T/996/64.

Az Országgyûlés

Egészségügyi és szociális
bizottságának

Emberi jogi-, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

a j á n l á s a

az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról szóló T/996. sz. törvényjavaslat részletes
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Egészségügyi és szociális bizottsága (továbbiakban: Egészségügyi bizottság) - mint elsõ helyen kijelölt -, valamint az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság) megvitatta a az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról szóló, T/996. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/996./3-63.számú módosító javaslatokat.

Béki Gabriella képviselõ a T/996/58., 62. számú,

Dr. Csáky András képviselõ a T/996/4., 27., 30., 31., 32., 33. számú,

Dr. Vojnik Mária és Dr. Schwarcz Tibor képviselõ a T/996/49. számú

módosító indítványát visszavonta, ezért azt az ajánlás nem tartalmazza.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló tövényjavaslat (HSZ 94. (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

 1. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 1. -ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további -ok számozása értelemszerûen változik):
 2. "[(1) Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv. ) 3. -ának b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  [ E törvény alkalmazásában ]

  "b) kezelõorvos: a beteg adott betegségével, illetve egészségi állapotával kapcsolatos vizsgálati és terápiás tervet meghatározó, továbbá ezek keretében beavatkozásokat végzõ orvos, illetve orvosok akik a beteg gyógykezeléséért felelõsséggel tartoznak;"

  (2) Az Eütv. 3. -ának d)-e) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

  [ E törvény alkalmazásában ]

  " d) egészségügyi dolgozó: az orvos, a fogorvos, a gyógyszerész, az egyéb felsõfokú egészségügyi szakképesítéssel rendelkezõ személy, az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezõ személy, továbbá az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában közremûködõ egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkezõ személy;

  e) egészségügyi szolgáltatás: minden olyan tevékenység, amely az egyén egészségének megõrzése, továbbá a megbetegedések megelõzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása vagy a további állapotromlás megelõzése céljából a beteg vizsgálatára és kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára, a fájdalom és a szenvedés csökkentésére, továbbá a fentiek érdekében a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerekkel, a gyógyászati segédeszközökkel, a gyógyfürdõellátásokal kapcsolatos külön jogszabály szerinti tevékenységet, valamint a mentést és a betegszállítást, a szülészeti ellátást, az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokat, a mûvi meddõvétételt, az emberen végzett orvostudományi kutatásokat, továbbá a halottvizsgálattal, a halottakkal kapcsolatos orvosi eljárásokkal, - ideértve az ehhez kapcsolódó - a halottak szállításával összefüggõ külön jogszabály szerinti tevékenységeket is;"]"

  Indokolás: Lásd a T/996/11. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 3. Dr. Schvarcz Tibor, Dr. Kökény Mihály, Dr. Vojnik Mária és Dr. Jakus Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 1. (1) bekezdésében az Eütv. 3. b) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 4. /Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. -ának b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  /[ E törvény alkalmazásában ]/

  "b) kezelõorvos: aki a beteg adott betegségével, illetve egészségi állapotával kapcsolatos vizsgálati és terápiás tervet meghatároz[ó]za, továbbá ezek keretében beavatkozásokat [végzõ orvos, illetve orvosok akik a beteg gyógykezeléséért felelõsséggel tartoznak] elrendeli;"

  Indokolás: Lásd a T/996/48. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 5. Dr. Schvarcz Tibor, Dr. Kökény Mihály, Dr. Vojnik Mária, Dr. Jakus Zoltán, Dr. Vágvölgyi János és Szabó Sándorné képviselõk a törvényjavaslat 1. (2) bekezdésében az Eütv. 3. d) pontjának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pont számozása értelemszerûen változik)
 6. /Az Eütv. 3. -ának d)-e) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:/

  /[ E törvény alkalmazásában ]/

  "[d) egészségügyi dolgozó: az orvos, a fogorvos, a gyógyszerész, az egyéb felsõfokú egészségügyi szakképesítéssel rendelkezõ személy, az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezõ személy, továbbá az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában közremûködõ egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkezõ személy;]"

  Indokolás: Lásd a T/996/52. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 7. Dr. Kiss Gábor képviselõ a törvényjavaslat 1. (2) bekezdésében az Eütv. 3. d) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 8. /Az Eütv. 3. -ának d)-e) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:/

  /[E törvény alkalmazásában ]/

  "d) egészségügyi szakdolgozó: az orvos, a fogorvos, a gyógyszerész, az egyéb felsõfokú egészségügyi szakképesítéssel rendelkezõ személy, az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezõ személy[,]. Egészségügyi dolgozó továbbá az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában közremûködõ egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkezõ személy is;"

  Indokolás: Lásd a T/996/54. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 9. Dr. Csáky András, valamint Dr. Schvarcz Tibor, Dr. Kökény Mihály, Dr. Vojnik Mária, Dr. Jakus Zoltán, Dr. Vágvölgyi János és Szabó Sándorné képviselõ a törvényjavaslat 2. -ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további -ok számozása értelemszerûen változik):
 10. "[Az Eütv. 8. -ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(2) Az (1) bekezdés szerinti orvosválasztás joga az egészségügyi szolgáltató mûködési rendjének megfelelõen gyakorolható."]"

  Indokolás: Lásd a T/996/12. sz., valamint a T/996/53. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 11. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 3. -ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további -ok számozása értelemszerûen változik):
 12. "[Az Eütv. 10. -ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  " (5) Korlátozó módszerek vagy eljárások alkalmazását - ha e törvény kivételt nem tesz - a beteg kezelõorvosa rendeli el. A kezelõorvos az alkalmazást megelõzõen, - amennyiben ez nem lehetséges az alkalmazás befejezését követõen haladéktalanul - rögzíti az egészségügyi dokumentációban a korlátozó módszereket vagy eljárásokat, megjelölve azok indítékát és alkalmazásuk idõtartamát. Állandó orvosi felügyelet hiányában - kivételesen indokolt esetben - ideiglenesen szakápoló is elrendelheti a korlátozást. A korlátozásról a kezelõorvost haladéktalanul értesíteni kell, akinek azt tizenhat órán belül írásban jóvá kell hagynia. Ennek hiányában a korlátozást meg kell szüntetni."]"

