T/759/31.

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

a j á n l á s a

a közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény
módosításáról szóló T/759. számú törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) - kijelölt bizottságként - megvitatta a közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény módosításáról szóló, T/759. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/759/2-30. számú módosító javaslatokat.

Visszavont módosító javaslatok: T/759/6. Dr. Horváth Balázs és Dr. Rubovszky György, T/759/16. Dr. Csákabonyi Balázs. (Ezeket a módosító javaslatokat az ajánlás nem tartalmazza.)

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

 1. Dr. Gyimesi József és dr. Isépy Tamás
 2. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában a Kjt. 1. §-ának a következõ módosítását javasolja:

  "1. § A közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban:[ Kjt.] Ktv.) 1. §-a helyébe a következõ [ (4) bekezdéssel egészül ki] rendelkezés lép:

  "1. § (1) A törvény közhitelességgel ruházza fel a közjegyzõket, hogy a jogviták megelõzése érdekében a feleknek pártatlan jogi szolgáltatást nyújtsanak.

  (2) A közjegyzõ a jogügyletekrõl és a jogi jelentõségû tényekrõl közokiratot állít ki, okiratokat õriz meg, a felek megbízásából pénzt, értéktárgyat és értékpapírt vesz át a jogosult részére történõ átadás végett, a feleket a hatáskörébe utalt eljárásokkal kapcsolatban tanácsadással segíti jogaik gyakorlásában és kötelességeik teljesítésében.

  (3) A közjegyzõ folytatja le a hatáskörében utalt hagyatéki eljárást és egyéb nemperes eljárásokat.

  (4) A közjegyzõ a jogszabály által meghatározott hatáskörében az állam igazságszolgáltató tevékenysége részeként jogszolgáltató hatósági tevékenységet végez."

  Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben Képviselõ urak a törvényjavaslat minden olyan hivatkozásában ahol "Kjt." szerepel a törvény rövidítését "Ktv."-re javasolják módosítani.

  Indokolás: Lásd a T/759/30. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 3. Dr. Horváth Balázs
 4. képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ában a Kjt. 7. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  / A Kjt. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(2) A közjegyzõ nem végezhet személyes közremûködéssel [ vagy korlátlan anyagi felelõsséggel] járó vállalkozási tevékenységet, ingatlant vagy kölcsönügyletet nem közvetíthet, a közjegyzõi tevékenységgel összefüggésben kezességet vagy szerzõdést biztosító más kötelezettséget nem vállalhat. "

  Indokolás: Lásd a T/759/14. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 5. Dr. Turi-Kovács Béla, továbbá dr. Vitányi István, dr. Rubovszky György, dr. Isépy Tamás
 6. képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ában a Kjt. 7. § (3) bekezdése b) pontjának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a bekezdés alpontjainak betûjelzései értelemszerûen változnak):

  / A Kjt. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(3) Nem esik az (1) bekezdés tilalma alá

  a) a választottbírói tevékenység,

  [ b) az országgyûlési, helyi önkormányzati képviselõi jogviszony,]

  c) a területi kamara elnökségének elõzetes engedélyével létesített kuratóriumi tagság és tisztségviselés. "

  Indokolás: Lásd a T/759/18., T/759/29. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 7. Dr. Vitányi István, dr. Rubovszky György, dr. Isépy Tamás
 8. képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ában a Kjt. (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  /A Kjt. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(4) A közjegyzõ a fél részére nem készíthet magánokiratot, kivéve az aláírási címpéldány[ t és a 175. § (1) bekezdése szerinti képviselettel összefüggõ beadványokat és iratokat] tervezetet. "

  Indokolás: Lásd a T/759/29. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 9. Dr. Turi-Kovács Béla
 10. képviselõ a törvényjavaslat 3. §-ban a Kjt. 10. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  /A Kjt. 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(2) A károk megtérítésének fedezésére a közjegyzõ köteles legalább [ ötmillió] hétmillió forint értékû felelõsségbiztosítást kötni és azt közjegyzõi mûködésének tartama alatt fenntartani."

  Indokolás: Lásd a T/759/19. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 11. Dr. Vitányi István, dr. Rubovszky György, dr. Isépy Tamás
 12. képviselõ a törvényjavaslat 6. § (2) bekezdésében a Kjt. 17. § (3) bekezdését a következõ f) ponttal javasolja kiegészíteni:

  /A Kjt. 17. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:/

  /Nem nevezhetõ ki közjegyzõvé az,/

  "f) akivel szemben a 7. §-ban meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn. "

  Indokolás: Lásd a T/759/25. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. késõbb foglal állást

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 13. Dr. Turi-Kovács Béla
 14. képviselõ a törvényjavaslat 8. § (2) bekezdésében a Kjt. 22. § f) pontjának a következõ módosítását javasolja:

  /A Kjt. 22. §-a a következõ f)-h) ponttal egészül ki:/

  /(A közjegyzõi szolgálat megszûnik:)/

  " f) a [ 70. életév betöltésével] nyugdíjkorhatár elérésével, kivéve azt az esetet, amikor a kinevezõ indokolt esetben a szolgálat meghosszabbítására engedélyt ad,"

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány összefügg az ajánlás 11., 12., 15., 16. pontjában ismertetett javaslattal. A módosító javaslattal összefüggésben a törvényjavaslat 68. § (4) bekezdését is indokolt módosítani.

  Indokolás: Lásd a T/759/20. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 15. Dr. Vitányi István, dr. Rubovszky György, dr. Isépy Tamás
 16. képviselõ a törvényjavaslat 8. §-át a következõ (3) bekezdéssel, a Kjt. 22. § i)-k) pontjával a javasolja kiegészíteni:

  "(3) A Kjt. 22. §-a a következõ i)-k) ponttal egészül ki:

  (A közjegyzõi szolgálat megszûnik:)

  i) a közjegyzõ halálával,

  j) ha a közjegyzõ a 7. §-ban meghatározott összeférhetetlenségi okot nem szüntette meg,

  k) ha a közjegyzõ a kamarai hozzájárulást felhívás ellenére sem fizeti meg.""

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány összefügg az ajánlás 9., 10., 14. pontjában ismertetett javaslattal. A módosító javaslatot a törvényjavaslat 8. § (2) bekezdéseként célszerû szerkeszteni (A Kjt. 22. §-a a következõ f)-k) ponttal egészül ki:).

  Indokolás: Lásd a T/759/24. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 17. Dr. Vitányi István, dr. Rubovszky György, dr. Isépy Tamás
 18. képviselõ a törvényjavaslat 9. §-ában a Kjt. 23. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  / A Kjt. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "23. § (1) Ha a területi kamara elnöksége a 17. § (3) bekezdésének b) pontjában, valamint a 22. § b), c) vagy f), h), illetve i), j) pontjában felsorolt körülményrõl szerzett tudomást, köteles azt az igazságügy-miniszternek haladéktalanul jelenteni."

  Indokolás: Lásd a T/759/24. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 19. Dr. Vitányi István, dr. Rubovszky György, dr. Isépy Tamás
 20. képviselõ a törvényjavaslat 9. §-ában a Kjt. 23. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  / A Kjt. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(2) Az igazságügy-miniszter - miután a területi kamara elnökségének véleményét beszerezte - a 22. § a) pontjában említett esetben a közjegyzõt a szolgálat alól felmenti; a 17. § (3) bekezdésének b) pontjában, valamint a 22. § b), c), f), [ és] h), i) és j) pontjában említett esetekben a közjegyzõi szolgálat megszûnését állapítja meg, és errõl értesíti a területi kamara elnökségét."

  Indokolás: Lásd a T/759/24. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 21. Dr. Turi-Kovács Béla
 22. képviselõ a törvényjavaslat 9. §-ában a Kjt. 23. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  / A Kjt. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(4) Ha a közjegyzõi szolgálat megszûnése a felsõ korhatár elérése miatt történik, a megszûnésre vonatkozó elõterjesztést olyan idõpontban kell megtenni, hogy a közjegyzõ a megszûnésrõl szóló okiratot a [ 70. életéve betöltését] nyugdíjkorhatár elérését megelõzõen megkapja."

  Indokolás: Lásd a T/759/21. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 23. Dr. Turi-Kovács Béla
 24. képviselõ a törvényjavaslat 9. §-ában a Kjt. 23. §-át a következõ (5) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:

  / A Kjt. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(5) A (4) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a kinevezõ - indokolt esetben - a közjegyzõi szolgálatot a nyugdíjkorhatár betöltése után is meghosszabbította."

  Indokolás: Lásd a T/759/21. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 25. Dr. Csákabonyi Balázs
 26. képviselõ a törvényjavaslat 10. §-ában a Kjt. 24. § b) pontjának a következõ kiegészítését javasolja:

  / A Kjt. 24. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  /A közjegyzõ nem gyakorolhatja a hivatását/

  "b) a 22.§ b) - e) és g) - h) pontjában felsorolt esetekben, és felfüggesztés esetén az errõl szóló határozat jogerõre emelkedésének napjától,"

  Indokolás: Lásd a T/759/4. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 27. Dr. Vitányi István, dr. Rubovszky György, dr. Isépy Tamás
 28. képviselõ a törvényjavaslat 10. §-ában a Kjt. 24. § b) pontjának a következõ módosítását javasolja:

  / A Kjt. 24. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  /A közjegyzõ nem gyakorolhatja a hivatását/

  "b) a 22.§ b) - e) és g) - [ h)] k) pontjában felsorolt esetekben felfüggesztés esetén az errõl szóló határozat jogerõre emelkedésének napjától,"

  Indokolás: Lásd a T/759/24. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 29. Dr. Turi-Kovács Béla
 30. képviselõ a törvényjavaslat 10. §-ában a Kjt. 24. § c) pontjának a következõ módosítását javasolja:

  /A Kjt. 24. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  / A közjegyzõ nem gyakorolhatja a hivatását/

  " c) ha a [ 70. életévét betöltötte] nyugdíjkorhatárt elérte."

  Indokolás: Lásd a T/759/22. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 31. Dr. Turi-Kovács Béla
 32. képviselõ a törvényjavaslat 10. §-át a Kjt. 24. § (2) bekezdésével javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a § jelenlegi normaszövege (1) bekezdés jelölést kap):

  /A Kjt. 24. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(2) Az (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni akkor, ha a kinevezõ - indokolt esetben - a közjegyzõi szolgálatot a nyugdíjkorhatár betöltése után is meghosszabbította. "

  Indokolás: Lásd a T/759/22. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 33. Dr. Horváth Balázs
 34. képviselõ a törvényjavaslatot a következõ 11. §-sal a Kjt. 24/A. §-ával javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik):

  "11. § A Kjt. a következõ alcímmel és 24/A. §-sal egészül ki:

  "A közjegyzõi szolgálat szünetelése

  24/A. § (1) Ha a közjegyzõt országgyûlési, helyi önkormányzati képviselõjelöltként, illetõleg polgármesterjelöltként nyilvántartásba vették, ettõl az idõponttól a választás befejezéséig, illetõleg megválasztása esetén mandátuma megszûnéséig közjegyzõi szolgálata szünetel. A közjegyzõ a szünetelés idõtartama alatt közjegyzõi tevékenységet nem végezhet, részére tartós helyettest kell kirendelni.

  (2) A közjegyzõi szolgálat szünetelése alatt a közjegyzõ kamarai tagsága fennmarad, de nem gyakorolhatja a kamarai tagságból eredõ jogokat és nem terheli a kamarai tagságból fakadó kötelezettségek.""

  Indokolás: Lásd a T/759/8. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 35. Dr. Csákabonyi Balázs
 36. képviselõ a törvényjavaslat 14. §-ában a Kjt. 28. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:

  /A Kjt. 28. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "28. § A közjegyzõjelölt és a közjegyzõhelyettes munkabérét lehetõleg a bírósági fogalmazó, illetve a bírósági titkár illetményének figyelembevételével kell megállapítani."

  Indokolás: Lásd a T/759/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 37. Dr. Gyimesi József
 38. és dr. Isépy Tamás képviselõ a törvényjavaslat 16. §-ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik):

  "16. § [ A Kjt. 30. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "30. § A közjegyzõ köteles a tevékenységét a székhelyén levõ hivatali helyiségben végezni, a hivatali helyiségén kívül akkor járhat el, ha azt az ügy természete vagy sürgõssége indokolja."] "

  Indokolás: Lásd a T/759/28. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. késõbb foglal állást

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 39. Dr. Gyimesi József és dr. Isépy Tamás
 40. képviselõ a törvényjavaslat 17. §-ában a Kjt. 31. §-ának a következõ módosítását javasolja:

  "17. § A Kjt. 31. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "31. § [ (1) A közjegyzõ a közjegyzõi tevékenység folytatásának elõsegítésére közjegyzõi irodát mûködtethet.]

  [ (2)] (1) Az azonos székhelyre kinevezett 2 vagy több közjegyzõ közös közjegyzõi irodát tarthat fenn. A közös iroda elnevezésében [ lehetõleg] valamennyi közjegyzõ nevére utalni kell.

  [ (3)] (2) Közjegyzõ közös irodát csak közjegyzõvel tarthat fenn.

  [ (4)] (3) A közös irodában mûködõ közjegyzõk az önálló felelõsségüket és hivatásuk személyes gyakorlását nem zárhatják ki és nem korlátozhatják.

  (4) A közjegyzõi iroda nem minõsül jogi személynek.""

  Indokolás: Lásd a T/759/28. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. késõbb foglal állást

  - az Elõterjesztõ képviselõje késõbb foglal állást

 41. Dr. Horváth Balázs
 42. képviselõ a törvényjavaslat 17. §-ában a Kjt. 31. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

  /A Kjt. 31. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  " 31. § (1) A közjegyzõ a közjegyzõi tevékenység folytatásának elõsegítésére székhelyén közjegyzõi irodát mûködtethet."

  Indokolás: Lásd a T/759/12. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. késõbb foglal állást

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 43. Dr. Turi-Kovács Béla
 44. képviselõ a törvényjavaslat 17. §-ában a Kjt. 31. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

  /A Kjt. 31. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  " 31. § (1) A közjegyzõ a közjegyzõi tevékenység folytatásának elõsegítésére csak egy közjegyzõi irodát mûködtethet. Az iroda a székhellyel azonos helyen létesíthetõ."

  Indokolás: Lásd a T/759/23. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. késõbb foglal állást

  - az Elõterjesztõ képviselõje késõbb foglal állást

 45. Dr. Gyimesi József
 46. és dr. Isépy Tamás képviselõ a törvényjavaslat 18. §-ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik):

  "18. § [ A Kjt. a következõ 31/A. §-sal egészül ki:

  "31/A. § (1) A közjegyzõi irodák névjegyzékét az iroda székhelye szerint illetékes területi kamara elnöksége vezeti.

  (2) A közjegyzõi irodák névjegyzékébe - kérelemre - fel kell venni az irodát, ha alapítása megfelel a jogszabályban foglaltaknak.

  (3) Az iroda mûködésével kapcsolatos változásokat és az iroda megszûnését be kell jelenteni a területi kamarának.

  (4) A közjegyzõi iroda létesítésének, mûködésének és megszûnésének szabályait az igazságügy-miniszter rendelettel állapítja meg."] "

  Indokolás: Lásd a T/759/28. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. késõbb foglal állást

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 47. Dr. Horváth Balázs és dr. Rubovszky György
 48. képviselõ a törvényjavaslat 26. §-át a következõ (3) bekezdéssel, a Kjt. 54. § l) pontjával javasolja kiegészíteni:

  "(3) A Kjt. 54. §-a a következõ l) ponttal egészül ki:

  /Az országos kamara jogai és feladatai különösen:/

  "l) pénz, értéktárgy és értékpapír bizalmi õrzésére vonatkozó szabályok megsértése miatt keletkezett, és a közjegyzõ vagyonából nem fedezhetõ károk megtérítésének fedezésére alapot képez vagy felelõsségbiztosítást köt.""

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány összefügg az ajánlás 36. pontjában ismertetett javaslattal. A javasolt normaszöveget célszerû a 26. § (2) bekezdéseként szerkeszteni. (A Kjt. 54. §-a a következõ j)-l) ponttal egészül ki:)

  Indokolás: Lásd a T/759/5. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 49. Dr. Csákabonyi Balázs
 50. képviselõ a törvényjavaslat 33. §-ában a Kjt. 70. § b) pontjának a következõ módosítását javasolja:

  /A Kjt. 70. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  /Fegyelmi vétséget követ el az a közjegyzõ, az a közjegyzõhelyettes vagy az a közjegyzõjelölt (e Fejezetben a továbbiakban együtt: eljárás alá vont személy),/

  "b) akinek vétkes magatartása a Magyar Országos Közjegyzõi Kamara iránymutatásába ütközik - annak súlyára való tekintettel -, vagy egyébként alkalmas a közjegyzõi kar tekintélyének csorbítására."

  Indokolás: Lásd a T/759/17. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 51. Dr. Horváth Balázs
 52. képviselõ a törvényjavaslat 34. §-ában a Kjt. 71. §-ának a következõ módosítását javasolja:

  /A Kjt. 71. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép: /

  "71. § Ha az eljárás alá vont személy vétkessége enyhébb fokú, és a kötelességszegés nem jár, vagy csekély mértékben jár következménnyel, a fegyelmi eljárás lefolytatása és a fegyelmi büntetés kiszabása mellõzhetõ, de a felmerült költségek viselésére [ kötelezni kell] kötelezhetõ."

  Indokolás: Lásd a T/759/13. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 53. Dr. Vitányi István, dr. Rubovszky György, dr. Isépy Tamás
 54. képviselõ a törvényjavaslat 36. §-ban a Kjt. 73. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  /A Kjt. 73. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "73. § (1) A pénzbírság és a kamarai tisztségtõl való megfosztás más fegyelmi büntetéssel együtt is kiszabható. A pénzbírság összege közjegyzõvel szemben [ a szabálysértési pénzbírság legmagasabb összegének húszszorosáig] kétmillió forintig, közjegyzõ-helyettessel és közjegyzõjelölttel szemben [ ötszöröséig] ötszázezer forintig terjedhet."

  Indokolás: Lásd a T/759/26. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 55. Dr. Horváth Balázs
 56. képviselõ a törvényjavaslat 52. §-ában a Kjt. 107. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  /A Kjt. 107. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(2) Ha a fegyelmi eljárás során az eljárás alá vont személy felelõsségét megállapították, köteles az eljárási költséget egészben vagy [ - különös méltánylást érdemlõ esetben -] részben megtéríteni."

  Indokolás: Lásd a T/759/11. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 57. Dr. Vitányi István, dr. Rubovszky György, dr. Isépy Tamás
 58. képviselõ a törvényjavaslat 67. §-ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik):

  "67. § [ A Kjt. 175. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

  "(3) A közjegyzõ a képviselet ellátása során köteles az általa készített beadványon és más iraton nevét, közjegyzõi és képviselõi minõségét feltüntetni."] "

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány összefügg az ajánlás 32. pontjában ismertetett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/759/27. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 59. Dr. Horváth Balázs
 60. képviselõ a törvényjavaslat 68. § (2) bekezdése e) pontjának a következõ kiegészítését javasolja:

  /A törvény hatálybalépésével egyidejûleg/

  "e) a Kjt. 17. §-ának (2) bekezdésében az "e) pontjában" szövegrész helyébe az "f) pontjában", 22. §-ának e) pontjában a "(72. § d) pont)" szövegrész helyébe a "(72. § (1) bekezdés f) pont)" szövegrész, 84. §-ának (1) bekezdésében a "közjegyzõnek" szövegrész helyébe a "személynek" szövegrész, 183. §-ának b) pontjában a "betöltésének részleges szabályait" szövegrész helyébe a "számát és székhelyét a Magyar Országos Közjegyzõi Kamara és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács véleményének ismeretében, továbbá a közjegyzõi állások betöltésének részletes feltételeit" szövegrész lép."

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány összefügg az ajánlás 31., 36. pontjában ismertetett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/759/10. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 61. Dr. Horváth Balázs
 62. képviselõ a törvényjavaslat 68. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(3) A törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Kjt. 16. §-ának (4) bekezdése, 49. §-ának f) pontjában a "a közjegyzõjelöltekkel és" szövegrész, [ valamint a Kjt.] 69. §-ának (1) bekezdése, valamint 183. §-ából a "és 16. § (4) bekezdésében" szövegrész."

  Indokolás: Lásd a T/759/9. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 63. Dr. Vitányi István, dr. Rubovszky György, dr. Isépy Tamás
 64. képviselõ a törvényjavaslat 68. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(3) A törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Kjt. 49. §-ának f) pontjában a "a közjegyzõjelöltekkel és" szövegrész, [ valamint] a Kjt. 69. §-ának (1) bekezdése, valamint a Kjt. 175. §-a."

  Indokolás: Lásd a T/759/27. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 65. Dr. Csákabonyi Balázs
 66. képviselõ a törvényjavaslat 68. § (4) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

  "(4) A törvény 7. §-a (2) bekezdésének a 70. életév betöltésével kapcsolatos rendelkezése, a törvény 3. §-a és 59-62. §-ai 2000. január 1-jén lépnek hatályba. Ezzel egyidejûleg a Kjt. 170. §-ának (1) bekezdésében a "közjegyzõi irattárba" szövegrész helyébe a " közjegyzõi levéltárba" szövegrész, 170. §-ának (2) bekezdésében a "közjegyzõi irattár" szövegrész helyébe a "közjegyzõi levéltár" szövegrész, 171. §-ának (2) bekezdésében az "irattáros" szövegrész helyébe a "levéltáros" szövegrész lép. 2000. január 1-jét követõen a Fõvárosi, megyei bíróság elnöke gondoskodik a közjegyzõi levéltárba kerülõ, 1992. január 1-je után keletkezett okiratoknak, nyilvántartásoknak és bélyegzõknek a Magyar Országos Közjegyzõi Kamara részére történõ átadásáról."

  Indokolás: Lásd a T/759/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 67. Dr. Horváth Balázs és dr. Rubovszky György
 68. képviselõ a törvényjavaslat 68. § (4) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

  "(4) A törvény 7. §-a (2) bekezdésének a 70. életév betöltésével kapcsolatos rendelkezése, a törvény 3. §-a, 26. §-ának (3) bekezdése és 59-62. §-ai 2000. január 1-jén lépnek hatályba. Ezzel egyidejûleg a Kjt. 170. §-ának (1) bekezdésében a "közjegyzõi irattárba" szövegrész helyébe a " közjegyzõi levéltárba" szövegrész, 170. §-ának (2) bekezdésében a "közjegyzõi irattár" szövegrész helyébe a "közjegyzõi levéltár" szövegrész, 171. §-ának (2) bekezdésében az "irattáros" szövegrész helyébe a "levéltáros" szövegrész lép. 2000. január 1-jét követõen a Fõvárosi, megyei bíróság elnöke gondoskodik a közjegyzõi levéltárba kerülõ okiratoknak, nyilvántartásoknak és bélyegzõknek a Magyar Országos Közjegyzõi Kamara részére történõ átadásáról. "

  Indokolás: Lásd a T/759/5. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 69. Dr. Kovács Zoltán és dr. Gyimesi József
 70. képviselõ a törvényjavaslat 68. §-át a következõ (6) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:

  "(6) Az a közjegyzõ, aki a jogi szakvizsga letétele alól bármely jogszabály alapján korábban felmentést kapott, e törvény hatálybalépésétõl számított 9 hónapon belül köteles a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendeletben írt jogi szakvizsgát letenni. A jogi szakvizsga sikeres letételének elmulasztása esetén az igazságügy-miniszter a közjegyzõ szolgálatának megszûnését állapítja meg a Kjt. 23. §-ának (3) bekezdésében foglaltak megfelelõ alkalmazásával. "

  Megjegyzés: Dr. Gyimesi József képviselõ úr az Alkotmányügyi bizottság 1999. március 17-i ülésén pontosította a módosító javaslatot.

  Indokolás: Lásd a T/759/15. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 71. Dr. Horváth Balázs és dr. Rubovszky György
 72. képviselõ a törvényjavaslat 69. §-át a következõ (2) bekezdéssel javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a § eredeti szövege (1) bekezdés jelölést kap):

"(2) E törvény céljával és a Kjt. 16. §-ában foglaltakkal összhangban az igazságügy-miniszter a Magyar Országos Közjegyzõi Kamara és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács véleményének beszerzését követõen, a közjegyzõi szolgáltatások zavartalan és megfelelõ színvonalú biztosítása érdekében évente köteles felülvizsgálni a közjegyzõi állások számát és székhelyét."

Indokolás: Lásd a T/759/7. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. március 18.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke