T/861/124.

Az Országgyûlés

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Környezetvédelmi
Bizottságának

kiegészítõ ajánlása
a közterület-felügyeletrõl szóló T/861. sz. törvényjavaslathoz
(Együtt kezelendõ a T/861/116. számú ajánlással!)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Önkormányzati és rendészeti bizottsága (a továbbiakban: Önkormányzati bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként -, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), valamint a Környezetvédelmi bizottság megvitatta a közterület-felügyeletrõl szóló, T/861. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/861/105., 106., 107., 110., 111., 117., 118., 119., 120., 121., 122., 123. számú kapcsolódó módosító javaslatokat.

Zakó László képviselõ a T/861/60. számú módosító indítványát (a T/861/116. számú ajánlás 2. pontja) visszavonta.

Az ajánlás lezárásig a Környezetvédelmi bizottság nem tárgyalta.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

I.

  1. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva Dr. Füle István képviselõ T/861/2. számú módosító javaslatához (a T/861/116. sz. ajánlás 17. pontja) - a törvényjavaslat 1. §-ának (4) bekezdését új f) ponttal kiegészíteni javasolja:
  2. /A felügyelet, illetõleg a felügyelõ feladata:/

   "f) közremûködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenõrzésében;"

   Megjegyzés:Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 2. számú pontjában foglaltakkal.

   Indokolás: Lásd a T/861/106. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  3. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva Molnár László képviselõ T/861/46. számú módosító javaslatához (a T/861/116. sz. ajánlás 19. pontja) - a törvényjavaslat 1. §-ának (4) bekezdését új g) ponttal kiegészíteni javasolja:
  4. /A felügyelet, illetõleg a felügyelõ feladata:/

   "g) közremûködés állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában."

   Indokolás: Lásd a T/861/107. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  5. Pozsgai Balázs
  6. képviselõ - kapcsolódva a T/861/70. számú módosító javaslatához - a törvényjavaslat 1. § (6) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

   "(6) A felügyeletnek, illetõleg a felügyelet részérõl eljáró felügyelõnek feladatot törvény, illetve a (4) bekezdés keretei között kormányrendelet, az önkormányzat rendelete állapíthat meg. Az önkormányzat rendelete olyan feladatot állapíthat meg, melyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe."

   Indokolás: Lásd a T/861/105. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  7. Göndör István, Podolák György és Farkas Imre
  8. képviselõk - kapcsolódva Dr. Kóródi Mária képviselõ a T/861/8/4. számú módosító javaslatához (a T/861/116. sz. ajánlás 30. pontja) - a törvényjavaslat 2. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:

   "(3) A felügyelõnek - a Ktv-ben meghatározottakon túl - vizsgát kell tennie e törvény és a végrehajtására kiadott rendelkezések és a vonatkozó önkormányzati rendeletek ismeretébõl."

   Indokolás: Lásd a T/861/117. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  9. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva Molnár László képviselõ T/861/39/1. számú módosító javaslatához (a T/861/116. sz. ajánlás 66. pontja) - a törvényjavaslat 11. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  10. "11.§ (1) Az igazoltatott személy azonosító adatait és lakcímét - a 12.§-ban foglaltak kivételével - a [felügyelõ] felügyelet két évig kezelheti.

   (2) A [felügyelõ] felügyelet jogosult további intézkedés céljából a kerékbilinccsel rögzített, valamint a feltartóztatott jármû tulajdonosának (üzemeltetõjének) személyazonosító adatait és lakcímét - térítés nélkül - átvenni az országos jármûnyilvántartásból. Az ilyen módon szerzett adatokat az eredeti céltól eltérõen a [felügyelõ] felügyelet nem használhatja fel.

   (3) A [felügyelõ] felügyelet két évig kezeli a kerékbilinccsel rögzített, továbbá a feltartóztatott jármû adatait és a tulajdonos (üzemeltetõ) személyazonosító adatait, lakcímét."

   Indokolás: Lásd a T/861/110. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  11. Dr. Weszelovszky Zoltán
  12. képviselõ - kapcsolódva a T/861/94. számú módosító javaslatához (a T/861/116. sz. ajánlás 88. pontja) - a törvényjavaslat 24. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   "24.§ (1) A felügyelõ:

   a)a jogszerû intézkedésével szembeni ellenállás megtörése érdekében testi erõ[vel a cselekvést vagy a cselekvés abbahagyását célzó testi kényszer]t, könnygázszóró palackot, [továbbá]

   b)az önmaga vagy más személy elleni támadás megakadályozására, illetõleg vagyonvédelemre szájkosárral ellátott - pórázon lévõ vagy póráz nélküli - szolgálati kutyát alkalmazhat.