  Indokolás: Lásd a T/996/13. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 13. Dr. Horváth Zsolt és Koltai Ildikó képviselõ a törvényjavaslat 3. -ában az Eütv. 10. (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 14. /Az Eütv. 10. -ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(5) Korlátozó módszerek vagy eljárások alkalmazását - ha e törvény kivételt nem tesz - a beteg kezelõorvosa rendeli el. A kezelõorvos az alkalmazást megelõzõen, - amennyiben ez nem lehetséges az alkalmazás [befejezését követõen haladéktalanul] megkezdését követõen a lehetõ legrövidebb idõn belül - rögzíti az egészségügyi dokumentációban a korlátozó módszereket vagy eljárásokat, megjelölve azok indítékát és alkalmazásuk idõtartamát. Állandó orvosi felügyelet hiányában - kivételesen indokolt esetben - ideiglenesen szakápoló is elrendelheti a korlátozást. A korlátozásról a kezelõorvost haladéktalanul értesíteni kell, akinek azt tizenhat órán belül írásban jóvá kell hagynia. Ennek hiányában a korlátozást meg kell szüntetni."

  Indokolás: Lásd a T/996/36. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 15. Dr. Schvarcz Tibor, Dr. Kökény Mihály, Dr. Vojnik Mária és Dr. Kiss Gábor képviselõ a törvényjavaslat 3. -ában az Eütv. 10. (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 16. /Az Eütv. 10. -ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(5) Korlátozó módszerek vagy eljárások alkalmazását - ha e törvény kivételt nem tesz - a beteg kezelõorvosa rendeli el. A kezelõorvos az alkalmazást megelõzõen, - amennyiben ez nem lehetséges az alkalmazás [befejezését követõen] megkezdése után haladéktalanul - rögzíti az egészségügyi dokumentációban a külön jogszabályban rögzített korlátozó módszereket vagy eljárásokat, megjelölve azok indítékát és alkalmazásuk idõtartamát. Állandó orvosi felügyelet hiányában - kivételesen indokolt esetben - ideiglenesen szakápoló is elrendelheti a korlátozást. A korlátozásról a kezelõorvost haladéktalanul értesíteni kell [, akinek azt tizenhat órán belül írásban jóvá kell hagynia. Ennek hiányában a korlátozást meg kell szüntetni]."

  Indokolás: Lásd a T/996/41. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 17. Béki Gabriella képviselõ a törvényjavaslat 3. -ában az Eütv. 10. (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 18. /Az Eütv. 10. -ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(5) Korlátozó módszerek vagy eljárások alkalmazását - ha e törvény kivételt nem tesz - a beteg kezelõorvosa rendeli el. A kezelõorvos az alkalmazást megelõzõen, - amennyiben ez nem lehetséges az alkalmazás [befejezését] megkezdését követõen haladéktalanul, a lehetõ legrövidebb idõn belül - rögzíti az egészségügyi dokumentációban a korlátozó módszereket vagy eljárásokat, megjelölve azok indítékát és alkalmazásuk idõtartamát. Állandó orvosi felügyelet hiányában - kivételesen indokolt esetben - ideiglenesen szakápoló is elrendelheti a korlátozást. A korlátozásról a kezelõorvost haladéktalanul értesíteni kell, akinek azt tizenhat órán belül írásban jóvá kell hagynia. Ennek hiányában a korlátozást meg kell szüntetni. Amennyiben a korlátozó módszerek és eljárások alkalmazása a 2 órát meghaladja, 2 óránként ellenõrizni kell a beteg állapotát és testi szükségleteit, és ezt a beteg egészségügyi dokumentációjában fel kell tüntetni."

  Indokolás: Lásd a T/996/57. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 19. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 4. -ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további -ok számozása értelemszerûen változik):
 20. "[Az Eütv. 19. -ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(2) A betegnek - e törvény keretei között - joga van arra, hogy halála esetére rendelkezzen a holttestét érintõ beavatkozásokról. A beteg e törvény rendelkezései szerint megtilthatja, hogy holttestébõl szervet és szövetet átültetés, egyéb gyógyító célú felhasználás, kutatás vagy oktatás céljából eltávolítsanak."]"

  Indokolás: Lásd a T/996/14. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 21. Béki Gabriella képviselõ a törvényjavaslat 5. -ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további -ok számozása értelemszerûen változik):
 22. "[ (1) Az Eütv. 24. -ának (9)-(10) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek, ezzel egyidejûleg a következõ (11)-(12) bekezdésekkel egészül ki:

  (9) A közeli hozzátartozó akkor is jogosult az egészségügyi dokumentációba való betekintésre, illetve arról másolat készítésére, ha bizonyítja, hogy az egészségügyi adat megismerése életét, egészségét fenyegetõ okból szükséges.

  (10) A beteg halála esetén törvényes képviselõje, közeli hozzátartozója, valamint örököse jogosult a halál okával összefüggõ vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelõzõ gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról - saját költségére - másolatot kapni. Amennyiben a beteg a halála elõtt az egészségügyi dokumentáció megismerését megtiltotta, azt a törvényes képviselõ, a közeli hozzátartozó és az örökös csak abban az esetben ismerheti meg, ha a (9) bekezdés szerinti okot bizonyítja.

  (11) Sürgõs szükség fennállása esetén - annak idõtartama alatt - a 16. (1)-(2) bekezdései szerinti személy jogosult a beteg egészségügyi dokumentációjába való betekintésre és arról másolat készítésére.

  (12) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének és védelmének részletes szabályait külön törvény állapítja meg. ]"

  Indokolás: Lásd a T/996/59. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 23. Dr. Schvarcz Tibor és Dr. Vojnik Mária képviselõ a törvényjavaslat 5. felvezetõ szövegének módosítását, valamint az 5. -ban az Eütv. 24. új (9)-(10) bekezdésének a kiegészítését, valamint az Eütv. 24. -ának új (13) bekezdéssel történõ kiegészítését javasolja:
 24. "Az Eütv. 24. -ának (9)-(10) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek, ezzel egyidejûleg a következõ (11)-(12)-(13) bekezdésekkel egészül ki:

  (9) A közeli hozzátartozó akkor is jogosult az egészségügyi dokumentációba való betekintésre, illetve arról másolat készítésére, ha bizonyítja, hogy az a hozzátartozó kezelõorvosa által megítélt mértékû, elengedhetetlenül szükséges egészségügyi adat megismerése életét, egészségét fenyegetõ okból szükséges.

  (10) A beteg halála esetén törvényes képviselõje, közeli hozzátartozója, valamint örököse jogosult a halál okával összefüggõ vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelõzõ gyógykezeléssel kapcsolatos a kezelõorvosuk által megítélt mértékû, elengedhetetlenül szükséges egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról - saját költségére - másolatot kapni. Amennyiben a beteg a halála elõtt az egészségügyi dokumentáció megismerését megtiltotta, azt a törvényes képviselõ, a közeli hozzátartozó és az örökös csak abban az esetben ismerheti meg, ha a (9) bekezdés szerinti okot bizonyítja.

  (13) A genetikai adatok esetében a vér szerinti rokonok a kezelõorvosuk véleményének megfelelõen jogosultak a (9) bekezdésének megfelelõen ezen adatokat megismerni."

  Indokolás: Lásd a T/996/39. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 25. Dr. Horváth Zsolt és Koltai Ildikó képviselõ a törvényjavaslat 5. -ának a következõ módosítását javasolja:
 26. "[(1)] Az Eütv. [24. -ának (9)-(10) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek,] 24. .-a az alábbi új (9)-(10) bekezdésekkel egészül ki, ezzel egyidejûleg [a következõ (11)-(12) bekezdésekkel egészül ki] a jelenlegi (9)-(10) bekezdések számozása (11)-(12) bekezdésekre változik:

  ["(9) A közeli hozzátartozó akkor is jogosult az egészségügyi dokumentációba való betekintésre, illetve arról másolat készítésére, ha bizonyítja, hogy az egészségügyi adat megismerése életét, egészségét fenyegetõ okból szükséges.]

  "(9) A beteg házastársa, egyeneságbeli rokona, testvére, valamint élettársa akkor is jogosult az egészségügyi dokumentációba való betekintésre, illetve arról másolat készítésére, ha

  a) az egészségügyi adatra a házastárs, az egyeneságbeli rokon, a testvér, illetve az élettárs életét, egészségét veszélyeztetõ ok miatt, annak gyógykezelése céljából van szükség, és

  b) az egészségügyi adat más módon való megismerése, az arra való következtetés nem lehetséges.

  [(10) A beteg halála esetén törvényes képviselõje, közeli hozzátartozója, valamint örököse jogosult a halál okával összefüggõ vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelõzõ gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról - saját költségére - másolatot kapni. Amennyiben a beteg a halála elõtt az egészségügyi dokumentáció megismerését megtiltotta, azt a törvényes képviselõ, a közeli hozzátartozó és az örökös csak abban az esetben ismerheti meg, ha a (9) bekezdés szerinti okot bizonyítja.]

  (10) A (9) bekezdés szerinti esetben csak azoknak az egészségügyi adatoknak a megismerése lehetséges, amelyek a (9) bekezdés a) pontja szerinti okkal közvetlenül összefüggésbe hozható."

  [(11) Sürgõs szükség fennállása esetén - annak idõtartama alatt - a 16. (1)-(2) bekezdései szerinti személy jogosult a beteg egészségügyi dokumentációjába való betekintésre és arról másolat készítésére.

  (12) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének és védelmének részletes szabályait külön törvény állapítja meg."]"

  Indokolás: Lásd a T/996/37. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 27. Dr. Kiss Gábor képviselõ a törvényjavaslat 5. -ának a következõ módosítását javasolja:
 28. "Az Eütv. 24. -ának [(9)-] (10) bekezdése[i] helyébe a következõ rendelkezés[ek] lép[nek], ezzel egyidejûleg a következõ (11)-(12) bekezdésekkel egészül ki:"

  "[(9) A közeli hozzátartozó akkor is jogosult az egészségügyi dokumentációba való betekintésre, illetve arról másolat készítésére, ha bizonyítja, hogy az egészségügyi adat megismerése életét, egészségét fenyegetõ okból szükséges.]

  (10) [A]mennyiben a beteg a halála [esetén] elõtt az egészségügyi dokumentáció megismerését megtiltotta, azt a törvényes képviselõ[je], a közeli hozzátartozó[ja] és a vér szerinti örökös csak abban az esetben ismerheti meg, ha bizonyítja, hogy az egészséügyi adat megismerése az életét, egészségét fenyegetõ okból szükséges. Az e célból elõterjesztett bizonyítékokat az adatkezelõ bírálja el; a kérés elutasítása esetén a közeli hozzátartozó bíróságtól kérheti a dokumentáció megismerését [, valamint örököse jogosult a halál okával összefüggõ vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelõzõ gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról - saját költségére - másolatot kapni. Amennyiben a beteg a halála elõtt az egészségügyi dokumentáció megismerését megtiltotta, azt a törvényes képviselõ, a közeli hozzátartozó és az örökös csak abban az esetben ismerheti meg, ha a (9) bekezdés szerinti okot bizonyítja].

  (11) Sürgõs szükség fennállása esetén [- annak idõtartama alatt -] a beteg halaszthatatlan kezelése, ellátása céljából a 16. (1)-(2) bekezdései szerinti személy jogosult a beteg egészségügyi dokumentációjába való betekintésre [és arról másolat készítésére].

  (12) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének és védelmének részletes szabályait külön törvény állapítja meg."

  Indokolás: Lásd a T/996/55. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 29. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 5. -ában az Eütv. 24. új (9) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 30. "A közeli hozzátartozó írásos kérelem alapján akkor is jogosult az egészségügyi dokumentációba való betekintésre, illetve arról másolat készítésére, ha bizonyítja, hogy az egészségügyi adat megismerése életét, egészségét fenyegetõ okból szükséges."

  Indokolás: Lásd a T/996/35. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 31. Lezsák Sándor képviselõ a törvényjavaslat 5. -ában az Eütv. 24. (10) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 32. /Az Eütv. 24. -ának (9)-(10) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek, ezzel egyidejûleg a következõ (11)-(12) bekezdésekkel egészül ki:/

  "(10) A beteg halála esetén törvényes képviselõje, közeli hozzátartozója [,valamint örököse] jogosult a halál okával összefüggõ vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelõzõ gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról - saját költségére - másolatot kapni. Amennyiben a beteg a halála elõtt az egészségügyi dokumentáció megismerését megtiltotta, azt a törvényes képviselõ, a közeli hozzátartozó [és az örökös] csak abban az esetben ismerheti meg, ha a (9) bekezdés szerinti okot bizonyítja."

  Indokolás: Lásd a T/996/7. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 33. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 5. -ában az Eütv. 24. új (10) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 34. "A beteg halála esetén törvényes képviselõje, közeli hozzátartozója, valamint örököse írásos kérelem alapján jogosult a halál okával összefüggõ vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelõzõ gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról - saját költségére - másolatot kapni. Amennyiben a beteg a halála elõtt az egészségügyi dokumentáció megismerését megtiltotta, azt a törvényes képviselõ, a közeli hozzátartozó és az örökös csak abban az esetben ismerheti meg, ha a (9) bekezdés szerinti okot bizonyítja."

  Indokolás: Lásd a T/996/34. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 35. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 6. -ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további -ok számozása értelemszerûen változik):
 36. "[Az Eütv. 61. -ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  (1) A fertõzõ betegeket, illetve a fertõzõ betegségre gyanús személyeket - a (2) bekezdésben foglalt rendelkezésekre figyelemmel - a fertõzõ betegek nyilvántartásába be kell jelenteni."]"

  Indokolás: Lásd a T/996/15. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 37. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 7. -ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további -ok számozása értelemszerûen változik):
 38. "[Az Eütv. 94. -a (4) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  [ Mentésnek minõsül továbbá]

  c) életmentõ orvosi eszköz és gyógyszer, valamint átültetésre kerülõ szerv sürgõs szállítása,]"

  Indokolás: Lásd a T/996/16. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 39. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 8. -ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további -ok számozása értelemszerûen változik):
 40. "[Az Eütv. 101. -ának helyébe a következõ rendelkezés lép:

  " 101. Orvostechnikai eszköz - ideértve a gyógyászati segédeszközt is - akkor hozható forgalomba, illetve az egészségügyi ellátás során akkor használható, ha

  a) kielégíti a külön jogszabály szerinti minõségi követelményeket és erre vonatkozóan rendelkezik az ott meghatározott tanúsítványokkal és jelöléssel, valamint

  b) a külön jogszabályban meghatározott szerv nyilvántartásba vette."]"

  Indokolás: Lásd a T/996/17. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 41. Dr. Schvarcz Tibor, Dr. Kökény Mihály, Dr. Vojnik Mária és Dr. Jakus Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 8. -ában az Eütv. 101. b) potjának a következõ kiegészítését javasolja:
 42. /Az Eütv. 101. -ának helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  /Orvostechnikai eszköz - ideértve a gyógyászati segédeszközt is - akkor hozható forgalomba, illetve az egészségügyi ellátás során akkor használható, ha/

  "b) a külön jogszabályban meghatározott szerv nyilvántartásba vette, és megfelelõségi jelzéssel látta el."

  Indokolás: Lásd a T/996/50. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 43. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 9. -ának az elhagyását javasolja:
 44. "[Az Eütv. 114. -ának helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "114. (1) Egészségügyi tevékenység gyakorlására csak az az egészségügyi dolgozó jogosult, aki egészségi állapotára és belátási képességére tekintettel az adott tevékenység végzésére képes és alkalmas.

  (2) Azt az egészségügyi dolgozót, aki egészségi állapota következtében egészségügyi tevékenység gyakorlására véglegesen nem képes, illetve véglegesen korlátozottan alkalmas, az egészségügyi hatóság az egészségügyi tevékenység gyakorlására alkalmatlannak, illetve korlátozottan alkalmasnak nyilvánítja. Korlátozott alkalmasság esetén az egészségügyi hatóság meghatározza a végezhetõ egészségügyi tevékenységek körét. Az egészségügyi dolgozó egészségi állapotának jelentõs változása esetén kérheti az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságának megállapítását.

  (3) Azt az egészségügyi dolgozót, aki belátási képességének csökkenése következtében egészségügyi tevékenység végzésére alkalmatlanná vált, az alkalmatlanság idõtartamára e tevékenység folytatásától az egészségügyi hatóság eltiltja. Az eltiltott egészségügyi dolgozó alkalmasságát az egészségügyi hatóság legalább kétévente felülvizsgálja.

  (4) Az egészségügyi szakképzést nyújtó oktatási intézmény tanulója, hallgatója, amennyiben a (2) bekezdés szerinti okból az egészségügyi tevékenység folytatására alkalmatlan lenne, az alkalmatlanság idõtartamára e tanulmányok folytatásától fel kell függeszteni.

  (5) Az egészségügyi hatóság a (2) bekezdés szerinti alkalmatlanságot, illetve korlátozott alkalmasságot foglalkozás-egészségügyi szakorvos vagy az Országos Orvosszakértõi Intézet, a (3) bekezdés szerinti alkalmatlanságot igazságügyi elmeorvos-szakértõ szakértõi véleményének figyelembevételével állapítja meg.

  (6) Az eltiltásra és felfüggesztésre vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály állapítja meg."]"

  Indokolás: Lásd a T/996/18. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 45. Dr. Schvarcz Tibor és Dr. Vojnik Mária képviselõ a törvényjavaslat 9. -ában az Eütv. 114. (1) bekezdésének az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
 46. /Az Eütv. 114. -ának helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "[114. (1) Egészségügyi tevékenység gyakorlására csak az az egészségügyi dolgozó jogosult, aki egészségi állapotára és belátási képességére tekintettel az adott tevékenység végzésére képes és alkalmas.]"

  Indokolás: Lásd a T/996/40. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 47. Dr. Füle István képviselõ a törvényjavaslat 9. -ában az Eütv. 114. (5) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 48. /Az Eütv. 114. -ának helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(5) Az egészségügyi hatóság a (2) bekezdés szerinti alkalmatlanságot, illetve korlátozott alkalmasságot foglalkozás-egészségügyi szakorvos, a területileg illetékes szakfõorvos vagy az Országos Orvosszakértõi Intézet, a (3) bekezdés szerinti alkalmatlanságot igazságügyi elmeorvos-szakértõ szakértõi véleményének figyelembevételével állapítja meg."

  Indokolás: Lásd a T/996/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 49. Dr. Schvarcz Tibor, Dr. Kökény Mihály és Dr. Vojnik Mária, valamint Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 10. -ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további -ok számozása értelemszerûen változik):
 50. "[Az Eütv. 127. -ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  (1) Távolléte vagy akadályoztatása idõtartamára a beteg vizsgálatára és kezelésére

  a) a kezelõorvos munkáltatója,

  b) a munkáltató hiányában a kezelõorvos ,

  c) a kezelõorvos akadályoztatása esetén - az egészségügyi szolgáltató költségére - a területileg illetékes egészségügyi hatóság

  köteles a beteg vizsgálatáról és kezelésérõl más orvos útján gondoskodni, ide nem értve azt az esetet, amelyben a kezelõorvos feladatait az ügyeletes orvos látja el.]"

  Indokolás: Lásd a T/996/42. sz. és a T/996/19. sz módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 51. Dr. Schvarcz Tibor, Dr. Kökény Mihály és Dr. Vojnik Mária, valamint Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 11. -ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további -ok számozása értelemszerûen változik):
 52. "[Az Eütv. 142. -a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

  (3) A (2) bekezdés d) pontja szerinti ellátásra - a központi költségvetés terhére - a Magyarországon lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkezõ magyar állampolgár és az ezzel biztosítási jogviszony tekintetében egy elbírálás alá esõ, továbbá nemzetközi szerzõdés alapján az ellátásra jogosult nem magyar állampolgár jogosult.]"

  Indokolás: Lásd a T/996/43. sz. és a T/996/20. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 53. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 12. -ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további -ok számozása értelemszerûen változik):
 54. "[Az Eütv. 153. -a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  [ A települési önkormányzat a környezet - és település-egészségügyi feladatok körében]

  " b) biztosítja a 73. (1) bekezdése szerinti külön jogszabályban meghatározott rovarok és rágcsálók irtását,]"

  Indokolás: Lásd a T/996/21. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 55. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 13. -ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további -ok számozása értelemszerûen változik):
 56. "[(1) Az Eütv. 156. -ának (2)-(4) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

  " (2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény - a külön jogszabályban foglalt rendelkezések értelemszerû alkalmazásával - kórházi felügyelõ tanácsot és kórházi etikai bizottságot hozhat létre.

  (3) A kórházi felügyelõ tanács a fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény által nyújtott egészségügyi szolgáltatással összefüggõ feladatkörében

  a) véleményt nyilvánít és javaslatokat tesz az intézmény mûködésével, fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos kérdésekben,

  b) biztosítja a kapcsolattartást az intézmény vezetése és az érintett lakosság között,

  c) képviseli az érintett lakosság érdekeit az intézmény mûködésében,*d) figyelemmel kíséri az intézmény mûködését.

  (4) A kórházi felügyelõ tanács legalább kilenc, legfeljebb tizenhét tagból álló testület. A tagok több mint a felét az egészségügyi intézmény ellátási körzetében, az egészségügy területén mûködõ társadalmi szervezetek küldötteibõl, a többi tagot az intézmény küldötteibõl kell megválasztani. A tanács elnökét a társadalmi szervezetek küldöttei közül kell megválasztani."]"

  Indokolás: Lásd a T/996/22. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 57. Dr. Schvarcz Tibor, Dr. Kökény Mihály és Dr. Vojnik Mária képviselõ a törvényjavaslat 13. -ában az Eütv. 156. (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 58. /Az Eütv. 156. -ának (2)-(4) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:/

  "(2) [Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó] Valamennyi fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény - a külön jogszabályban foglalt rendelkezések értelemszerû alkalmazásával - kórházi felügyelõ tanácsot és kórházi etikai bizottságot hoz[hat] létre. "

  Indokolás: Lásd a T/996/44. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 59. Béki Gabriella képviselõ a törvényjavaslat 13. -ában az Eütv. 156. (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 60. /Az Eütv. 156. -ának (2)-(4) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:/

  "(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény - a külön jogszabályban foglalt rendelkezések értelemszerû alkalmazásával - kórházi felügyelõ tanácsot hozhat létre, [és] valamint kórházi etikai bizottságot [hozhat létre] mûködtet."

  Indokolás: Lásd a T/996/60. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 61. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 13. -ában az Eütv. 156. új (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 62. /Az Eütv. 156. -ának (2)-(4) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:/

  "(4) A kórházi felügyelõ tanács legalább kilenc, legfeljebb tizenhét tagból álló testület. A tagok [több mint a felét] egyharmadát az egészségügyi intézmény ellátási körzetében, az egészségügy területén mûködõ társadalmi szervezetek küldötteibõl, egyharmadát az ellátási körzetek területi önkormányzatainak küldötteibõl, a többi tagot az intézmény küldötteibõl kell megválasztani. A tanács elnökét a társadalmi szervezetek küldöttei közül kell megválasztani."

  Indokolás: Lásd a T/996/5. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 63. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 14. -ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további -ok számozása értelemszerûen változik):
 64. "[Az Eütv. 168. -ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  " (1) Reprodukciós eljárás - egyedülálló nõ esetén annak folytatása - a házastársak, illetõleg élettársak együttes, illetve - a 167. (2) bekezdése szerinti kizáró nyilatkozat hiányában, valamint a letétbe helyezett embrióval kapcsolatos rendelkezési jog keretei között - az egyedülálló nõ írásbeli kérelmére végezhetõ. A kérelmet - a dajkaterhességet kivéve - teljes bizonyító erejû magánokiratba kell foglalni. A dajkaterhesség esetében a kérelmet közokiratba kell foglalni. Az élettársi kapcsolat fennállásáról az élettársak közokiratban nyilatkoznak."]"

  Indokolás: Lásd a T/996/23. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 65. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 15. -ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további -ok számozása értelemszerûen változik):
 66. "[(1) Az Eütv. 187. -ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  " (4) A mûvi meddõvététel elvégzésére a kérelem benyújtását követõ 3 hónap elteltével kerülhet sor, kivéve

  a) ha a beavatkozás soron kívüli elvégzését szülészeti vagy más mûtéti esemény lehetõvé teszi, illetõleg

  b) az idõközben bekövetkezõ terhesség a nõ életét, testi épségét, egészségét közvetlenül veszélyeztetné vagy a terhességbõl nagy valószínûséggel nem egészséges gyermek születne.

  (2) Az Eütv. 187. -a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

  "(5) A beavatkozás megkezdését megelõzõen a beavatkozást végzõ egészségügyi szolgáltató kijelölt orvosa a kérelmezõt - házasságban, illetve élettársi kapcsolatban élõ kérelmezõ esetén a házastársat (élettársat) is - tájékoztatja a fogamzásgátlás egyéb lehetõségeirõl, valamint a beavatkozás jellegérõl, lehetséges kockázatairól és következményeirõl."]"

  Indokolás: Lásd a T/996/24. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 67. Dr. Csáky András, valamint Béki Gabriella képviselõ a törvényjavaslat 16. -ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további -ok számozása értelemszerûen változik):
 68. "[(1) Az Eütv. 201. -a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (7)-(9) bekezdések számozása (8)-(10) bekezdésekre módosul:

  "(7) A meghallgatás során az igazságügyi elmeorvos-szakértõ arra vonatkozóan is nyilatkozik, hogy a beteg ügyeinek vitelére képes-e."

  (2) Az Eütv. 201. -ának (1) bekezdéssel átszámozott (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  " (10) Amennyiben az igazságügyi elmeorvos-szakértõi vélemény szerint a beteg ügyei viteléhez szükséges belátási képessége csökkent vagy hiányzik, a bíróság a szakértõi véleményt megküldi a beteg lakóhelye szerint illetékes gyámhivatalnak a gondnokság alá helyezési eljárás megindítása céljából."]"

  Indokolás: Lásd a T/996/25. sz. és a T/996/61. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 69. Dr. Csáky András képviselõ az Eütv. 211. (1)-(2)--(3) bekezdéseinek más megfoglamazását javasolja:
 70. "Az Eütv. 211. -ának (1), (2), (3) bekezdéseinek helyébe a következõ rendelkezések lépõnek:

  (1) Halottból szerv, illetve szövet eltávolítására átültetés céljából akkor kerülhet sor, ha az elhunyt életében ez ellen nem [tiltakozott] tett tiltakozó nyilatkozatot. Tiltakozó nyilatkozatot a cselekvõképes személy írásban (közokiratban, vagy teljes bizonyító erejû magánokiratban) vagy - amennyiben írásbeli nyilatkozatot egyáltalán nem vagy csak jelentékeny nehézséggel tudna tenni - kezelõorvosánál szóban tehet. Korlátozottan cselekvõképes személy nevében tiltakozó nyilatkozatot törvényes képviselõj[ének közremûködése nélkül is]e tehet. [A cselekvõképtelen személy helyett tiltakozó nyilatkozatot törvényes képviselõje tehet.]

  (2) A kezelõorvos a szerv, illetve szövet átültetésére rendelkezésre álló idõn belül köteles meggyõzõdni arról, hogy [a beteg életében tett-e] az elhunytnál maradt-e tiltakozó nyilatkozat[ot]. [Ilyen nyilatkozat hiányában a kezelõorvos köteles a 16. (1)-(2) bekezdése szerinti személy nyilatkozatát beszerezni az elhunytnak a szerv, szövet eltávolítására vonatkozó feltehetõ szándékáról. Szaruhártya-átültetés céljából történõ szerv-, illetve szöveteltávolítás esetén nincs szükség a hozzátartozó nyilatkozatának beszerzésére.]

  [(3) Amennyiben a 16. (1)-(2) bekezdése szerinti személy nyilatkozatának beszerzése az átültetésre rendelkezésre álló idõn belül nem lehetséges, a tiltakozó nyilatkozat hiányát kell vélelmezni. ]

  (3) Amennyiben az írásbeli nyilatkozat az átültetésre rendelkezésre álló idõn belül nem kerül elõ, illetve ilyet nem juttatnak el a kezelõorvoshoz, annak hiányát kell vélelmezni."

  Megjegyzés: A törvényjavaslat az Eütv. 211. -át nem érinti, a Képviselõ úr azonban a T/996/10. számú módosító javaslata indokolásában utal arra, hogy ez a módosító javaslat a T/996. számú törvényjavaslat 20. -ával függ össze, amely az Eütv. 243. (6) bekezdés módosítására tesz javaslatot, és amely összefüggésben van az Eütv. 211. -ával.

  Indokolás: Lásd a T/996/10. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  -az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 71. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 17. -ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további -ok számozása értelemszerûen változik):
 72. "[Az Eütv. 217. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

  217. (1) A halál bekövetkezését halottvizsgálattal kell megállapítani. A halottvizsgálat minden olyan körülményre kiterjed , amely a halál

  a) bekövetkezése tényének,

  b) bekövetkezése módjának ( természetes módon bekövetkezett vagy rendkívüli halál )

  c) okának

  megítéléséhez szükséges.

  (2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak megállapítására a mentõtiszt vagy a külön jogszabály szerinti orvos jogosult. Az (1) bekezdés b)-c) pontjában foglaltak megállapítására kizárólag a külön jogszabály szerinti orvos jogosult.

  (3) A halottat, perinatális halál esetén a magzatot, valamint az újszülöttet csak a halál bekövetkezését megállapító orvosi halottvizsgálat után lehet kórbonctani vizsgálat, eltemetés, elhamvasztás vagy szerv-, szövetkivétel céljából a halál bekövetkezésének helyérõl elszállítani.

  (4) A halottvizsgálatra és a halottakkal kapcsolatos orvosi eljárásra vonatkozó szabályokat külön jogszabály állapítja meg."]"

  Indokolás: Lásd a T/996/26. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 73. Lezsák Sándor képviselõ a törvényjavaslat 18. -ában az Eütv. 219. (2) bekezdés c) pontjának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pont számozása értelemszerûen változik):
 74. /Az Eütv. 219. -ának (2)-(3) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:/

  /Az (1) bekezdés szerinti esetek kivételével az elhunyt személy kórbonctani vizsgálatától el lehet tekinteni az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:/

  "[c) a kórbonctani vizsgálattól további lényeges megállapítás nem várható,]"

  Indokolás: Lásd a T/996/6. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 75. Erkel Tibor képviselõ a törvényjavaslat 18. -ában az Eütv. 219. (2) bekezdés d) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 76. /Az Eütv. 219. -ának (2)-(3) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:/

  /Az (1) bekezdés szerinti esetek kivételével az elhunyt személy kórbonctani vizsgálatától el lehet tekinteni az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:/

  "d) fekvõbeteg-gyógyintézetben elhunyt esetén a kezelõorvos és a patológus szakorvos [, fekvõbeteg-gyógyintézeten kívül elhunyt esetén a kezelõorvos] a kórbonctani vizsgálatot nem tartja szükségesnek."

  Indokolás: Lásd a T/996/8. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 77. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 19. -ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további -ok számozása értelemszerûen változik):
 78. "[Az Eütv. 229. -ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  " (2) Katasztrófa idején az egészségügyi ellátórendszerre, az egészségügyi szolgáltatás szakmai követelményeire, valamint az egészségügyi dolgozók jogaira és kötelezettségeire elõírt rendelkezéseket az e fejezetben, továbbá a katasztrófa idején alkalmazandó jogszabályokban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni."]"

  Indokolás: Lásd a T/996/28. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 79. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 21. -ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további -ok számozása értelemszerûen változik):
 80. "[Az Eütv. 244. -a helyébe a következõ rendelkezés lép:

  " 244. E törvény hatálybalépését követõen nyújtott egészségügyi szolgáltatásokkal, illetve hatósági intézkedésekkel összefüggésben keletkezett kárigények tekintetében a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény szabályait kell megfelelõen alkalmazni."]"

  Indokolás: Lásd a T/996/29. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 81. Dr. Kiss Gábor képviselõ a törvényjavaslat 22. -ának a következõ módosítását javasolja:
 82. "Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi XLVII. törvény ( a továbbiakban: Tv. ) 7. -ának (3)-(4)-(5) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

  (3) Az érintett (törvényes képviselõje) jogosult tájékoztatást kapni a gyógykezeléssel összefüggésben történõ adatkezelésrõl, a rá vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerheti, az orvosi dokumentációba betekinthet, valamint azokról - saját költségére - másolatot kaphat. Ez a jog megilleti az érintett közeli hozzátartozóját is, kivéve, ha az érintett korábban másként nem rendelkezett.

  [(4) A (3) bekezdés szerinti jog megilleti az érintett közeli hozzátartozóját is, ha bizonyítja, hogy az egészségügyi adat megismerése életét, egészségét fenyegetõ okból szükséges, vagy sürgõs szükség fennállása esetén annak idõtartama alatt.]

  (4) Az érintett kizáró rendelkezése ellenére a közeli hozzátartozó akkor is élhet a (3) bekezdés szerinti jogával, ha az adatkezelõ bizonyítottnak látja, hogy az egészségügyi adat megismerése a hozzátartozó életét, egészségét fenyegetõ okból szükséges, továbbá - a másolat kiadásának kivételével - akkor, ha sürgõs szükség fennállása esetén az adatok megismerése a beteg halaszthatatlan kezelése, ellátása céljából szükséges.

  (5) Az érintett halála esetén annak törvényes képviselõje, közeli hozzátartozója, valamint vér szerinti örököse jogosult a halál okával összefüggõ vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelõzõ gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az orvosi dokumentációba betekinteni, valamint azokról - saját költségére - másolatot kapni. Amennyiben a beteg a halála elõtt az egészségügyi dokumentáció megismerését megtiltotta, azt a törvényes képviselõ, a közeli hozzátartozó és az örökös csak abban az esetben ismerheti meg, ha a (4) bekezdés szerinti okot bizonyítja."

  Indokolás: Lásd a T/996/56. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 83. Dr. Horváth Zsolt és Koltai Ildikó képviselõ a törvényjavaslat 22. -ának a következõ módosítását javasolja:
 84. "Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi XLVII. törvény ( a továbbiakban: Tv. ) 7. -ának (4)-(5) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek, ezzel egyidejûleg a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

  ["(4) A (3) bekezdés szerinti jog megilleti az érintett közeli hozzátartozóját is, ha bizonyítja, hogy az egészségügyi adat megismerése életét, egészségét fenyegetõ okból szükséges, vagy sürgõs szükség fennállása esetén annak idõtartama alatt.]

  (4) A (3) bekezdés szerinti jog

  a) az érintett ellátásának idõtartama alatt az általa írásban felhatalmazott személyt,

  b) az érintett ellátásának befejezését követõen az általa teljes bizonyító erejû magáokiratban felhatalmazott személyt

  illeti meg.

  [(5) Az érintett halála esetén törvényes képviselõje, közeli hozzátartozója, valamint örököse jogosult a halál okával összefüggõ vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelõzõ gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az orvosi dokumentációba betekinteni, valamint azokról - saját költségére - másolatot kapni. Amennyiben a beteg halála elõtt az egészségügyi dokumentáció megismerését megtiltotta, azt a törvényes képviselõ, a közeli hozzátartozó és az örökös csak abban az esetben ismerheti meg, ha a (4) bekezdés szerinti okot bizonyítja."]

  (5) Az érintett házastársa, egyeneságbeli rokona, testvére, valamint élettársa akkor is jogosult a (3) bekezdés szerinti jog gyakorlására, ha

  a) az egészségügyi adatra a házastárs, az egyeneságbeli rokon, a testvér, illetve az élettárs életét, egészségét veszélyeztetõ ok miatt, annak gyógykezelése céljából van szükség, és

  b) az egészségügyi adat más módon való megismerése, az arra való következtetés nem lehetséges.

  (6) Az (5) bekezdés szerinti esetben csak azoknak az egészségügyi adatoknak a megismerése lehetséges, amelyek az (5) bekezdés a) pontja szerinti okokkal közvetlenül összefüggésbe hozhatóak."

  Indokolás: Lásd a T/996/37. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 85. Dr. Kökény Mihály, Dr. Vojnik Mária és Dr. Schvarcz Tibor képviselõ a törvényjavaslat 23. (2) bekezdés b) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 86. /E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az Eütv./

  "b) [104. -ának címébõl és] a 104. -ának (2)-(4) bekezdéseibõl a " gyógyító" szövegrész;"

  Indokolás: Lásd a T/996/45. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 87. Dr. Kökény Mihály, Dr. Vojnik Mária és Dr. Schvarcz Tibor, valamint Béki Gabriella képviselõ a törvényjavaslat 23. (2) bekezdés d) pontjának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerûen változik):
 88. /E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az Eütv./

  "[d) 148. -a (2) bekezdésének a) pontjában az " és az ezzel összefüggõ döntések meghozatalában" szövegrész, továbbá a 148. (2) bekezdése b) pontjában az "ellenõrzõ" szó;]"

  Indokolás: Lásd a T/996/46. sz., valamint a T/996/63. sz módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 89. Dr. Schvarcz Tibor, Dr. Kökény Mihály, Dr. Vojnik Mária, Dr. Jakus Zoltán, Dr. Vágvölgyi János és Szabó Sándorné képviselõ a törvényjavaslat 23. (3) bekezdés a) pontjának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerûen változik):
 90. /E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Eütv./

  "[a) 9. -ának (2) bekezdésében az " A beteget várólistára kell helyezni, ha " szövegrész helyébe az " A beteget a külön jogszabályban meghatározott esetben és módon várólistára kell helyezni, ha" szövegrész;]"

  Indokolás: Lásd a T/996/51. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 91. Erkel Tibor képviselõ a törvényjavaslat 23. (3) bekezdése e) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 92. /E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Eütv./

  "e) 128. -a (1) bekezdésének a) pontjában a "meghatározott helyen készenlétben áll, illetve" szövegrész helyébe az " elérhetõ [vagy] és meghatározott helyen készenlétben áll, illetve" szövegrész;"

  Indokolás: Lásd a T/996/9. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 93. Dr. Kökény Mihály, Dr. Vojnik Mária és Dr. Schvarcz Tibor képviselõ a törvényjavaslat 24. -ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további -ok számozása értelemszerûen változik):
 94. "[Az egészségügyi ellátási kötelezettségrõl és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996. évi LXIII. törvény 5. (1) bekezdése szerinti 1999. évre szóló kapacitáslekötési megállapodások a 2000. évre érvényben maradnak]."

  Indokolás: Lásd a T/996/47. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 95. Dr. Lotz Károly és Mécs Imre képviselõ a törvényjavaslat 1. -ától a 24. -ig terjedõ szakaszoknak az elhagyását javasolja:

(A jelzett szakaszok megjelenítését takarékossági okból mellõzzük.)

Indokolás: Lásd a T/996/38. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. április 29.

Dr. Kökény Mihály s.k.,
a Egészségügyi és szociális bizottság elnöke

Kósáné Dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottság elnöke