T/851/80. szám

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

második ajánlása

az egészségügyet, illetõleg a gyógyszerellátást érintõ egyes törvények módosításáról szóló T/851. számú törvényjavaslat
záró vitájához

(Együtt kezelendõ a T/851/68. számú egységes javaslattal)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) megvitatta az egészségügyet, illetõleg a gyógyszerellátást érintõ egyes törvények módosításáról szóló, T/851/68. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/851/78-79. számú módosító javaslatokat.

Megjegyzés: Az egységes javaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat az egységes javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak az egységes javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat az egységes javaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

Összefüggés: A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 49. § (1) bekezdése bevezetõ mondatának a következõ módosítását javasolja:
  2. "49. § (1) Ez a törvény - a [(3)] (4) bekezdésben foglalt kivétellel - 1999. július 1. napján lép hatályba azzal, hogy a kamarai szervek összetételére és választására vonatkozó rendelkezéseit 2000. január 1. napjától, az orvosok, illetõleg a gyógyszerészek mûködési nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseit e nyilvántartások felállítását követõen, legkésõbb 2000. január 1. napjától kell alkalmazni. E törvény hatályba lépésével egyidejûleg "

   Indokolás: Lásd a T/851/78. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  3. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 49. § (2) bekezdése záró mondatának a következõ módosítását javasolja:

"1999. [június] július 1-jét követõ 15. napon belül átadni."

Indokolás: Lásd a T/851/79. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. június 1.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság
elnöke