   [A láthatóan terhes nõvel és a gyermekkorúval szemben kényszerítõ eszközként szolgálati kutya nem alkalmazható.]"

   Megjegyzés:Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 7., 8., 9., 10., 12.. számú pontjában foglaltakkal.

   Indokolás: Lásd a T/861/118. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  13. Dr. Weszelovszky Zoltán
  14. képviselõ - kapcsolódva a T/861/95. számú módosító javaslatához (a T/861/116. sz. ajánlás 93. pontja) - a törvényjavaslat 24. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   "(2) A [kényszerítõ eszköz] testi erõ, a könnygázszóró palack, a szolgálati kutya alkalmazására - ha az eset körülményei lehetõvé teszik - az érintettet elõzetesen figyelmeztetni kell."

   Indokolás: Lásd a T/861/119. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  15. Dr. Weszelovszky Zoltán
  16. képviselõ - kapcsolódva a T/861/96/1. számú módosító javaslatához (a T/861/116. sz. ajánlás 94. pontja) - a törvényjavaslat 24. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   "(3) Amennyiben a [kényszerítõ eszköz] testi erõ, a könnygázszóró palack vagy a szolgálati kutya alkalmazása következtében [személyi sérülés történt] a jogszerû intézkedéssel szembeszegülõ személy megsérül, a felügyelõ - a tõle elvárható módon - köteles gondoskodni a sérült személy elsõsegélyben részesítésérõl, szükség esetén [a sérült] annak orvosi ellátásáról."

   Indokolás: Lásd a T/861/120. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  17. Dr. Weszelovszky Zoltán
  18. képviselõ - kapcsolódva a T/861/97/1. számú módosító javaslatához (a T/861/116. sz. ajánlás 97. pontja) - a törvényjavaslat 26. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   "26.§ (1) A testi [kényszer] erõ, a könnygázszóró palack és a szolgálati kutya alkalmazását az intézkedést követõen haladéktalanul - legkésõbb az alkalmazást követõ munkanapon - jelenteni kell a jegyzõ útján a felügyelet mûködési helye szerint illetékes rendõrkapitányságnak."

   Indokolás: Lásd a T/861/121. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  19. Dr. Weszelovszky Zoltán
  20. képviselõ - kapcsolódva a T/861/97/2. számú módosító javaslatához (a T/861/116. sz. ajánlás 101. pontja) - a törvényjavaslat 26. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   "(2) A testi [kényszer] erõ, a könnygázszóró palack és a szolgálati kutya alkalmazásának a jogszerûségét a felügyelet mûködési helye szerint illetékes rendõrkapitányság vizsgálja ki az államigazgatási eljárás általános szabályai szerint."

   Indokolás: Lásd a T/861/122. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  21. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva Dr. Weszelovszky Zoltán képviselõ a T/861/101/1. számú módosító javaslatához (a T/861/116. sz. ajánlás 45. pontja) - a törvényjavaslat 27. § a) pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
  22. /27.§ E törvény alkalmazása során/

   "a) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelõen bárki használhat, ide értve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat; "

   Indokolás: Lásd a T/861/111. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  23. Dr. Weszelovszky Zoltán
  24. képviselõ - kapcsolódva a T/861/100. számú módosító javaslatához (a T/861/116. sz. ajánlás 109. pontja) - a törvényjavaslat 29. § b) pontjának a következõ módosítását javasolja:

/29.§ Felhatalmazást kap/

"b) a belügyminiszter arra, hogy állapítsa meg a helyszíni bírságolási eljárással kapcsolatos szabályokat, a felügyelõi intézkedések, továbbá a [kényszerítõ eszközök rendszeresítésének, a kényszerítõ eszközök] testi erõ, könnygázszóró palack, szolgálati kutya alkalmazásának, illetõleg rendszeresítésének részletes eljárási szabályait, az [forma] egyenruhára vonatkozó szabályokat, a szolgálati igazolvánnyal, a felügyelõi jelvénnyel és a felügyelõkkel kapcsolatos központi nyilvántartás vezetésének, illetve a szolgálati igazolvány rendszeresítésének szabályait, valamint a felügyelõk szakmai és vizsgáztatási követelményrendszerét."

Indokolás: Lásd a T/861/123. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja.

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

II.

1. Az Alkotmányügyi bizottság a T/861/116. sz. ajánlásának - az alábbiakban felsorolt pontjaihoz - tett állásfoglalása:

 pont

Bizottság

Elõterjesztõ képviselõje

8.

támogatja.

egyetért.

25.

támogatja.

egyetért.

52.

támogatja.

egyetért.

84.

támogatja.

egyetért.

104.

támogatja.

egyetért.

105.

támogatja.

egyetért.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. május 19.

 Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Dr. Illés Zoltán s.k.
a Környzetvédelmi bizottság elnöke