik évfolyamon hatvan;

  f) a szakképzési évfolyamon öt

  százaléka.""

  Indokolás: Lásd a T/997/71/2., T/997/134/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 173. Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 34. § (1) bekezdésében a Kt. 70. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 174. "34. § (1) A Kt. 70. §-ának (3) bekezdése a következõ második mondattal egészül ki:

  "[Az alternatív pedagógiai követelmények, módszerek szerint nevelõ-oktató iskolákban - a] A helyi pedagógiai programban meghatározottaknak megfelelõen

  [-] az (1)-(2) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.""

  Indokolás: Lásd a T/997/70. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 175. Balczó Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 34. § (2) bekezdésében a Kt. 70. § (7)-(10) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 176. "(2) A Kt. 70. §-a a következõ (7)-(10) bekezdéssel egészül ki:

  "(7) Az elsõ évfolyamra felvett tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi - jogszabályban meghatározott munkamegosztás szerint, a szakértõi és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértõi véleménye alapján - az igazgató mentesíti az értékelés és minõsítés alól[, vagy részére az egyéni adottságához, fejlettségéhez igazodó továbbhaladást (a továbbiakban: egyéni továbbhaladás) engedélyez].

  (8) Ha a tanulót mentesítették az értékelés és minõsítés alól, az elsõ évfolyamot a többi tanulóval azonos osztályban elõkészítõ évfolyamként végzi és fejezi be. Az elõkészítõ évfolyam során a tanuló játékos felkészítés keretében készül az iskolai követelmények teljesítésére. [Az elõkészítõ évfolyam megszervezhetõ a napközis foglalkozások keretében is.

  (9) Egyéni továbbhaladás esetén - a (7) bekezdésben meghatározott szakértõi vélemény alapján - az engedélyben meg kell határozni, melyik tárgyból, melyik évfolyam utolsó tanítási napjáig kell a tanulónak utólérnie a többieket. Az egyéni továbbhaladás - valamennyi vagy egyes tantárgyakból - különbözõ évfolyamokig, de legkésõbb a negyedik évfolyam végéig tarthat.

  (10) Az elõkészítõ év - a (7) bekezdésben meghatározott szakértõi vélemény alapján - az elsõ félévet követõ hónap utolsó tanítási napjáig átváltoztatható egyéni továbbhaladásra."] "

  Indokolás: Lásd a T/997/89. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 177. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 34. § (2) bekezdésében a Kt. 70. § (8) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 178. /A Kt. 70. §-a a következõ (7)-(10) bekezdéssel egészül ki:/

  "(8) Ha a tanulót mentesítették az értékelés és minõsítés alól, az elsõ évfolyamot a többi tanulóval azonos osztályban elõkészítõ évfolyamként végzi és fejezi be. Az elõkészítõ évfolyam során a tanuló játékos felkészítés keretében készül az iskolai követelmények teljesítésére. Az elõkészítõ évfolyam megszervezhetõ a délelõtti napközis foglalkozások keretében is."

  Indokolás: Lásd a T/997/154. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 179. Dr. Füle István, továbbá Jakab Róbertné és Kristyánné Aknai Erzsébet képviselõ a törvényjavaslat 34. § (2) bekezdésében a Kt. 70. § (8) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 180. /A Kt. 70. §-a a következõ (7)-(10) bekezdéssel egészül ki:/

  "(8) Ha a tanulót mentesítették az értékelés és minõsítés alól, az elsõ évfolyamot a többi tanulóval azonos osztályban elõkészítõ évfolyamként végzi és fejezi be. Az elõkészítõ évfolyam során a tanuló játékos felkészítés keretében készül az iskolai követelmények teljesítésére. [Az elõkészítõ évfolyam megszervezhetõ a napközis foglalkozások keretében is.]"

  Indokolás: Lásd a T/997/19., T/997/45. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 181. Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 36. §-ában a Kt. 74. § (1) bekezdés e) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 182. "36. § A Kt. 74. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /(1) Megszûnik az óvodai elhelyezés, ha/

  "e) a gyermeket nem vették fel az iskolába [- ha jogszabály másképp nem rendelkezik -] annak a nevelési évnek az utolsó napján, amelyben a hetedik életévét betölti.""

  Indokolás: Lásd a T/997/69. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 183. Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 37. § jelölés nélküli bekezdésében a Kt. 75. § (1) bekezdés b) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 184. /A Kt. 75. §-a (1) bekezdésének a)-e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  /(1) Megszûnik a tanulói jogviszony/

  "b) az általános [iskola] képzés utolsó évfolyamának elvégzésérõl szóló bizonyítvány kiállításának napján;"

  Indokolás: Lásd a T/997/68. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 185. Pánczél Károly képviselõ a törvényjavaslat 37. § (2) bekezdésében a Kt. 75. § (1) bekezdés g) pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
 186. "(2) A Kt. 75. §-a (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /(1) Megszûnik a tanulói jogviszony/

  "g) az alapfokú mûvészetoktatási intézményben, ha a szülõ, illetve a nagykorú tanuló bejelenti, hogy kimarad az iskolából, a bejelentésben megjelölt napon, továbbá az utolsó alapfokú évfolyam utolsó napján, ha a tanuló nem tesz mûvészeti alapvizsgát, valamint az utolsó továbbképzõ évfolyam záróvizsga letételének napján, illetve ha a tanuló nem tesz záróvizsgát, az utolsó évfolyam elvégzését tanusító bizonyítvány kiállításának napján és az i) pontban megjelölt esetben;""

  Indokolás: Lásd a T/997/97/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 187. Kádas Mihály képviselõ a törvényjavaslatot a következõ 38. §-sal a Kt. 80. § (6) bekezdésével javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik):
 188. "38. § A Kt. 80. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(6) A jegyzõ, fõjegyzõ - a jogerõs államigazgatási határozat megküldésével - intézkedik a normatív költségvetési hozzájárulás folyósításának felfüggesztésére, ha a fenntartó a (3)-(4) bekezdésben szabályozott felhívása ellenére a törvénysértést, a kifogásolt tevékenységet nem szüntette meg, és ezért kezdeményezte a bíróságnál a törvénysértés megállapítását.""

  Indokolás: Lásd a T/997/107. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 189. Pánczél Károly képviselõ a törvényjavaslat 38. §-ában a Kt. 85. § (4) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 190. "38. § A Kt. 85. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

  "(4) A helyi önkormányzat - ha legalább három közoktatási intézményt tart fenn - önállóan vagy más helyi önkormányzattal közösen köteles a közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntéselõkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat-mûködtetési és fejlesztési tervet (a továbbiakban: önkormányzati intézkedési terv) készíteni. Az önkormányzati intézkedési tervnek figyelembe kell vennie a fõvárosi, megyei fejlesztési tervet. Az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell, hogy az önkormányzat a kötelezõ feladatait milyen módon látja el, illetõleg milyen nem kötelezõ feladatokat kíván a helyi önkormányzat ellátni. Tartalmaznia kell továbbá az intézményrendszer mûködtetésével, fenntartásával, fejlesztésével, átszervezésével összefüggõ elképzeléseket. Az intézkedési terv elkészítésekor be kell szerezni - a nemzeti, etnikai kisebbséget érintõ kérdésekben - a helyi kisebbségi önkormányzat egyetértését. Az intézkedési terv elkészítéséhez ki kell kérni a településen mûködõ közoktatási intézmények vezetõinek, továbbá a szülõi és diákszervezetek, a nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartók, a települési szintû szakszervezetek, - ha nem mûködik helyi kisebbségi önkormányzat - az érdekelt országos kisebbségi önkormányzat véleményét. A helyi önkormányzat a helyi intézkedési terv végrehajtását legalább kétévenként értékeli és szükség szerint felülvizsgálja. A helyi önkormányzat az e törvény 103. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján vizsgálja, hogy a nevelési, illetve pedagógiai program megfelel-e az önkormányzati intézkedési tervben foglaltaknak."

  Indokolás: Lásd a T/997/98. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 191. Vincze László képviselõ a törvényjavaslat 38. §-ában a Kt. 85. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 192. "38. § A Kt. 85. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

  "(4) A helyi önkormányzat - ha legalább [három] kettõ közoktatási intézményt tart fenn - önállóan vagy más helyi önkormányzattal közösen köteles a közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntéselõkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat-mûködtetési és fejlesztési tervet (a továbbiakban: önkormányzati intézkedési terv) készíteni. Az önkormányzati intézkedési tervnek figyelembe kell vennie a fõvárosi, megyei fejlesztési tervet. Az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell, hogy az önkormányzat a kötelezõ feladatait milyen módon látja el, illetõleg milyen nem kötelezõ feladatokat kíván a helyi önkormányzat ellátni. Tartalmaznia kell továbbá az intézményrendszer mûködtetésével, fenntartásával, fejlesztésével, átszervezésével összefüggõ elképzeléseket. Az intézkedési terv elkészítésekor be kell szerezni - a nemzeti, etnikai kisebbséget érintõ kérdésekben - a helyi kisebbségi önkormányzat egyetértését. Az intézkedési terv elkészítéséhez ki kell kérni a településen mûködõ közoktatási intézmények vezetõinek, továbbá a szülõi és diákszervezetek, a nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartók, a települési szintû szakszervezetek, - ha nem mûködik helyi kisebbségi önkormányzat - az érdekelt országos kisebbségi önkormányzat véleményét. A helyi önkormányzat a helyi intézkedési terv végrehajtását legalább kétévenként értékeli és szükség szerint felülvizsgálja."

  Indokolás: Lásd a T/997/55. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 193. Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 38. §-ában a Kt. 85. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 194. "38. § A Kt. 85. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

  "(4) A helyi önkormányzat - ha legalább [három] egynél több közoktatási intézményt tart fenn - önállóan vagy más helyi önkormányzattal közösen köteles a közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntéselõkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat-mûködtetési és fejlesztési tervet (a továbbiakban: önkormányzati intézkedési terv) készíteni. Az önkormányzati intézkedési tervnek figyelembe kell vennie a fõvárosi, megyei fejlesztési tervet. Az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell, hogy az önkormányzat a kötelezõ feladatait milyen módon látja el, illetõleg milyen nem kötelezõ feladatokat kíván a helyi önkormányzat ellátni. Tartalmaznia kell továbbá az intézményrendszer mûködtetésével, fenntartásával, fejlesztésével, átszervezésével összefüggõ elképzeléseket. Az intézkedési terv elkészítésekor be kell szerezni - a nemzeti, etnikai kisebbséget érintõ kérdésekben - a helyi kisebbségi önkormányzat egyetértését. Az intézkedési terv elkészítéséhez ki kell kérni a településen mûködõ közoktatási intézmények vezetõinek, továbbá a szülõi és diákszervezetek, a nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartók, a települési szintû szakszervezetek, - ha nem mûködik helyi kisebbségi önkormányzat - az érdekelt országos kisebbségi önkormányzat véleményét. A helyi önkormányzat a helyi intézkedési terv végrehajtását legalább [kétévenként] négyévenként értékeli és szükség szerint felülvizsgálja."

  Indokolás: Lásd a T/997/67. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 195. Sasvári Szilárd képviselõ a törvényjavaslatot a következõ 39. §-sal a Kt. 81. § ¨11)-(13) bekezdésével javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik):
 196. "39. § (1) A Kt. 81. §-a (11) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "Ha az egyházi jogi személy a Kormánnyal a közoktatási feladatok ellátására is kiterjedõ megállapodást kötött, a fenntartásában mûködõ nevelési, oktatási intézmény tekintetében - a nevelési-oktatási intézmény székhelye szerint illetékes községi, városi, megyei jogú városi, fõvárosi kerület önkormányzat részére megküldött - egyoldalú nyilatkozatával vállalhatja az önkormányzati feladatellátásban való közremûködést."

  (2) A Kt. 81. §-ának (12) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

  "Az oktatási miniszter a (11) bekezdésben meghatározott megállapodás alapján - az egyházi jogi személy kérésére - köteles közoktatási megállapodást kötni a pedagógiai szakmai szolgáltatás, illetve a pedagógiai szakszolgálat ellátására."

  (3) A Kt. 81. §-ának (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(13) Ha a helyi önkormányzat a fenntartásában lévõ nevelési-oktatási intézményt egyházi jogi személy fenntartásába adja, és az nem tartozik a (11) bekezdés hatálya alá, a helyi önkormányzat - az egyházi jogi személy megkeresésére - köteles közoktatási megállapodást kötni."

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 135. pontjában ismertetett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/997/111/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 197. Dr. Jánosi György képviselõ a törvényjavaslat 40. § ¨1) bekezdésében a Kt. 88. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 198. "40. § (1) A Kt. 88. §-ának (1) bekezdése a következõ negyedik és ötödik mondattal egészül ki:

  "A megyei fejlesztési tervben önálló fejezetként jelenik meg az e törvény 86-87. §-ában meghatározott kötelezõ megyei önkormányzati feladatok ellátására, ennek keretei között a nyolcadik évfolyam elvégzése után [gimnáziumi] középfokú tanulmányok folytatása iránti igények teljesítésére vonatkozó terv. A megyei fejlesztési tervnek az oktatási feladatok ellátása tekintetében tartalmaznia kell az önkormányzatok együttmûködésének alapelveit az oktatási intézményrendszer átjárhatóságának biztosítékait és feltételeit. ""

  Indokolás: Lásd a T/997/117. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 199. Jakab Róbertné és Kristyánné Aknai Erzsébet képviselõ a törvényjavaslat 40. § (2) bekezdésében a Kt. 88. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 200. "(2) A Kt. 88. §-ának (2) bekezdése a következõ második mondattal egészül ki:

  "A fejlesztési tervet oly módon kell elkészíteni, hogy meg lehessen állapítani az egyes önkormányzatok milyen módon tesznek eleget a közoktatással összefüggõ feladatellátási kötelezettségüknek, továbbá az egyes településen állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ gyermekek, tanulók hol vehetik igénybe az e törvényben meghatározott közoktatás-szolgáltatásokat, különös tekintettel a kötelezõ felvételt biztosító óvodát, iskolát, illetve a középfokú tanintézeteket és a pedagógiai szakszolgálatokat."

  Indokolás: Lásd a T/997/46. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 201. Dr. Salamon László és Pánczél Károly képviselõ a törvényjavaslat 40. §-át (5) bekezdéssel, a Kt. 88. § (8) bekezdésével javasolja kiegészíteni:
 202. "(5) A Kt. 88. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(8) Ha a helyi önkormányzat a fõvárosi, megyei önkormányzat fejlesztési tervre épített szakvéleményében foglaltakkal ellentétesen közoktatási intézményét meg kívánja szüntetni, a döntéshez a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 15. §-ának (2) bekezdésében szabályozott minõsített többségre van szükség. Az ily módon hozott döntésnél is figyelembe kell venni a (6)-(7) bekezdésben foglaltakat."

  Indokolás: Lásd a T/997/148. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 203. Dr Jánosi György, Csizmár Gábor és Csige József képviselõ a törvényjavaslat 42. § (1) bekezdésében a Kt. 93. § (1) bekezdés a) pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
 204. "42. § (1) A Kt. 93. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /(1) Az oktatási miniszter/

  "a) kiadja - az Országos Köznevelési Tanács egyetértésével és a Közoktatáspolitikai Tanács véleményének kikérése után - a Két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvét, a Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelvét, a Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának irányelvét, a Kollégiumi nevelés országos programját, a kerettanterveket, az Alapfokú mûvészetoktatás követelményeit és tantervi programját, a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvét és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelvét, továbbá ellátja a felülvizsgálatukkal kapcsolatos feladatokat; a kerettanterv és a Kollégiumi nevelés országos programja nemzeti, etnikai kisebbségi nevelést-oktatást érintõ kérdéseiben, továbbá a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásához be kell szerezni az Országos Kisebbségi Bizottság egyetértését;"

  Indokolás: Lásd a T/997/130/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 205. Dr Jánosi György, Csizmár Gábor és Csige József képviselõ a törvényjavaslat 42. § (1) bekezdésében a Kt. 93. § (1) bekezdés a) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 206. "42. § (1) A Kt. 93. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /(1) Az oktatási miniszter/

  "a) kiadja - az Országos Köznevelési Tanács és a Közoktatáspolitikai Tanács véleményének kikérése után - a Két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvét, a Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelvét, a Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának irányelvét, a Kollégiumi nevelés országos programját, a [kerettanterveket] tantervi ajánlott mintákat, az Alapfokú mûvészetoktatás követelményeit és tantervi programját, a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvét és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelvét, továbbá ellátja a felülvizsgálatukkal kapcsolatos feladatokat; a [kerettanterv] tantervi ajánlott minta és a Kollégiumi nevelés országos programja nemzeti, etnikai kisebbségi nevelést-oktatást érintõ kérdéseiben, továbbá a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásához be kell szerezni az Országos Kisebbségi Bizottság egyetértését;"

  Indokolás: Lásd a T/997/131/6. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 207. Dr. Füle István képviselõ a törvényjavaslat 42. § (1) bekezdésében a Kt. 93. § (1) bekezdés a) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 208. "42. § (1) A Kt. 93. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  ((1) Az oktatási miniszter)

  "a) kiadja - az Országos Köznevelési Tanács és a Közoktatáspolitikai Tanács véleményének kikérése után - a Két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvét, a Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelvét, a Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának irányelvét, a Kollégiumi nevelés országos programját, a kerettanterveket, az Alapfokú mûvészetoktatás követelményeit és tantervi programját, a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvét és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelvét, továbbá ellátja a felülvizsgálatukkal kapcsolatos feladatokat; [a kerettanterv és] a Kollégiumi nevelés országos programja nemzeti, etnikai kisebbségi nevelést-oktatást érintõ kérdéseiben, továbbá a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásához be kell szerezni az Országos Kisebbségi Bizottság egyetértését;"

  Indokolás: Lásd a T/997/20. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 209. Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 42. § (1) bekezdésében a Kt. 93. § (1) bekezdés a) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 210. "42. § (1) A Kt. 93. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  ((1) Az oktatási miniszter)

  "a) kiadja - az Országos Köznevelési Tanács egyetértésével és a Közoktatáspolitikai Tanács véleményének kikérése után - a Két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvét, a Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelvét, a Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának irányelvét, a Kollégiumi nevelés országos programját, [a kerettanterveket,] az Alapfokú mûvészetoktatás követelményeit és tantervi programját, a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvét és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelvét, továbbá ellátja a felülvizsgálatukkal kapcsolatos feladatokat; [a kerettanterv és] a Kollégiumi nevelés országos programja nemzeti, etnikai kisebbségi nevelést-oktatást érintõ kérdéseiben, továbbá a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásához be kell szerezni az Országos Kisebbségi Bizottság egyetértését;"

  Indokolás: Lásd a T/997/64. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 211. Dr. Szalay István képviselõ a törvényjavaslat 42. § (2) bekezdésében a Kt. 93. § (1) bekezdés g) pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
 212. "(2) A Kt. 93. §-a (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /(1) Az oktatási miniszter/

  "g) gondoskodik - a pedagógus képzést végzõ felsõoktatási intézmények bevonásával, az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont útján - a nevelési-oktatási intézményben folyó pedagógiai munka országos, térségi, megyei, fõvárosi szintû szakmai ellenõrzésérõl, értékelésérõl, a szakképzés szakmai tartalmi követelményei kivételével;"

  Indokolás: Lásd a T/997/119. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 213. Dr. Füle István, valamint dr. Kiss Gábor, továbbá Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 42. § (3) bekezdésében a Kt. 93. § (1) bekezdés i) pontjának az elhagyását javasolja:
 214. "(3) A Kt. 93. §-ának (1) bekezdése a következõ h) [-i)] ponttal egészül ki, s egyidejûleg a jelenlegi h) [-j)] pont jelölése j) [-l)] pontra változik:

  ((1) Az oktatási miniszter)

  "h) jogszabályban meghatározottak szerint megteremti a minõségbiztosítás feltételeit;

  [i) létrehozza és mûködteti az oktatási jogok miniszteri biztosának hivatalát;]" "

  Indokolás: Lásd a T/997/21., T/997/47., valamint a T/997/65. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - az Ifjúsági biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 215. Sági József képviselõ a törvényjavaslat 42. §-át a következõ (5) bekezdéssel, a Kt. 93. § (2) bekezdésével javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
 216. "(5) A Kt. 93. §-ának (2) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

  "Ha a fenntartó a felkérésnek nem tesz eleget, az oktatási miniszter intézkedésére az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont jár el."

  Indokolás: Lásd a T/997/100. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 217. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 42. § (5) bekezdésében a Kt. 93. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 218. "(5) A Kt. 93. §-a a következõ (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:

  "(3) Az oktatási miniszter a pedagógus-továbbképzés programjai jóváhagyásával összefüggõ döntéselõkészítés céljából Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testületet hoz létre. [A Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület munkáját az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontban mûködõ titkárság segíti.] A Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület létrehozásáról és mûködésérõl jogszabály rendelkezik. A Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület évente legalább két alkalommal tájékoztatja mûködésérõl az Országos Pedagógus-továbbképzési Bizottságot."

  Indokolás: Lásd a T/997/155. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 219. Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 42. § (5) bekezdésében a Kt. 93. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 220. "(5) A Kt. 93. §-a a következõ (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:

  "(3) Az oktatási miniszter a pedagógus-továbbképzés programjai jóváhagyásával összefüggõ döntéselõkészítés céljából Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testületet hoz létre az Országos Köznevelési Tanács által javasolt személyekbõl. [A Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület munkáját az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontban mûködõ titkárság segíti.] A Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület létrehozásáról és mûködésérõl jogszabály rendelkezik. A Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület évente legalább két alkalommal tájékoztatja mûködésérõl az Országos [Pedagógus-továbbképzési Bizottságot] Köznevelési Tanácsot."

  Indokolás: Lásd a T/997/66. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 221. Sági József képviselõ a törvényjavaslat 43. § (1) bekezdésében a Kt. 94. § (1) bekezdés a) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 222. "43. § (1) A Kt. 94. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /(1) Az oktatási miniszter szabályozza/

  "a) a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve, a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve, a Két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelve, a Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelve, a Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve, a Kollégiumi nevelés országos programja, a kerettantervek, továbbá az Alapfokú mûvészetoktatás követelményei és tantervi programja kiadását és bevezetését, a 93. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott eljárási szabályok megtartásával[.]; a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve, a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatása irányelvének kiadásához be kell szerezni az országos kisebbségi önkormányzat egyetérétést;"

  Indokolás: Lásd a T/997/101. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 223. Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 43. § (1) bekezdésében a Kt. 94. § (1) bekezdés a) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 224. "43. § (1) A Kt. 94. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /(1) Az oktatási miniszter szabályozza/

  "a) a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve, a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve, a Két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelve, a Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelve, a Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve, a Kollégiumi nevelés országos programja, [a kerettantervek,] továbbá az Alapfokú mûvészetoktatás követelményei és tantervi programja kiadását és bevezetését, a 93. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott eljárási szabályok megtartásával."

  Indokolás: Lásd a T/997/63/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 225. Dr. Jánosi György, Csizmár Gábor és Csige József képviselõ a törvényjavaslat 43. § (1) bekezdésében a Kt. 94. § (1) bekezdés a) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 226. "43. § (1) A Kt. 94. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /(1) Az oktatási miniszter szabályozza/

  "a) a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve, a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve, a Két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelve, a Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelve, a Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve, a Kollégiumi nevelés országos programja, a [kerettantervek] tantervi ajánlott minták, továbbá az Alapfokú mûvészetoktatás követelményei és tantervi programja kiadását és bevezetését, a 93. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott eljárási szabályok megtartásával."

  Indokolás: Lásd a T/997/131/7. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 227. Dr. Jánosi György és Csizmár Gábor képviselõ a törvényjavaslat 43. § (2) bekezdésének az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a § bekezdés nélküli §-sá változik):
 228. [(2) A Kt. 94. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  [(1) Az oktatási miniszter szabályozza]

  "c) az országos ellenõrzési, mérési, értékelési és minõségbiztosítási feladatok ellátásának rendjét, az Országos szakértõi névjegyzékben lévõ szakértõk tevékenységét, valamint az oktatási jogok miniszteri biztosa hivatalának feladatait és mûködésének szabályait, a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület létrehozását és mûködését."]

  Indokolás: Lásd a T/997/135. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 229. Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 43. § (2) bekezdésében a Kt. 94. § (1) bekezdése c) pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
 230. "(2) A Kt. 94. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /(1) Az oktatási miniszter szabályozza/

  "c) az országos ellenõrzési, mérési, értékelési és minõségbiztosítási feladatok ellátásának rendjét, az Országos szakértõi névjegyzékben lévõ szakértõk tevékenységét, valamint az oktatási jogok miniszteri biztosa hivatalának feladatait és mûködésének szabályait, a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület létrehozását és mûködését az Országos Köznevelési Tanács egyetértésével.""

  Indokolás: Lásd a T/997/63/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 231. Dr. Kiss Gábor képviselõ a törvényjavaslat 43. § (2) bekezdésében a Kt. 94. § (1) bekezdése c) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 232. "(2) A Kt. 94. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /(1) Az oktatási miniszter szabályozza/

  "c) az országos ellenõrzési, mérési, értékelési és minõségbiztosítási feladatok ellátásának rendjét, az Országos szakértõi névjegyzékben lévõ szakértõk tevékenységét, valamint [az oktatási jogok miniszteri biztosa hivatalának feladatait és mûködésének szabályait,] a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület létrehozását és mûködését."

  Indokolás: Lásd a T/997/48. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - az Ifjúsági biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 233. Dr. Kiss Gábor képviselõ a törvényjavaslat 43. § (2) bekezdésében a Kt. 94. § (1) bekezdése c) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 234. "(2) A Kt. 94. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /(1) Az oktatási miniszter szabályozza/

  "c) az országos ellenõrzési, mérési, értékelési és minõségbiztosítási feladatok ellátásának rendjét, az Országos szakértõi névjegyzékben lévõ szakértõk tevékenységét, valamint [az oktatási jogok miniszteri biztosa hivatalának feladatait és mûködésének szabályait,] a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület létrehozását és mûködését, valamint az oktatási jogok miniszteri biztosa hivatalának feladatait és mûködésének szabályait. A miniszteri biztos személyére az Országos Köznevelési Tanács tesz javaslatot."

  Indokolás: Lásd a T/997/49. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - az Ifjúsági biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 235. Dr. Jánosi György, Csizmár Gábor és Csige József képviselõ a törvényjavaslat 44. § (1) bekezdésében a Kt. 95. § (1) bekezdés i) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 236. /A Kt. 95. §-a (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, s egyidejûleg a § a következõ h)-i) pontokkal egészül ki:/

  /(1) Az oktatási miniszter közoktatás-fejlesztéssel kapcsolatos feladata/

  i) a pedagógiai rendszerek - így különösen a közoktatás e törvényben meghatározott nevelési-oktatási szakaszára, iskolatípusára kiadott [kerettanterv] tantervi ajánlott minta és az erre épülõ tanítást-tanulást segítõ és értékelõ eszközrendszer, továbbá a gyakorlati alkalmazást lehetõvé tevõ, illetve segítõ akkreditált pedagógusképzési és -továbbképzési kínálat, pedagógiai szakmai szolgáltató tevékenység - fejlesztésének segítése;"

  Indokolás: Lásd a T/997/131/8. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 237. Dr. Füle István képviselõ a törvényjavaslat 45. §-ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik):
 238. 1 "45. § [A Kt. a következõ alcímmel és 95/A. §-sal egészül ki:

  "Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont

  95/A. § (1) A Kormány Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont elnevezéssel központi költségvetési szervet hoz létre, amely központi hivatalként mûködik, irányítását az oktatási miniszter látja el. Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont feladatait országos illetékességgel látja el.

  (2) Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont feladatai különösen:

  a) ellátja a közoktatás ágazati irányításának keretei között az ellenõrzési, mérési, értékelési és minõségbiztosítási feladatok irányítását, szervezését, koordinálását;

  b) közremûködik a miniszter hatáskörébe tartozó, e törvényben meghatározott hatósági feladatok ellátásában;

  c) a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint közremûködik az alapmûveltségi vizsga és az érettségi vizsga megszervezésében, a jogorvoslati kérelmek elbírálásában, mûködteti a tanulmányok alatti vizsgák független vizsgabizottságát;

  d) ellátja az Országos szakértõi és vizsgáztatási névjegyzékkel összefüggõ feladatokat;

  e) ellátja az ágazati irányítás keretébe tartozó területfejlesztéssel és az ahhoz kapcsolódó finanszírozással összefüggõ feladatokat;

  f) közremûködik a közoktatás információs rendszerének mûködtetésével összefüggõ feladatok ellátásában.

  (3) Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont létrehozását, mûködését, részletes feladat- és hatáskörét a Kormány rendeletben szabályozza. "] "

  Indokolás: Lásd a T/997/22. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 239. Dr. Jánosi György, Csizmár Gábor és Szabados Tamás képviselõ a törvényjavaslat 45. §-ában a Kt. 95/A. § (1)-(2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 240. "45. § A Kt. a következõ alcímmel és 95/A. §-sal egészül ki:

  "Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont

  95/A. § (1) A Kormány Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont elnevezéssel [központi költségvetési szervet] országos pedagógiai szakmai szolgáltató intézményt hoz létre[, amely központi hivatalként mûködik, irányítását az oktatási miniszter látja el. Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont feladatait országos illetékességgel látja el].

  (2) Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont feladatai különösen:

  a) [ellátja a közoktatás ágazati irányításának keretei között az ellenõrzési, mérési, értékelési és minõségbiztosítási feladatok irányítását, szervezését, koordinálását;

  b) közremûködik a miniszter hatáskörébe tartozó, e törvényben meghatározott hatósági feladatok ellátásában; c)] a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint közremûködik az alapmûveltségi vizsga és az érettségi vizsga megszervezésében, a jogorvoslati kérelmek elbírálásában, mûködteti a tanulmányok alatti vizsgák független vizsgabizottságát;

  [d)] b) ellátja az Országos szakértõi és vizsgáztatási névjegyzékkel összefüggõ feladatokat;

  [e) ellátja az ágazati irányítás keretébe tartozó területfejlesztéssel és az ahhoz kapcsolódó finanszírozással összefüggõ feladatokat;]

  [f)] c) közremûködik a közoktatás információs rendszerének mûködtetésével öszefüggõ feladatok ellátásában;

  d) szakmai segítséget nyújt a megyei szinten megszervezett pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményeknek; a megyei szaktanácsadói hálózat mûködtetéséhez, a minõségbiztosítási,- valamint az e törvény 107. §-ban meghatározott ellenõrzési feladatok ellátásához.

  Indokolás: Lásd a T/997/136. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 241. Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 45. §-ában a Kt. 95/A. §-ának a következõ módosítását javasolja:
 242. 1 "45. § A Kt. a következõ alcímmel és 95/A. §-sal egészül ki:

  "Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont

  95/A. § (1) A Kormány Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont elnevezéssel központi költségvetési szervet hoz létre, amely központi [hivatalként] intézményként mûködik, irányítását az oktatási miniszter látja el. Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont feladatait országos illetékességgel látja el.

  (2) Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont feladatai különösen:

  a) ellátja a közoktatás ágazati irányításának keretei között az ellenõrzési, mérési, értékelési és minõségbiztosítási feladatok irányítását, szervezését, koordinálását;

  [b) közremûködik a miniszter hatáskörébe tartozó, e törvényben meghatározott hatósági feladatok ellátásában;]

  [c)] b) a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint közremûködik az alapmûveltségi vizsga és az érettségi vizsga megszervezésében, a jogorvoslati kérelmek elbírálásában, mûködteti a tanulmányok alatti vizsgák független vizsgabizottságát;

  [d)] c) ellátja az Országos szakértõi és vizsgáztatási névjegyzékkel összefüggõ feladatokat;

  [e) ellátja az ágazati irányítás keretébe tartozó területfejlesztéssel és az ahhoz kapcsolódó finanszírozással összefüggõ feladatokat;]

  [f)] d) közremûködik a közoktatás értékeléssel kapcsolatos információs rendszerének mûködtetésé[vel]ben [összefüggõ feladatok ellátásában].

  (3) Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont létrehozását, mûködését, részletes feladat- és hatáskörét a Kormány rendeletben szabályozza. ""

  Indokolás: Lásd a T/997/62. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 243. Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 46. § (1) bekezdésében a Kt. 96. § (3) bekezdés b) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 244. "46. § (1) A Kt. 96. §-a (3) bekezdésének b)-c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /(3) Az Országos Köznevelési Tanács feladata különösen/

  "b) figyelemmel kíséri és [véleményezi] egyetértési jogot gyakorol az Óvodai nevelés országos alapprogramjának, a Nemzeti alaptantervnek [, a kerettantervnek a kiadását, alkalmazását,] a kiadásakor javaslatot tesz a felülvizsgálatukra,"

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 130. pontjában ismertetett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/997/59. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 245. Dr. Jánosi György, Csizmár Gábor és Csige József képviselõ a törvényjavaslat 46. § (1) bekezdésében a Kt. 96. § (3) bekezdés b) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 246. "46. § (1) A Kt. 96. §-a (3) bekezdésének b)-c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /(3) Az Országos Köznevelési Tanács feladata különösen/

  "b) figyelemmel kíséri és véleményezi az Óvodai nevelés országos alapprogramjának, a Nemzeti alaptantervnek, a [kerettantervnek] tantervi ajánlott mintának a kiadását, alkalmazását, javaslatot tesz a felülvizsgálatukra,"

  Indokolás: Lásd a T/997/131/9. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 247. Dr. Jánosi György, Csizmár Gábor és Csige József képviselõ a törvényjavaslat 46. § (1) bekezdésében a Kt. 96. § (3) bekezdés b) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 248. "46. § (1) A Kt. 96. §-a (3) bekezdésének b)-c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /(3) Az Országos Köznevelési Tanács feladata különösen/

  "b) figyelemmel kíséri [és véleményezi] az Óvodai nevelés országos alapprogramjának, a Nemzeti alaptantervnek, a kerettantervnek a kiadását, alkalmazását, [javaslatot tesz a] kezdeményezi felülvizsgálatuk[r]at,"

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 125., 126., 131. pontjában ismertetett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/997/137/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 249. Dr. Jánosi György, Csizmár Gábor és Csige József képviselõ a törvényjavaslat 46. § (1) bekezdésében a Kt. 96. § (3) bekezdés c) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 250. /46. § (1) A Kt. 96. §-a (3) bekezdésének b)-c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  /(3) Az Országos Köznevelési Tanács feladata különösen/

  "c) [figyelemmel kíséri és véleményezi a] javaslatot tesz könyv [tankönyv ellátást és a tankönyvvé nyilvánítás folyamatát] tankönyvjegyzékbe történõ felvételre,""

  Indokolás: Lásd a T/997/137/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 251. Dr. Jánosi György, Csizmár Gábor és Csige József képviselõ a törvényjavaslat 46. § (2) bekezdésének az elhagyását javasolja:
 252. [(2) A Kt. 96. §-ának (3) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:

  /(3) Az Országos Köznevelési Tanács feladata különösen/

  "g) figyelemmel kíséri és véleményezi a pedagógus-továbbképzés rendszerének mûködését, különös tekintettel a továbbképzések akkreditációs eljárására."]

  Indokolás: Lásd a T/997/137/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 253. Dr. Kiss Gábor képviselõ a törvényjavaslat 46. § (2) bekezdésében a Kt. 96. § (3) bekezdése g) pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
 254. "(2) A Kt. 96. §-ának (3) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:

  /(3) Az Országos Köznevelési Tanács feladata különösen/

  "g) figyelemmel kíséri és véleményezi a pedagógus-továbbképzés rendszerének mûködését, különös tekintettel a továbbképzések akkreditációs eljárására, évente véleményezi az oktatási jogok miniszteri biztosának beszámolóját.""

  Indokolás: Lásd a T/997/50. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Ifjúsági biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 255. Sági József képviselõ a törvényjavaslat 46. §-át a következõ (3) bekezdéssel, a Kt. 96. § (4) bekezdésével javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
 256. "(3) A Kt. 96. §-a (4) bekezdésének elsõ és második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "Az Országos Köznevelési Tanácsnak huszonhárom rendes és nyolc póttagja van. Az Országos Köznevelési Tanács tagjait az oktatási miniszter kéri fel a következõk szerint: három tagját saját választása, tíz tagját és három póttagját az országos pedagógiai szakmai szervezetek, hat tagját és három póttagját a pedagógus-képzõ felsõoktatási intézmények, két tagját és egy póttagját a Magyar Tudományos Akadémia, két tagját és egy póttagját az országos munkaadói szövetségek és munkaadói kamarák jelölése alapján.""

  Indokolás: Lásd a T/997/102. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 257. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 46. § (3) bekezdésében a Kt. 96. § (5) bekezdés a) pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
 258. "(3) A Kt. 96. §-a (5) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /(5) Az Országos Köznevelési Tanács keretei között állandó és ideiglenes szakmai és szakértõi bizottságok mûködhetnek. Az Országos Köznevelési Tanács állandó bizottságai/

  "a) Országos Pedagógus-továbbképzési Bizottság, amelynek feladata a pedagógusok, a közoktatási intézményvezetõk, a közoktatás állami és önkormányzati irányítási feladataiban közremûködõk továbbképzését, átképzését szolgáló továbbképzési rendszer mûködésének figyelemmel kísérése. Az Országos Pedagógus-továbbképzési Bizottság nyolc tagból áll, melybõl ötöt az Országos Köznevelési Tanács, egyet-egyet a belügyminiszter, az oktatási miniszter, illetve a pénzügyminiszter delegál. Az Országos Pedagógus-továbbképzési Bizottság véleményét ki kell kérni a pedagógus-továbbképzés rendszerét és mûködését érintõ kérdésekben. A kisebbségi pedagógusképzés rendszerét és mûködését érintõ kérdésekben az Országos Kisebbségi Bizottság egyetértését kell kikérni.""

  Indokolás: Lásd a T/997/150. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 259. Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 46. § (3) bekezdésében a Kt. 96. § (5) bekezdés a) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 260. "(3) A Kt. 96. §-a (5) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /(5) Az Országos Köznevelési Tanács keretei között állandó és ideiglenes szakmai és szakértõi bizottságok mûködhetnek. Az Országos Köznevelési Tanács állandó bizottságai/

  "a) Országos Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Bizottság, amelynek feladata a pedagógusok, a közoktatási intézményvezetõk, a közoktatás állami és önkormányzati irányítási feladataiban közremûködõk továbbképzését, átképzését szolgáló továbbképzési rendszer mûködésének figyelemmel kísérése. [Az Országos Pedagógus-továbbképzési Bizottság nyolc tagból áll, melybõl ötöt az Országos Köznevelési Tanács, egyet-egyet a belügyminiszter, az oktatási miniszter, illetve a pénzügyminiszter delegál. Az Országos Pedagógus-továbbképzési Bizottság véleményét ki kell kérni a pedagógus-továbbképzés rendszerét és mûködését érintõ kérdésekben."] "

  Indokolás: Lásd a T/997/59. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 261. Dr. Jánosi György, Csizmár Gábor és Csige József képviselõ a törvényjavaslat 46. § (3) bekezdésében a Kt. 96. § (5) bekezdés a) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 262. "(3) A Kt. 96. §-a (5) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /(5) Az Országos Köznevelési Tanács keretei között állandó és ideiglenes szakmai és szakértõi bizottságok mûködhetnek. Az Országos Köznevelési Tanács állandó bizottságai/

  "a) Országos Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Bizottság[, amelynek feladata] a pedagógusok, a közoktatási intézményvezetõk, a közoktatás állami és önkormányzati irányítási feladataiban közremûködõk továbbképzésé[t]vel, átképzésé[t]vel [szolgáló továbbképzési rendszer mûködésének figyelemmel kísérése] kapcsolatos döntéseinek elõkészítésére. Az Országos Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Bizottság nyolc tagból áll, melybõl ötöt az Országos Köznevelési Tanács, egyet-egyet a belügyminiszter, az oktatási miniszter, illetve a pénzügyminiszter delegál. Az Országos Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Bizottság [véleményét ki kell kérni] egyetértését be kell szerezni a pedagógus-továbbképzés rendszeré[t]nek [és mûködését érintõ kérdésekben] létrehozásával kapcsolatos elõterjesztésnek a Kormány részére történõ benyújtása elõtt.""

  Indokolás: Lásd a T/997/137/4. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 263. Csizmár Gábor képviselõ a törvényjavaslat 47. §-át új (1) bekezdéssel, a Kt. 101. § (2) bekezdésével javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a jelenlegi szövegrész (2) bekezdés jelölésre változik):
 264. "47. § (1) A Kt. 101. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki és az eredeti (2)-(6) bekezdés számozása (3)-(7) bekezdésre változik:

  "(2) Szakképzés tekintetében az Országos Szakértõi Névjegyzéket az oktatási miniszter adja ki a szakképzésért felelõs miniszterek javaslatára."

  Megjegyzés: Sági József képviselõ úr fenti módosító javaslatát visszavonta, de azt Csizmár Gábor képviselõ úr fenntartotta.

  Indokolás: Lásd a T/997/147. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 265. Dr. Pánczél Károly képviselõ a törvényjavaslatot a következõ 48. §-sal, a Kt. 110. § (1) bekezdésével javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik):
 266. "48. § A Kt. 110. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  110. § (1) A nem magyar állampolgár - az e törvényben meghatározottak szerint - akkor tanköteles Magyarországon, ha menekült, befogadott, vagy ideiglenes menedéket élvez (a továbbiakban együtt: menekült), illetõleg bevándorlási engedéllyel vagy huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezik. A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történõ felvételénél igazolni kell.""

  Indokolás: Lásd a T/997/6. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 267. Kádas Mihály képviselõ a törvényjavaslat 48. §-át a következõ (2) bekezdéssel, a Kt. 114. § (1) bekezdés c) pontja második gondolatjeles bekezdésével javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a § jelenlegi szövege (1) bekezdés jelölése változik):
 268. "(2) A Kt. 114. § (1) bekezdése c) pontjának második gondolatjeles bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /... ingyenesen igénybe vehetõ szolgáltatások/

  /kollégiumban a b) pontban meghatározott oktatásban való részvétel esetén/

  "- a lakhatási feltételek - jogszabályban meghatározott szakmai normatíváinak megfelelõ - biztosítása;"

  Megjegyzés: A módosító javaslatot jogtechnikailag kiegészítettük.

  Indokolás: Lásd a T/997/105. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 269. Sasvári Szilárd képviselõ a törvényjavaslatot a következõ 49. §-sal a Kt. 118. § (8)-(9) bekezdésével javasolja kiegészíteni:
 270. "49. § (1) A Kt. 118. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(8) E törvény 114-116. §-ában foglaltakat alkalmazni kell, ha a fenntartó a 81. § (11) bekezdése alapján nyilatkozatát megküldte a települési önkormányzat részére."

  (2) A Kt. 118. §-a (9) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "Az egyházi közcélú tevékenység anyagi feltételeirõl szóló törvény 6. §-ának (1)-(2) bekezdésében meghatározott kiegészítõ támogatás összegét az átadó helyi önkormányzat - az átengedett és saját bevételeibõl - köteles átutalni a hozzájárulást folyósító szerv részére, illetve az átengedett bevételeit mindaddig, ameddig a közoktatási megállapodás érvényes, a kiegészítõ támogatás összegével csökkenteni kell, ha a helyi önkormányzat a fenntartásában lévõ nevelési-oktatási intézményt az egyházi jogi személy fenntartásába adta, amennyiben az nem tartozik az e törvény 81. § (11) bekezdésének hatálya alá, és a helyi önkormányzat az egyházi jogi személlyel az e törvény 81. § (13) bekezdésében meghatározottak alapján közoktatási megállapodást kötött.""

  Indokolás: Lásd a T/997/111/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 271. Dr. Füle István képviselõ a törvényjavaslat 50. § (1) bekezdésében a Kt. 121. § (1) bekezdés 5. pontjának a következõ módosítását javasolja:
 272. "50. § (1) A Kt. 121. §-ának (1) bekezdése a következõ 5. ponttal egészül ki, és egyidejûleg a jelenlegi 5-7. pont jelölése 6-8. pontra változik:

  /(1) E törvény alkalmazásában/

  "5. ellenõrzés: a közoktatási intézmény mûködésének vizsgálata a hatályos jogszabályok [és a nevelési, illetve pedagógiai program] alapján; " "

  Indokolás: Lásd a T/997/23. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 273. Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 50. § (1) bekezdésében a Kt. 121. § (1) bekezdés 5. pontjának a következõ módosítását javasolja:
 274. "50. § (1) A Kt. 121. §-ának (1) bekezdése a következõ 5. ponttal egészül ki, és egyidejûleg a jelenlegi 5-7. pont jelölése 6-8. pontra változik:

  /(1) E törvény alkalmazásában/

  "5. ellenõrzés: a közoktatási intézmény [mûködésének] fenntartójának a vizsgálata a hatályos jogszabályok és a nevelési, illetve pedagógiai program alapján;""

  Indokolás: Lásd a T/997/61/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 275. Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 50. § (2) bekezdésében a Kt. 121. § (1) bekezdés 7. pontjának a következõ módosítását javasolja:
 276. "(2) A Kt. 121. §-a (1) bekezdésének új számozás szerinti 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /(1) E törvény alkalmazásában/

  "7. emelt szintû oktatás: meghatározott tantárgy ismeretanyagának - [kerettantervek] szerint - magasabb követelmények, az átlagnál nagyobb tanítási óra felhasználásával történõ oktatása;""

  Indokolás: Lásd a T/997/61/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 277. Dr. Jánosi György, Csizmár Gábor és Csige József képviselõ a törvényjavaslat 50. § (2) bekezdésében a Kt. 121. § (1) bekezdés 7. pontjának a következõ módosítását javasolja:
 278. "(2) A Kt. 121. §-a (1) bekezdésének új számozás szerinti 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /(1) E törvény alkalmazásában/

  "7. emelt szintû oktatás: meghatározott tantárgy ismeretanyagának - [kerettantervek] tantervi ajánlott minták szerint - magasabb követelmények, az átlagnál nagyobb tanítási óra felhasználásával történõ oktatása;""

  Indokolás: Lásd a T/997/131/10. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 279. Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 50. § (3) bekezdésében a Kt. 121. § (1) bekezdés 9. pontjának a következõ módosítását javasolja:
 280. "(3) A Kt. 121. §-ának (1) bekezdése a következõ 9. ponttal egészül ki, és egyidejûleg a jelenlegi 8-20. pont számozása 10-22. pontra változik:

  /(1) E törvény alkalmazásában/

  "9. értékelés: a közoktatási intézmény [, a fenntartó, az ágazati irányítás] pedagógiai programja által meghatározott szakmai célkitûzések összehasonlítása a közoktatási intézmény pedagógiai tevékenységének eredményével;""

  Indokolás: Lásd a T/997/61/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 281. Szabados Tamás és Csizmár Gábor képviselõ a törvényjavaslat 50. §-át új (4) bekezdéssel a Kt. 121. § (1) bekezdés 11. pontjával javasolja kiegészíteni:
 282. "(4) A Kt. 121. §-ának (1) bekezdésének új számozás szerinti 11. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "10. fenntartó: az a jogi személy (helyi önkormányzat, állami szerv, egyházi jogi személy, felsõoktatási intézmény, vállalat, szövetkezet,, alapítvány, társadalmi szervezet, nemzeti és etnikai kisebbségi érdekképviseleti szervezet, kisebbségi önkormányzati, egyesület és más jogi személy), illetõleg természetes személy (mint egyéni vállalkozó) amely, illetve aki a közoktatási szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges jogosítvánnyal rendelkezik, és az e törvényben meghatározottaknak megfelelõen a közoktatási intézmény mûködéséhez szükséges feltételekrõl gondoskodik;""

  Indokolás: Lásd a T/997/141. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 283. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 50. § (7) bekezdésében a Kt. 121. § (6) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 284. "(7) A Kt. 121. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(6) A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 29. §-ának (2) bekezdésében meghatározott kisebbségi intézmény e törvény alkalmazásában

  a) az a közoktatási intézmény, amelynek alapító okirata az e törvény 37. §-ának (5) bekezdésében foglaltak szerint tartalmazza a nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok ellátását, [feltéve, hogy e feladatokat a közoktatási intézmény ténylegesen ellátja, továbbá óvoda, iskola és kollégium esetében a tanulók legalább huszonöt százaléka - három év átlagában - részt vett a nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelésben, illetve a nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelésben-oktatásban] és az óvodai nevelés, iskolai nevelés-oktatás, kollégiumi nevelés a NAT, az irányelvek és a kerettantervek alapján kisebbségi program szerint folyik;

  b) az óvoda, iskola, kollégium (intézményegység, tagintézmény) akkor is, ha három év átlagában a gyermekek, tanulók legalább 25 %-ának óvodai nevelését, iskolai oktatását és nevelését, kollégiumi nevelését az a) pontban meghatározott követelményeknek megfelelõen szervezték meg.""

  Indokolás: Lásd a T/997/151. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 285. Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 50. § (5) bekezdésében a Kt. 121. § (1) bekezdés 23. pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
 286. "(5) A Kt. 121. §-ának (1) bekezdése a következõ 23. ponttal egészül ki, és egyidejûleg a jelenlegi 21-39. pont jelölése 24-42. pontra változik:

  /(1) E törvény alkalmazásában/

  "23. minõségbiztosítás: az a tevékenység, amelynek során a közoktatási intézmény folyamatosan biztosítja a pedagógiai programban meghatározott szakmai célkitûzések és az intézmény mûködésének egymáshoz való közelítését, a tanulók, a szülõk, a pedagógusok, valamint a fenntartók, továbbá a munkaerõpiac igényeinek kielégítése céljából;""

  Indokolás: Lásd a T/997/61/5. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 287. Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 50. § (6) bekezdésében a Kt. 121. § (1) bekezdés 36. pontjának a következõ módosítását javasolja:
 288. "(6) A Kt. 121. §-a (1) bekezdésének új számozás szerinti 36. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /(1) E törvény alkalmazásában/

  "36. tanítási nap: az egyes osztályokban a tanítási órák, illetõleg az e törvény 53. § (2) bekezdésének e) pontjában meghatározott foglalkozások megtartására fordított nap, amennyiben a foglalkozási órák száma eléri a [hármat] négyet;"

  Indokolás: Lásd a T/997/61/6. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 289. Hörcsik Richárd és Pánczél Károly képviselõ a törvényjavaslat 50. §-át a következõ (8) bekezdéssel, a Kt. 121. § (8) bekezdésével javasolja kiegészíteni:
 290. "(8) A Kt. 121. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

  "(8) E törvény alkalmazásában - függetlenül attól, hogy az érintett egyházi jogi személynél az eredeti tulajdonos, fenntartó ki volt - bármelyik feltétel megvalósulása esetén a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl szóló törvény rendelkezései alapján került az egyházi jogi személy fenntartásába a nevelési - oktatási intézmény, ha olyan ingatlanban mûködik, amelyet az egyházi jogi személy

  a) visszakapott,

  b) csereingatlanként kapott,

  c) a csereingatlanként kapott telekre épített,

  d) részben vagy egészben a pénzbeli kártalanításból, vagy járadékból vásárolt, illetve épített."

  Indokolás: Lásd a T/997/95. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 291. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 51. §-ában a Kt. 122. § (12) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 292. /A Kt. 122. §-a a következõ (11)-(12) bekezdéssel egészül ki:/

  "(12) Az óvoda, az iskola és a kollégium - az alapító okiratában meghatározott keretek között - a szervezeti és mûködési szabályzatában határozza meg [- a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 1997. évi LVIII. törvény keretei között -] a nevelési-oktatási intézményben foly[tatott]ó reklámtevékenység szabályait, a következõ rendelkezések figyelembevételével: az óvodában, iskolában és kollégiumban tilos a reklámtevékenység, kivéve ha a reklám a gyermekeknek, tanulóknak szól és zenei alkotásra, filmmûvészeti alkotásra vonatkozik vagy az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve kulturális tevékenységgel függ össze."

  Indokolás: Lásd a T/997/156. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 293. Dr. Jánosi György, Csizmár Gábor és Szabados Tamás képviselõ a törvényjavaslat 51. §-át a Kt. 122. § (13) bekezdésével javasolja kiegészíteni:
 294. /A Kt. 122. §-a a következõ (11)-[(12)](13) bekezdéssel egészül ki:/

  "(13) E törvény 19. §-ának (4)-(6) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell a pedagógiai szakszolgáltatást ellátó intézményekben pedagógus munkakörben, valamint a pedagógiai szakmai-szolgáltató intézményben pedagógiai szakértõ, pedagógiai elõadó munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak tekintetében is."

  Indokolás: Lásd a T/997/132/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 295. Dr. Füle István képviselõ a törvényjavaslat 52. § (2) bekezdésében a Kt. 124. § (4) bekezdés c) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 296. " (2) A Kt. 124. §-a (4) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /(4) A Nemzeti alaptanterv bevezetésével összhangban/

  "c) A szakközépiskolák és a szakiskolák - a párhuzamos oktatás kivételével - (27. § ¨7) bekezdés c) pont, és 29. § (8) bekezdés) - a pedagógiai programok elkészítésénél a közismereti és a szakmai elméleti tantárgyak oktatását átszervezik oly módon, hogy szakképzés csak az iskola felsõbb évfolyamain folyjék[, a kerettanterv kiadását követõ második év szeptemberétõl a kilencedik évfolyamon, ezt követõen felmenõ rendszerben]." "

  Indokolás: Lásd a T/997/24. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 297. Dr. Jánosi György, Csizmár Gábor és Csige József képviselõ a törvényjavaslat 52. § (2) bekezdésében a Kt. 124. § (4) bekezdés c) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 298. "(2) A Kt. 124. §-a (4) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /(4) A Nemzeti alaptanterv bevezetésével összhangban/

  "c) A szakközépiskolák és a szakiskolák - a párhuzamos oktatás kivételével - /27. § (7) bekezdés c) pont, és 29. § (8) bekezdés/ - a pedagógiai programok elkészítésénél a közismereti és a szakmai elméleti tantárgyak oktatását átszervezik oly módon, hogy szakképzés csak az iskola felsõbb évfolyamain folyjék, a [kerettanterv] tantervi ajánlott minta kiadását követõ második év szeptemberétõl a kilencedik évfolyamon, ezt követõen felmenõ rendszerben.""

  Indokolás: Lásd a T/997/131/11. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 299. Lezsák Sándor képviselõ a törvényjavaslat 53. § (2) bekezdésében a Kt. 128. § (8) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 300. "(2) A Kt. 128. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(8) Azt a közalkalmazott pedagógust, akinek nincs pedagógus-szakvizsgája, az iskolai végzettsége és szakképzettsége alapján kell besorolni. Azt a közalkalmazott pedagógust pedig, aki pedagógus szakvizsgával rendelkezik, az ezt igazoló oklevél bemutatását követõ év elsõ munkanapjától kezdõdõen a pedagógus-szakvizsga alapján kell besorolni. A pedagógus-szakvizsgával egyenértékû a munkakör ellátásához szükséges végzettség és szakképzettség mellett az egyetemi vagy fõiskolai szakirányú továbbképzésben szerzett - jogszabályban meghatározott - szakképzettség. A pedagógus-szakvizsgával egyenértékû továbbá a munkakör ellátásához szükséges végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozat, valamint a doktori cselekmény alapján szerzett doktori cím. Teljesítette a közigazgatási szakvizsgára vonatkozó elõírást az, aki pedagógus szakvizsgával rendelkezik, feltéve, hogy köztisztviselõként a közoktatással összefüggõ irányítási feladatot lát el." "

  Indokolás: Lásd a T/997/41. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 301. Kádas Mihály képviselõ a törvényjavaslat 52. §-át a következõ (3) bekezdéssel, a Kt. 124. § (20) bekezdésével javasolja kiegészíteni:
 302. "(3) A Kt. 124. §-ának (20) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

  "(20) A kötelezõ eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltakat a jegyzék kiadását követõen az új közoktatási intézmény létesítésénél, illetve mûködésének megkezdésénél azonnal, a már mûködõ közoktatási intézmény esetén - a jegyzékben foglaltakhoz való folyamatos közelítés mellett - a jegyzék kiadását követõ öt év után kell alkalmazni.""

  Indokolás: Lásd a T/997/108. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 303. Dr. Jánosi György, Csizmár Gábor és Szabados Tamás képviselõ a törvényjavaslat 52. §-át a következõ (3) bekezdéssel, a Kt. 124. § (23)-(24) bekezdésével javasolja kiegészíteni:
 304. "(3) A Kt. 124. §-a a következõ (23)-(24) bekezdéssel egészül ki:

  "(23) A 19. § (4)-(6) bekezdésével megállapított minõségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítést elsõ alkalommal 1998. szeptember 1-jétõl kell megállapítani és a szeptemberi illetménnyel együtt kell kifizetni. Az ily módon megállapított kereset-kiegészítés egy havi összege nem lehet kevesebb, mint a pótlékalap negyven százaléka. A kereset-kiegészítés összegét 1999. január 1-tõl a 19. § (5) bekezdése szerint kell meghatározni.

  (24) A 19. § (4)-(6) bekezdésében meghatározott minõségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2000. augusztus 1-ig a közalkalmazotti pótlékalap huszonöt százaléka, 2000. szeptember 1-tõl ötven százaléka.""

  Indokolás: Lásd a T/997/132/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 305. Révész Máriusz képviselõ a törvényjavaslat 53. §-át a következõ (3) bekezdéssel, a Kt. 128. § (12)-(13) bekezdésével javasolja kiegészíteni:
 306. "(3) A Kt. 128. §-a a következõ (12)-(13) bekezdéssel egészül ki:

  "(12) A 127. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket - ha nemzetközi megállapodás másképp nem rendelkezik - a magyar nevelési-oktatási intézményekben kiállított iskolai végzettségek és szakképzettségek tekintetében lehet alkalmazni. Az e rendelkezések alapján honosított oklevéllel, bizonyítvánnyal rendelkezõt 2004. szeptember 1-jétõl kezdõdõen - a (13) bekezdésben meghatározott kivétellel - akkor lehet pedagógus-munkakörben foglalkoztatni, ha tanulmányait a felsõfokú pedagógus-szakképesítést nyújtó oktatásban megkezdte.

  (13) A (12) bekezdésben foglaltaktól eltérõen tovább foglalkoztatható

  a) a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig az, akinek 1999. szeptember 1. napján a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél kevesebb ideje van hátra,

  b) a honosított oklevélnek megfelelõ pedagógus-munkakörben az, aki az adott pedagógus-munkakörben 1999. szeptember 1-jéig legalább hét év szakmai gyakorlatot szerzett.""

  Indokolás: Lásd a T/997/92. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 307. Dr. Füle István képviselõ a törvényjavaslat 54. §-ában a Kt. 132. § (1) bekezdésének az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
 308. "54. § A Kt. 132. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "132. § [(1) Az iskolák 2001. szeptember 1-jéig a kerettanterv, valamint e törvény 48. §-ának figyelembevételével felülvizsgálják pedagógiai programjukat. Az ily módon felülvizsgált pedagógiai programot az elsõ, az ötödik és a kilencedik évfolyamon, ezt követõen felmenõ rendszerben - az e törvény 124. §-ának (4) bekezdésében meghatározottak alkalmazásával - bevezetik.] "

  Indokolás: Lásd a T/997/25. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 309. Dr. Jánosi György, Csizmár Gábor és Csige József képviselõ a törvényjavaslat 54. §-ában a Kt. 132. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 310. "54. § A Kt. 132. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "132. § (1) Az iskolák 2001. szeptember 1-jéig a [kerettanterv] tantervi ajánlott minta, valamint e törvény 48. §-ának figyelembevételével felülvizsgálják pedagógiai programjukat. Az ily módon felülvizsgált pedagógiai programot az elsõ, az ötödik és a kilencedik évfolyamon, ezt követõen felmenõ rendszerben - az e törvény 124. §-ának (4) bekezdésében meghatározottak alkalmazásával - bevezetik."

  Indokolás: Lásd a T/997/131/12. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 311. Dr. Jánosi György és Csizmár Gábor képviselõ a törvényjavaslat 54. §-ában a Kt. 132. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 312. "54. § A Kt. 132. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "132. § (1) Az iskolák 2001. szeptember 1-jéig a [kerettanterv, valamint] e törvény 48. §-ának figyelembevételével felülvizsgálják pedagógiai programjukat. Az ily módon felülvizsgált pedagógiai programot az elsõ, az ötödik és a kilencedik évfolyamon, ezt követõen felmenõ rendszerben - az e törvény 124. §-ának (4) bekezdésében meghatározottak alkalmazásával - bevezetik."

  Indokolás: Lásd a T/997/138. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 313. Révész Máriusz és Pánczél Károly képviselõ a törvényjavaslat 54. §-ában a Kt. 132. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 314. /A Kt. 132. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott esetben a 44. § (1) bekezdésé[ben]nek [foglaltakat] a szakértõi véleményezésre vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni."

  Indokolás: Lásd a T/997/96. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 315. Dr. Jánosi György és Csizmár Gábor képviselõ a törvényjavaslat 54. §-ában a Kt. 132. § (1) bekezdésében a Kt. 132. § (6) bekezdésének az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
 316. /A Kt. 132. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "[(6) A tíz évfolyammal mûködõ általános iskolát 2001. július 31-éig át kell szervezni az e törvény rendelkezéseinek megfelelõ iskolává. Eddig az idõpontig alkalmazni kell a tíz évfolyamos általános iskolákra vonatkozó rendelkezéseket /52. § (1) bek. b) pontja, 78. § (2) bek. d) pontja, 124. § (4) bek. b) pontja/.]"

  Indokolás: Lásd a T/997/138. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 317. Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 55. §-át a következõ (1) bekezdéssel, a Kt. 1. számú Melléklet Elsõ rész "Vezetõk" alcím 2. pont második gondolatjeles bekezdéssel javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
 318. "55. § (1) A Kt. 1. számú melléklete Elsõ rész "A kötelezõen foglalkoztatott vezetõk és alkalmazottak" cím, "Vezetõk" alcím 2. pontja a következõ második gondolatjeles bekezdéssel egészül ki:

  /Vezetõk/

  /Igazgatóhelyettes, óvodavezetõ-helyettes/

  - tagintézményben

  ha a gyermekek, tanulók létszáma a nyolcvanat eléri

  Megjegyzés: A módosító javaslatot jogtechnikailag pontosítottuk.

  Indokolás: Lásd a T/997/60. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 319. Tóth András képviselõ a törvényjavaslat 55. §-át új (1) bekezdéssel a Kt. 1. sz. melléklet Elsõ rész következõ cím, alcím 2. pontjával javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
 320. "55. § (1) A Kt. 1. számú melléklete Elsõ rész "Vezetõk" cím, igazgatóhelyettes, óvodavezetõ-helyettes 2. pont harmadik gondolatjele helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "-tagintézményenként - a kollégium kivételével - tagintézmény vezetõnek,

  illetve óvodák esetében, ha a gyermekek létszáma a nyolcvanat eléri, tagintézmény-vezetõ helyettesnek 1"

  Indokolás: Lásd a T/997/126. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 321. Dr. Czira Szabolcs és dr. Szentgyörgyvölgyi Péter képviselõk a törvényjavaslat 55. § (2) bekezdésében a Kt. 1. számú melléklet Elsõ rész következõ cím, alcím 4. pontjának a kiegészítését javasolja:
 322. "(2) A Kt. 1. számú melléklete Elsõ rész "A nevelõ és oktató munkát közvetlenül segítõ alkalmazottak" cím, "Iskolában és kollégiumban" alcím a következõ 4. ponttal egészül ki, s a jelenlegi 4-7. pont jelölése 5-8. pontra változik:

  "4. szabadidõ szervezõ

  - az iskolában, kollégiumban, ha a

  tanulók létszáma eléri a háromszáz[at]

  fõt a kollégiumban, ha a kollégiumban

  elhelyezettek létszáma eléri a háromszáz fõt 1

  Félállású szabadidõ szervezõ

  az iskolában, ha a tanulók létszáma eléri a kétszáz fõt

  a kollégiumban, ha a kollégiumban elhelyezettek létszáma

  eléri a kétszáz fõt 1"

  Indokolás: Lásd a T/997/31. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Ifjúsági biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 323. Vincze László képviselõ a törvényjavaslat 55. § (2) bekezdésében a Kt. 1. számú melléklet Elsõ rész következõ cím, alcím 4. pontjának a módosítását javasolja:
 324. "(2) A Kt. 1. számú melléklete Elsõ rész "A nevelõ és oktató munkát közvetlenül segítõ alkalmazottak" cím, "Iskolában és kollégiumban" alcím a következõ 4. ponttal egészül ki, s a jelenlegi 4-7. pont jelölése 5-8. pontra változik:

  "4. szabadidõ szervezõ

  - az iskolában, kollégiumban, ha a

  tanulók létszáma eléri a [háromszázat] kettõszázat 1

  kettõszáz fõ tanuló létszám alatt 1/2"

  Indokolás: Lásd a T/997/56. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Ifjúsági biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 325. Révész Máriusz képviselõ a törvényjavaslat 55. § (2) bekezdésében a Kt. 1. számú melléklet Elsõ rész következõ cím, alcím 4. pontjának a kiegészítését javasolja:
 326. "(2) A Kt. 1. számú melléklete Elsõ rész "A nevelõ és oktató munkát közvetlenül segítõ alkalmazottak" cím, "Iskolában és kollégiumban" alcím a következõ 4. ponttal egészül ki, s a jelenlegi 4-7. pont jelölése 5-8. pontra változik:

  "4. szabadidõ szervezõ

  - az iskolában, kollégiumban, ha a

  tanulók létszáma eléri a háromszázat 1

  A gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs és a szabadidõ szervezõ munkakört - minden intézménytípusban - megosztva két alkalmazott is elláthatja."

  Indokolás: Lásd a T/997/93. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Ifjúsági biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 327. Révész Máriusz képviselõ a törvényjavaslat 55. § (2) bekezdésében a Kt. 1. számú melléklet Elsõ rész következõ címét, alcímét új 5. ponttal javasolja kiegészíteni:
 328. "(2) A Kt. 1. számú melléklete Elsõ rész "A nevelõ és oktató munkát közvetlenül segítõ alkalmazottak" cím, "Iskolában és kollégiumban" alcím a következõ 4-5. ponttal egészül ki, s a jelenlegi 4-7. pont jelölése [5-8.] 6-9. pontra változik:"

  "5. Iskolapszichológus 0,5

  az iskolában, ha a tanulók létszáma eléri a háromszázat"

  Indokolás: Lásd a T/997/146. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Ifjúsági biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 329. Sági József képviselõ a törvényjavaslat 55. §-át új (3) bekezdéssel, a Kt. 1. sz. melléklet Elsõ rész következõ címének, alcímének 4. pontjával javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
 330. "(3) A Kt. 1. sz. melléklete Elsõ rész "A nevelõ és oktató munkát közvetlenül segítõ alkalmazottak" cím "Óvodában" alcím a következõ 4. ponttal egészül ki:

  "4. Gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs (a Kt. 17. § ¨1) bekezdésének a) pontjában, illetve pszichológus, szociális munkás végzettséggel és szakképesítéssel rendelkezõ szakember) intézményenként 0,5""

  Indokolás: Lásd a T/997/103. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Ifjúsági biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 331. Szabados Tamás, Csizmár Gábor és Csabai Lászlóné képviselõ a törvényjavaslat 55. §-át új (3) bekezdéssel, a Kt. 1. sz. mellékletével javasolja kiegészíteni:
 332. "(3) A Kt. 1. számú melléklete Második rész, "A költségvetési hozzájárulás megállapításának elvei" cím 1. b) pontjában a "hét százalékánál." szövegrész helyébe a "tizenöt százalékánál." szövegrész lépõ."

  Indokolás: Lásd a T/997/140. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 333. Vincze László képviselõ a törvényjavaslat 55. § (3) bekezdésében a Kt. 1. sz. Melléklet Második rész alcímét a következõ i)-j) ponttal javasolja kiegészíteni:
 334. (3) A Kt. 1. számú melléklete Második rész, az "A normatív hozzájárulás meghatározásakor figyelembe vehetõ gyermek-, tanulói létszám megállapítása" alcím a következõ h)-j) ponttal egészül ki:

  /1. A normatív hozzájárulás meghatározásakor/

  i) ha a város vagy község önálló iskolát, óvodát mûködtet a társtelepülésen, a feltételek megléte esetén az 1110 fõ alatti társtelepülések iskolájának plusz normatív kiegészítés jár.

  j) ha a település önhibáján kívüli fedezethiányos (ÖNKIS), úgy ki kell egészíteni az önkormányzatok közoktatási fenntartói tevékenységét, azért, hogy a közoktatási törvény kívánalmainak megfelelhessenek.

  Indokolás: Lásd a T/997/58. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 335. Tóth András képviselõ a törvényjavaslat 55. § (4) bekezdés a Kt. 1. sz. melléklet Harmadik rész I. fejezetének b) pontjával javasolja kiegészíteni:
 336. "(4) A Kt. 1. számú melléklete Harmadik rész I. fejezet "Vezetõ beosztások" cím "1. Óvodában, gyakorló óvodában" alcím b) pontja és a II. fejezet 6. pontjának harmadik mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "b) óvodavezetõ-helyettesi, tagintézményvezetõi, intézményegység vezetõi, tagozatvezetõi, tagintézményvezetõ-helyettesi, intézményegységvezetõ-helyettesi

  4 vagy több csoportos óvodában, gyakorló óvodában 18

  1-3 csoportos gyakorló óvodában 23

  1-3 csoportos óvodában 30"

  "A kötelezõ óra felhasználható a napközis és tanulószobai foglalkozás megtartására, az osztály közösségi programjainak és a tanulókkal való egyéni törõdés feladatainak (52. § (7) bekezdés) megtartására, az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozások (53. § (2) bek. e) pontja) megtartására, továbbá igénybe vehetõ azoknak a tanórán kívüli foglalkozásoknak a megtartására, amelyeket az iskolai nem kötelezõ tanórai foglalkozás idõkeretének terhére szerveznek.""

  Indokolás: Lásd a T/997/125. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 337. Dr. Jánosi György, Csizmár Gábor és Csige József képviselõ a törvényjavaslat 57. § (1) bekezdésében a Kt. 3. sz. melléklet I. rész következõ cím a)-c) pontjának a módosítását javasolja:
 338. (1) A Kt. 3. számú melléklete I. rész "Iskola" cím a)-c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /Átlaglétszám Maximális létszám/

  "a) az 1-[4]6. évfolyamon 23 26

  b) a[z 5-8]7-10. évfolyamon 23 30

  c) a [9]11-13. évfolyamon 28 35"

  Indokolás: Lásd a T/997/139/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 339. Vincze László képviselõ a törvényjavaslat 57. § (1) bekezdésében a Kt. 3. számú Melléklet I. rész "Iskola" cím a) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 340. "57. § ¨1) A Kt. 3. számú melléklete I. rész "Iskola" cím a)-c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /Átlaglétszám Maximális létszám/

  "a) az 1-4. évfolyamon [23] 21 26""

  Indokolás: Lásd a T/997/57. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 341. Balczó Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 57. § (1) bekezdésében a Kt. 3. számú melléklete I. rész "Iskola" címét a következõ d) ponttal javasolja kiegészíteni:
 342. "57. § (1) A Kt. 3. számú melléklete I. rész "Iskola" cím a)-[c)]d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /Átlaglétszám Maximális létszám/

  "d) szakközépiskolai és szakiskolai elméleti 28 35"

  képzés szakképzõ évfolyamon

  Indokolás: Lásd a T/997/91. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 343. Dr. Jánosi György, Csizmár Gábor és Csige József képviselõ a törvényjavaslat 57. § (3) bekezdésében a Kt. 3. sz. melléklet II. rész 4. pontjának a következõ módosítását javasolja:
 344. "(3) A Kt. 3. számú melléklete II. Rész 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "4. Összevont osztályokat szervezni az általános iskola[ában, továbbá a felzárkóztató oktatásban (27. § (8) bekezdés)] elsõ-hat évfolyamán lehet. Tanév közben osztályt összevonni nem [lehet] szabad. Összevont osztályt szervezni [- a felzárkóztató oktatás kivételével -] legfeljebb három iskolai évfolyam tanulójából lehet.""

  Indokolás: Lásd a T/997/139/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 345. Dr. Füle István képviselõ a törvényjavaslat 57. § (3) bekezdésében a Kt. 3. számú melléklet II. Rész 4. pontjának a következõ módosítását javasolja:
 346. "(3) A Kt. 3. számú melléklete II. Rész 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "4. Összevont osztályokat szervezni az általános iskol[ában]a 1-4. évfolyamán, továbbá a felzárkóztató oktatásban (27. § (8) bekezdés) lehet. Tanév közben osztályt összevonni nem lehet. Összevont osztályt szervezni - a felzárkóztató oktatás kivételével - legfeljebb három iskolai évfolyam tanulójából lehet." "

  Indokolás: Lásd a T/997/26. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 347. Dr. Jánosi György, Csizmár Gábor és Csige József képviselõ a törvényjavaslat 58. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 348. (1) E törvény - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - 1999. szeptember 1. napján lép hatályba. A Kt.-nek a [kerettantervre] tantervi ajánlott mintára [8. § (11)-(12) bek.], a hat vagy nyolc évfolyammal mûködõ gimnáziumokra [28. § (2) bek.], a többcélú intézményekre [28. § (3) bek.] a mûvészeti alapvizsgára és a mûvészeti záróvizsgára [31. § (2) bek.], az írásbeli felvételi vizsgákra [42. § (2) bek.], az ellenõrzési, mérési, értékelési, minõségbiztosítási feladatok ellátására [47. § f) pontja, 48. § (1) bek. a) pontja, 49. §-a (2) bek. j) pontja], az oktatási jogok biztosának feladat- és hatáskörére [93. § (1) bek. i) pontja], a tankönyvvé nyilvánításra [95. § (1) bek. h) pontja], az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontra [95/A. §], megállapított rendelkezéseit a külön jogszabályok hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

  Indokolás: Lásd a T/997/131/13. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 349. Dr. Jánosi György, Csizmár Gábor és Csige József képviselõ a törvényjavaslat 58. § (4) bekezdés m) pontjának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további alpontok betûjelzése értelemszerûen változik):
 350. /E törvény - (1) bekezdés szerinti - hatályba lépésének napján a Kt.-ben/

  "m) [a 98. § (1) bekezdésében a "Az Országos Kisebbségi Bizottság jogállása megegyezik az Országos Köznevelési Tanács jogállásával." szöveg helyébe a "Az Országos Kisebbségi Bizottság jogállása - ha e törvény másképp nem rendelkezik - megegyezik az Országos Köznevelési Tanács jogállásával." szöveg,] "

  /lép./

  Indokolás: Lásd a T/997/130/4. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 351. Dr. Jánosi György képviselõ a törvényjavaslat 58. § (4) bekezdés o) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 352. /E törvény - (1) bekezdés szerinti - hatályba lépésének napján a Kt.-ben/

  "o) a 118. § (4) bekezdésében [a "nyolcvan százaléka." szöveg helyébe a "kilencven százaléka."] "összege nem lehet kevesebb mint a tárgyévet megelõzõ második évben a helyi önkormányzatok által a közoktatásra fordított teljes kiadások - csökkentve a felhalmozási és tõkejellegû kiadások és az intézmények mûködési célú bevételeivel, valamint a központosított elõirányzatok összegével - nyolcvan százaléka." szöveg helyébe "összegét úgy kell megállapítani, hogy az oktatási intézmények tervezett költségvetésének - csökkentve a felhalmozási és tõkejellegû kiadások és az intézmények mûködési célú bevételeivel, valamint a központosított elõirányzatok összegével - 2000-ben hetvenöt százalékát, 2001-ben és azt követõen nyolcvan százalékát biztosítsa" szöveg,"

  /lép./

  Indokolás: Lásd a T/997/116. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 353. Jauernik István képviselõ a törvényjavaslat 58. § (4) bekezdés o) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 354. /E törvény - (1) bekezdés szerinti - hatályba lépésének napján a Kt.-ben/

  "o) a 118. § (4) bekezdésében [a "nyolcvan százaléka." szöveg helyébe a "kilencven százaléka."] "a tárgyévet megelõzõ második évben a helyi önkormányzatok által a közoktatásra fordított teljes kiadások - csökkentve a felhalmozási és tõkejellegû kiadások és az intézmények mûködési célú bevételeivel, valamint a központosított elõirányzatok összegével - nyolcvan százaléka." szöveg helyébe "A helyi önkormányzatok részére biztosított mindenkori éves normatív költségvetési hozzájárulások és központosított elõirányzatok összege nem lehet kevesebb, mint a tárgyévet megelõzõ második évben a helyi önkormányzatok által közoktatásra fordított kiadások - csökkentve a felhalmozási és tõkejellegû kiadások és az intézmények mûködési célú bevételei összegével - kilencven százaléka." szöveg,"

  /lép./

  Indokolás: Lásd a T/997/124. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 355. Révész Máriusz képviselõ a törvényjavaslat 58. § (4) bekezdés t) pontjának a következõ módosítását javasolja:

/E törvény - (1) bekezdés szerinti - hatályba lépésének napján a Kt.-ben/

"t) az 1. számú melléklet Elsõ rész, Vezetõk alcím alatti 2. pontban "az ötszázat" szöveg helyébe "a négyszázat" szöveg, az "Iskolában és kollégiumban" alcím alatti "könyvtárostanár (tanító) elnevezésû 3. pontban a ["0,5"] "1" jelölése helyébe az ["1"] "0,5" jelölés,"

/lép./

Indokolás: Lásd a T/997/145. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. május

Lezsák Sándor s.k.,
az Oktatási és tudományos bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi- és igazságügyi bizottság elnöke

Kósáné Dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság elnöke

Páva Zoltán s.k.,
az Ifjúsági és sport bizottság elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati és rendészeti bizottság elnöke