T/851/56. sz.

Az Országgyûlés

Egészségügyi és szociális
bizottságának

a j á n l á s a
az egészségügyet, illetõleg a gyógyszerellátást érintõ egyes törvények módosításáról szóló T/851. számú törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Egészségügyi és szociális bizottsága (továbbiakban: Egészségügyi bizottság) megvitatta az egészségügyet, illetõleg a gyógyszerellátást érintõ egyes törvények módosításáról szóló, T/851. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/851/2-55. számú módosító javaslatokat.

Dr. Hegedûs Mihály József képviselõ a T/851/18. sz. módosító javaslatát; dr. Mánya Kristóf és dr. Horváth Zsolt képviselõk a T/851/53. /54. sz. módosító javaslatukat; dr. Schvarcz Tibor képviselõ a T/851/29. sz. módosító javaslatát visszavonta.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

Összefüggés: A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Iváncsik Imre
  2. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában a Tv. 2. § (1) bekezdése d/ pontjának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerûen változik):

   /1. § A Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "A MOK feladat- és hatásköre

   2. § (1) A MOK/

   "d) [az egészségügyi miniszter rendeletében meghatározott keretek között mûködteti az orvosszakmai kollégiumokat;]"

   Indokolás: Lásd a T/851/42. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  3. Dr. Mánya Kristóf
  4. és dr. Horváth Zsolt képviselõk a törvényjavaslat 1. §-ában a Tv. 2. § (1) bekezdése d/ pontjának a következõ módosítását javasolják:

   /1. § A Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "A MOK feladat- és hatásköre

   2. § (1) A MOK/

   "d) [az egészségügyi miniszter rendeletében meghatározott keretek között] mûködteti az orvosszakmai kollégiumokat;"

   Indokolás: Lásd a T/851/51. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  5. Dr. Csáky András
  6. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában a Tv. 2. § (1) bekezdése f/-g/ pontjai helyébe a következõ rendelkezést javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerûen változik):

   /1. § A Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "A MOK feladat- és hatásköre

   2. § (1) A MOK/

   "[f) részt vesz és egyetértési jogot gyakorol az orvosi hivatás gyakorlói és az egészségbiztosítás szervei közötti általános szerzõdési feltételek kialakításában;

   g) egyetértési jogot gyakorol a külföldi felsõoktatási intézményben szerzett orvosi oklevél által tanúsított szakképzettségnek az elismerése, illetve az oklevél honosítása nélkül, határozott ideig végezhetõ orvosi tevékenységre irányuló kérelmek ügyében;]

   e/ egyetértési jogot gyakorol

   ea/ és részt vesz az orvosi hivatás gyakorlói és az egészségbiztosítás szervei közötti általános szerzõdési feltételek kialakításában;

   eb/ a külföldi felsõoktatási intézményben szerzett orvosi oklevél által tanúsított szakképzettsége elismerése, illetve az oklevél honosítása nélkül, határozott ideig végezhetõ orvosi tevékenységre irányuló kérelmek ügyében;"

   Indokolás: Lásd a T/851/21. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  7. Dr. Bartha László
  8. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában a Tv. 2. § (1) bekezdése e/ pontja ec/ alpontjának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén az alpontok jelölése értelemszerûen változik):

   /1. § A Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "A MOK feladat- és hatásköre

   2. § (1) A MOK

   e) véleményezési jogot gyakorol/

   "ec) [a szakmai alkalmasság kérdésében az állami, egészségbiztosítási, illetõleg helyi önkormányzati szervek, valamint az orvostudományi egyetemek magasabb vezetõ és vezetõ beosztású orvosainak orvosi diplomához kötött tevékenység végzésének körében történõ vezetõi megbízása, illetve a vezetõi megbízás visszavonása, továbbá a háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok e munkakörben, munkajogi jogviszony keretében történõ foglalkoztatása, illetõleg a foglalkoztatásnak a munkáltató kezdeményezésére történõ megszüntetése tekintetében,]"

   Indokolás: Lásd a T/851/55. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  9. Karakas János
  10. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában a Tv. 2. § (1) bekezdése e/ pontja ec/ alpontjának a következõ módosítását javasolja:

   /1. § A Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "A MOK feladat- és hatásköre

   2. § (1) A MOK

   e) véleményezési jogot gyakorol/

   "ec) a szakmai alkalmasság kérdésében az állami, egészségbiztosítási, illetõleg helyi önkormányzati szervek, valamint az orvostudományi egyetemek magasabb vezetõ és vezetõ beosztású orvosainak orvosi diplomához kötött tevékenység végzésének körében történõ vezetõi megbízása, illetve a vezetõi megbízás visszavonása, [továbbá a háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok e munkakörben, munkajogi jogviszony keretében történõ foglalkoztatása, illetõleg a foglalkoztatásnak a munkáltató kezdeményezésére történõ megszüntetése tekintetében,]"

   Indokolás: Lásd a T/851/8/1. sz. továbbá a T/851/9/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  11. Dr. Hegedûs Mihály József
  12. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában a Tv. 2. § (1) bekezdése e/ pontja ec/ alpontjának a következõ módosítását javasolja:

   /1. § A Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "A MOK feladat- és hatásköre

   2. § (1) A MOK

   e) véleményezési jogot gyakorol/

   "ec) a szakmai alkalmasság kérdésében az állami, egészségbiztosítási, illetõleg helyi önkormányzati szervek, valamint az orvostudományi egyetemek magasabb vezetõ és vezetõ beosztású orvosainak orvosi diplomához kötött tevékenység végzésének körében történõ vezetõi megbízása, illetve a vezetõi megbízás visszavonása, [továbbá a háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok e munkakörben, munkajogi jogviszony keretében történõ foglalkoztatása, illetõleg a foglalkoztatásnak a munkáltató kezdeményezésére történõ megszüntetése] tekintetében,"

   Indokolás: Lásd a T/851/17. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  13. Iváncsik Imre
  14. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában a Tv. 2. § (1) bekezdése e/ pontja ec/ alpontjának a következõ módosítását javasolja:

   /1. § A Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "A MOK feladat- és hatásköre

   2. § (1) A MOK

   e) véleményezési jogot gyakorol/

   "ec) a szakmai alkalmasság kérdésében az állami, egészségbiztosítási, illetõleg helyi önkormányzati szervek, valamint az orvostudományi egyetemek magasabb vezetõ és vezetõ beosztású orvosainak orvosi diplomához kötött tevékenység végzésének körében történõ vezetõi megbízása, illetve a vezetõi megbízás visszavonása[, továbbá a háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok e munkakörben, munkajogi jogviszony keretében történõ foglalkoztatása, illetõleg a foglalkoztatásnak a munkáltató kezdeményezésére történõ megszüntetése] tekintetében,"

   Indokolás: Lásd a T/851/41. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  15. Lezsák Sándor
  16. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában a Tv. 2. § (1) bekezdése e/ pontja ec/ alpontjának a következõ módosítását javasolja:

   /1. § A Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "A MOK feladat- és hatásköre

   2. § (1) A MOK

   e) véleményezési jogot gyakorol/

   "ec) a szakmai alkalmasság kérdésében az állami, egészségbiztosítási, illetõleg helyi önkormányzati szervek, valamint az orvostudományi egyetemek magasabb vezetõ és vezetõ beosztású orvosainak orvosi diplomához kötött tevékenység végzésének körében történõ vezetõi megbízása, illetve a vezetõi megbízás visszavonása, továbbá a háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok [e munkakörben, munkajogi jogviszony keretében történõ foglalkoztatása, illetõleg a foglalkoztatásnak a munkáltató kezdeményezésére történõ megszüntetése] tekintetében a területi ellátásért felelõs önkormányzat által részükre adott megbízási szerzõdés megkötésének és visszavonásának tárgyában,"

   Indokolás: Lásd a T/851/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  17. Béki Gabriella
  18. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában a Tv. 2. § (1) bekezdése e/ pontja ed/ alpontjának a következõ módosítását javasolja:

   /1. § A Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "A MOK feladat- és hatásköre

   2. § (1) A MOK

   e) véleményezési jogot gyakorol/

   "ed) az orvosképzés, a szakképzés, a szakmai továbbképzés követelményszintjének[, valamint az orvostudományi egyetemek felvételi és szakorvosképzés szakmánkénti keretszámainak] meghatározása tekintetében,"

   Indokolás: Lásd a T/851/39. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  19. Lezsák Sándor
  20. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában a Tv. 2. § (1) bekezdése e/ pontja ed/ alpontjának a következõ módosítását javasolja:

   /1. § A Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "A MOK feladat- és hatásköre

   2. § (1) A MOK

   e) véleményezési jogot gyakorol/

   "ed) [az orvosképzés,] a szakképzés, a szakmai továbbképzés követelményszintjének, valamint az orvostudományi egyetemek felvételi és szakorvosképzés szakmánkénti keretszámainak meghatározása tekintetében,"

   Indokolás: Lásd a T/851/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  21. Dr. Mánya Kristóf
  22. és dr. Horváth Zsolt képviselõk a törvényjavaslat 1. §-ában a Tv. 2. § (1) bekezdése e/ pontja eh/ alpontjának a következõ módosítását javasolják:

   /1. § A Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "A MOK feladat- és hatásköre

   2. § (1) A MOK

   e) véleményezési jogot gyakorol/

   "eh) az orvosi diplomához kötött tevékenység végzésével járó egészségügyi szolgáltatások minõségi ellenõrzésében [mûködési engedélyezése során, és] - felkérésre - kijelölt szerve útján szakértõként részt vesz [ezen szolgáltatások minõségi ellenõrzésében],"

   T/851/51. sz. (2. § (4) bek.)

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 21. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/851/51. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  23. Dr. Bartha László
  24. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában a Tv. 2. § (1) bekezdése f/ pontjának ej/ pontként való szerepeltetését javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerûen változik):

   /1. § A Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "A MOK feladat- és hatásköre

   2. § (1) A MOK/

   "[f)] ej) részt vesz és egyetértési jogot gyakorol az orvosi hivatás gyakorlói és az egészségbiztosítás szervei közötti általános szerzõdési feltételek kialakításában;"

   Indokolás: Lásd a T/851/55. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  25. Dr. Vojnik Mária, dr. Kökény Mihály, dr. Schvarcz Tibor, Szabó Sándorné és dr. Jakus Zoltán
  26. képviselõk valamint dr. Hegedûs Mihály József képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában a Tv. 2. § (1) bekezdése f/ pontjának a következõ módosítását javasolják:

   /1. § A Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "A MOK feladat- és hatásköre

   2. § (1) A MOK/

   "f) részt vesz és egyetértési jogot gyakorol az orvosi hivatás gyakorlói és az egészségbiztosítás szervei közötti általános szerzõdési feltételek kialakításában, valamint a helyi önkormányzatok alapellátási területi ellátási felelõsségébe tartozó feladatokat ellátó orvosok és a helyi önkormányzat közötti, továbbá - az ellátás valamennyi szintjén - a területi ellátási kötelezettséggel mûködõ egészségügyi szolgáltatók és orvosaik közötti szerzõdés általános feltételeinek kialakításában;"

   Indokolás: Lásd a T/851/13. sz. valamint a T/851/16. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  27. Karakas János
  28. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában a Tv. 2. § (1) bekezdése f/ pontjának a következõ kiegészítését javasolja:

   /1. § A Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "A MOK feladat- és hatásköre

   2. § (1) A MOK/

   "f) részt vesz és egyetértési jogot gyakorol az orvosi hivatás gyakorlói és az egészségbiztosítás szervei közötti általános szerzõdési feltételek kialakításában, valamint a helyi önkormányzatok alapellátási - területi ellátási - felelõsségébe tartozó feladatokat ellátó orvosok és helyi önkormányzat közötti, továbbá - az ellátás valamennyi szintjén - a területi ellátási kötelezettséggel mûködõ egészségügyi szolgáltatók közötti szerzõdés általános feltételeinek kialakításában;"

   Indokolás: Lásd a T/851/8/2. sz. továbbá a T/851/9/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  29. Béki Gabriella
  30. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában a Tv. 2. § (1) bekezdése i/ pontjának a következõ módosítását javasolja:

   /1. § A Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "A MOK feladat- és hatásköre

   2. § (1) A MOK/

   "i) ajánlásokat ad az [egészségügyi szolgáltatók által megállapított] egyes orvosi szolgáltatások egészségügyi szolgáltatók által megállapított díjtételei alsó határaira;"

   Indokolás: Lásd a T/851/38. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  31. Dr. Hegedûs Mihály József
  32. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában a Tv. 2. § (1) bekezdését új k/ ponttal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerûen változik):

   /1. § A Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "A MOK feladat- és hatásköre

   2. § (1) A MOK/

   "k/ egyetértési jogot gyakorol a háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok munkajogi vagy egyéb jogviszony keretében orvosi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerzõdései megkötése, valamint megszûntetése tekintetében;"

   Indokolás: Lásd a T/851/19. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  33. Karakas János
  34. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában a Tv. 2. § (1) bekezdését új k/-l/ pontokkal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerûen változik):

   /1. § A Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "A MOK feladat- és hatásköre

   2. § (1) A MOK/

   "k/ egyetértési jogot gyakorol a háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok munkajogi vagy egyéb jogviszony keretében orvosi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerzõdései megkötése, valamint megszûntetése tekintetében;

   l/ egyetértési jogot gyakorol a szakképzés követelményszintjének és a szakorvosképzés szakmánkénti keretszámainak meghatározása tekintetében;"

   Indokolás: Lásd a T/851/8/3. sz. továbbá a T/851/9/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  35. Dr. Mánya Kristóf
  36. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában a Tv. 2. § (1) bekezdése m/ pontjának a következõ kiegészítését javasolja:

   /1. § A Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "A MOK feladat- és hatásköre

   2. § (1) A MOK/

   "m) ellátja azokat a további feladatokat, amelyeket törvény a hatáskörébe utal, illetve azokat az érintettek megállapodása alapján átadott feladatokat, amelyek átvételét állami, helyi önkormányzati vagy egészségbiztosítási szervektõl jogszabály nem tiltja."

   Indokolás: Lásd a T/851/43. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  37. Dr. Csáky András
  38. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában a Tv. 2. § (1) bekezdését új n/ ponttal kiegészíteni javasolja:

   /1. § A Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "A MOK feladat- és hatásköre

   2. § (1) A MOK/

   "n/ az érintettek kezdeményezésére egyeztetõ eljárást folytat le tagjai körében az orvosi tevékenység gyakorlásával összefüggõ vitás kérdésekben;"

   Indokolás: Lásd a T/851/20. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  39. Lezsák Sándor
  40. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában a Tv. 2. § (4) bekezdése felvezetõ szövegének a következõ kiegészítését javasolja:

   /1. § A Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "A MOK feladat- és hatásköre/

   "(4) Az (1) bekezdés eh) alpontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljárva a MOK mind a mûködési engedély kiadására jogosult hatóságot, mind a mûködési engedélyért folyamadót tájékoztatja különösen arról, hogy a kérelem szerint az egészségügyi szolgáltatást nyújtó, vagy abban részt venni szándékozó orvos"

   Indokolás: Lásd a T/851/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  41. Dr. Mánya Kristóf
  42. és dr. Horváth Zsolt képviselõk a törvényjavaslat 1. §-ában a Tv. 2. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

   /1. § A Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "A MOK feladat- és hatásköre/

   "(4) A[z (1) bekezdés eh) alpontjában meghatározott véleményezési jog-körében eljárva a] MOK [a mûködési engedély kiadására jogosult hatóságot tájékoztatja különösen] az egészségügyi szolgáltatásra mûködési engedélyt kérelmezõ számára igazolást ad arról, hogy a [kérelem szerint az egészségügyi] szolgáltatást nyújtó, vagy abban részt venni szándékozó orvos

   a) rendelkezik-e kamarai tagsággal, továbbá nem áll e a tervezett tevékenységet kizáró vagy korlátozó kamarai etikai büntetés hatálya alatt;

   b) szerepel-e az orvosok mûködési nyilvántartásában[;

   c) esetében nem áll-e fenn olyan, a MOK által ismert, jogszabályon alapuló kizáró ok, amely az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában való részvételét megakadályozhatja]."

   Indokolás: Lásd a T/851/51. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  43. Lezsák Sándor
  44. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában a Tv. 2. § (5) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

   /1. § A Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "A MOK feladat- és hatásköre/

   "(5) A (4) bekezdésben foglalt rendelkezések megfelelõen irányadóak az (1) bekezdés ec) alpontjában megjelölt jogviszonyok keletkezésével összefüggõ véleményezési jogkör gyakorlása során is azzal, hogy a MOK - a vezetõi megbízás, illetõleg az alkalmazás szempontjából jelentõs bármely körülményre kiterjedõ - véleményét mind a munkáltatói jogkört gyakorló számára, mind az érdekelt munkavállalók és pályázók számára adja meg."

   Indokolás: Lásd a T/851/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  45. Dr. Bartha László
  46. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában a Tv. 2. § (6) bekezdésének az elhagyását javasolja:

   /1. § A Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "A MOK feladat- és hatásköre/

   "[(6) Az (1) bekezdés f)-g) pontjaiban megjelölt egyetértési jogkör gyakorlása során - jogszabály eltérõ rendelkezésének hiányában - az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvénynek a szakhatóság közremûködésére vonatkozó rendelkezéseit kell értelemszerûen alkalmazni, és a MOK a kérelemmel kapcsolatos elutasító véleményét írásban indokolni köteles.]"

   Indokolás: Lásd a T/851/55. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  47. Dr. Vojnik Mária, dr. Kökény Mihály, dr. Schvarcz Tibor, Szabó Sándorné és dr. Jakus Zoltán
  48. képviselõk a törvényjavaslat 6. §-ában a Tv. 8/A. § (1) bekezdése felvezetõ szövegének a következõ kiegészítését javasolják:

   /6. § A Tv. az alábbi 8/A. §-sal egészül ki:/

   "8/A. § (1) A megyei kamarának a kamara képviseleti, vagy ügyintézõ szervének, illetõleg valamely tisztségviselõjének kizárólagos hatáskörébe nem tartozó feladatainak irányítását, illetve összehangolását - amennyiben az ellátandó feladatok azt indokolják - a megyei kamara ügyviteli szervezetének vezetõje (a továbbiakban: megyei ügyviteli vezetõ) látja el. A megyei ügyviteli vezetõ a megyei kamarával munkaviszonyban áll. Ügyviteli vezetõ csak az lehet, aki"

   Indokolás: Lásd a T/851/12. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  49. Dr. Vojnik Mária, dr. Kökény Mihály, dr. Schvarcz Tibor, Szabó Sándorné és dr. Jakus Zoltán
  50. képviselõk a törvényjavaslat 6. §-ában a Tv. 8/A. §-át új (5) bekezdéssel kiegészíteni javasolják:

   /6. § A Tv. az alábbi 8/A. §-sal egészül ki:/

   "(5) A Kamara részére törvényben megállapított közfeladat ellátásához szükséges költségvetési hozzájárulás mértékérõl és annak - az Egészségügyi Minisztérium fejezetén belül - elkülönített biztosításáról az Országgyûlés dönt."

   Indokolás: Lásd a T/851/10. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  51. Dr. Hegedûs Mihály József
  52. képviselõ a törvényjavaslat 10. §-ában a Tv. 20. § (2) bekezdése a/ pontjának a következõ kiegészítését javasolja:

   A T/851/18. sz. módosító indítvány az Egészségügyi bizottság ülésén VISSZAVONVA!

  53. Iváncsik Imre képviselõ a törvényjavaslat 10. §-ában a Tv. 20. § (2)-(3) bekezdésének a következõ szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok és alpontok jelölése értelemszerûen változik):
  54. /10. § A Tv. 20. §-ának (2)-(4) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   (2) MOK tagság nélkül is végezhetõ az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység, ha azt/

   "[a) olyan nem magyar állampolgár végzi, aki - külön jogszabályban meghatározottak szerint - engedélyt kapott arra, hogy külföldön szerzett orvosi diplomájának honosítása, vagy szakképzettségének elismerése nélkül meghatározott ideig és helyen orvosi diplomához kötött tevékenységet végezzen Magyarországon;]

   [b)] a) közszolgálati jogviszony keretében eljárva

   [ba)]aa) nem kizárólag orvosi képesítéshez kötött munkakörben végzik,

   [bb)]ab) olyan magasabb vezetõ, illetve vezetõ megbízású köztisztviselõ végzi, akinek feladatkörébe tartozik a MOK egyetértési, illetõleg véleményezési jogával érintett jogszabályok, illetve egyéb döntések meghozatala.

   (3) A (2) bekezdés [ba)] aa) alpontjában meghatározott munkakörben foglalkoztatott orvosok a kamarai tagságot önként vállalhatják, a [bb)] ab) alpontjában megjelölt személyek közszolgálati jogviszonyával a kamarai tagság összeférhetetlen."

   Indokolás: Lásd a T/851/40. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  55. Dr. Mánya Kristóf
  56. és dr. Horváth Zsolt képviselõk a törvényjavaslat 16. §-ának - amely a Tv. 33. § (3) bekezdését érinti - elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):

   "16. § [A Tv. 33. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(3) Az a kamarai tag, aki orvosi diplomához kötött tevékenységét olyan településen, fõvárosi kerületben fejti ki, ahol helyi kamara nem mûködik, választhat, hogy melyik, ugyanezen megye, illetve melyik kerület területén mûködõ helyi kamarának kíván a tagja lenni."]"

   Indokolás: Lásd a T/851/52. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  57. Béki Gabriella
  58. képviselõ a törvényjavaslat 18. § (1) bekezdésében a Gyktv. 2. § (2) bekezdése b/ pontja bc/ alpontjának a következõ módosítását javasolja:

   /18. § (1) A Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi LI. törvény (a továbbiakban: Gyktv.) 2. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "A Kamara feladat- és hatásköre

   (2) A Kamara az (1) bekezdésben meghatározott feladatai körében különösen

   b) véleményezi/

   "bc) a gyógyszerészképzés, szakképzés és szakmai továbbképzés követelményszintjét, [az orvostudományi egyetemek gyógyszerésztudományi karai felvételi és a szakgyógyszerészképzés szakmánkénti keretszámait,]"

   Indokolás: Lásd a T/851/37. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  59. Dr. Kurucsai Csaba
  60. képviselõ a törvényjavaslat 18. § (1) bekezdésében a Gyktv. 2. § (2) bekezdése b/ pontja be/ alpontjának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerûen változik):

   /18. § (1) A Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi LI. törvény (a továbbiakban: Gyktv.) 2. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "A Kamara feladat- és hatásköre

   (2) A Kamara az (1) bekezdésben meghatározott feladatai körében különösen

   b) véleményezi/

   "be) [a külön jogszabályban meghatározott esetekben a gyógyszerészi diplomához kötött tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek kiadását,]"

   Indokolás: Lásd a T/851/27. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  61. Dr. Vojnik Mária, dr. Kökény Mihály, dr. Schvarcz Tibor, Szabó Sándorné és dr. Jakus Zoltán
  62. képviselõk a törvényjavaslat 18. § (1) bekezdésében a Gyktv. 2. § (2) bekezdését új d/ ponttal kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerûen változik):

   /18. § (1) A Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi LI. törvény (a továbbiakban: Gyktv.) 2. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "A Kamara feladat- és hatásköre

   (2) A Kamara az (1) bekezdésben meghatározott feladatai körében különösen/

   "d/ egyetértési jogot gyakorol a fiókgyógyszertár és a kézigyógyszertár engedélyezése során."

   Indokolás: Lásd a T/851/11. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  63. Dr. Kurucsai Csaba
  64. képviselõ a törvényjavaslat 18. § (1) bekezdésében a Gyktv. 2. § (2) bekezdése g/ pontjának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerûen változik):

   /18. § (1) A Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi LI. törvény (a továbbiakban: Gyktv.) 2. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "A Kamara feladat- és hatásköre

   (2) A Kamara az (1) bekezdésben meghatározott feladatai körében különösen/

   "g) [külön jogszabályban foglaltak szerint engedélyezi a személyes gyógyszertár mûködtetési jogot;]"

   Indokolás: Lásd a T/851/27. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  65. Dr. Mánya Kristóf
  66. képviselõ a törvényjavaslat 18. § (1) bekezdésében a Gyktv. 2. § (2) bekezdése l/ pontjának a következõ kiegészítését javasolja:

   /18. § (1) A Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi LI. törvény (a továbbiakban: Gyktv.) 2. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "A Kamara feladat- és hatásköre

   (2) A Kamara az (1) bekezdésben meghatározott feladatai körében különösen/

   "l) ellátja azokat a további feladatokat, amelyeket törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály a hatáskörébe utal, illetve azokat az érintettek megállapodása alapján átadott feladatokat, amelyek átvételét állami, helyi önkormányzati vagy egészségbiztosítási szervtõl jogszabály nem tiltja."

   Indokolás: Lásd a T/851/45. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  67. Lezsák Sándor
  68. képviselõ a törvényjavaslat 19. §-ában a Gyktv. 2/A. § (2) bekezdése felvezetõ szövegének a következõ kiegészítését javasolja:

   /A Gyktv. a 2. §-át követõen a következõ címmel és 2/A. §-sal egészül ki:

   "A véleményegyeztetés rendje/

   "(2) A 2. § (2) bekezdésének bd) alpontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljárva a Kamara mind a munkáltatói jogkört gyakorló személyt, mind az érdekelt munkavállalókat és pályázókat tájékoztatja különösen arról, hogy a megbízandó, illetõleg a vezetõi megbízással már rendelkezõ gyógyszerész"

   Indokolás: Lásd a T/851/6. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  69. Dr. Mánya Kristóf
  70. képviselõ a törvényjavaslatot új 22. §-sal - amely a Gyktv. 7/A. §-át érinti - kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):

   "22. § A Gyktv. az alábbi 7/A. §-al egészül ki:

   7/A. § (1) Egy vagy több területi szervezet írásban megállapodhat arról, hogy feladat- és hatásköreik egy részét részben vagy egészben társult módon ltják el, illetve arról, hogy azt a megállapodásban megjelölt területi szervezet látja el. Azokban a feladat- és hatásköri kérdésekben, amelyek megállapodással kikerültek a területi szervezet hatáskörébõl, illetõleg egyes területi szervezetek illetékességébõl, az érintett területi szervezetek arra egyébként jogosult szervei jogkörüket nem gyakorolhatják.

   (2) Az (1) bekezdésben meghatározott megállapodások érvényességéhez a Kamara országos elnökségének a jóváhagyása szükséges."

   Indokolás: Lásd a T/851/50. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  71. Dr. Kurucsai Csaba
  72. képviselõ a törvényjavaslat 22. §-ában a Gyktv. 10. § (7) bekezdésének az elhagyását javasolja:

   /22. § A Gyktv. 9-10. §-ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:/

   "[(7) Az elnök kizárólagos hatáskörébe tartozik a 2. § (2) bekezdésének g) pontjában foglalt engedélyekkel összefüggõ fellebbezések elbírálása.]"

   Indokolás: Lásd a T/851/23. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  73. Dr. Mánya Kristóf
  74. és dr. Horváth Zsolt képviselõk a törvényjavaslat 22. §-ában a Gyktv. 10. § (7) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:

   A T/851/54. sz. módosító indítvány az Egészségügyi bizottság ülésén VISSZAVONVA!

  75. Dr. Vojnik Mária, dr. Kökény Mihály, dr. Schvarcz Tibor, Szabó Sándorné és dr. Jakus Zoltán képviselõk a törvényjavaslat 31. § (2) bekezdésében a Gyktv. 38. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezést javasolják:
  76. /(2) A Gyktv. 38. §-a az alábbi (3)-(4) bekezdésekkel egészül ki:/

   "(3) [Amennyiben törvény közfeladatot határoz meg a Kamara részére, az Országgyûlés dönt a közfeladat ellátásához szükséges költségvetési hozzájárulás mértékérõl, és annak - az Egészségügyi Minisztérium fejezetén belül - elkülönített biztosításáról.] A Kamara részére törvényben megállapított közfeladat ellátásához szükséges költségvetési hozzájárulás mértékérõl és annak - az Egészségügyi Minisztérium fejezetén belül - elkülönített biztosításáról az Országgyûlés dönt."

   Indokolás: Lásd a T/851/15. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  77. Dr. Vojnik Mária, dr. Kökény Mihály, dr. Schvarcz Tibor, Szabó Sándorné, dr. Jakus Zoltán, dr. Vágvölgyi János és Pál Béla
  78. képviselõk, valamint dr. Hegedûs Mihály képviselõ, továbbá Béki Gabriella képviselõ a törvényjavaslat 32. §-ának - amely a Gyltv. 1. § (2) bekezdését érinti - az elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):

   "32. § [(1) A gyógyszertárak létesítésérõl és mûködésük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Gyltv.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

   "(2) A gyógyszertár a gyógyszer ellátásra irányuló egészségügyi és kiskereskedelmi tevékenységet végzõ intézmény. A gyógyszertár közforgalmú, fiók, intézeti és kézigyógyszertárként mûködhet."]"

   Indokolás: Lásd a T/851/14. sz., valamint a T/851/28. sz., továbbá a T/851/36. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  79. Dr. Kurucsai Csaba
  80. képviselõ a törvényjavaslat 32. § (1) bekezdésében a Gyltv. 1. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   /32. § (1) A gyógyszertárak létesítésérõl és mûködésük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Gyltv.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:/

   "(2) A gyógyszertár a gyógyszer ellátásra irányuló egészségügyi [és kiskereskedelmi tevékenységet végzõ] intézmény. A gyógyszertár közforgalmú, fiók, intézeti és kézigyógyszertárként mûködhet."

   Indokolás: Lásd a T/851/24. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  81. Lezsák Sándor
  82. képviselõ a törvényjavaslat 32. § (1) bekezdésében a Gyltv. 1. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   /32. § (1) A gyógyszertárak létesítésérõl és mûködésük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Gyltv.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:/

   "(2) A gyógyszertár a gyógyszer ellátásra irányuló egészségügyi és [kiskereskedelmi] szolgáltató - ide értve a gyógyszerkiskereskedelmet is - tevékenységet végzõ egészségügyi intézmény. A gyógyszertár közforgalmú, fiók, intézeti és kézigyógyszertárként mûködhet."

   Indokolás: Lásd a T/851/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  83. Dr. Kurucsai Csaba
  84. képviselõ a törvényjavaslat 33. §-ában a Gyltv. 3. § (4) bekezdése b/ pontjának a következõ módosítását javasolja:

   /33. § A Gyltv. 3. § (4) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

   [A kérelemhez csatolni kell]/

   "b) [a Kamara] az OTH határozatát a személyi jog engedélyezésérõl,"

   Indokolás: Lásd a T/851/22. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  85. Dr. Mánya Kristóf
  86. képviselõ a törvényjavaslatot új 34. §-sal - amely a Gyltv. 7. §-ának (1) bekezdését érinti - kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):

   "34. § A Gyltv. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

   "(1) Olyan településen, ahol közforgalmú gyógyszertár nem mûködik, kérelemre fiókgyógyszertár létesítése engedélyezhetõ.""

   Indokolás: Lásd a T/851/46. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  87. Dr. Mánya Kristóf
  88. képviselõ a törvényjavaslatot új 35. §-sal - amely a Gyltv. 16. §-ának (3)-(4) bekezdéseit érinti - kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):

   "35. § A Gyltv. 16. §-ának (3)-(4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

   "(3) Ha a személyi jog megszûnt, a Kamara a személyi jogra vonatkozó pályázatot hivatalból kiírja, ha

   a/ azt az arra jogosultak nem kezdeményezik,

   b/ a 23. § (1) bekezdés ab/ és b/ pontjában foglalt esetben.

   (4) Az országos pályázati felhívást, valamint a pályázat tartalmi követelményeit a 3. § (3) bekezdésének b/ pontjában, a (4) bekezdésének c/ pontjában és (5) bekezdésének a) pontjában foglaltakra is kiterjedõen a Kamara

   a/ a pályázati kiírás kezdeményezésétõl, illetve

   b/ a személyi jog megszûnésérõl való tudomásszerzés napjától

   számított hatvan napon belül az Egészségügyi Közlönyben közzéteszi.""

   Indokolás: Lásd a T/851/47. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  89. Dr. Kurucsai Csaba
  90. képviselõ a törvényjavaslat 36. §-ában a Gyltv. 22. § (1)-(3) bekezdésének a következõ szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a bekezdésen belül a pontok jelölése feleslegessé válik):

   /36. § A Gyltv. 22. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:/

   "22. § (1) [A Kamara] Az OTH országos tisztifõgyógyszerésze a személyi jogot visszavonja, ha az ÁNTSZ [a) a közforgalmú gyógyszertárba három éven belül legalább két alkalommal] a személyi jog jogosultjának felróható okból hatósági vezetõt rendelt ki,

   b) ismételt figyelmeztetése ellenére a közforgalmú gyógyszertárat nem személyesen vezeti.

   (2) A személyi jog visszavonását az ÁNTSZ, [az OTH,] valamint a Kamara területileg illetékes szerve kezdeményezheti.

   (3) A személyi jog visszavonásáról [a Kamara] az OTH az országos tisztigyógyszerésze a Kamara véleményének kikérése után határozattal dönt. A határozat egy példányát a Kamara az érintett gyógyszerészen kívül a közforgalmú gyógyszertár székhelye, valamint telephelye szerinti települési önkormányzatnak, a Kamara területileg illetékes szervének, az OTH-nak, valamint az ÁNTSZ-nek is megküldi."

   Indokolás: Lásd a T/851/25. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  91. Dr. Schvarcz Tibor
  92. képviselõ a törvényjavaslat 40. §-ának - amely a Gytv. 4. § m/ pontját érinti - az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):

   "40. § [Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerekrõl szóló 1998. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 4. §-ának m) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

   [E törvény és végrehajtási rendeletei alkalmazásában:]

   "m) a gyógyszer gyártója: az a gazdálkodó szervezet, amely rendelkezik a gyógyszer gyártására jogosító hatósági engedéllyel;]"

   Indokolás: Lásd a T/851/33. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  93. Dr. Schvarcz Tibor
  94. képviselõ a törvényjavaslat 40. §-ában a Gytv. 4. § m/ pontjának a következõ kiegészítését javasolja:

   /40. § Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerekrõl szóló 1998. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 4. §-ának m) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

   [E törvény és végrehajtási rendeletei alkalmazásában:]/

   "m) a gyógyszer gyártója: az a gazdálkodó szervezet, amely rendelkezik a gyógyszer gyártására jogosító hatósági engedéllyel és annak tevékenységét e törvényben meghatározott hatóság ellenõrizheti;"

   Indokolás: Lásd a T/851/34. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  95. Dr. Schvarcz Tibor
  96. képviselõ a törvényjavaslat 43. §-ában a Gytv. 13. § (2) bekezdése a/ pontja helyébe a következõ rendelkezést javasolja:

   /43. § A Gytv. 13. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:/

   "(2) E § rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha

   a) [a gyógyszer gyártója saját elõállítású termékeit,] az e rendeletben meghatározott hatóság ellenõrzése mellett a gyógyszer gyártója saját elõállítású termékeit,"

   Indokolás: Lásd a T/851/32. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  97. Dr. Kurucsai Csaba
  98. képviselõ a törvényjavaslat 44. § (1) bekezdésében a Gytv. 14. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   /44. § (1) A Gytv. 14. §-ának (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:/

   "(1) Közvetlen lakossági gyógyszerellátás keretében gyógyszert [- a kiadhatóságtól függõen -] csak gyógyszertár szolgáltathat ki."

   Indokolás: Lásd a T/851/26. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  99. Dr. Schvarcz Tibor
  100. képviselõ a törvényjavaslat 44. § (1) bekezdésében a Gytv. 14. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   /44. § (1) A Gytv. 14. §-ának (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:/

   "(1) Közvetlen lakossági gyógyszerellátás keretében gyógyszert - a kiadhatóságtól [függõen] függetlenül - csak gyógyszertár szolgáltathat ki."

   Indokolás: Lásd a T/851/31. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  101. Dr. Kurucsai Csaba
  102. képviselõ a törvényjavaslat 44. § (1) bekezdésében a Gytv. 14. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   /(2) A Gytv. 14. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:/

   "(3) A [közvetlen lakossági gyógyszerellátó] gyógyszertár - ha törvény másként nem rendelkezik - gyógyszert csak olyan gazdálkodó szervezettõl szerezhet be, amely rendelkezik gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenységre jogosító hatósági engedéllyel."

   Indokolás: Lásd a T/851/26. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  103. Dr. Schvarcz Tibor
  104. képviselõ a törvényjavaslat 44. § (2) bekezdésében a Gytv. 14. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   /(2) A Gytv. 14. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:/

   "(3) A közvetlen lakossági gyógyszerellátó [- ha törvény másként nem rendelkezik -] gyógyszert csak olyan gazdálkodó szervezettõl szerezhet be, amely rendelkezik gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenységre jogosító hatósági engedéllyel."

   Indokolás: Lásd a T/851/30. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  105. Béki Gabriella
  106. képviselõ a törvényjavaslat 47. § (1) bekezdése a/ pontjának a következõ módosítását javasolja:

   /47. § (1) Ez a törvény - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 1999. július 1. napján lép hatályba azzal, hogy a kamarai szervek összetételére és választására vonatkozó rendelkezéseit 2000. január 1. napjától, az orvosok, illetõleg a gyógyszerészek mûködési nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseit e nyilvántartások felállítását követõen, legkésõbb 2000. január 1. napjától kell alkalmazni. E törvény hatályba lépésével egyidejûleg/

   "a) a Tv. 3. §-ának (4) bekezdésében a "10 tagonként" szövegrész helyébe a "20 tagonként" szövegrész; 6. §-ának (2) bekezdésében a "10 tagja után" szövegrész helyébe a "30 tagja után" szövegrész; 30. § (2) bekezdésének [d)] b) pontjában az "a)-b) pontjában" szövegrész helyébe az "a)-c) pontjaiban" szövegrész; 30. §-nak (3) bekezdésében a "c) pontja" szövegrész helyébe a "d) pontja" szövegrész; 31. §-ában a "d) pontjában" szövegrész helyébe az "e) pontjában" szövegrész lép;"

   Indokolás: Lásd a T/851/35. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  107. Dr. Mánya Kristóf
  108. képviselõ a törvényjavaslat 47. § (1) bekezdése c/ pontjának a következõ módosítását javasolja:

   /47. § (1) Ez a törvény - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 1999. július 1. napján lép hatályba azzal, hogy a kamarai szervek összetételére és választására vonatkozó rendelkezéseit 2000. január 1. napjától, az orvosok, illetõleg a gyógyszerészek mûködési nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseit e nyilvántartások felállítását követõen, legkésõbb 2000. január 1. napjától kell alkalmazni. E törvény hatályba lépésével egyidejûleg/

   "c) a Gyltv. 2. §-ának f) pontjában a "népjóléti miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szövegrész helyébe a "Magyar Gyógyszerész Kamara (a továbbiakban: Kamara)" szövegrész, a 3. §-ának (2) bekezdésében az "a miniszter" szövegrész helyébe az "az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifõorvosi Hivatala (a továbbiakban: OTH)" szövegrész, a 4. §-ának (2) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe az "OTH" szövegrész, az 5. § (3) bekezdésének b) pontjában a "gyógyszertárak" szövegrész helyébe a "gyógyszertárak bejárata" szövegrész, az 5. § (3) bekezdésének b) pontjában a "miniszter" szövegrész helyébe az "OTH" szövegrész, a 6. §-ának (2) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe az "OTH" szövegrész, [a 7. §-ának (1) bekezdésében az "ahol az 5. §-ban" szövegrész helyébe az " ahol az 5. § (3) bekezdésében" szövegrész,] a 8. §-ának (1) bekezdésében a " miniszter a földmûvelésügyi miniszterrel" szövegrész helyébe az "OTH a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel (a továbbiakban: FVM)" szövegrész, a 9. §-ának (1) bekezdésében "földmûvelésügyi miniszter" szövegrész helyébe az "FVM" szövegrész, a 15. §-ának (1) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "Kamara" szövegrész, [a 16. §-ának (3) és (4) bekezdéseiben a "miniszter" szövegrész helyébe a "Kamara" szövegrész, a 16. §-ának (4) bekezdésében a "Népjóléti" szövegrész helyébe az "Egészségügyi" szövegrész,] a 17. §-ának (5) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "Kamara" szövegrész és a "Kamara" szövegrész helyébe "az OTH" szövegrész, a 18. §-ának (1) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "Kamara" szövegrész és a "a Népjóléti" szövegrész helyébe a "az Egészségügyi" szövegrész, a 18. §-ának (3) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "Kamara" szövegrész, a 20. §-ának (1) bekezdésében a "miniszterhez" szövegrész helyébe a "Kamarához" szövegrész, a 20. §-ának (3) bekezdésében a "miniszter elõzetes" szövegrész helyébe a "Kamara" szövegrész, a 21. §-ának (3) bekezdésében a "minisztert" szövegrész helyébe a "Kamarát" szövegrész, a 23. §-ának (2) bekezdésében a "Népjóléti" szövegrész helyébe az "Egészségügyi" szövegrész, a 24. § (1) bekezdésének b) pontjában a "miniszterhez" szövegrész helyébe "Kamarához" szövegrész, a 26. §-ának (1) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "Kamara" szövegrész, a 34. § (2) bekezdésének b) pontjában a "miniszter" szövegrész helyébe az "OTH" szövegrész, a 43. §-ának (1) bekezdésében, valamint a 44. §-ának (1)-(2) bekezdéseiben a "miniszter" szövegrész helyébe a "Kamara" szövegrész lép, továbbá a Gyltv. 16. §-ának (1) bekezdésébõl a "Kamara véleményének beszerzése után" szövegrész, a 20. §-ának (2) bekezdése, a 24. § (1) bekezdésének b) pontjában a "kiskorú" szövegrész és a 40. §-ának d) pontja a hatályát veszti;"

   T/851/46. és a /47. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 43. és a 44. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/851/44. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  109. Dr. Schvarcz Tibor
  110. képviselõ a törvényjavaslat 47. § (1) bekezdése d/ pontjának a következõ módosítását javasolja:

   A T/851/29. sz. módosító indítvány az Egészségügyi bizottság ülésén VISSZAVONVA!

  111. Dr. Mánya Kristóf képviselõ a törvényjavaslat 47. § (2) bekezdése b/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  112. /(2) Az Egészségügyi Miniszter, illetve az Egészségügyi Minisztérium az (1) bekezdésben meghatározott hatásköri változásokra tekintettel köteles/

   "b) a gyógyszertárak létesítésére vonatkozó folyamatban lévõ ügyek iratanyagát, valamint az Gyltv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartásokat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi [Szolgálatának] Hivatalának (a továbbiakban: OTH),

   /1999. június 1-jét követõ 15. napon belül átadni./"

   T/851/49. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 57. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/851/48. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  113. Dr. Mánya Kristóf
  114. képviselõ a törvényjavaslat 47. §-át új (3)-(4) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):

   "(3) A Magyar Gyógyszerész Kamara részére - kérelemre - az OTH a Gyltv. 45. § (1) bekezdés a/ pontja szerinti nyilvántartásokból adatokat szolgáltat, továbbá a nyilvántartások adatainak változásairól a Magyar Gyógyszerész Kamarát hivatalból tájékoztatja.

   (4) Az e törvénnyel megállapított feladatait az OTH az országos tisztifõgyógyszerész útján látja el. Az országos tisztifõgyógyszerésznek ezekben az ügyekben hozott határozata ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni."

   Indokolás: Lásd a T/851/49. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  115. Karakas János
  116. képviselõ a törvényjavaslat 47. §-át új (4) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):

"(4) A Kormány a szakminiszteren keresztül e törvény hatályba lépésétõl számított 12 hónapon belül gondoskodik arról, hogy a MOK országos és területi kamarai szervei a mûködésükhöz szükséges infrastruktúra kialakításához egyszeri költségvetési támogatásban részesüljenek, valamint a mûködésükhöz nélkülözhetetlen ingatlanokat kamarai tulajdonba ellentételezés nélkül megkapják. E tulajdonszerzés adó és illetékmentes."

Indokolás: Lásd a T/851/8/4. sz. továbbá a T/851/9/4. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

- Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. április 8.

Dr. Kökény Mihály s.k.,
Egészségügyi és Egészségügyi
bizottságának elnöke

  1. Dr. Hegedûs Mihály József képviselõ a törvényjavaslat 10. §-ában a Tv. 20. § (2) bekezdése a/ pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
  2. A T/851/18. sz. módosító indítvány az Egészségügyi bizottság ülésén VISSZAVONVA!

   /10. § A Tv. 20. §-ának (2)-(4) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "(2) MOK tagság nélkül is végezhetõ az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység, ha azt/

   "a) olyan nem magyar állampolgár végzi, aki - külön jogszabályban meghatározottak szerint, mely a MOK egyetértési jogát is tartalmazza - engedélyt kapott arra, hogy külföldön szerzett orvosi diplomájának honosítása, vagy szakképzettségének elismerése nélkül meghatározott ideig és helyen orvosi diplomához kötött tevékenységet végezzen Magyarországon;"

   Indokolás: Lásd a T/851/18. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje

  3. Dr. Kurucsai Csaba
  4. képviselõ, valamint Dr. Mánya Kristóf és dr. Horváth Zsolt képviselõk a törvényjavaslat 18. § (1) bekezdésében a Gyktv. 2. § (2) bekezdése b/ pontja be/ alpontjának az elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerûen változik):

   A T/851/53. sz. módosító indítvány az Egészségügyi bizottság ülésén VISSZAVONVA!

   /18. § (1) A Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi LI. törvény (a továbbiakban: Gyktv.) 2. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "A Kamara feladat- és hatásköre

   (2) A Kamara az (1) bekezdésben meghatározott feladatai körében különösen

   b) véleményezi/

   "be) [a külön jogszabályban meghatározott esetekben a gyógyszerészi diplomához kötött tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek kiadását,]"

   Indokolás: Lásd a T/851/27. sz., valamint a T/851/53. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  5. Dr. Mánya Kristóf
  6. és dr. Horváth Zsolt képviselõk a törvényjavaslat 22. §-ában a Gyktv. 10. § (7) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:

   A T/851/54. sz. módosító indítvány az Egészségügyi bizottság ülésén VISSZAVONVA!

   /22. § A Gyktv. 9-10. §-ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:/

   "(7) Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik a 2. § (2) bekezdésének g) pontjában foglalt engedélyekkel összefüggõ fellebbezések elbírálása."

   Indokolás: Lásd a T/851/54. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje

  7. Dr. Schvarcz Tibor
  8. képviselõ a törvényjavaslat 47. § (1) bekezdése d/ pontjának a következõ módosítását javasolja:

A T/851/29. sz. módosító indítvány az Egészségügyi bizottság ülésén VISSZAVONVA!

/(1) Ez a törvény - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 1999. július 1. napján lép hatályba azzal, hogy a kamarai szervek összetételére és választására vonatkozó rendelkezéseit 2000. január 1. napjától, az orvosok, illetõleg a gyógyszerészek mûködési nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseit e nyilvántartások felállítását követõen, legkésõbb 2000. január 1. napjától kell alkalmazni. E törvény hatályba lépésével egyidejûleg/

"d) a Gytv. 5. §-ának (1) bekezdésében "a népjóléti miniszter" szövegrész helyébe "az Országos Gyógyszerészeti Intézet" szövegrész, valamint az "Ipari és Kereskedelmi Miniszter" szövegrész helyébe a "Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala" szövegrész, a Gytv. 13. § (1) bekezdésében a "Népjóléti Minisztérium" szövegrész helyébe az "Országos Gyógyszerészeti Intézet " szövegrész , a Gytv. 14. § (6) bekezdésében a "Gyógyszer-kiskereskedelmi" szövegrész helyébe a "Közvetlen lakossági gyógyszerellátó" szövegrész, a 24. § (2) bekezdésének i) pontjában a "13. § (3) bekezdésének a) pontjában "szövegrész helyébe a "13. § (2) bekezdésében" szövegrész lép, továbbá a Gytv. [5. §-ának (3)-(4) bekezdése, a] 11. § (3) bekezdésének j) pontja, a 12. § (2) bekezdésének d), e) és f) pontja, a 13. § (7) bekezdése,a 24. § (2) bekezdésének f) pontjában a "valamint 13. § (7) [bekezdésében meghatározott gyógyszerek körét] A gyógyszernagykereskedelmi tevékenység végzésének részletes szabályait külön jogszabály állapítja meg." szövegrész, a 25. § (3) bekezdése, valamint a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 1. § (1) bekezdésének h) pontja a hatályát veszti."

Indokolás: Lásd a T/851/29. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz.

- Az Elõterjesztõ képviselõje