T/856/10. szám

Az Országgyûlés

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

Európai Integrációs Ügyek
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

a j á n l á s a
az Európai Unió bûnüldözési információs rendszeréhez történõ csatlakozás keretében megvalósuló együttmûködésrõl és információ cserérõl szóló T/856 sz. törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Önkormányzati és rendészeti bizottsága (a továbbiakban: Önkormányzati bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként -, az Európai Integrációs Ügyek bizottsága (a továbbiakban Eu.I. bizottság), az Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), valamint az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága ( a továbbiakban: Emberi jogi bizottság) megvitatta az Európai Unió bûnüldözési információs rendszeréhez történõ csatlakozás keretében megvalósuló együttmûködésrõl és információ cserérõl szóló, T/856. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/856/5-9. számú módosító javaslatokat.

A bizottságok a törvényjavaslat elfogadását támogatják, a módosító javaslatokról pedig az ajánlás szerint foglaltak állást.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat (HSZ 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

 1. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat címének a következõ módosítását javasolja:
 2. "az Európai Unió bûnüldözési információs rendszere[éhez történõ csatlakozás] és a Nemzetközi Bûnügyi Rendõrség Szervezete keretében megvalósuló együttmûködésrõl és információcserérõl."

  Indokolás: Lásd a T/856/9/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 3. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 1. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:
 4. "E törvény célja az Európai Unió bûnüldözési információs rendszerével megvalósuló adat- és információcsere szabályainak megállapítása, valamint a Nemzetközi Bûnügyi Rendõrség Szervezete (az INTERPOL) keretében megvalósuló együttmûködés megerõsítése."

  Indokolás: Lásd a T/856/8. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 5. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 2. §-át a következõ c) ponttal javasolja kiegészíteni:
 6. "c) bûnüldözési adat: a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény VIII. fejezetében meghatározott bûnüldözési adatkezelés körébe tartozó adat."

  Indokolás: Lásd a T/856/9/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 7. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 8. "(1) A magyar bûnüldözõ szerv a nemzetközi bûnüldözési szervezettel folytatott együttmûködése során a Rendõrség szervezetébe tartozó Nemzetközi Bûnügyi Együttmûködési Központ (a továbbiakban: NEBEK) útján továbbít adatot, információt, illetõleg kezdeményez adat- illetve információigénylést vagy egyéb intézkedést.

  Indokolás: Lásd a T/856/9/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 9. Dr. Kovács Zoltán
 10. képviselõ a törvényjavaslat 10. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(2) A NEBEK vezetõje [ -] a Magyar Köztársaság által kötött nemzetközi szerzõdés [ ben meghatározottak szerint - jogosult a nemzetközi bûnüldözési szervezet által átadott adat és információ minõsítésének és jelölésének alkalmazására, illetõleg a NEBEK útján megvalósuló együttmûködés keretében minõsített adat és információ külföldre továbbítására] hatálya alá tartozó adat esetében a Ttv. 5/C. és az 5/E. § (3), továbbá a 10. § (5), valamint a 18. § (6) bekezdésében meghatározott hatáskörben eljárhat."

  Indokolás: Lásd a T/856/5/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Eu.I. biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 11. Dr. Pokol Béla
 12. képviselõ a törvényjavaslat 13. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(1) Ha az adatvédelmi felelõs tevékenysége során jogszerûtlen adatkezelést vagy adatbiztosítást észlel, a NEBEK vezetõjét az adattovábbítás megtiltására vagy felfüggesztésére, a jogellenes állapot megszüntetésére, illetõleg a hibás adat kijavítására, vagy kijavíttatására szólítja fel. A NEBEK vezetõje haladéktalanul köteles [ megtenni a szükséges] megvizsgálni az ajánlott intézkedéseket és errõl 30 napon belül tájékoztatni az adatvédelmi felelõst."

  Indokolás: Lásd a T/856/6. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - az Eu.I. biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 13. Dr. Kovács Zoltán
 14. képviselõ a törvényjavaslat 18. §-ának a következõ módosítását javasolja:

  18. § A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény [ a következõ 160/G. §-sal] 155. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

  [ "160/G. § A vámhatóság a nyomozóhatósági jogkörbe tartozó bûncselekményekkel összefüggésben keletkezett személyes adatokat - beleértve a titkos információgyûjtés során keletkezett adatokat is - az EUROPOL és az INTERPOL részére az Európai Unió bûnüldözési információs rendszeréhez történõ csatlakozás keretében megvalósuló együttmûködésrõl és információcserérõl szóló törvény rendelkezései alkalmazásával vehet, illetõleg adhat át."]

  "155. § (6) A vámhatóság a nyomozóhatósági jogkörbe tartozó bûncselekményekkel összefüggésben keletkezett személyes és bûnüldözési adatokat - beleértve a titkos információgyûjtés során keletkezett adatokat is - az EUROPOL és az INTERPOL részére az Európai Unió bûnüldözési információs rendszeréhez történõ csatlakozás keretében megvalósuló együttmûködésrõl és információcserérõl szóló törvény rendelkezései alkalmazásával vehet, illetõleg adhat át, ha a továbbítás súlyos, vagy közvetlen veszély elhárításához vagy bûncselekmény megelõzéséhez szükséges és a személyes adatok kezelésének feltételei a külföldi adatkezelõnél minden egyes adat tekintetében teljesülnek."

  Indokolás: Lásd a T/856/7. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Eu.I. biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje az Önkormányzati, az EU. I, valamint az Emberi jogi bizottság ülésén egyetért, az Alkotmányügyi bizottság ülésén nem ért egyet.

 15. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 19. §-ának a következõ módosítását javasolja:
 16. "A határõrizetrõl és a Határõrségrõl szóló 1997. évi XXXII. törvény
  61. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(5) A Határõrség [bûnüldözési] személyes és bûnüldözési adatokat - beleértve a titkos információgyûjtéssel összefüggõ adatokat is - külföldi és nemzetközi bûnüldözõ, határõrizeti és igazságszolgáltatási szervek részére nemzetközi egyezmény, nemzetközi szerzõdés vagy megállapodás, ennek hiányában viszonosság alapján átadhat, ha a továbbítás súlyos vagy közvetlen veszély elhárításához, vagy bûncselekmény megelõzéséhez szükséges és a személyes adatok kezelésének feltételei a külföldi adatkezelõnél minden egyes adat tekintetében teljesülnek. Az EUROPOL-lal és az INTERPOL-lal való adatkapcsolat tekintetében az Európai Unió bûnüldözési információs rendszeréhez történõ csatlakozás keretében megvalósuló együttmûködésrõl és információcserérõl szóló törvény adatkezelési szabályait kell alkalmazni.""

  Indokolás: Lásd a T/856/9/4. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 17. Dr. Kovács Zoltán
 18. képviselõ a törvényjavaslatot új 20. §-sal javasolja kiegészíteni:

"20. § Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 18. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, illetve az alábbi új (4)-(5) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (4) bekezdés az alábbi kiegészítéssel (6) bekezdésre változik:"

"(3) Államtitkot külföldi szervnek vagy személynek átadni, az adat átadásának engedélyezésére törvény felhatalmazása alapján jogosult minõsítõ írásbeli engedélyével lehet."

(4) A Ttv. 3. § (1) bekezdés valamint a 4. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó adatot külföldre vagy külföldrõl diplomáciai, illetve konzuli futár, valamint a nemzetközi jog alapján velük azonos kiváltságokat és mentességeket élvezõ személy továbbíthat, illetõleg ilyen adat vezetékes és vezeték nélküli adatátviteli rendszerben is - kizárólag rejtjelezve - továbbítható.

(5) A Ttv. 5/B. § (4) bekezdésének hatálya alá tartozó adat külföldre vagy külföldrõl a nemzetközi szerzõdésben meghatározott személy útján, illetõleg vezetékes vagy vezeték nélküli adatátviteli rendszerben is továbbítható.

(6) A (2)-(4) bekezdés alapján a honvédelmi vagy külügyi érdekbõl minõsített adat esetén a miniszter vagy az általa felhatalmazott személy, továbbá rendvédelmi szerv esetében a központi szerv vezetõje, rendõrség esetében törvényben felhatalmazott személy is adhat engedélyt.""

Indokolás: Lásd a T/856/5/2. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. március

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati és rendészeti bizottság elnöke

Dr. Szájer József s.k.,
az Európai Integrációs bizottság elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke