T/996/79.

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

a j á n l á s a

az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása tárgyában benyújtott T/996. sz. törvényjavaslat záró vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), megvitatta az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása tárgyában benyújtott T/996/75. számú egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/996/76-78. számú zárószavazás elõtti módosító javaslatokat.

Megjegyzés: Az egységes javaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat az egységes javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak az egységes javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló javaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat az egységes javaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

 1. Az Elõterjesztõ képviselõje az egységes javaslat 13. §-ának a következõ módosítását javasolja:
 2. Az Eütv. 156. §-ának (2)-(4) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek, valamint az Eütv. 156. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

  "(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény - a külön jogszabályban foglalt rendelkezések értelemszerû alkalmazásával - kórházi felügyelõ tanácsot hozhat létre, valamint kórházi etikai bizottságot mûködtet.

  (3) A kórházi felügyelõ tanács a fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény által nyújtott egészségügyi szolgáltatással összefüggõ feladatkörében

  a) véleményt nyilvánít és javaslatokat tesz az intézmény mûködésével, fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos kérdésekben,

  b) biztosítja a kapcsolattartást az intézmény vezetése és az érintett lakosság között,

  c) képviseli az érintett lakosság érdekeit az intézmény mûködésében,

  d) figyelemmel kíséri az intézmény mûködését.

  (4) A kórházi felügyelõ tanács [legalább kilenc, legfeljebb tizenhét] kilenc, tizenkettõ vagy tizenöt tagból álló testület. A tagok több mint a felét az egészségügyi intézmény ellátási körzetében, az egészségügy területén mûködõ társadalmi szervezetek küldötteibõl, a többi tagot az intézmény küldötteibõl kell megválasztani. A tanács elnökét a társadalmi szervezetek küldöttei közül kell megválasztani.

  (5) Az önkormányzati tulajdonban lévõ egészségügyi intézmények esetében a (4) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a tagok legfeljebb egyharmadát az egészségügyi intézmény ellátási körzetéhez tartozó települési önkormányzatok küldötteibõl, a további tagok felét a (4) bekezdésben megjelölt társadalmi szervezetek küldötteibõl, a többi tagot az intézmény küldötteibõl kell megválasztani."

  Indokolás: Lásd a T/996/76. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 3. Az Elõterjesztõ képviselõje az egységes javaslat 17. §-ának a következõ módosítását javasolja:
 4. ["]Az Eütv. 211. §-ának (1)[,(2),]-(3) bekezdéseinek helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

  (1) Halottból szerv, illetve szövet eltávolítására átültetés céljából akkor kerülhet sor, ha az elhunyt életében ez ellen nem tett tiltakozó nyilatkozatot. Tiltakozó nyilatkozatot a cselekvõképes személy írásban (közokiratban, vagy teljes bizonyító erejû magánokiratban) vagy - amennyiben írásbeli nyilatkozatot egyáltalán nem vagy csak jelentékeny nehézséggel tudna tenni - kezelõorvosánál szóban tehet. Korlátozottan cselekvõképes személy [nevében] tiltakozó nyilatkozatot törvényes képviselõj[e]ének közremûködése nélkül is tehet. A cselekvõképtelen személy helyett tiltakozó nyilatkozatot törvényes képviselõje tehet.

  (2) A kezelõorvos a szerv, illetve szövet [átültetésére] eltávolítására rendelkezésre álló idõn belül köteles meggyõzõdni arról, hogy az elhunytnál maradt-e tiltakozó nyilatkozat.

  (3) Amennyiben az írásbeli nyilatkozat az [átültetésre] eltávolításra rendelkezésre álló idõn belül nem kerül elõ, illetve ilyet nem juttatnak el a kezelõorvoshoz, annak hiányát kell vélelmezni."

  Indokolás: Lásd a T/996/77. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 5. Az Elõterjesztõ képviselõje az egységes javaslat 24. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"(1) Ez a törvény a kihirdetését követõ hónap 1. napján lép hatályba, azzal, hogy a [20.] 21. §-al megállapított Eütv. 243. § (7) bekezdése szerinti bejelentést az ÁNTSZ Országos Tisztifõorvosi Hivatalához az e törvény hatálybalépését követõ 60 napon belül meg kell tenni.

Indokolás: Lásd a T/996/78. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. június 9.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke