T/851/67. szám

Az Országgyûlés
Egészségügyi és szociális
bizottságának

kiegészítõ ajánlása

az egészségügyet, illetõleg a gyógyszerellátást érintõ egyes törvények módosításáról szóló T/851. számú törvényjavaslat
vitájához

(Együtt kezelendõ a T/851/56. sz. ajánlásal)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Egészségügyi és szociális bizottsága (továbbiakban: Egészségügyi bizottság) megvitatta az egészségügyet, illetõleg a gyógyszerellátást érintõ egyes törvények módosításáról szóló, T/851. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/851/57-66. számú kapcsolódó módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a kapcsolódó módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a kapcsolódó módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a kapcsolódó módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a kapcsolódó módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a kapcsolódó módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott kapcsolódó módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

Összefüggés: A kapcsolódó módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott kapcsolódó módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott kapcsolódó módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Az Egészségügyi bizottság - kapcsolódva dr. Csáky András képviselõ T/851/21. sz., ill. dr. Mánya Kristóf és dr. Horváth Zsolt képviselõk T/851/51. sz. módosító javaslatához (a T/851/56. sz. ajánlás 3., ill. 2. pontja) - a törvényjavaslat 1. -ában a Tv. 2. (1) bekezdése e/-g/ pontjai helyébe a következõ rendelkezések felvételét javasolják:
  2. "[e) véleményezési jogot gyakorol

   ea) az orvosok szakmai tevékenységét, anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló, illetõleg valamennyi, az egészségügyet egyéb módon érintõ jogszabály megalkotásánál,

   eb) az orvosi tevékenység szervezeti vagy mûködési rendjét, az egészségügyi ellátást érintõ fõbb fejlesztési terveket, irányokat meghatározó állami, egészségbiztosítási, helyi önkormányzati - az ea) pont hatálya alá nem tartozó - döntések meghozatalánál,

   ec) a szakmai alkalmasság kérdésében az állami, egészségbiztosítási, illetõleg helyi önkormányzati szervek, valamint az orvostudományi egyetemek magasabb vezetõ és vezetõ beosztású orvosainak orvosi diplomához kötött tevékenység végzésének körében történõ vezetõi megbízása, illetve a vezetõi megbízás visszavonása, továbbá a háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok e munkakörben, munkajogi jogviszony keretében történõ foglalkoztatása, illetõleg a foglalkoztatásnak a munkáltató kezdeményezésére történõ megszüntetése tekintetében,

   ed) az orvosképzés, a szakképzés, a szakmai továbbképzés követelményszintjének, valamint az orvostudományi egyetemek felvételi és szakorvosképzés szakmánkénti keretszámainak meghatározása tekintetében,

   ef) a külföldi felsõoktatási intézményben szerzett oklevél által tanúsított szakképzettség elismerési, vagy az oklevél honosítási feltételeinek, továbbá a szakorvosi oklevél honosítási feltételeinek megállapítása során,

   eg) a helyi önkormányzatok alapellátási területi ellátási felelõsségébe tartozó feladatokat ellátó orvosok és a helyi önkormányzat közötti szerzõdés általános szerzõdési feltételeinek kialakításában,

   eh) az orvosi diplomához kötött tevékenység végzésével járó egészségügyi szolgáltatás mûködési engedélyezése során, és - felkérésre - kijelölt szerve útján szakértõként részt vesz ezen szolgáltatások minõségi ellenõrzésében,

   ei) az igazságügyi orvosszakértõk névjegyzékébe történõ felvétel tekintetében;

   f) részt vesz és egyetértési jogot gyakorol az orvosi hivatás gyakorlói és az egészségbiztosítás szervei közötti általános szerzõdési feltételek kialakításában;

   g) egyetértési jogot gyakorol a külföldi felsõoktatási intézményben szerzett orvosi oklevél által tanúsított szakképzettségnek az elismerése, illetve az oklevél honosítása nélkül, határozott ideig végezhetõ orvosi tevékenységre irányuló kérelmek ügyében;]

   e) egyetértési jogot gyakorol

   ea) és részt vesz az orvosi hivatás gyakorlói és az egészségbiztosítás szervei közötti általános szerzõdési feltételek kialakításában;

   eb) a külföldi felsõoktatási intézményben szerzett orvosi oklevél által tanúsított szakképzettségnek az elismerése, illetve az oklevél honosítása nélkül, határozott ideig végezhetõ orvosi tevékenységre irányuló kérelmek ügyében;

   f) véleményezési jogot gyakorol

   fa) az orvosok szakmai tevékenységét, anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló, illetõleg valamennyi, az egészségügyet egyéb módon érintõ jogszabály megalkotásánál,

   fb) az orvosi tevékenység szervezeti vagy mûködési rendjét, az egészségügyi ellátást érintõ fõbb fejlesztési terveket, irányokat meghatározó állami, egészségbiztosítási, helyi önkormányzati - az fa) pont hatálya alá nem tartozó - döntések meghozatalánál,

   fc) a szakmai alkalmasság kérdésében az állami, egészségbiztosítási, illetõleg helyi önkormányzati szervek, valamint az orvostudományi egyetemek magasabb vezetõ és vezetõ beosztású orvosainak orvosi diplomához kötött tevékenység végzésének körében történõ vezetõi megbízása, illetve a vezetõi megbízás visszavonása, továbbá a háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok e munkakörben, munkajogi jogviszony keretében történõ foglalkoztatása, illetõleg a foglalkoztatásnak a munkáltató kezdeményezésére történõ megszüntetése tekintetében,

   fd) az orvosképzés, a szakképzés, a szakmai továbbképzés követelményszintjének, valamint az orvostudományi egyetemek felvételi és a szakorvosképzés szakmánkénti keretszámainak meghatározása tekintetében,

   fe) a külföldi felsõoktatási intézményben szerzett oklevél által tanúsított szakképzettség elismerési, vagy az oklevél honosítási feltételeinek, továbbá a szakorvosi oklevél honosítási feltételeinek megállapítása során,

   ff) a helyi önkormányzatok alapellátási területi ellátási felelõsségébe tartozó feladatokat ellátó orvosok és a helyi önkormányzat közötti szerzõdés általános szerzõdési feltételeinek kialakításában,

   fg) az igazságügyi orvosszakértõk névjegyzékébe történõ felvétel tekintetében;

   g) felkérésre, kijelölt szerve útján szakértõként részt vesz az orvosi diplomához kötött tevékenység végzésével járó egészségügyi szolgáltatások minõségi ellenõrzésében;"

   Indokolás: Lásd a T/851/66. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  3. Dr. Mánya Kristóf és dr. Horváth Zsolt képviselõk - kapcsolódva dr. Csáky András képviselõ T/851/21. sz. módosító javaslatához (a T/851/56. sz. ajánlás 3. pontja) - a törvényjavaslat 1. -ában a Tv. 2. (1) bekezdése ef/-ei/ pontjainak a következõ módosítását javasolják:
  4. /1. A Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. -a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "A MOK feladat- és hatásköre

   2. (1) A MOK/

   "[ef)] ee) a külföldi felsõoktatási intézményben szerzett oklevél által tanúsított szakképzettség elismerési, vagy az oklevél honosítási feltételeinek, továbbá a szakorvosi oklevél honosítási feltételeinek megállapítása során,

   [eg)] ef) a helyi önkormányzatok alapellátási területi ellátási felelõsségébe tartozó feladatokat ellátó orvosok és a helyi önkormányzat közötti szerzõdés általános szerzõdési feltételeinek kialakításában,

   [eh)] eg) az orvosi diplomához kötött tevékenység végzésével járó egészségügyi szolgáltatás mûködési engedélyezése során, és - felkérésre - kijelölt szerve útján szakértõként részt vesz ezen szolgáltatások minõségi ellenõrzésében,

   [ei)] eh) az igazságügyi orvosszakértõk névjegyzékébe történõ felvétel tekintetében;"

   Indokolás: Lásd a T/851/58. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  5. Dr. Mánya Kristóf és dr. Horváth Zsolt képviselõk - kapcsolódva dr. Mánya Kristóf képviselõ T/851/43. sz. módosító javaslatához (a T/851/56. sz. ajánlás 18. pontja) - a törvényjavaslat 1. -ában a Tv. 2. (1) bekezdése k/ pontjának a következõ módosítását javasolják:
  6. /1. A Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. -a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "A MOK feladat- és hatásköre

   2. (1) A MOK/

   "k) a szakmai kollégiumok véleménye alapján meghatározza - az 1997. évi CLIV. [tv.] törvény 115. -ának (3) bekezdésére és 117. (2) bekezdésének c) pontjára, valamint a 140. -ára tekintettel - a tagjai körében kötelezõ továbbképzés szakmai feltételeit, egységes elveit és programjait, rendszeresen ellenõrzi a teljesítést, és továbbképzést szervez[het];"

   Indokolás: Lásd a T/851/60. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  7. Dr. Mánya Kristóf és dr. Horváth Zsolt képviselõk - kapcsolódva a T/851/51. sz. módosító javaslatához (a T/851/56. sz. ajánlás 21. pontja) - a törvényjavaslat 1. -ában a Tv. 2. (4)-(5) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  8. /1. A Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. -a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "A MOK feladat- és hatásköre/

   "(4) A[z (1) bekezdés eh) alpontjában meghatározott véleményezési jog-körében eljárva a MOK a mûködési engedély kiadására jogosult hatóságot tájékoztatja különösen] MOK a mûködési engedély kiadására irányuló eljárást megelõzõen, a mûködési engedélyt kérelmezõ számára igazolást ad arról, hogy [a kérelem szerint] az egészségügyi szolgáltatást nyújtó, vagy abban részt venni szándékozó orvos

   a) rendelkezik-e kamarai tagsággal, továbbá nem áll e a tervezett tevékenységet kizáró vagy korlátozó kamarai etikai büntetés hatálya alatt;

   b) szerepel-e az orvosok mûködési nyilvántartásában;

   c) esetében nem áll-e fenn olyan, a MOK által ismert, jogszabályon alapuló kizáró ok, amely az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában való részvételét megakadályozhatja.

   (5) [A (4) bekezdésben foglalt rendelkezések megfelelõen irányadóak az] Az (1) bekezdés ec) alpontjában megjelölt jogviszonyok keletkezésével összefüggõ véleményezési jogkör gyakorlása során [is azzal, hogy] a MOK - a vezetõi megbízás, illetõleg az alkalmazás szempontjából jelentõs bármely körülményre kiterjedõ - véleményét a munkáltatói jogkört gyakorló számára adja meg."

   Indokolás: Lásd a T/851/57. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  9. Dr. Mánya Kristóf és dr. Horváth Zsolt képviselõk - kapcsolódva dr. Mánya Kristóf képviselõ T/851/45. sz. módosító javaslatához (a T/851/56. sz. ajánlás 33. pontja) - a törvényjavaslat 18. (1) bekezdése felvezetõ szövegének a következõ módosítását javasolják:
  10. "18. [(1)] A Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi LI. törvény (a továbbiakban: Gyktv.) 2. -a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:"

   Indokolás: Lásd a T/851/61. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  11. Dr. Kökény Mihály, dr. Vojnik Mária és dr. Schvarcz Tibor képviselõk - kapcsolódva dr. Vojnik Mária, dr. Kökény Mihály, dr. Schvarcz Tibor, Szabó Sándorné és dr. Jakus Zoltán képviselõk T/851/11. sz. módosító javaslatához (a T/851/56. sz. ajánlás 31. pontja) - a törvényjavaslat 18. (1) bekezdésében a Gyktv. 2. (2) bekezdését új d/ ponttal kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerûen változik):
  12. /18. (1) A Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi LI. törvény (a továbbiakban: Gyktv.) 2. -a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "A Kamara feladat- és hatásköre

   (2) A Kamara az (1) bekezdésben meghatározott feladatai körében különösen/

   "d/ egyetértési jogot gyakorol a fiókgyógyszertár és a kézigyógyszertár létesítésének engedélyezése során."

   Indokolás: Lásd a T/851/64. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  13. Dr. Kökény Mihály, dr. Vojnik Mária és dr. Schvarcz Tibor képviselõk - kapcsolódva Lezsák Sándor képviselõ T/851/7. sz. módosító javaslatához (a T/851/56. sz. ajánlás 41. pontja) - a törvényjavaslat 32. (1) bekezdésében a Gyltv. 1. (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  14. /32. (1) A gyógyszertárak létesítésérõl és mûködésük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Gyltv.) 1. -ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:/

   "(2) A gyógyszertár a gyógyszer ellátásra irányuló egészségügyi [és kiskereskedelmi] szolgáltató - ide értve a gyógyszer kiskereskedelmet is - tevékenységet végzõ egészségügyi intézmény. A gyógyszertár közforgalmú, fiók, intézeti és kézigyógyszertárként mûködhet."

   Indokolás: Lásd a T/851/65. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  15. Dr. Mánya Kristóf és dr. Horváth Zsolt képviselõk - kapcsolódva Lezsák Sándor képviselõ T/851/7. sz. módosító javaslatához (a T/851/56. sz. ajánlás 41. pontja) - a törvényjavaslat 32. (1) bekezdése felvezetõ szövegének a következõ módosítását javasolják:
  16. "32. [(1)] A gyógyszertárak létesítésérõl és mûködésük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Gyltv.) 1. -ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:"

   Indokolás: Lásd a T/851/62. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  17. Dr. Mánya Kristóf és dr. Horváth Zsolt képviselõk - kapcsolódva dr. Mánya Kristóf képviselõ T/851/47. sz. módosító javaslatához (a T/851/56. sz. ajánlás 44. pontja) - a törvényjavaslat 34. -ában a Gyltv. 18. (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  18. /34. A Gyltv. 18.  (3) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép és a (3) bekezdés az alábbi c) ponttal egészül ki:/

   "[A határozat [1] egy-egy példányát a személyi jog jogosultján kívül meg kell küldeni]

   "b) a Kamara területileg illetékes szervének;

   c) az OTH-nak és az ÁNTSZ-nek.""

   Indokolás: Lásd a T/851/59. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  19. Dr. Kökény Mihály, dr. Vojnik Mária és dr. Schvarcz Tibor képviselõk - kapcsolódva dr. Schvarcz Tibor képviselõ T/851/31. sz. módosító javaslatához (a T/851/56. sz. ajánlás 50. pontja) - a törvényjavaslat 44. (1) bekezdésében a Gytv. 14. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

/44. (1) A Gytv. 14. -ának (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:/

"(1) Közvetlen lakossági gyógyszerellátás keretében gyógyszert [- a kiadhatóságtól függõen -] csak gyógyszertár szolgáltathat ki."

Indokolás: Lásd a T/851/63. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

- Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. április 29.

Dr. Kökény Mihály s.k.,
az Egészségügyi bizottság elnöke