T/844/14.

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

a j á n l á s a
az igazságügyi szakértõi kamarákról szóló 1995. évi CXIV. törvény módosítására beadott T/844. számú törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) megvitatta az igazságügyi szakértõi kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Iszktv.) módosítására beadott, T/844. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/844/2-13. számú módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

Összefüggés: A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

 

Dr. Csákabonyi Balázs képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában az igazságügyi szakértõi kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Iszktv.) 1. § (2) bekezdése l/ pontjának a következõ módosítását javasolja:

/(A kamara)/

"l) ellenõrizheti a szakértõ [szakmai] tevékenységét, ennek során bekérheti a szakértõ nyilvántartását,"

Indokolás: Lásd a T/844/7. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

- Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  1. Dr. Hankó Faragó Miklós
  2. képviselõ a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdésében az Iszktv. 2. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   "2. § (1) Az Iszktv. 2. §-ának (1) bekezdése [a következõ mondattal egészül ki] helyébe a következõ renelkezés lép:

   "(1) Azt a szakértõt, akit az igazságügy-miniszter a névjegyzékbe felvett, az Igazságügyi Minisztérium értesítése alapján fel kell venni a szakértõ lakóhelye szerint illetékes területi kamarába. A szakértõ a névjegyzékbe való felvételét követõ 15 napon belül köteles jelentkezni a lakóhelye szerint illetékes területi kamaránál.""

   Megjegyzés:Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. illetve/vagy 14. és a 15. pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/844/2/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  3. Iváncsik Imre
  4. képviselõ a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdésében az Iszktv. 2. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

   "2. § (1) Az Iszktv. 2. §-ának (1) bekezdése a következõ két mondattal egészül ki:

   "A szakértõ a névjegyzékbe való felvételét követõ 15 napon belül köteles jelentkezni a lakóhelye szerint illetékes területi kamaránál. A területi kamara a kamarai bejegyzéssel egyidejûleg köteles átadni az Igazságügyi Szakértõi Kamara és az illetékes területi kamara alapszabályait, továbbá a kamara szolgáltatásait tartalmazó dokumentumokat.""

   Indokolás: Lásd a T/844/10. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  5. Az Alkotmányügyi bizottság
  6. a törvényjavaslat 4. §-ában az Iszktv. 3/A. § (4) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

   "(4) A területi elnökség a jogerõs határozatát és a végrehajtás felfüggesztése tárgyában hozott bírósági határozatot megküldi az Igazságügyi Minisztériumnak."

   Megjegyzés:Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 11. pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/844/12/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  7. Lezsák Sándor
  8. képviselõ a törvényjavaslat 4. §-ában az Iszktv. 3/A. § (4) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

   "(4) A területi elnökség a jogerõs és végrehajtható határozatot megküldi az Igazságügyi Minisztériumnak."

   Megjegyzés:Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/844/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  9. Dr. Csákabonyi Balázs
  10. képviselõ a törvényjavaslat 4. §-ában az Iszktv. 3/A. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

   "3/A. § (1) Ha a szakértõ a kamarai tagdíjat nem fizeti meg, kamarai tagsága megszûnik. A kamarai tagdíjfizetés részletes szabályait a [területi kamara] Magyar Igazságügyi Szakértõi Kamara alapszabálya állapítja meg."

   Indokolás: Lásd a T/844/6. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  11. Iváncsik Imre
  12. képviselõ a törvényjavaslat 6. § új (1) bekezdésében az Iszktv. 4. § (1) bekezdését új e/ ponttal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a 6. § eredeti szövege (2) bekezdés számozást kap):

   "6. § (1) Az Iszktv. 4. §-ának (1) bekezdése új e/ ponttal egészül ki:

   /A kamara tagjának joga, hogy/

   "e/ a területi kamarától a jogait és kötelezettségeit érintõ határozatokat idejében megkapja.""

   Indokolás: Lásd a T/844/11. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  13. Dr. Csákabonyi Balázs
  14. képviselõ a törvényjavaslat 9. §-ában az Iszktv. 7/A. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   "7/A.§ (1) A területi kamara alapszabálya kimondhatja, hogy a közgyûlést területi küldöttgyûlés helyettesítse. A közgyûlés a kamara tagjai közül minden 5 tag után egy területi küldöttet választ. Ha a területi kamara taglétszáma az 1000 fõt meghaladja, a közgyûlést területi küldöttgyûlés helyettesíti. A közgyûlés a kamara tagjai közül minden [10] 20 tag után egy területi küldöttet választ."

   Indokolás: Lásd a T/844/9. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  15. Dr. Pokol Béla
  16. képviselõ a törvényjavaslat 9. §-ában az Iszktv. 7/A. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   "7/A.§ (1) A területi kamara alapszabálya kimondhatja, hogy a közgyûlést területi küldöttgyûlés helyettesítse. Ha a területi kamara taglétszáma az 1000 fõt meghaladja, a közgyûlést területi küldöttgyûlés helyettesíti. A közgyûlés a kamara tagjai közül minden [10] 5 tag után, az 1000 fõt meghaladó területi kamarákban minden 10 tag után egy területi küldöttet választ."

   Indokolás: Lásd a T/844/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  17. Dr. Csákabonyi Balázs
  18. képviselõ a törvényjavaslat 19. §-ában az Iszktv. 33. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   "(1) Etikai vétség alapos gyanúja esetén [a területi elnökség,] a területi kamara elnöke[, illetve a Magyar Igazságügyi Szakértõi Kamara elnöksége vagy a Magyar Igazságügyi Szakértõi Kamara elnöke] kezdeményezi az eljárás megindítását; az etikai bizottság elnöke kijelöli az eljáró etikai tanácsot. Az etikai bizottság elnöke az eljárás megindulásáról értesíti az Igazságügyi Minisztériumot."

   Indokolás: Lásd a T/844/8. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  19. Az Alkotmányügyi bizottság
  20. a törvényjavaslat 21. §-ában az Iszktv. 48. §-ának a következõ módosítását javasolja:

   "48. § Az etikai tanács a jogerõs határozatát és a végrehajtás felfüggesztése tárgyában hozott bírósági határozatot megküldi a területi elnökségnek és az Igazságügyi Minisztériumnak."

   Indokolás: Lásd a T/844/12/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  21. Lezsák Sándor
  22. képviselõ a törvényjavaslat 21. §-ában az Iszktv. 48. §-ának a következõ módosítását javasolja:

   "48. § Az etikai tanács a jogerõs és végrehajtható határozatát megküldi a területi elnökségnek és az Igazságügyi Minisztériumnak."

   Indokolás: Lásd a T/844/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  23. Az Alkotmányügyi bizottság
  24. a törvényjavaslat 22. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

   "(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a hatályát veszti az Iszktv. 2. § (2)-(4) bekezdése, valamint 26. § b) pontja."

   Indokolás: Lásd a T/844/13. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  25. Dr. Hankó Faragó Miklós
  26. képviselõ a törvényjavaslat 22. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

   "(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a hatályát veszti az Iszktv. 2. § (2) és (3) bekezdése valamint 26. § b) pontja."

   Indokolás: Lásd a T/844/2/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  27. Dr. Hankó Faragó Miklós
  28. képviselõ a törvényjavaslat 22. § (3) bekezdésének az elhagyását javasolja:

"[(3) Az Iszktv. 2. §-ának (2) bekezdésében a "közalkalmazotti jogviszony alapján," szövegrész helyébe a "közalkalmazotti, illetve igazságügyi szolgálati jogviszony alapján," szövegrész lép.]"

Indokolás: Lásd a T/844/2/2. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja.

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. április 8.

Dr. Pokol Béla s.k.,
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának elnöke