T/857/114.

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

a j á n l á s a
a felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló T/857/110. számú egységes javaslathoz
z á r ó vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága, (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló, T/857/110. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/857/111-113. számú módosító javaslatokat.

Megjegyzés: Az egységes javaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.

Amennyiben a módosító javaslat az egységes javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak az egységes javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

 1. Az Elõterjesztõ
 2. az egységes javaslat 3. § (1) bekezdés e) pontjának a következõ módosítását javasolja:

  /3. § (1)A következõ felsõoktatási intézmények (a továbbiakban: különváló felsõoktatási intézmények) átalakulása az 1. § (1) bekezdésében felsorolt jogelõd intézmények különválásával kezdõdik:/

  "e/ a Pannon Agrártudományi Egyetem különválik az alábbi jogelõd intézményekre

  Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely (kivéve az attól különváló [keszthelyi Georgikon Mezõgazdaságtudományi] kaposvári Állattenyésztési Kart, és a mosonmagyaróvári Mezõgazdaságtudományi Kart),

  a Pannon Agrártudományi Egyetem[, Georgikon Mezõgazdaságtudományi] Állattenyésztési Kar [(Keszthely)] (Kaposvár) és

  Pannon Agrártudományi Egyetem, Mezõgazdaságtudományi Kar (Mosonmagyaróvár)"

  Indokolás: Lásd a T/857/111/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot:- az Alkotmányügyi biz. támogatja.

 3. Az Elõterjesztõ
 4. az egységes javaslat 3. § (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(5) A különváló felsõoktatási intézmény intézményi tanácsa a vagyonmegosztási javaslatot a (2) bekezdésben meghatározott határnapig elküldi az oktatási miniszternek, aki gondoskodik a javaslatnak a [pénzügyminiszterhez] kincstári vagyonért felelõs miniszterhez, a vagyonkezelésben érintett miniszterhez, továbbá a Kincstári Vagyoni Igazgatósághoz (a továbbiakban: KVI) történõ eljuttatásáról."

  Indokolás: Lásd a T/857/113/1. sz. módosító javaslat indokolását (új változat a T/857/112. sz. helyett).

  A módosító javaslatot:- az Alkotmányügyi biz. támogatja.

 5. Az Elõterjesztõ
 6. az egységes javaslat 3. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés felvételét:

  "(6) [A Kincstári Vagyoni Igazgatóság 1999. augusztus 31-éig az oktatási miniszter és a pénzügyminiszter egyetértésével dönt a vagyonmegosztási javaslat alapján a kincstári vagyonra vonatkozó jogoknak a jogelõd intézmények közötti megosztásáról, továbbá 2000. január 1-jéig biztosítja a jogutód intézmény számára a kincstári vagyonra vonatkozó jogok átadását.] A kincstári vagyonért felelõs miniszter és az oktatási miniszter 1999. augusztus 31-éig együttesen dönt a vagyonmegosztási javaslat alapján a kincstári vagyon jogelõd intézmények közötti megosztásáról, amely döntésrõl a KVI-t a kincstári vagyonért felelõs miniszter tájékoztatja. A KVI 2000. január 1-jéig teljesíti az Áht-ban foglalt irányadó feladatait, ideértve a jogutód intézményekkel a vagyonkezelési szerzõdések megkötését is."

  Indokolás: Lásd a T/857/113/2. sz. módosító javaslat indokolását (új változat a T/857/112. sz. helyett).

  A módosító javaslatot:- az Alkotmányügyi biz. támogatja.

 7. Az Elõterjesztõ
 8. az egységes javaslat 3. § (7) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(7) Amennyiben a vagyonmegosztási javaslat a (2) bekezdésben meghatározott határidõre nem készül el, [ez a különváló felsõoktatási intézmény és a KVI között fennálló vagyonkezelõi szerzõdés vonatkozásában felmondási okot jelent. A felmondási jogot a KVI az oktatási miniszter és a pénzügyminiszter egyetértésével gyakorolja] a KVI az oktatási miniszter egyetértése mellett a különváló felsõoktatási intézmény vagyonkezelõi szerzõdésében meghatározott kincstári vagyonra vonatkozó vagyonkezelõi jogot visszavonhatja."

  Indokolás: Lásd a T/857/113/3. sz. módosító javaslat indokolását (új változat a T/857/112. sz. helyett).

  A módosító javaslatot:- az Alkotmányügyi biz. támogatja.

 9. Az Elõterjesztõ
 10. az egységes javaslat 1. számú melléklet I. A) pontja a) alpontjának a következõ módosítását javasolja:

  /EGYETEMEK

  A/ Állami egyetemek /

  "Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Budapest

  Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest

  Debreceni Egyetem, Debrecen

  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

  [Gödöllõi] Szent István Egyetem, Gödöllõ,

  Kaposvári Egyetem, Kaposvár

  Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem, Budapest

  Magyar Iparmûvészeti Egyetem, Budapest

  Magyar Képzõmûvészeti Egyetem,

  Miskolci Egyetem, Miskolc

  Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron

  Pécsi Tudományegyetem, Pécs

  Semmelweis Egyetem, Budapest

  Szegedi Tudományegyetem, Szeged

  Színház- és Filmmûvészeti Egyetem, Budapest

  Veszprémi Egyetem, Veszprém

  Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest"

  Indokolás: Lásd a T/857/111/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot:- az Alkotmányügyi biz. támogatja.

 11. Az Elõterjesztõ
 12. az egységes javaslat 1. számú melléklet I. B) pontja a) alpontjának a következõ módosítását javasolja:

/Nem állami egyetemek

a/ Egyházi egyetemek/

"Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen

Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest

Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

Országos Rabbiképzõ [Intézet]- Zsidó [Hittudományi] Egyetem, Budapest

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest"

Indokolás: Lásd a T/857/111/3. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:- az Alkotmányügyi biz. támogatja.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. május 19.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi- és igazságügyi bizottság elnöke