T/758/114.

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Gazdasági bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

kiegészítõ ajánlása
a közbeszerzésekrõl szóló 1995. évi XL. törvény módosítására beadott T/758. számú törvényjavaslathoz

(Együtt kezelendõ a T/758/87. sz. ajánlással)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként -, a Gazdasági bizottsága, a Környezetvédelmi bizottsága valamint az Önkormányzati és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság) megvitatta a közbeszerzésekrõl szóló 1995. évi XL. törvény (a továbbiakban: Kbt.) módosítására beadott, T/758. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/758/88-112. számú kapcsolódó módosító javaslatokat.

A Környezetvédelmi bizottság állásfoglalása szerint feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslat nem érkezett.

Perlaki Jenõ és Dr. Latorcai János képviselõk a T/758/33. sz. módosító javaslatukat (T/758/87. sz. ajánlás 88. pont) visszavonták.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

Összefüggés: A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

I.

  1. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János képviselõk - kapcsolódva Dr. Kiszely Katalin képviselõ T/758/81. sz. módosító javaslatához (a T/758/78. sz. ajánlás 1. pontja) - a törvényjavaslat 1. §-ában a Kbt. 1. §-a a) pontjának a következõ módosítását javasolják:
  2. "[E törvény hatálya alá tartoznak a következõ szervezeteknek a 2. § (1) bekezdése szerinti beszerzései:]

   "a) az állam, a helyi önkormányzat, a kisebbségi települési önkormányzat, az országos, illetve a helyi kisebbségi önkormányzat, a települési önkormányzatok társulása, a központi, a helyi önkormányzati, az országos, illetve a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, a megyei, illetõleg a regionális fejlesztési tanács, az elkülönített állami pénzalap kezelõje, a társadalombiztosítás igazgatási szerve; "

   Indokolás: Lásd a T/758/90. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  3. dr. Csiha Judit
  4. képviselõ - kapcsolódva a T/758/60. sz. módosító javaslatához (a T/758/78. sz. ajánlás 3. pontja) - a törvényjavaslat 1. §-ával módosított Kbt. 1. § c) pontjának a következõ módosítását javasolja:

   "A Kbt. 1. §-ának a)-c) és e) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   [E törvény hatálya alá tartoznak a következõ szervezeteknek a 2. § (1) bekezdése szerinti beszerzései:]"

    

   c) az a)-b) pontban meghatározott szervezet által vagy részvételével a vagyon egyharmadát meghaladó hozzájárulásával létrehozott, illetve a beszerzés megkezdésének idõpontjában ilyen feltételekkel mûködõ alapítvány, társadalmi szervezet, illetõleg az olyan közhasznú társaság, biztosító egyesület, víziközmû társulat, ideértve ezek jogi személyiséggel rendelkezõ szervezeti egységét is, amely felett az a)-b) pontban meghatározott szervezet a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény (a továbbiakban: Tpt.) szerinti irányítási jogokat gyakorol;

   Indokolás: Lásd a T/758/100. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  5. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  6. képviselõk - kapcsolódva a T/758/18. sz. módosító javaslatukhoz (a T/758/78. sz. ajánlás 7. pontja) - a törvényjavaslat 2. §-ában a Kbt. 2. §-át a következõ új (6) bekezdéssel javasolják kiegészíteni:

   "(6) A 6. § i) pontja alapján eltérõ szerzõdéskötési szabályokat tartalmazó vagy az ilyen jogszabály alkotására felhatalmazást adó törvény elõírhatja, hogy az így elõírt eljárási szabályok megszegése vagy mellõzése esetén a 76-93. §-okat kell alkalmazni, illetõleg hogy az ezekben az eljárásokban készült hirdetményeket a Közbeszerzési Értesítõben közzé kell tenni."

   Indokolás: Lásd a T/758/91. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  7. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  8. képviselõk - kapcsolódva dr. Csiha Judit képviselõ T/758/56. sz. módosító javaslatához (a T/758/78. sz. ajánlás 12. pontja) - a törvényjavaslat 4. §-ában a Kbt. 4. § (7) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

    

   /(2) A Kbt. 4. §-a a következõ (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:/

   "(7) Az ajánlatkérõ az idõszakonként visszatérõ, egy évnél hosszabb vagy határozatlan ideig tartó beszerzés tárgyában kötött szerzõdésrõl a szerzõdéskötést követõ öt munkanapon belül a 10. számú melléklet szerinti hirdetményt tesz közzé, ha annak [becsült] az (1)-(6) bekezdés, illetve az 5. § szerint számított értéke a szerzõdéskötéskor eléri vagy meghaladja a 2. § (3) bekezdése szerinti értékhatár felét."

   Indokolás: Lásd a T/758/92. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  9. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  10. képviselõk - kapcsolódva T/758/20. sz. módosító javaslatukhoz (a T/758/78. sz. ajánlás 16. pontja) - a törvényjavaslat 6. §-ában a Kbt. 6. § i) pontjának a következõ kiegészítését javasolják:

   /6. § A Kbt. 6. §-ának a), e) és h) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, a § a következõ i) és j) ponttal egészül ki:

   [E törvény hatálya nem terjed ki]/

   " i) a beszerzésre, ha az ezzel kapcsolatos szerzõdést kizárólag más törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján hozott egyéb jogszabályban meghatározott - az e törvény szerinti eljárástól kizárólag a beszerzés tárgya vagy körülményei miatt indokolt körben eltérõ - feltételek mellett vagy eljárás alapján lehet megkötni;"

   Indokolás: Lásd a T/758/93. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  11. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  12. képviselõk - kapcsolódva Gyimóthy Géza és Koppánné dr. Kertész Margit képviselõk T/758/6. sz. módosító javaslatához (a T/758/78. sz. ajánlás 18. pontja) - a törvényjavaslat 7. §-ában a Kbt. 8. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:

   /7. § A Kbt. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "8. § (1) E törvény alkalmazásában építési beruházás - a felújítás és a korszerûsítés kivételével - az építmény, építményrész, építményegyüttes megépítése, átalakítása, bõvítése, helyreállítása, lebontása, elmozdítása, rendeltetésének építési munkával járó megváltoztatása, valamint az ezekhez kapcsolódó szakipari, technológiai szerelési munkák."

   Indokolás: Lásd a T/758/94. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  13. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  14. képviselõk - kapcsolódva Gyimóthy Géza és Koppánné dr. Kertész Margit képviselõk T/758/6. sz. módosító javaslatához (a T/758/78. sz. ajánlás 18. pontja) - a törvényjavaslat 9. §-ában a Kbt. 10. § n) pontjának a következõ kiegészítését javasolják:

   /9. § A Kbt. 10. §-ának b) és d) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § az alábbi k)-s) ponttal egészül ki:

   [E törvény alkalmazásában]/

   "n) [építmény:] a 8. § (1) bekezdésében használt fogalmak alatt az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, valamint az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendeletben így meghatározott [fogalom]fogalmakat kell érteni;"

   Indokolás: Lásd a T/758/94. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  15. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  16. képviselõk - kapcsolódva a T/758/21. sz. módosító javaslatukhoz (a T/758/78. sz. ajánlás 22. pontja) - a törvényjavaslat 9. §-ában a Kbt. 10. § p) pontjának a következõ módosítását javasolják:

   /9. § A Kbt. 10. §-ának b) és d) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § az alábbi k)-s) ponttal egészül ki:

   [E törvény alkalmazásában]/

   "p) hirdetmény:

   1. az ajánlati vagy a részvételi felhívás (a továbbiakban együtt: felhívás),

   2. az elõzetes összesített tájékoztató,

   3. a tájékoztató az eljárás eredményérõl,

   4. a tájékoztató a két szakaszból álló eljárás részvételi szakaszának eredményérõl,

   5. a tájékoztató a 4. § (7) bekezdése szerinti szerzõdéskötésrõl,

   6. a 2. § (6) bekezdése alapján külön jogszabályban meghatározott hirdetmény,

   7. [illetve] a hirdetmény módosítás[a]áról, [vagy] visszavonás[a]áról, a dokumentáció vagy a határidõ módosításáról a 11. számú melléklet szerint közzétett hirdetmény."

   Indokolás: Lásd a T/758/91. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  17. dr. Csiha Judit
  18. képviselõ - kapcsolódva a T/758/58. sz. módosító javaslatához (a T/758/78. sz. ajánlás 11. pontja) - a törvényjavaslat 9. §-ával módosított Kbt. 10. §-a p) pontjának következõ módosítását javasolja:

   " [E törvény alkalmazásában]

   p) hirdetmény:

   1. az ajánlati vagy a részvételi felhívás (a továbbiakban együtt: felhívás),

   2. az elõzetes összesített tájékoztató,

   3. a tájékoztató az eljárás eredményérõl,

   4. a tájékoztató a két szakaszból álló eljárás részvételi szakaszának eredményérõl,

   5. a tájékoztató a 4. § (7) bekezdése szerinti szerzõdéskötésrõl,

   6. a 29. § (9) bekezdése alapján külön eljárásban lefolytatott beszerzésrõl közzétett hirdetmény,

   7. [illetve] a hirdetmény módosítás[a]áról, [vagy] visszavonás[a]áról, a dokumentáció vagy a határidõ módosításáról a 11. számú melléklet szerint közzétett hirdetmény."

   Indokolás: Lásd a T/758/99/2. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  19. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  20. képviselõk - kapcsolódva Várkonyi András képviselõ T/758/83. sz. módosító javaslatához (a T/758/78. sz. ajánlás 27. pontja) - a törvényjavaslat 10. §-ában a Kbt. 12. §-a (1)-(5) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

   "A Kbt. 12. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "12. § (1) A Tanács [huszonöt] tizenkilenc tagból áll. A Tanácsban az egyes közérdekû célokat, az ajánlatkérõket és az ajánlattevõket azonos számú tag képviseli.

   (2) A törvény alapelveinek és egyes közérdekû céloknak az érvényesítése a Tanácsban a következõ szervezetek vagy személyek által kijelölt személyek feladata:

   a) a legfõbb ügyész;

   b) a Gazdasági Versenyhivatal elnöke;

   [c) a munkavállalók országos érdekképviseleti szervei;]

   [d)] c) a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter;

   [e)] d) a gazdasági miniszter;

   [f)] e) az igazságügy-miniszter;

   [g)] f) a környezetvédelmi miniszter.

   [(3) A munkavállalók országos érdekképviseleti szervei együttesen két tag jelölésére jogosultak.]

   [(4)] (3) A közbeszerzési eljárás ajánlatkérõinek általános érdekeit a Tanácsban a következõ szervezetek vagy személyek által kijelölt személyek képviselik:

   a) a Kormány által kijelölt [négy] két személy;

   b) a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter által kijelölt személy;

   c) a társadalombiztosítás igazgatási szerveinek felügyeletét ellátó személy által kijelölt személy;

   d) a helyi önkormányzatok országos szövetségei által együttesen kijelölt személy;

   e) az országos gazdasági kamarák, az országos szakmai kamarák és a Magyar Tudományos Akadémia által együttesen kijelölt személy.

   (5) A közbeszerzési eljárás ajánlattevõinek általános érdekeit a Tanácsban a munkáltatók országos érdekképviseletei és a gazdasági kamarák által kijelölt [nyolc] hat személy képviseli."

   Indokolás: Lásd a T/758/89. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  21. dr. Csiha Judit
  22. képviselõ - kapcsolódva a T/758/58.sz. módosító javaslatához (a T/758/78. sz. ajánlás 11. pontja) - a törvényjavaslat 17. §-ának új (3) bekezdéssel történõ kiegészítését javasolja, amely a Kbt. 29. §-át a következõ (9) bekezdéssel kiegészíti:

   "(3) A Kbt. 29. §-a kiegészül a következõ (9) bekezdéssel:

   "(9) Az ajánlatkérõ a 6. § b) vagy c) pontja alapján nemzetközi szerzõdésben, illetõleg nemzetközi szervezet által meghatározott eljárásban megvalósuló beszerzés megkezdésérõl, valamint eredményérõl hirdetményt tehet közzé a Közbeszerzési Értesítõben."

   Indokolás: Lásd a T/758/99/1. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

    

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  23. A Környezetvédelmi bizottság
  24. a törvényjavaslat 19. §-át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a 19. § eredeti szövege (1) bekezdés számozást kap):

   "(2) A Kbt. 35. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "35. § (1) Az ajánlatkérõ a felhívásban az összeségében legelõnyösebb ajánlat elbírálása részszempontjainak és azok súlyszámainak meghatározása körében vagy az egyébként egyenértékû ajánlatok közötti választásnál - az elõnyben részesítés elveit, illetõleg mértékét egyértelmûen meghatározva -, az esélyegyenlõség követelményeire is tekintettel az 59. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak fenntartása mellett további elõnyben részesítheti az ajánlatot, ha az a felhívásban meghatározott módon elõsegíti

   a/ az országos, a regionális, illetve - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ának (1) bekezdésével összhangban - a helyi foglalkoztatáspolitikai célkitûzések érvényesítését, beleértve a munkahely- teremtés ösztönzését vagy

   b/ az elmaradott térség (térségek) fejlesztését vagy

   c/ a környezet védelmét - így különösen a Nemzeti Környezetvédelmi Programban foglaltak megvalósítását - vagy

   d/ a kis- és középvállalkozások részvételi esélyének növelését.

   (2) Az 59. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak az ajánlati felhívásnak részét képezik. Erre a körülményre az ajánlati felhívásban fel kell hívni az ajánlattevõk figyelmét.

   (3) Az ajánlatkérõ a felhívásban az (1) bekezdés a/-d/ pontjaiban meghatározott célok közül csak egyet részesíthet elõnyben és annak súlyszáma az ellenérték súlyszámának legfeljebb száztíz százaléka lehet.""

   Indokolás: Lásd a T/758/103. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  25. A Gazdasági bizottság
  26. a törvényjavaslat 21. §-ának a következõ módosítását javasolja:

   "21. § A Kbt. 41. §-ának [(2) bekezdésének] helyébe a következõ rendelkezés lép[, egyidejûleg a § kiegészül a következõ (3)-(7) bekezdésekkel]:

   "41. § (1) Az ajánlatkérõ az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték (a továbbiakban: biztosíték) adásához kötheti, amit az ajánlattevõnek ajánlata benyújtásával egyidejûleg vagy az ajánlatkérõ által az ajánlati felhívásban meghatározott idõpontig, az ott megjelölt mértékben kell az ajánlatkérõ rendelkezésére bocsátania. Az ajánlattevõnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérõ rendelkezésére bocsátotta.

   (2) A biztosíték [akkor is] teljesíthetõ az elõírt összegnek az ajánlatkérõ bankszámlájára történõ befizetésével[, ha a rendelkezésre bocsátás módjaként az ajánlatkérõ bankgaranciát ír elõ] vagy bankgarancia biztosításával. A befizetés helyét, illetõleg az ajánlatkérõ bankszámlaszámát, továbbá a befizetés igazolásának módját a felhívásban meg kell határozni.

   (3) A biztosíték értékét az ajánlattevõk esélyegyenlõségének biztosítása mellett, a felek ajánlati kötöttségének a (4) bekezdés szerinti megsértése esetén az ajánlatkérõnél az ajánlatnak az ajánlati kötöttség ideje alatti visszavonása vagy a szerzõdésnek az ajánlattevõ érdekkörében felmerült okból történõ meghiúsulása miatt elõreláthatólag felmerülõ veszteség mértékére tekintettel kell megállapítani.

   (4) Ha az ajánlattevõ az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerzõdés megkötése érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, a biztosítékot elveszti, és az az ajánlatkérõt illeti meg.

   (5) A biztosítékot vissza kell fizetni

   a) az ajánlattevõk részére az ajánlati felhívás visszavonását, az ajánlattevõ kizárását, az eljárás eredménytelenségének megállapítását, illetve az eredmény kihirdetését követõ tíz napon belül;

   b) a nyertes ajánlattevõ, valamint - az 59. § (1) bekezdése szerinti esetben - a második legkedvezõbb ajánlatot tevõ részére a szerzõdéskötést követõ tíz napon belül, kivéve, ha a biztosíték a felhívás szerint a megkötött szerzõdést biztosító mellékkötelezettséggé válik.

   (6) Ha az ajánlatkérõ az eljárásban való részvételt biztosíték adásához kötötte, a biztosíték kétszeres összegének tíz napon belüli megfizetésére köteles

   a) az ajánlattevõk részére, ha az eljárás eredményét a felhívásban megjelölt vagy a módosított eredményhirdetési idõpontig nem hirdeti ki;

   b) a nyertes ajánlattevõ, valamint - az 59. § (1) bekezdése szerinti esetben - a második legkedvezõbb ajánlatot tevõ részére, ha a szerzõdést nem köti meg.

   (7) A két szakaszból álló eljárás (63. §) elsõ (részvételi) szakaszában a részvételt nem lehet biztosíték adásához kötni.""

   Indokolás: Lásd a T/758/105. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  27. A Gazdasági bizottság
  28. a törvényjavaslat 21. §-ának a következõ módosítását javasolja:

   "21. § A Kbt. 41. §-ának [(2) bekezdésének] helyébe a következõ rendelkezés lép[, egyidejûleg a § kiegészül a következõ (3)-(7) bekezdésekkel]:

   "41. § (1) Az ajánlatkérõ az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték (a továbbiakban: biztosíték) adásához kötheti, amit az ajánlattevõnek ajánlata benyújtásával egyidejûleg vagy az ajánlatkérõ által az ajánlati felhívásban meghatározott idõpontig, az ott megjelölt mértékben kell az ajánlatkérõ rendelkezésére bocsátania. Az ajánlattevõnek és az ajánlatkérõnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlattevõ az ajánlatkérõ rendelkezésére bocsátotta.

   (2) A biztosíték [akkor is] teljesíthetõ az elõírt összegnek az ajánlatkérõ bankszámlájára történõ befizetésével[, ha a rendelkezésre bocsátás módjaként az ajánlatkérõ bankgaranciát ír elõ] vagy bankgarancia biztosításával. A befizetés helyét, illetõleg az ajánlatkérõ bankszámlaszámát, továbbá a befizetés igazolásának módját a felhívásban meg kell határozni.

   (3) A biztosíték értékét az ajánlattevõk esélyegyenlõségének biztosítása mellett, a felek ajánlati kötöttségének a (4) bekezdés szerinti megsértése esetén az ajánlatkérõnél az ajánlatnak az ajánlati kötöttség ideje alatti visszavonása vagy a szerzõdésnek az ajánlattevõ érdekkörében felmerült okból történõ meghiúsulása miatt elõreláthatólag felmerülõ veszteség mértékére tekintettel kell megállapítani.

   (4) Ha az ajánlattevõ az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerzõdés megkötése érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, a biztosítékot elveszti, és az az ajánlatkérõt illeti meg.

   (5) A biztosítékot vissza kell fizetni

   a) az ajánlattevõk részére az ajánlati felhívás visszavonását, az ajánlattevõ kizárását, az eljárás eredménytelenségének megállapítását, illetve az eredmény kihirdetését követõ tíz napon belül;

   b) a nyertes ajánlattevõ, valamint - az 59. § (1) bekezdése szerinti esetben - a második legkedvezõbb ajánlatot tevõ részére a szerzõdéskötést követõ tíz napon belül, kivéve, ha a biztosíték a felhívás szerint a megkötött szerzõdést biztosító mellékkötelezettséggé válik.

   (6) Ha az ajánlatkérõ az eljárásban való részvételt biztosíték adásához kötötte, a biztosíték kétszeres összegének tíz napon belüli megfizetésére köteles

   a) az ajánlattevõk részére, ha az eljárás eredményét a felhívásban megjelölt vagy a módosított eredményhirdetési idõpontig nem hirdeti ki;

   b) a nyertes ajánlattevõ, valamint - az 59. § (1) bekezdése szerinti esetben - a második legkedvezõbb ajánlatot tevõ részére, ha a szerzõdést nem köti meg.

   (7) A két szakaszból álló eljárás (63. §) elsõ (részvételi) szakaszában a részvételt nem lehet biztosíték adásához kötni.""

   Indokolás: Lásd a T/758/104. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  29. A Gazdasági bizottság
  30. a törvényjavaslat 23. §-ában a Kbt. 43. § (2)-(3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   /23. § A Kbt. 43. §-a (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép és a § az alábbi (3)-(7) bekezdéssel egészül ki:/

   "(2) Az ajánlatban - ha ezt az ajánlatkérõ az ajánlati felhívásban elõírta - meg kell jelölni

   a/ [az] a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevõ harmadik személlyel szerzõdést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül, illetõleg

   b) az ajánlattevõ által a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, illetõleg

    

   c/ a teljesítésben egyébként - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben - résztvevõ szervezeteket (személyeket)[ , valamint a beszerzésnek azt a részét, amelyre ezekkel szerzõdést fognak kötni, ha ezt az ajánlatkérõ az ajánlati felhívásban elõírta].

   (3) Az ajánlattevõ köteles igazolni a szerzõdés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági és mûszaki alkalmasságát, valamint - ha ezt az ajánlatkérõ az ajánlati felhívásban a 33. § (5) bekezdésének figyelembevételével elõírta - az általa a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókét[, ha ezt az ajánlatkérõ az ajánlati felhívásban elõírta]. Az erre vonatkozó igazolásokat az ajánlathoz csatolni kell. A 46. §-t a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra kell alkalmazni."

   Indokolás: Lásd a T/758/109/1. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  31. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  32. képviselõk - kapcsolódva Gyimóthy Géza és Koppánné dr. Kertész Margit képviselõk T/758/5. sz. módosító javaslatához (a T/758/78. sz. ajánlás 58. pontja) - a törvényjavaslat 23. §-ában a Kbt. 43. § (5) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:

   /23. § A Kbt. 43. §-a (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép és a § az alábbi (3)-(7) bekezdéssel egészül ki: /

   "(5) Ha a hiánypótlásról az ajánlatok felbontásának idõpontjában dönt az ajánlatkérõ, ezt a jelenlévõ ajánlattevõknek ki kell hirdetni és a jegyzõkönyvbe kell foglalni, az ezt követõen lehetõvé tett hiánypótlásról pedig haladéktalanul, egyidejûleg, írásban tájékoztatni kell az összes ajánlattevõt."

   Indokolás: Lásd a T/758/95. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  33. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  34. képviselõk - kapcsolódva Perlaki Jenõ képviselõ T/758/78. sz. módosító javaslatához (a T/758/78. sz. ajánlás 76. pontja) - a törvényjavaslat 26. §-ában a Kbt. 55. §-át új (7) bekezdéssel kiegészíteni javasolják:

   /26. § A Kbt. 55. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(7) Ha több ajánlatnak azonos a (6) bekezdés szerint kiszámított összpontszáma és azok közül a 35. § (1) bekezdésére vagy az 59. § (4)-(5) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérõ nem köteles valamelyiket elõnyben részesíteni, az eljárás nyertese az alacsonyabb ellenértéket tartalmazó ajánlat, azonos ellenérték esetén pedig az az ajánlat, mely a nem egyenlõ értékelési pontszámot kapott részszempontok közül a legmagasabb súlyszámú részszempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott."

   Indokolás: Lásd a T/758/88. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  35. A Gazdasági bizottság
  36. a törvényjavaslat 30. §-ában a Kbt. 63. § (8) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

   /30. § A Kbt. 63. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép és a Kbt. a 63. §-a elõtt a következõ címmel egészül ki:/

   "(8) A két szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában a 37-38. §-t, a 43. § (4)-(6) bekezdését, az 51-54. §-okat és a 61. § (6) bekezdését megfelelõen alkalmazni kell."

   Indokolás: Lásd a T/758/106. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  37. A Gazdasági bizottság
  38. a törvényjavaslat 34. § (2) bekezdésében a Kbt. 71/B. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

   /34. § (2) A Kbt. a 71/A. § után kiegészül a következõ 71/B. §-sal:/

    

   "(3) A 70. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban azzal az ajánlattevõvel kell tárgyalni és a tárgyalás befejezésekor írásban szerzõdést kötni, aki a szerzõdést a rendkívüli helyzet által megkívánt idõ alatt képes teljesíteni. Ebben az esetben a köztartozások hiányáról (46. § (1) bekezdésének b) pontja, (3) bekezdése) az ajánlattevõnek nyilatkoznia kell, és az ezekkel kapcsolatos igazolásokat legkésõbb a szerzõdéskötést követõ tizenöt napon belül kell csatolni. Az eljárás megkezdésérõl telefaxon tájékoztatni kell a Bizottságot, megjelölve a 71. § (4) bekezdésében és az (1)-(2) bekezdésben foglalt adatokat."

   Indokolás: Lásd a T/758/107. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  39. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  40. képviselõk - kapcsolódva a T/758/31. sz. módosító javaslatukhoz (a T/758/78. sz. ajánlás 86. pontja) - a törvényjavaslat 35. §-át a következõ új (1) bekezdéssel javasolják kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a § jelenlegi szövege a (2) bekezdés jelölést kapja):

   "(1) A Kbt. 76. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

   "(3) A Bizottság hatáskörébe tartozik a törvényt önként alkalmazó, valamint - ha törvény így rendelkezik - a 6. § i) pontja szerinti szerzõdéskötési szabályt alkalmazni köteles szervezet (személy) (1) bekezdésnek megfelelõ jogsértésével kapcsolatos jogvita elbírálása.""

   Indokolás: Lásd a T/758/96. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  41. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  42. képviselõk - kapcsolódva a T/758/32. sz. módosító javaslatukhoz (a T/758/78. sz. ajánlás 87. pontja) - a törvényjavaslat 36. §-ában a Kbt. 79. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

    

   "(4) A Bizottság hivatalból jár el az (5)-(6) bekezdés szerinti esetekben, valamint, ha hivatalból való eljárását a következõ szervezetek vagy személyek - a hatáskörük ellátása során tudomásukra jutott -, a 76. § (1) bekezdése szerinti eseményekkel kapcsolatban kezdeményezik:

   a)a Tanács tagja vagy elnöke;

   b)a 10. § d) pontja szerinti támogatást nyújtó szervezet;

   c)a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezetek;

   d)az Állami Számvevõszék;

   e)a Kormányzati Ellenõrzési [Iroda] Hivatal;

   f)a fõvárosi, megyei közigazgatási hivatal;

   g)a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok címzett-, illetõleg céltámogatásának felhasználása tekintetében;

   h)az állampolgári jogok országgyûlési biztosa, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyûlési biztosa, valamint az adatvédelmi biztos. "

   Indokolás: Lásd a T/758/102. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  43. Az Alkotmányügyi bizottság
  44. a törvényjavaslat 41. § (1) bekezdésében a Kbt. 96. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   "41. § (1) A Kbt. 96. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés kiegészül az alábbi d)-g) ponttal:

   [Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza]

   "b) a közbeszerzések központosítására irányadó részletes szabályokat, a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezetek részére fizetendõ - kizárólag a végrehajtásssal felmerülõ költségeket fedezõ - díjat;

    

   d) az Európai Közösségek segélyprogramjaira irányadó részletes, valamint az e törvénytõl eltérõ - a programok lebonyolításával összefüggõ követelményekhez igazodó - sajátos szabályokat; az errõl szóló rendeletben meghatározott hirdetményeket a Közbeszerzési Értesítõben közzé kell tenni;

   e) [a 6. § a) pontja szerinti nemzetbiztonsági vagy honvédelmi érdekkel összefüggõ közbeszerzés fogalmát;] a Kormány által irányított költségvetési szervek tekintetében egyes, a rendeletben megállapított termékek és szolgáltatások elektronikus úton történõ beszerzésének e törvénytõl eltérõ szabályait; e szabályok megszegése vagy mellõzése esetén a 76-93. §-okat alkalmazni kell;

   f) a haditechnikai eszközök beszerzésére, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok speciális gazdálkodása keretében végrehajtott beszerzésekre irányadó eljárási szabályokat;

   g) a szerzõdéskötés feltételeként elõírt elõzetes nemzetbiztonsági ellenõrzés esetén alkalmazandó speciális szabályokat."

   Indokolás: Lásd a T/758/113. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  45. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  46. képviselõk - kapcsolódva a T/758/36. sz. módosító javaslatukhoz (a T/758/78. sz. ajánlás 7. és 22. pontjai) - a törvényjavaslat 41. § (1) bekezdésében a Kbt. 96. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

   "41. § (1) A Kbt. 96. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés kiegészül az alábbi d)-g) ponttal:

   [Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza]

   "b) a közbeszerzések központosítására irányadó részletes szabályokat, a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezetek részére fizetendõ - kizárólag a végrehajtással felmerülõ költségeket fedezõ - díjat;

   d) az Európai Közösségek segélyprogramjaira irányadó részletes, valamint az e törvénytõl eltérõ - a programok lebonyolításával összefüggõ követelményekhez igazodó - sajátos szabályokat, az errõl szóló rendeletben meghatározott hirdetményeket a Közbeszerzési Értesítõben közzé kell tenni;

    

   e) [a 6. § a) pontja szerinti nemzetbiztonsági vagy honvédelmi érdekkel összefüggõ közbeszerzés fogalmát;] a Kormány által irányított költségvetési szervek tekintetében egyes, a rendeletben megállapított termékek és szolgáltatások elektronikus úton történõ beszerzésének e törvénytõl eltérõ szabályait; e szabályok megszegése vagy mellõzése esetén a 76-93. §-okat alkalmazni kell;

   f) a haditechnikai eszközök beszerzésére, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok speciális gazdálkodása keretében végrehajtott beszerzésekre irányadó eljárási szabályokat, az errõl szóló rendeletben meghatározott hirdetményeket a Közbeszerzési Értesítõben kell közzétenni;

   g) a szerzõdéskötés feltételeként elõírt elõzetes nemzetbiztonsági ellenõrzés esetén alkalmazandó speciális szabályokat."

   Indokolás: Lásd a T/758/97. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  47. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  48. képviselõk - kapcsolódva a T/758/36. sz. módosító javaslatukhoz (a T/758/78. sz. ajánlás 7. és 22. pontjai) - a törvényjavaslat 41. § (1) bekezdésében a Kbt. 96. § (1) bekezdése h) pontjának a következõ kiegészítését javasolják:

   " (1) A Kbt. 96. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés kiegészül az alábbi d)- [g]h) ponttal:

   [Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza]

   "h) azon beszerzések lefolytatásának sajátos szabályait, melyek vonatkozásában az Országgyûlés illetékes bizottsága a 6. §. a) pontja alapján a törvény alkalmazását kizáró elõzetes döntést hozott."

   Indokolás: Lásd a T/758/101. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  49. A Gazdasági bizottság
  50. a törvényjavaslat 2. számú mellékletében a Kbt. 2. számú melléklete 16. pontjának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerûen változik)::

   "[16.*a) Központosított közbeszerzési eljárás esetén annak jelzése, hogy az

   ajánlatkérõ több ajánlattevõvel kíván szerzõdést kötni:

   b) A több ajánlattevõvel való szerzõdéskötés indoka:

   c) A több nyertes kiválasztásának szempontjai:

   d) A nyertesek keretszáma:]"

   Indokolás: Lásd a T/758/110. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  51. A Gazdasági bizottság
  52. a törvényjavaslat 3., 8. és 9. számú mellékletében a Kbt. 3., 8. és 9. számú melléklete 6. pontjában b/alpontjának a következõ kiegészítését javasolja:

   "b) A részvételi jelentkezés benyújtásának címe: (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám)"

   Indokolás: Lásd a T/758/112. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  53. A Gazdasági bizottság
  54. a törvényjavaslat 4. számú mellékletében a Kbt. 4. számú melléklete 2. pontját új b/ alponttal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerûen változik):

   "2. a/ A beszerzés tárgya:

   b/ A választott eljárás:"

   Indokolás: Lásd a T/758/111. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  55. A Gazdasági bizottság
  56. a törvényjavaslat 6. számú mellékletében a Kbt. 6. számú melléklete 10. pontjának a következõ módosítását javasolja:

   "10.* a/ A beszerzés tárgyának az a része és értéke, amire nézve az ajánlattevõ harmadik személlyel kíván szerzõdést kötni (ha ez az ajánlatban szerepelt), [e személyek (szervezetek)]

   b) A beszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe [a beszerzés tárgyának részei szerint feltüntetve] (ha ez az ajánlatban szerepelt):

   c) A teljesítésben egyébként a beszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben résztvevõ szervezetek (személyek) neve és címe (ha ez az ajánlatban szerepelt):"

   Indokolás: Lásd a T/758/109/2. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  57. A Gazdasági bizottság
  58. a törvényjavaslat 6. számú mellékletében a Kbt. 6. számú melléklete 13. pontját új b/ alponttal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerûen változik):

   "13.* a/ Az eljárást megkezdõ hirdetmény közzétételének napja:

   b/ * Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban az ajánlati felhívás kiküldésének, illetve a 71/B. § (3) bekezdése szerinti esetben a Bizottság tájékoztatásának napja:"

   Indokolás: Lásd a T/758/108. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  59. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  60. képviselõk - kapcsolódva a T/758/47. sz. módosító javaslatukhoz (a T/758/78. sz. ajánlás 110. pontja) - a törvényjavaslatot 11. számú melléklettel javasolják kiegészíteni:

"11. számú melléklet az 1999. évi ............ törvényhez

"11. számú melléklet az 1995. évi XL. törvényhez

HIRDETMÉNY MÓDOSÍTÁSA, VISSZAVONÁSA, A DOKUMENTÁCIÓ VAGY A HATÁRIDÕ MÓDOSÍTÁSA

1.Az ajánlatkérõ neve, címe, távirati címe, telefon-, telex- és telefax száma:

2.a) A beszerzés tárgya:

b) A választott eljárás:

3.E hirdetmény célja:

4.a) A módosítással (visszavonással) érintett hirdetmény vagy dokumentáció típusa:

b) Az érintett, illetõleg a dokumentációhoz kapcsolódó hirdetményt tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ száma, a közzététel napja:

5.Az eredeti ajánlattételi vagy részvételi jelentkezési határidõ lejártának napja:

6.*a) A módosítással érintett hirdetmény vagy dokumentáció módosuló pontjai és a módosítás szövege;

b) Az új ajánlattételi vagy részvételi jelentkezési határidõ:

7.*A visszavonás ténye:

8.*a) A határidõ hosszabbítás indoka:

b) Az új ajánlattételi vagy részvételi jelentkezési határidõ:

9.E hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja:

A 6-8. pontok közül csak azt kell kitölteni, melyet e hirdetmény célja szükségessé tesz.""

Indokolás: Lásd a T/758/98. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

- a Gazdasági biz. támogatja.

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

II.

1. A T/758/87. sz. ajánlásban az Alkotmányügyi bizottságnál állásfoglalást igénylõ (Restanciába tett) pontok:

Bizottság

Elõterjesztõ képviselõje

1.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

3.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

7.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

9.

nem támogatja.

nem ért egyet.

11.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

15.

támogatja.

egyetért.

16.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

18.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

24.

támogatja.

egyetért.

40.

támogatja.

egyetért.

44.

támogatja.

nem ért egyet.

45.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

46.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

47.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

48.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

49.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

50.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

51.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

52.

nem támogatja.

nem ért egyet.

53.

nem támogatja.

nem ért egyet.

54.

nem támogatja.

nem ért egyet.

56.

nem támogatja.

nem ért egyet.

57.

nem támogatja.

nem ért egyet.

58.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

72.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

76.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

85.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

86.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

93.

támogatja.

egyetért.

96.

nem támogatja.

nem ért egyet.

99.

támogatja.

egyetért.

2. A T/758/87. sz. ajánlásban a Gazdasági bizottságnál állásfoglalást igénylõ (Restanciába tett) pontok:

Bizottság

Elõterjesztõ képviselõje

 

48.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

49.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

50.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

51.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

52.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

53.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

54.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

55.

VISSZAVONVA!

 

56.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

57.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

76.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

85.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

93.

támogatja.

egyetért.

99.

támogatja.

egyetért.

103.

támogatja.

egyetért.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. május 19.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Dr. Latorcai János s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke

Dr. Illés Zoltán s.k.,
a Környezetvédelmi bizottság elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati bizottság elnöke