T/856/12. sz.

Az Országgyûlés

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

Európai Integrációs Ügyek
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

kiegészítõ ajánlása
az Európai Unió bûnüldözési információs rendszeréhez történõ csatlakozás keretében megvalósuló együttmûködésrõl és információcserérõl szóló T/856 sz. törvényjavaslat
vitájához
(Együtt kezelendõ a T/856/10. sz. ajánlással)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Önkormányzati és rendészeti bizottsága (a továbbiakban: Önkormányzati bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként -, az Európai Integrációs Ügyek bizottsága (a továbbiakban Eu.I. bizottság), az Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), valamint az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága ( a továbbiakban: Emberi jogi bizottság) megvitatta az Európai Unió bûnüldözési információs rendszeréhez történõ csatlakozás keretében megvalósuló együttmûködésrõl és információ cserérõl szóló, T/856. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/856/11. számú kapcsolódó módosító javaslatokat.

A bizottságok a törvényjavaslat elfogadását támogatják, a kapcsolódó módosító javaslatokról pedig az ajánlás szerint foglaltak állást.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat (HSZ 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

I.

 1. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/856/7. számú és a T/856/9. számú módosító javaslatokhoz - a törvényjavaslat 18. §-ának a következõ módosítását javasolja:
 2. "18. § A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény [a következõ 160/G. §-sal] 155. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

  "[160/G.] 155. § (6) A vámhatóság a nyomozóhatósági jogkörébe tartozó bûncselekményekkel összefüggésben keletkezett személyes és bûnüldözési adatokat - beleértve a titkos információgyûjtés során keletkezett adatokat is - az EUROPOL és az INTERPOL részére [az Európai Unió bûnüldözési információs rendszeréhez történõ csatlakozás keretében megvalósuló együttmûködésrõl és információcserérõl] az Európai Unió bûnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bûnügyi Rendõrség Szervezete keretében megvalósuló együttmûködésrõl és információcserérõl szóló törvény rendelkezései alkalmazásával vehet, illetõleg adhat át, ha a továbbítás súlyos vagy közvetlen veszély elhárításához, vagy bûncselekmény megelõzéséhez szükséges és a személyes adatok kezelésének feltételei a külföldi adatkezelõnél minden egyes adat tekintetében teljesülnek.""

  Indokolás: Lásd a T/856/11/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 3. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva a T/856/7. számú és a T/856/9. számú módosító javaslatokhoz - a törvényjavaslat 19. §-ának a következõ módosítását javasolja:

A határõrizetrõl és a Határõrségrõl szóló 1997. évi XXXII. törvény 61. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(5) A Határõrség személyes és bûnüldözési [személyes] adatokat - beleértve a titkos információgyûjtés[sel] során keletkezett [összefüggõ] adatokat is - külföldi és nemzetközi bûnüldözõ, határõrizeti és igazságszolgáltatási szervek részére nemzetközi egyezmény, nemzetközi szerzõdés [vagy megállapodás], ennek hiányában viszonosság alapján átadhat, ha a továbbítás súlyos vagy közvetlen veszély elhárításához, vagy bûncselekmény megelõzéséhez szükséges és a személyes adatok kezelésének feltételei a külföldi adatkezelõnél minden egyes adat tekintetében teljesülnek. Az EUROPOL-lal és az INTERPOL-lal való adatkapcsolat tekintetében [az Európai Unió bûnüldözési információs rendszeréhez történõ csatlakozás keretében megvalósuló együttmûködésrõl és információcserérõl] az Európai Unió bûnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bûnügyi Rendõrség Szervezete keretében megvalósuló együttmûködésrõl és információcserérõl szóló törvény adatkezelési szabályait kell alkalmazni.""

Indokolás: Lásd a T/856/11/2. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

II.

Az Alkotmányügyi és Emberi jogi bizottság utólagos állásfoglalásai a T/856/10. számú ajánlás pontjaihoz:

AjánláspontBiz. állásfoglalásElõterjesztõ állásfoglalás

Alkotmányügyi biz. 1. támogatjaegyetért

2. támogatjaegyetért

3. támogatjaegyetért

4. támogatjaegyetért

8. támogatjaegyetért

AjánláspontBiz. állásfoglalásElõterjesztõ állásfoglalás

Emberi jogi biz. 1. támogatjaegyetért

2. támogatjaegyetért

3. támogatjaegyetért

4. támogatjaegyetért

8. támogatjaegyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. április 29.

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati és rendészeti bizottság elnöke

Dr. Szájer József s.k.,
az Európai Integrációs bizottság elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke