T/995/31.

Az Országgyûlés

Oktatási és tudományos
bizottságának

Mezõgazdasági
bizottságának

Gazdasági bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának

a j á n l á s a

a szakképzési hozzájárulásról és a szakképzés fejlesztésének támogatásáról szóló
1996. évi LXXVII. törvény módosításáról szóló
T/995. sz. törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Oktatási és tudományos bizottsága (továbbiakban: Oktatási bizottság) - mint elsõ helyen kijelölt bizottság -, Mezõgazdasági bizottsága, Gazdasági bizottsága, valamint Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), megvitatta a szakképzési hozzájárulásról és a szakképzés fejlesztésének támogatásáról szóló 1996. évi LXXVII. törvény módosításáról szóló, T/995. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/995/3., 6-26., 30. számú módosító javaslatokat.

Lezsák Sándor képviselõ a T/995/17., 18., 19., 21., 22., 23., 25., 26. számú módosító indítványát visszavonta, ezért az ajánlás nem tartalmazza.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat (HSZ 94. (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

 1. Csizmár Gábor képviselõ a törvényjavaslat 1. -ának - az Szht. preambulumának - a következõ módosítását javasolja:
 2. /1. Az Szht. preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:/

  ""A nemzetgazdaság fejlõdése, illetve az általa igényelt korszerûen képzett szakemberek számának növelése, [a] szakképzettségük, tudásuk továbbfejlesztése és [a gazdaság fejlõdése és] a hatékony foglalkoztatás [érdekében tudásuk továbbfejlesztése], valamint az ezzel kapcsolatos társadalmi érdekek érvényre juttatása céljából az Országgyûlés a szakképzési hozzájárulásról és a szakképzés fejlesztésének támogatásáról a következõ törvényt alkotja:""

  Indokolás: Lásd a T/995/12. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Oktatási biz. nem támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 3. Csizmár Gábor képviselõ a törvényjavaslat 2. -ának - az Szht. 1. (1) bekezdésének - a következõ módosítását javasolja:
 4. "Az Szht. 1. -a helyébe az alábbi rendelkezés [ek] lép[nek]:

  "1. (1) A szakképzés költségeihez való hozzájárulás (a továbbiakban: szakképzési hozzájárulás) célja a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.), valamint a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) hatálya alá tartozó, az állam által elismert szakképesítés megszerzését biztosító szakképzés [és a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban Ftv.) hatálya alá tartozó gyakorlati képzések] támogatása.""

  Indokolás: Lásd a T/995/13. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Oktatási biz. nem támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 5. Rajcsányi Péter képviselõ a törvényjavaslat 2. -ának - az Szht. 1. (1) bekezdésének - a következõ kiegészítését javasolja:
 6. /Az Szht. 1. -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:/

  ""1. (1) A szakképzés költségeihez való hozzájárulás (a továbbiakban: szakképzési hozzájárulás) célja a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó, az állam által elismert szakképesítés megszerzését biztosító szakképzés és a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban Ftv.) hatálya alá tartozó gyakorlati képzések támogatása, valamint a saját munkavállalók számára szervezett szakmai képzések és a KHVM hatáskörébe tartozó hatósági szakmai képzések támogatása ."'

  Indokolás: Lásd a T/995/6. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 7. Rajcsányi Péter képviselõ a törvényjavaslat 2. -ának - az Szht. 1. (1) bekezdésének - a következõ kiegészítését javasolja:
 8. /Az Szht. 1. -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:/

  ""1. (1) A szakképzés költségeihez való hozzájárulás (a továbbiakban: szakképzési hozzájárulás) célja a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó, az állam által elismert szakképesítés megszerzését biztosító szakképzés és a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban Ftv.) hatálya alá tartozó gyakorlati képzések támogatása, valamint a KHVM hatáskörébe tartozó hatósági szakmai képzések támogatása .""

  Indokolás: Lásd a T/995/7. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 9. Lezsák Sándor képviselõ a törvényjavaslat 3. -ának - az Szht. 2. (3) bekezdésének - a következõ módosítását javasolja:
 10. /Az Szht. 2. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:/

  ""(3) Nem köteles szakképzési hozzájárulásra a büntetésvégrehajtásnál a fogva tartottak kötelezõ foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet, [a Magyar Nemzeti Bank,] továbbá az a hozzájárulásra kötelezett, amelyik szakközépiskolát, szakmunkásképzõ iskolát, vagy szakiskolát (továbbiakban: szakképzõ iskola) létesít és tart fent.""

  Indokolás: Lásd a T/995/24. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Oktatási biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 11. Csizmár Gábor képviselõ a törvényjavaslat 5. (1) bekezdés b) pontjának - az Szht. 4. (1) bekezdés b) pontjának - a következõ módosítását javasolja:
 12. /(1) Az Szht. 4. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

  (1) A szakképzési hozzájárulás teljesíthetõ/

  "b) az Ftv. 84. (2) bekezdés a) pontja szerint szervezett akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzésben résztvevõ hallgatók gyakorlati képzésének megszervezésével [és az Ftv. 84. (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott alapképzés tantervben rögzített 8 hétnél hosszabb, egybefüggõ gyakorlati képzéseinek megszervezésével], amennyiben e képzésekre a felsõoktatási intézmény és a gyakorlati képzésben [való] együttmûködõ gazdasági szervezet együttmûködési megállapodást köt."

  Indokolás: Lásd a T/995/14. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Oktatási biz. nem támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 13. Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 5. (1) bekezdése b) pontjának - az Szht. 4. (1) bekezdés b) pontjának - a következõ módosítását javasolja:
 14. /(1) Az Szht. 4. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

  (1) A szakképzési hozzájárulás teljesíthetõ/

  "b) az Ftv. 84. (2) bekezdés a) pontja szerint szervezett akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzésben résztvevõ hallgatók gyakorlati képzésének megszervezésével [és az Ftv. 84. (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott alapképzés tantervben rögzített 8 hétnél hosszabb, egybefüggõ gyakorlati képzéseinek megszervezésével], amennyiben e képzésekre a felsõoktatási intézmény és a gyakorlati képzésben való együttmûködõ gazdasági szervezet együttmûködési megállapodást köt."

  Indokolás: Lásd a T/995/8. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Oktatási biz. nem támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 15. Csizmár Gábor képviselõ a törvényjavaslat 5. (2) bekezdésének - az Szht. 4. (2) bekezdés e) pontjának - a következõ kiegészítését javasolja:
 16. /(2) Az Szht. 4. (2) bekezdése e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  [A szakképzési hozzájárulást gyakorlati képzés megszervezésével teljesítõ hozzájárulásra kötelezett a bruttó kötelezettségét - legfeljebb annak mértékéig - csökkentheti]/

  ""e)a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói számára az Szt. 52. -ában elõírt képzési szerzõdés, illetõleg tanulmányi szerzõdés alapján megszervezett, az állam által elismert szakképesítés megszerzése érdekében, vagy a megyei szakképzési bizottság által elfogadott szakképzés költségeivel (kiadásaival) a hozzájárulás alapjának legfeljebb 0,5 százaléka mértékéig.""

  Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 11. számú pontjában foglaltakkal.

  Indokolás: Lásd a T/995/15. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Oktatási biz. nem támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. RESTANCIA

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 17. Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 5. (2) bekezdésének - az Szht. 4. (2) bekezdés e) pontjának - a következõ kiegészítését javasolja:
 18. /(2) Az Szht. 4. (2) bekezdése e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  [A szakképzési hozzájárulást gyakorlati képzés megszervezésével teljesítõ hozzájárulásra kötelezett a bruttó kötelezettségét - legfeljebb annak mértékéig - csökkentheti]/

  ""e)a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói számára az Szt. 52. -ában elõírt képzési szerzõdés, illetõleg tanulmányi szerzõdés alapján megszervezett - az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ - szakképzés költségeivel (kiadásaival) a hozzájárulás alapjának legfeljebb 0,5 százaléka mértékéig.""

  Indokolás: Lásd a T/995/10. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Oktatási biz. nem támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 19. Horn Gábor képviselõ a törvényjavaslat 5. (2) bekezdésének - az Szht. 4. (2) bekezdés e) pontjának - a következõ módosítását javasolja:
 20. /(2) Az Szht. 4. (2) bekezdése e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  [A szakképzési hozzájárulást gyakorlati képzés megszervezésével teljesítõ hozzájárulásra kötelezett a bruttó kötelezettségét - legfeljebb annak mértékéig - csökkentheti]/

  ""e)a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói számára az Szt. 52. -ában elõírt képzési szerzõdés, illetõleg tanulmányi szerzõdés alapján megszervezett szakképzés költségeivel (kiadásaival) a hozzájárulás alapjának legfeljebb 0,[5]3 százaléka mértékéig.""

  Indokolás: Lásd a T/995/9. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Oktatási biz. nem támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 21. Csizmár Gábor képviselõ a törvényjavaslat 6. -ának - az Szht. 5. (2) bekezdés b) pontjának - a következõ kiegészítését javasolja:
 22. /Az Szht. 5. (2) bekezdése b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  [Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulásra kötelezett a bruttó kötelezettségét csökkentheti]/

  ""b)a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói számára az Szt. 52. -ában elõírt képzési szerzõdés, illetõleg tanulmányi szerzõdés alapján megszervezett, az állam által elismert szakképesítés megszerzése érdekében, vagy a megyei szakképzési bizottság által elfogadott szakképzés költségeivel (kiadásaival) a hozzájárulás alapjának legfeljebb 0,5 százaléka mértékéig.""

  Indokolás: Lásd a T/995/11. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Oktatási biz. nem támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. RESTANCIA

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 23. Csizmár Gábor képviselõ a törvényjavaslat 7. (1) bekezdésének - az Szht. 8. (1) bekezdésének - a következõ módosítását javasolja:
 24. /Az Szht. 8. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  ""(1) Az Flt.-ben meghatározott Munkaerõpiaci Alap szakképzési alaprésze (a továbbiakban: szakképzési alaprész) - figyelembe véve a (2)-(5) bekezdésekben foglaltakat is - a hozzájárulásra kötelezettnél, a szakképzõ iskolában, az Szt. 53. -a (1) bekezdésének e) pontja alapján a munkaerõfejlesztõ és -képzõ központban, valamint az Szt. hatálya alá tartozó - állam által elismert - szakképesítés megszerzésére szervezett szakképzés, illetve a Ftv-ben meghatározott [fõiskolai-egyetemi végzettség] akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképesítés megszerzéséhez szükséges gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek a fejlesztésére irányuló beruházások támogatására (a továbbiakban: beruházási célú támogatás) használható fel.""

  Indokolás: Lásd a T/995/16. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Oktatási biz. nem támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 25. Dr. Kelemen András képviselõ a törvényjavaslat 7. (2) bekezdésének - az Szht. 8. (3) bekezdésének - a következõ módosítását javasolja:
 26. /(2) Az Szht. 8. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(3) A szakképzési alaprészbõl hozzá kell járulni a Nemzeti Szakképzési Intézet szakképzés érdekében végzett fejlesztõ tevékenységéhez, biztosítani szükséges az Európai Unió szakképzési programjaihoz való csatlakozás [hazai pénzügyi forrásait, valamint támogatás adható] és a határon túli magyarok szakképzésének [céljára] fejlesztéséhez nyújtandó támogatás pénzügyi forrásait."

  Indokolás: Lásd a T/995/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. RESTANCIA

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 27. Lezsák Sándor képviselõ a törvényjavaslat 8. -ának - az Szht. 15. (3) bekezdésének - a következõ kiegészítését javasolja:
 28. /Az Szht. 15. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  ""(3) Az oktatási miniszter - a szakképesítésért felelõs miniszterekkel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben - rendeletben határozza meg a szakképzési hozzájárulási kötelezettség elszámolásának, a fejlesztési támogatás nyújtásának, a visszatérítés igénylésének feltételeit és eljárási szabályait, valamint az ellenõrzés rendszerét, ezen kívül rendeletben határozza meg az e törvény 4. (2) bekezdése e) pontjában, valamint az 5. (2) bekezdése b) pontjában szereplõ, a saját munkavállalók szakképzésére vonatkozó elszámolási lehetõség szabályait.""

  Indokolás: Lásd a T/995/20. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Oktatási biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 29. Oktatási bizottság a törvényjavaslat melléklete 1. b pontjának a következõ módosítását javasolja:

"b) a felsõoktatás jóváhagyott (akkreditált) szakjainak képesítési követelményeiben meghatározott szakmai gyakorlatok idejére a hallgatónak kifizetett pénzbeli juttatás és díjazás, amelynek egy hónapra esõ összege nem haladhatja meg a legkisebb munkabér (minimálbér) 30 százaléká[ig]t,"

Indokolás: Lásd a T/995/30. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz.

- a Gazdasági biz.

- a Foglalkoztatási biz.

- az Elõterjesztõ képviselõje

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztály

Budapest, 1999. április 29.

Lezsák Sándor s.k.,
az Oktatási és tudományos bizottság elnöke

Farkas Sándor s.k.,
a Mezõgazdasági bizottság elnöke

Dr. Latorcai János s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke

Dr. Sándor László s.k.,
a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság elnöke