T/759/38.

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának
kiegészítõ ajánlása

a közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény módosításáról
szóló T/759. számú törvényjavaslat
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) - kijelölt bizottságként - megvitatta a közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény módosításáról szóló, T/759. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/759/32-37. számú módosító, kapcsolódó módosító javaslatokat.

Visszavont módosító javaslatok (kapcsolódó módosító javaslatok): T/759/27. Dr. Vitányi István, dr. Rubovszky György és dr. Isépy Tamás (T/759/31. sz. ajánlás 29. és 32. pontjai), T/759/14. Dr. Horváth Balázs (T/759/31. sz. ajánlás 2. pontja), T/759/2. Dr. Csákabonyi Balázs (T/759/31. sz. ajánlás 18. pontja), T/759/4. Dr. Csákabonyi Balázs (T/759/31. sz. ajánlás 13. pontja), T/759/28. Dr. Gimesi József és dr. Isépy Tamás (T/759/31. sz. ajánlás 19., 20. és 23. pontjai), T/759/12. Dr. Horváth Balázs (T/759/31. sz. ajánlás 21. pontja), T/759/5. Dr. Horváth Balázs (T/759/31. sz. ajánlás 24. pontja), T/759/25. Dr. Vitányi István, dr. Rubovszky György és dr. Isépy Tamás (T/759/31. sz. ajánlás 6. pontja), T/759/35. Dr. Gimesi József és dr. Isépy Tamás (ezt a kapcsolódó módosító javaslatot a kiegészítõ ajánlás nem tartalmazza).

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

I. rész

 1. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 1. §-a felvezetõ szövegének a következõ módosítását, valamint ezzel összefüggésben a törvényjavaslat minden olyan hivatkozásában ahol "Kjt." szerepel "Ktv." rövidítés alkalmazását javasolja:
 2. "1. § A közjegyzõkrõl szóló, módosított 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: [Kjt.] Ktv.) 1. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:"

  Indokolás: Lásd a T/759/37/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 3. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 1. §-ában a Kjt. 1. §-ának a következõ módosítását javasolja:
 4. "1. § A közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 1. §-a [a következõ (4) bekezdéssel egészül ki] helyébe a következõ rendelkezés lép:

  1. § (1) A törvény közhitelességgel ruházza fel a közjegyzõket, hogy a jogviták megelõzése érdekében a feleknek pártatlan jogi szolgáltatást nyújtsanak.

  (2) A közjegyzõ a jogügyletekrõl és jogi jelentõségû tényekrõl közokiratot állít ki, okiratokat õriz meg, a felek megbízásából pénzt, értéktárgyat és értékpapírt vesz át a jogosult részére történõ átadás végett, a feleket a hatáskörébe utalt eljárásokkal kapcsolatban - a felek esélyegyenlõségének biztosításával - tanácsadással segíti jogaik gyakorlásában és kötelességeik teljesítésében.

  (3) A közjegyzõ folytatja le a hatáskörébe utalt hagyatéki eljárást és egyéb nemperes eljárásokat.

  (4) A közjegyzõ a jogszabály által meghatározott hatáskörében az állam igazságszolgáltató tevékenysége részeként jogszolgáltató hatósági tevékenységet végez."

  Indokolás: Lásd a T/759/37/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 5. Dr. Rubovszky György
 6. és dr. Vitány Iván képviselõ - kapcsolódva a T/759/30. sz. módosító javaslathoz (T/759/31. sz. ajánlás 1. pontja) - a törvényjavaslat 1. §-ában a Kjt. 1. §-ának a következõ módosítását, és ezzel összefüggésben a törvényjavaslat minden olyan hivatkozásában ahol "Kjt." szerepel "Kt." rövidítés alkalmazását javasolja::

  "1. § A közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban:[ Kjt.] Kt.) 1. §-a helyébe a következõ [ (4) bekezdéssel egészül ki] rendelkezés lép:

  "1. § (1) A törvény közhitelességgel ruházza fel a közjegyzõket, hogy a jogviták megelõzése érdekében a feleknek pártatlan jogi szolgáltatást nyújtsanak.

  (2) A közjegyzõ a jogügyletekrõl és jogi jelentõségû tényekrõl közokiratot állít ki, okiratokat õriz meg, a felek megbízásából pénzt, értéktárgyat és értékpapírt vesz át a jogosult részére történõ átadás végett, a feleket a hatáskörébe utalt eljárásokkal kapcsolatban - a felek együttes jelenlétében - tanácsadással segíti jogaik gyakorlásában és kötelességeik teljesítésében.

  (3) A közjegyzõ folytatja le a hatáskörében utalt hagyatéki eljárást és egyéb nemperes eljárásokat.

  (4) A közjegyzõ a jogszabály által meghatározott hatáskörében az állam igazságszolgáltató tevékenysége részeként jogszolgáltató hatósági tevékenységet végez."

  Indokolás: Lásd a T/759/33/1-2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 7. Dr. Rubovszky György
 8. képviselõ - kapcsolódva a T/759/14. sz. módosító javaslathoz (T/759/31. sz. ajánlás 2. pontja) - a törvényjavaslat 2. §-ában a Kjt. 7. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  / A Kjt. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(2) A közjegyzõ nem végezhet sem személyes közremûködéssel [ vagy] sem korlátlan anyagi felelõsséggel járó vállalkozási tevékenységet, ingatlant vagy kölcsönügyletet nem közvetíthet, a közjegyzõi tevékenységgel összefüggésben kezességet vagy szerzõdést biztosító más kötelezettséget nem vállalhat."

  Indokolás: Lásd a T/759/32. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 9. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 6. § (2) bekezdésében a Kjt. 17. § (3) bekezdését a következõ f) ponttal javasolja kiegészíteni:
 10. /A Kjt. 17. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:/

  (Nem nevezhetõ ki közjegyzõvé az,)

  "f) akivel szemben a 7. §-ban meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn és nem vállalja, hogy kinevezése esetén azt az eskütétel idõpontjáig megszünteti. "

  Indokolás: Lásd a T/759/37/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 11. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 7. §-ában a Kjt. 21. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 12. /A Kjt. 21. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(1) A közjegyzõ a kinevezését követõ 3 hónapon belül a Magyar Országos Közjegyzõi Kamara elnöke elõtt esküt tesz. Ezt megelõzõen bemutatja a bélyegzõjét, aláírásmintáját és a hivatali helyiségének a hivatás gyakorlására való alkalmasságát megállapító kamarai igazolást, igazolja továbbá, hogy kötelezõ felelõsségbiztosítást kötött és megszüntette az összeférhetetlenséget (17. § (3) bekezdés f) pont)."

  Indokolás: Lásd a T/759/37/4. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 13. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 8. § (2) bekezdésében a Kjt. 22. §-át a következõ i)-j) pontokkal javasolja kiegészíteni:
 14. "(2) A Kjt. 22. §-a a következõ [f)-h)] f)-j) ponttal egészül ki:

  (A közjegyzõi szolgálat megszûnik:)

  f) a 70. életév betöltésével,

  g) ha a közjegyzõvel szemben a 17. § (3) bekezdésének b) pontjában megjelölt kizáró ok áll fenn,

  h) ha a közjegyzõ a 21. §-ban meghatározott esküt nem tette le,

  j) a közjegyzõ halálával,

  j) ha a közjegyzõ a kinevezésekor fennálló összeférhetetlenséget az eskütétel idõpontjáig nem szüntette meg vagy ha az összeférhetetlenség a kinevezést követõen keletkezett."

  Indokolás: Lásd a T/759/37/5. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 15. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 10. §-ában a Kjt. 24. § b) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 16. /A közjegyzõ nem gyakorolhatja hivatását/

  "b) a 22. § b) -e) és [g-h] g), h), j) pontjában felsorolt estekben, és felfüggesztés esetén az errõl szóló határozat jogerõre emelkedésének napjától,"

  Indokolás: Lásd a T/759/37/6. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 17. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 14. §-ában a Kjt. 28. §-ának a következõ módosítását javasolja:
 18. /A Kjt. 28. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "28. § A közjegyzõjelölt és a közjegyzõhelyettes munkabérét a bírósági fogalmazó, illetve a bírósági titkár illetményé[nek]re is figyelem[bevételével]mel kell megállapítani."

  Indokolás: Lásd a T/759/37/7. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 19. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 16. §-ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik):
 20. [16. § A Kjt. 30. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "30. § A közjegyzõ köteles a tevékenységét a székhelyén levõ hivatali helyiségben végezni, a hivatali helyiségén kívül akkor járhat el, ha azt az ügy természete vagy sürgõssége indokolja."

  Indokolás: Lásd a T/759/37/8/a. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 21. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 17. §-ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik):
 22. [ 17. § Kjt. 31. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "31. § (1) A közjegyzõ a közjegyzõi tevékenység folytatásának elõsegítésére közjegyzõi irodát mûködtethet.

  (2) Az azonos székhelyre kinevezett 2 vagy több közjegyzõ közös közjegyzõi irodát tarthat fenn. A közös iroda elnevezésében lehetõleg valamennyi közjegyzõ nevére utalni kell.

  (3) Közjegyzõ közös irodát csak közjegyzõvel tarthat fenn.

  (4) A közös irodában mûködõ közjegyzõk az önálló felelõsségüket és hivatásuk személyes gyakorlását nem zárhatják ki és nem korlátozhatják."]

  Indokolás: Lásd a T/759/37/8/b. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 23. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 18. §-ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik):
 24. [ 18. § A Kjt. a következõ 31/A. §-sal egészül ki:

  "31/A. § (1) A közjegyzõi irodák névjegyzékét az iroda székhelye szerint illetékes területi kamara elnöksége vezeti.

  (2) A közjegyzõi irodák névjegyzékébe - kérelemre - fel kell venni az irodát, ha alapítása megfelel a jogszabályban foglaltaknak.

  (3) Az iroda mûködésével kapcsolatos változásokat és az iroda megszûnését be kell jelenteni a területi kamarának.

  (4) A közjegyzõi iroda létesítésének, mûködésének és megszûnésének szabályait az igazságügy-miniszter rendelettel állapítja meg."]

  Indokolás: Lásd a T/759/37/8/c. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 25. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 21. §-ában a Kjt. 45. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 26. "21. § A Kjt. 45. §-ának (1) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

  [(1)] Ha a területi kamara tagjainak száma a 80 fõt meghaladja, a területi elnökség az elnökbõl, 11 közjegyzõ és 3 közjegyzõhelyettes tagból áll."

  Indokolás: Lásd a T/759/37/9. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 27. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 26. §-át a következõ (3) bekezdéssel, a Kjt. 54. § l) pontjával javasolja kiegészíteni:
 28. "(3) A Kjt. 54. §-a a következõ l) ponttal egészül ki:

  (Az országos kamara jogai és feladatai különösen:)

  l) pénz, értéktárgy és értékpapír bizalmi õrzésére vonatkozó szabályok megsértése miatt keletkezett és a közjegyzõ vagyonából nem fedezhetõ károk legalább részbeni megtérítésének fedezésére alapot képez vagy felelõsségbiztosítást köt."

  Indokolás: Lásd a T/759/37/10. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 29. Dr. Rubovszky György
 30. és dr. Isépy Tamás képviselõ - kapcsolódva a T/759/5. sz. módosító javaslathoz (T/759/31. sz. ajánlás 24. pontja) - a törvényjavaslat 26. §-át a következõ (3) bekezdéssel, a Kjt. 54. § l) pontjával javasolja kiegészíteni:

  "(3) A Kjt. 54. §-a a következõ l) ponttal egészül ki:

  /Az országos kamara jogai és feladatai különösen:/

  "l) e törvényben, vagy más jogszabályban hatáskörébe utalt feladatok ellátásához közjegyzõi hozzárulás fizetésére kötelezi a közjegyzõt."

  Indokolás: Lásd a T/759/36. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 31. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 48. § felvezetõ szövegének a következõ módosítását javasolja:
 32. "48. § A Kjt. 100. §-ának (1) bekezdése [a következõk szerint módosul] helyébe a következõ rendelkezés lép:"

  Indokolás: Lásd a T/759/37/11. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 33. Dr. Rubovszky György
 34. és dr. Isépy Tamás képviselõ - kapcsolódva a T/759/27. sz. módosító javaslathoz (T/759/31. sz. ajánlás 29. és 32. pontjai) - a törvényjavaslat 67. §-ában a Kjt. 175. §-ának a következõ módosítását javasolja:

"67. § A Kjt. 175. §-sa helyébe a következõ [ (3) bekezdéssel egészül ki] rendelkezés lép :

"175. § (1) Ha a közjegyzõ által közokiratban foglalt jognyilatkozat joghatásának kiváltásához bíróság, más hatóság vagy közigazgatási szerv eljárása szükséges, a közjegyzõ azt az eljárás lefolytatása végett hivatalból megkeresi. A közjegyzõ megkeresésére indult eljárásban a közjegyzõt a közokiratban szereplõ fél vagy felek képviselõjének jogállása illeti meg.

(2) A közjegyzõ az (1) bekezdésben rögzítetten túlmenõen jogi képviseletet nem láthat el.

[ "(3) A közjegyzõ a képviselet ellátása során köteles az általa készített beadványon és más iraton nevét, közjegyzõi és képviselõi minõségét feltüntetni.] ""

Indokolás: Lásd a T/759/34. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

II. rész

A bizottság utólagos állásfoglalása a T/759/31. sz. ajánlás alábbi pontjában foglalt módosító javaslatról:

AjánláspontÁllásfoglalás

22. - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. április 7.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke