T/856/15.

Az Országgyûlés

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

Európai Integrációs Ügyek
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

a j á n l á s a

az Európai Unió bûnüldözési információs rendszeréhez történõ csatlakozás keretében megvalósuló együttmûködésrõl és információcserérõl szóló T/856. sz. törvényjavaslat
záró vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Önkormányzati és rendészeti bizottsága (a továbbiakban: Önkormányzati bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként -, az Európai Integrációs Ügyek bizottsága (a továbbiakban Eu.I. bizottság), az Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), valamint az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága ( a továbbiakban: Emberi jogi bizottság) megvitatta az Európai Unió bûnüldözési információs rendszeréhez történõ csatlakozás keretében megvalósuló együttmûködésrõl és infrmációcserérõl szóló, T/856. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/856/14. számú módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosítársa irányuló törvényjavaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 10. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"10. § (2) A NEBEK vezetõje a Magyar Köztársság által kötött nemzetközi szerzõdés hatálya alá tartozó adat esetében a Ttv. 5/C. §-ának (3), [és] az 5/E. §-ának (3), [továbbá] a 10. §-ának, [valamint] és a 18. §-ának (6) bekezdés[é]eiben meghatározott hatáskörben eljárulhat."

Indokolás: Lásd a T/856/14. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. május 19.

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati és rendészeti bizottság elnöke

Dr. Szájer József s.k.,
az Európai Integrációs bizottság elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke