T/ 758/87. szám

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Gazdasági bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

a j á n l á s a
a közbeszerzésekrõl szóló 1995. évi XL. törvény módosítására beadott T/758. számú törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként, a Gazdasági bizottsága, a Környezetvédelmi bizottsága valamint az Önkormányzati és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság) megvitatta a közbeszerzésekrõl szóló 1995. évi XL. törvény (a továbbiakban: Kbt.) módosítására beadott, T/758. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/758/5-86. számú módosító javaslatokat.

Dr. Kiszely Katalin képviselõ a T/758/12. sz. módosító javaslatát visszavonta.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

Összefüggés: A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Dr. Kiszely Katalin
  2. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában a Kbt. 1. § a/ pontjának a következõ módosítását javasolja:

   /1. § A Kbt. 1. §-ának a)-c) és e) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   [E törvény hatálya alá tartoznak a következõ szervezeteknek a 2. § (1) bekezdése szerinti beszerzései:]/

   "a) az állam, a helyi önkormányzat, a kisebbségi települési önkormányzat, az országos, illetve a helyi kisebbségi önkormányzat, a települési önkormányzatok társulása, a központi, a helyi önkormányzati, az országos, illetve a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, az elkülönített állami pénzalap kezelõje, a társadalombiztosítás igazgatási szerve, regionális fejlesztési tanácsok, illetve regionális fejlesztési ügynökségek;"

   Megjegyzés: Képviselõ asszony a módosító javaslathoz a következõ magyarázó szöveget fûzte: a fejlesztési ügynökség a területfejlesztésrõl és területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. Tv. jelenleg folyamatban levõ módosítására tekintettel.

   Indokolás: Lásd a T/758/81. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. RESTANCIA!

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  3. Dr. Kiszely Katalin
  4. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-át új d/ ponttal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerûen változik):

   VISSZAVONVA!

  5. Dr. Csiha Judit képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában a Kbt. 1. § c/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  6. /1. § A Kbt. 1. §-ának a)-c) és e) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   [E törvény hatálya alá tartoznak a következõ szervezeteknek a 2. § (1) bekezdése szerinti beszerzései:]/

   "c) [az a)-b) pontban meghatározott szervezet által vagy részvételével a vagyon egyharmadát meghaladó hozzájárulásával létrehozott alapítvány, társadalmi szervezet, illetõleg] az olyan közhasznú társaság, biztosító egyesület, víziközmû társulat, ideértve ezek jogi személyiséggel rendelkezõ szervezeti egységét is, amely felett az a)-b) pontban meghatározott szervezet a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény (a továbbiakban: Tpt.) szerinti irányítási jogokat gyakorol, illetve az olyan alapítvány vagy társadalmi szervezet, amelyben az a)-b) pontokban meghatározott szervezet vagyoni hozzájárulása az ajánlatkérés idõszakában meghaladja az egyharmados arányt;"

   Indokolás: Lásd a T/758/60. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. RESTANCIA!

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  7. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  8. képviselõk a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdésében a Kbt. 2. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:

   /2. § (1) A Kbt. 2. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(1) Az 1. § szerinti szervezet árubeszerzése, építési beruházása, illetve a szolgáltatás megrendelése során, ha annak a 4. § (1) bekezdése szerinti értéke a beszerzés megkezdésekor külön meghatározott összeget eléri vagy meghaladja (a továbbiakban: közbeszerzés), köteles e törvény szabályai szerint eljárni. Az 1. § e/ pontja szerinti szervezet szolgáltatás megrendelése esetén nem köteles a törvény szabályai szerint eljárni, ha a szolgáltatást olyan vállalkozástól szerzi be, amely felett a Tpt. 23. §-a szerint irányítást gyakorol, feltéve, hogy a tárgyévet megelõzõ három év során az irányított vállalkozás nettó árbevételének nyolcvan százaléka az irányító vállalkozással folytatott gazdasági tevékenységbõl keletkezett."

   Indokolás: Lásd a T/758/17. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  9. Pál Béla és dr. Zongor Gábor
  10. képviselõk a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdésében a Kbt. 2. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:

   /2. § (1) A Kbt. 2. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(2) Az 1. § e) pontjában szereplõ szervezet kizárólag a közszolgáltató tevékenységével közvetlenül összefüggõ közbeszerzése tekintetében nem köteles e törvény szabályai szerint eljárni. A közszolgáltató tevékenységgel közvetlenül összefügg a közbeszerzés, ha annak tárgya nélkül a közszolgáltató tevékenységet nem lehetne ellátni. Az olyan közbeszerzésre, amelynek tárgyát az ajánlatkérõ a közszolgáltató, illetve az azon kívüli tevékenységéhez egyaránt felhasználja, a törvény szabályait kell alkalmazni."

   T/758/15. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 37., 57., 70., 77. és a 78. pontjaiban ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/758/15/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  11. Perlaki Jenõ
  12. képviselõ a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdésében a Kbt. 2. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

   /2. § (1) A Kbt. 2. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(2) Az 1. § e) pontjában szereplõ szervezet kizárólag a közszolgáltató tevékenységével közvetlenül összefüggõ közbeszerzése tekintetében köteles e törvény szabályai szerint eljárni. A közszolgáltató tevékenységgel közvetlenül összefügg a közbeszerzés, ha annak tárgya nélkül a közszolgáltató tevékenységet nem lehetne ellátni. Az olyan közbeszerzésre, amelynek tárgya természetben nem osztható, illetõleg részekre bontása esetén nem használható megfelelõen és a közbeszerzés tárgyát az ajánlatkérõ a közszolgáltató, illetve az azon kívüli tevékenységéhez egyaránt felhasználja, a törvény szabályait kell alkalmazni."

   Indokolás: Lásd a T/758/80. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  13. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  14. képviselõk a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdésében a Kbt. 2. § (5) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:

   /(2) A Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyúttal a § az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:/

   "(5) Az e törvényt a (4) bekezdés alapján önkéntesen alkalmazó szervezetre vagy személyre a törvény minden rendelkezése vonatkozik. A 6. § i/ pontja alapján eltérõ szerzõdéskötési szabályokat tartalmazó vagy az ilyen jogszabály alkotására felhatalmazott adó törvény elõírhatja, hogy az így elõírt eljárási szabályok megszegése vagy mellõzése esetén a 76-93. §-okat kell alkalmazni."

   Megjegyzés: A HSZ. 94. § (3) bekezdése szerint a módosító javaslat nem terjedhet ki a törvényjavaslat módosítással nem érintett részére, kivéve, ha ez tartalma miatt nyilvánvalóan szükséges. A módosító javaslat utal a szoros összefüggésre.

   T/758/48. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 41. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/758/18. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. RESTANCIA!

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  15. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  16. képviselõk a törvényjavaslat 3. §-ában a Kbt. 3. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

   /3. § A Kbt. 3. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(1) A Kormány a Magyar Közlönyben közzétett határozatával a közbeszerzések központosított eljárás keretében történõ lefolytatását rendelheti el az általa irányított szervezetek vonatkozásában, meghatározva annak személyi és tárgyi hatályát, valamint az ajánlatkérésre jogosult[at] költségvetési szervet."

   Indokolás: Lásd a T/758/19. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  17. Dr. Csiha Judit
  18. képviselõ a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdésében a Kbt. 4. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   /4. § (1) A Kbt. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(1) A beszerzés értékén a beszerzés megkezdésének idõpontjában annak tárgyáért általában kért, illetve kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a (2)-(6) bekezdésben és az 5. §-ban foglaltakra tekintettel meghatározott - [legmagasabb összegû] ellenszolgáltatást kell érteni, illetve megkötött szerzõdés esetében az ajánlatkérõ által nyújtott részteljesítések pénzbeli ellenértékének beszámításával megállapított értéket (a továbbiakban: becsült érték)."

   T/758/56. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 12. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/758/56. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. RESTANCIA!

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  19. Dr. Csiha Judit
  20. képviselõ a törvényjavaslat 4. § (2) bekezdésében a Kbt. 4. § (7) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   /(2) A Kbt. 4. §-a a következõ (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:/

   "(7) Az ajánlatkérõ az idõszakonként visszatérõ, egy évnél hosszabb vagy határozatlan ideig tartó beszerzés tárgyában kötött szerzõdésrõl a szerzõdéskötést követõ öt munkanapon belül a 10. számú melléklet szerinti hirdetményt tesz közzé, ha annak becsült értéke a szerzõdéskötéskor [eléri vagy meghaladja a 2. § (3) bekezdése szerinti értékhatár felét] 20 %-nál jobban megközelíti a 2. § (3) bekezdése szerinti értékhatárt."

   Indokolás: Lásd a T/758/59. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  21. Dr. Csiha Judit
  22. képviselõ a törvényjavaslat 4. § (2) bekezdésében a Kbt. 4. §-át új (8) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:

   "(2) A Kbt. 4. §-a a következõ (6) [és (7)]-(8) bekezdés[s]ekkel egészül ki:

   (8) Az ajánlatkérõ a 2. § (3) bekezdése szerinti értékhatárt meghaladó nemzetközi szerzõdés alapján megvalósuló, és ezért egyébként nem e törvény hatálya alá tartozó beszerzésrõl - a finanszírozásra vonatkozó szerzõdésben meghatározott formákon túlmenõen - a 11. számú melléklet szerinti hirdetményt tesz közzé úgy, hogy annak alapján a hazai potenciális ajánlattevõk kellõ idõben beszerezhessék az ajánlati felhívást."

   T/758/58. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 96. és a 109. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/758/58/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. RESTANCIA!

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  23. Dr. Csiha Judit
  24. képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában a Kbt. 5. § (2) bekezdése b/-c/ pontjának a következõ módosítását javasolja:

   /5. § A Kbt. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(2) A becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek

   a) beszerzésére egy költségvetési évben kerül sor (a 4. § (6) bekezdése szerinti eset kivételével), és

   b) beszerzésére a gazdasági élet általános gyakorlata szerint egy ajánlattevõvel [lehetne] célszerû szerzõdést kötni, továbbá

   c) rendeltetése azonos vagy hasonló, illetõleg felhasználásuk [egymással összefügg] egy technológiai folyamathoz, illetve beruházási célhoz kapcsolódik."

   Indokolás: Lásd a T/758/56. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  25. Dr. Csiha Judit
  26. képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában a Kbt. 5. § (4) bekezdése b/-c/ pontjának a következõ kiegészítését javasolja:

   /5. § A Kbt. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(4) Ha a becsült érték kiszámításakor a (2) bekezdésben foglaltakat nem vették figyelembe, a közbeszerzésnek a költségvetési évben még beszerzendõ tárgyaira - azok értékétõl függetlenül - csak a törvény szerinti eljárás alapján lehet szerzõdést kötni. A személyes felelõsség tisztázása, illetve a megfelelõ szankcionálás után alkalmazható e törvény 70. § (1) bekezdés c/ pontja szerinti eljárás."

   Indokolás: Lásd a T/758/57. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  27. Keleti György
  28. képviselõ a törvényjavaslat 6. §-ában a Kbt. 6. § a/ pontjának a következõ kiegészítését javasolja:

   /6. § A Kbt. 6. §-ának a), e) és h) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, a § a következõ i) és j) ponttal egészül ki:

   [E törvény hatálya nem terjed ki]/

   "a) azokra az államtitkot vagy szolgálati titkot érintõ, illetõleg nemzetbiztonsági vagy honvédelmi érdekkel összefüggõ beszerzésekre, amelyek vonatkozásában az Országgyûlés illetékes bizottsága a törvény alkalmazását kizáró elõzetes kétharmados döntést hozott;"

   Indokolás: Lásd a T/758/14. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  29. A Környezetvédelmi bizottság
  30. a törvényjavaslat 6. §-ában a Kbt. 6. § h/ pontjának a következõ módosítását javasolja:

   /6. § A Kbt. 6. §-ának a), e) és h) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, a § a következõ i) és j) ponttal egészül ki:

   [E törvény hatálya nem terjed ki]/

   "h) a [természeti] katasztrófa, állatok járványos megbetegedése, továbbá a jelentõs ipari vagy közlekedési baleset okozta kár, illetõleg védekezési készültség esetén a vízkár, illetve vízminõségi kár közvetlen megelõzése, elhárítása vagy az azt közvetlenül követõ helyreállítás érdekében történõ beszerzésre;"

   Indokolás: Lásd a T/758/84. számú módosító javaslat indokolását.

  31. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  32. képviselõk a törvényjavaslat 6. §-ában a Kbt. 6. § i/ pontjának a következõ módosítását javasolják:

   /6. § A Kbt. 6. §-ának a), e) és h) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, a § a következõ i) és j) ponttal egészül ki:

   [E törvény hatálya nem terjed ki]/

   "i) a beszerzésre, ha az ezzel kapcsolatos szerzõdést kizárólag más törvényben vagy - törvénynek a beszerzés tárgya vagy körülményei által indokoltan alkotott [felhatalmazása] felhatalmazó rendelkezése alapján hozott - egyéb jogszabályban meghatározott - az e törvény szerinti eljárástól kizárólag a beszerzés tárgya vagy körülményei miatt indokolt körben eltérõ - feltételek mellett vagy eljárás alapján lehet megkötni;"

   Indokolás: Lásd a T/758/20. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. RESTANCIA!

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  33. Dr. Hegedûs Mihály
  34. képviselõ a törvényjavaslat 6. §-ában a Kbt. 6. §-át új k/ ponttal kiegészíteni javasolja:

   "6. § A Kbt. 6. §-ának a), e) és h) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, a § a következõ i), [és] j) és k) ponttal egészül ki:

   [E törvény hatálya nem terjed ki]

   k/ fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény mûködéséhez szükséges gyógyszerek beszerzésére."

   Indokolás: Lásd a T/758/16. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  35. Gyimóthy Géza és Koppánné dr. Kertész Margit
  36. képviselõk a törvényjavaslat 7. §-ában a Kbt. 8. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

   /7. § A Kbt. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "8. § (1) E törvény alkalmazásában építési beruházás - a felújítás és a korszerûsítés kivételével - az építmény, építményrész, építményegyüttes megépítése, átalakítása, bõvítése, helyreállítása, lebontása, elmozdítása, rendeltetésének építési munkával járó megváltoztatása, valamint az ezekhez kapcsolódó szakipari, technológiai szerelési munkák. Az ebben a rendelkezésben felsorolt építési, építési-szerelési munkák fogalmára az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni."

   Indokolás: Lásd a T/758/6. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. RESTANCIA!

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  37. Lenártek András és Molnár Oszkár
  38. képviselõk a törvényjavaslat 9. §-ában a Kbt. 10. § d/ pontjának a következõ módosítását javasolják:

   /9. § A Kbt. 10. §-ának b) és d) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § az alábbi k)-s) ponttal egészül ki:

   [E törvény alkalmazásában]/

   "d) támogatás: adókedvezmény (ár-, díj-, vám-, illetékkedvezmény), továbbá egy vagy több - az 1.§ a) pontjában meghatározott - szervezet, illetõleg nemzetközi szervezet által pénzforrás juttatása útján biztosított anyagi elõny, melyet a 2. § (1) bekezdésében meghatározott közbeszerzésre kell fordítani, feltéve, hogy annak (azoknak) az összege eléri vagy meghaladja a közbeszerzés értékének ötven százalékát [vagy] és a 2. § (3) bekezdése szerinti értékhatárt, és a támogatók között legalább egy - az 1. § a) pontjában meghatározott - szervezet van;"

   Indokolás: Lásd a T/758/74. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  39. Dr. Kiszely Katalin
  40. képviselõ a törvényjavaslat 9. §-ában a Kbt. 10. § k/ pontjának a következõ kiegészítését javasolja:

   /9. § A Kbt. 10. §-ának b) és d) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § az alábbi k)-s) ponttal egészül ki:

   [E törvény alkalmazásában]/

   "k) nemzetközi szerzõdés: a más állammal vagy a nemzetközi jog egyéb alanyával kötött, a magyar állam számára nemzetközi jogokat és kötelezettségeket létesítõ, módosító vagy megszüntetõ olyan írásbeli megállapodás, beleértve a Magyar Köztársaság számára biztosított, az EU-hoz történõ csatlakozással kapcsolatos pénzügyi segélyeket (Phare, ISPA, SAPARD) érintõ írásbeli finanszírozási memorandumokat is, amelyben szerzõdõ félként a Magyar Köztársaság vagy a Magyar Köztársaság Kormánya szerepel;"

   T/758/11. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 92. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/758/13. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  41. Dr. Csiha Judit
  42. képviselõ a törvényjavaslat 9. §-ában a Kbt. 10. § k/ pontjának a következõ kiegészítését javasolja:

   /9. § A Kbt. 10. §-ának b) és d) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § az alábbi k)-s) ponttal egészül ki:

   [E törvény alkalmazásában]/

   "k) nemzetközi szerzõdés: a más állammal vagy a nemzetközi közjog egyéb alanyával kötött, a magyar állam számára nemzetközi jogokat és kötelezettségeket létesítõ, módosító vagy megszüntetõ olyan írásbeli megállapodás, amelyben szerzõdõ félként a Magyar Köztársaság vagy a Magyar Köztársaság Kormánya szerepel;"

   Indokolás: Lásd a T/758/55. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  43. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  44. képviselõk a törvényjavaslat 9. §-ában a Kbt. 10. § p/ pontjának a következõ módosítását javasolják:

   /9. § A Kbt. 10. §-ának b) és d) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § az alábbi k)-s) ponttal egészül ki:

   [E törvény alkalmazásában]/

   "p) hirdetmény: az ajánlati vagy a részvételi felhívás (a továbbiakban együtt: felhívás), az elõzetes összesített tájékoztató, a tájékoztató az eljárás eredményérõl, a tájékoztató a két szakaszból álló eljárás részvételi szakaszának eredményérõl, a tájékoztató a 4. § (7) bekezdése szerinti szerzõdéskötésrõl, illetve a hirdetmény módosítás[a]áról, [vagy] visszavonás[a]áról vagy az ajánlattételi, illetõleg részvételi jelentkezési határidõ módosításáról a 11. számú melléklet szerint közzétett hirdetmény."

   Indokolás: Lásd a T/758/21. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  45. Dr. Csiha Judit
  46. képviselõ a törvényjavaslat 9. §-ában a Kbt. 10. § q/ pontjának a következõ kiegészítését javasolja:

   /9. § A Kbt. 10. §-ának b) és d) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § az alábbi k)-s) ponttal egészül ki:

   [E törvény alkalmazásában]/

   "q) alvállalkozó: az a szervezet (személy), amellyel (akivel) az ajánlattevõ a közbeszerzésre vonatkozó szerzõdés teljesítése céljából, arra tekintettel fog vállalkozási szerzõdést kötni vagy módosítani, kivéve az 1. § e) pontja vagy a 70. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti szervezetet (személyt), vagy a 6. § g) pontja, illetve a 9. § (2) bekezdése szerinti szerzõdéskötést;"

   Indokolás: Lásd a T/758/54. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  47. A Környezetvédelmi bizottság
  48. a törvényjavaslat 9. §-ában a Kbt. 10. §-át új sz/ ponttal kiegészíteni javasolja:

   "9. § A Kbt. 10. §-ának b) és d) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § az alábbi k)-[s)] sz) ponttal egészül ki:

   [E törvény alkalmazásában]

   sz) katasztrófa: a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezésérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló törvényben így meghatározott fogalom."

   Indokolás: Lásd a T/758/85. számú módosító javaslat indokolását.

  49. Várkonyi András
  50. képviselõ a törvényjavaslat 10. §-ában a Kbt. 12. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   /10. § A Kbt. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "12. § (1) A Tanács [huszonöt] tizenkilenc tagból áll. A Tanácsban az egyes közérdekû célokat, az ajánlatkérõket és az ajánlattevõket azonos számú tag képviseli."

   T/758/83. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 27., 29. és a 31. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/758/83. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  51. Dr. Csiha Judit
  52. képviselõ a törvényjavaslat 10. §-ában a Kbt. 12. § (2) bekezdése d/ pontja helyébe a következõ rendelkezést javasolja:

   /10. § A Kbt. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (2) A törvény alapelveinek és egyes közérdekû céloknak az érvényesítése a Tanácsban a következõ szervezetek vagy személyek által kijelölt személyek feladata:/

   "d) [a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter] a pénzügyminiszter;"

   Indokolás: Lásd a T/758/53. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  53. Várkonyi András
  54. képviselõ a törvényjavaslat 10. §-ában a Kbt. 12. § (3) bekezdésének az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):

   /10. § A Kbt. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(3) [A munkavállalók országos érdekképviseleti szervei együttesen két tag jelölésére jogosultak.]"

   Indokolás: Lásd a T/758/83. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  55. Dr. Csiha Judit
  56. képviselõ a törvényjavaslat 10. §-ában a Kbt. 12. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   /10. § A Kbt. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(3) A munkavállalók országos érdekképviseleti szervei együttesen két tagot [jelölésére] jogosultak kijelölni."

   Indokolás: Lásd a T/758/53. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  57. Várkonyi András
  58. képviselõ a törvényjavaslat 10. §-ában a Kbt. 12. § (4) bekezdése a/ pontjának a következõ módosítását javasolja:

   /10. § A Kbt. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (4) A közbeszerzési eljárás ajánlatkérõinek általános érdekeit a Tanácsban a következõ szervezetek vagy személyek által kijelölt személyek képviselik:/

   "a) a Kormány által kijelölt [négy] két személy;"

   Indokolás: Lásd a T/758/83. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  59. Dr. Csiha Judit
  60. képviselõ a törvényjavaslat 10. §-ában a Kbt. 12. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   /10. § A Kbt. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(4) A közbeszerzési eljárás ajánlatkérõinek [általános] érdekeit a Tanácsban a következõ szervezetek vagy személyek által kijelölt személyek képviselik:

   a) a Kormány által kijelölt négy személy;

   b) a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter által kijelölt személy;

   c) a társadalombiztosítás igazgatási szerveinek felügyeletét ellátó személy által kijelölt személy;

   d) a helyi önkormányzatok országos szövetségei által együttesen kijelölt személy;

   e) [az országos gazdasági kamarák,] az országos szakmai kamarák és a Magyar Tudományos Akadémia által együttesen kijelölt személy."

   Indokolás: Lásd a T/758/53. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  61. Várkonyi András
  62. képviselõ a törvényjavaslat 10. §-ában a Kbt. 12. § (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   /10. § A Kbt. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(5) A közbeszerzési eljárás ajánlattevõinek általános érdekeit a Tanácsban a munkáltatók országos érdekképviseletei és a gazdasági kamarák által kijelölt [nyolc] hat személy képviseli."

   Indokolás: Lásd a T/758/83. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  63. Dr. Csiha Judit
  64. képviselõ a törvényjavaslat 10. §-ában a Kbt. 12. § (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   /10. § A Kbt. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(5) A közbeszerzési eljárás ajánlattevõinek [általános] érdekeit a Tanácsban a munkáltatók országos érdekképviseletei és a gazdasági kamarák által kijelölt nyolc személy képviseli."

   Indokolás: Lásd a T/758/53. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  65. Dr. Csiha Judit
  66. képviselõ a törvényjavaslat 10. §-ában a Kbt. 12. § (6) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   /10. § A Kbt. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(6) A Tanács elnöke a Tanács tagjává válik akkor is, ha nem a tagok közül választották. Ha a Tanács elnökét a Tanács tagjai közül választották, az elnök a továbbiakban nem képviseli az õt kijelölõ [(kijelölõk) szerinti általános célokat vagy] érdekcsoportot, érdekeket, a kijelölõ (kijelölõk) pedig jogosult a Tanácsba új tagot kijelölni. A kijelölõ (kijelölõk) a Tanács elnökével szemben nem élhet a 13. § (2) bekezdésében és 14. § (8) bekezdésének b) pontjában biztosított jogával."

   Indokolás: Lásd a T/758/53. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  67. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  68. képviselõk a törvényjavaslat 10. §-ában a Kbt. 12. §-át új (7) bekezdéssel kiegészíteni javasolják:

   /10. § A Kbt. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(7) A Tanács tagja évenként köteles beszámolni az õt kijelölõnek (kijelölõknek) az általa érvényesítendõ célok, illetõleg képviselendõ általános érdekek, továbbá a törvény céljainak megvalósulása érdekében a Tanácsban folytatott tevékenységérõl, valamint ezeknek a közbeszerzések terén való érvényesülésérõl."

   Indokolás: Lásd a T/758/22. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  69. Dr. Lotz Károly
  70. képviselõ a törvényjavaslat 11. §-ában a Kbt. 14. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   /11. § A Kbt. 14. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(3) A Tanács elnöke [a helyettes] államtitkárnak járó illetményre, valamint egyéb juttatásokra jogosult."

   Indokolás: Lásd a T/758/67. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  71. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  72. képviselõk a törvényjavaslat 12. §-ában a Kbt. 15. § (1) bekezdésének a következõ módosítását és kiegészítését javasolják:

   "12. § A Kbt. 15. §-a (1) bekezdésének i) és l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés kiegészül az alábbi új m) ponttal:

   [A Tanács]

   "i) gondoskodik a "Közbeszerzési Értesítõ - a Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapjá"-nak (a továbbiakban: Közbeszerzési Értesítõ) az általa meghatározott rendszerességgel történõ kiadásáról, közzéteszi a közbeszerzési eljárással kapcsolatban készült hirdetményeket, a Közbeszerzési Döntõbizottság határozatait, valamint a bíróság ezek felülvizsgálata tárgyában hozott jogerõs határozatait, a c) pont szerinti ajánlásokat, továbbá egyéb, közbeszerzéssel kapcsolatos közleményeket;

   l/ elfogadja saját szervezeti és mûködési, valamint más, mûködését érintõ belsõ szabályzatát - így különösen a Közbeszerzési Értesítõben megjelenõ hirdetmények vizsgálata kapcsán a jogorvoslati eljárás indításának eljárásrendjét -, továbbá költségvetési javaslatát és éves költségvetési beszámolóját;

   m) nyilvántartást vezet a közbeszerzésekrõl, ideértve a közbeszerzési eljárások éves mennyiségét, valamint a beszerzések tárgyainak az egységre vetített - közbeszerzési eljárás alapján fizetendõ - ellenértékét is.""

   Indokolás: Lásd a T/758/23. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  73. Pál Béla és dr. Zongor Gábor
  74. képviselõk valamint dr. Lotz Károly képviselõ a törvényjavaslat 16. §-ának - amely a Kbt. 28/A. §-át érinti - az elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):

   "16. § [A Kbt. a 28. §-a után a következõ 28/A. §-sal egészül ki:

   "28/A. § Ha az ajánlatkérõ az ajánlati felhívás, illetve a részvételi felhívás közzétételétõl számított legalább negyven napnál korábban, de legfeljebb egy éven belül elõzetes összesített tájékoztatót tett közzé, és az tartalmazta legalább a közbeszerzésre vonatkozó - az 1. számú melléklet 4. pontja szerinti - adatokat, a 47. § (1) bekezdésében, a 63. § (5) bekezdésében és a 64. § (4) bekezdésében elõírt határidõk helyett negyven nap esetén huszonöt, a részvételi jelentkezés huszonöt napos határideje helyett pedig tizenöt napot lehet elõírni."]"

   Indokolás: Lásd a T/758/15/2. sz. valamint a a T/758/68. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  75. Dr. Lotz Károly
  76. képviselõ a törvényjavaslat 19. §-ában a Kbt. 33. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   /19. § A Kbt. 33. §-a a következõ új (2)-(4) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a (2)-(3) bekezdés számozása (5)-(6) bekezdésre változik:/

   "(2) A közbeszerzés mennyiségét úgy is meg lehet határozni, hogy az ajánlatkérõ [a legalacsonyabb vagy a legmagasabb mértéket közli és kiköti] a mennyiség meghatározása mellett jelzi az ettõl - a szerzõdéskötés során - való eltérés lehetõségét, elõírva az eltérés százalékos mértékét. Ebben az esetben lehetõvé kell tenni a többváltozatú ajánlattételt a közbeszerzés mennyiségétõl függõen."

   Indokolás: Lásd a T/758/69. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  77. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  78. képviselõk a törvényjavaslat 19. §-át új (2) bekezdéssel - amely a Kbt. 34. § (2)-(3) bekezdését érinti - kiegészíteni javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a 19. § eredeti szövege az (1) bekezdés jelölést kapja):

   "(2) A Kbt. 34. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(2) Az ajánlatkérõ a felhívásban köteles meghatározni az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel az általa választott elbírálási szempontot."

   (3) Ha az ajánlatkérõ az összességében legelõnyösebb ajánlatot kívánja kiválasztani, a részvételi felhívásban jogosult, az ajánllati felhívásban köteles meghatározni

   a/ az összességében legelõnyösebb ajánlat megítélésére szolgáló - a közbeszerzés tárgyával szembeni követelményekre, az ellenszolgáltatás mértékére és a teljesítés egyéb körülményeire vonatkozó - részszempontokat;

   b/ részszempontonként az azok súlyát meghatározó - a részszempont tényleges jelentõségével arányban álló - szorzószámokat (a továbbiakban: súlyszám);

   c/ az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsõ határát, mely minden részszempont esetében azonos."

   Megjegyzés: A HSZ. 94. § (3) bekezdése szerint a módosító javaslat nem terjedhet ki a törvényjavaslat módosítással nem érintett részére, kivéve, ha ez tartalma miatt nyilvánvalóan szükséges. A módosító javaslat utal a szoros összefüggésre.

   T/758/25., 26., 28., 29., 30., 40., 41., 43., 44., 45., 46. és a 79. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 40., 71., 75., 80., 81., 83., 100., 102., 104., 106., 107. és a 108. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/758/24. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  79. Perlaki Jenõ
  80. képviselõ a törvényjavaslat 19. §-át új (2) bekezdéssel - amely a Kbt. 35. § (1)-(3) bekezdését érinti - kiegészíteni javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a 19. § eredeti szövege az (1) bekezdés jelölést kapja):

   "(2) A Kbt. 35. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "35. § (1) Az ajánlatkérõ a felhívásban az összességében legelõnyösebb ajánlat elbírálása részszempontjainak és azok súlyszámainak meghatározása körében vagy az egyébként egyenértékû ajánlatok közötti választásnál - az elõnyben részesítés elveit illetõleg mértékét egyértelmûen meghatározva -, az esélyegyenlõség követelményére is tekintettel az 59. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak fenntartása mellett további elõnyben részesítheti az ajánlatot, ha az a felhívásban meghatározott módon elõsegíti

   a/ az országos, a regionális illetve - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ának (1) bekezdésével összhangban - a helyi foglalkoztatáspolitikai célkitûzések érvényesítését, beleértve a munkahely-teremtés ösztönzését vagy

   b/ az elmaradott térség (térségek) fejlesztését vagy

   c/ a környezet védelmét vagy

   d/ a kis- és középvállalkozások részvételi esélyének növelését."

   (2) Az 59. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak az ajánlati felhívásnak részét képezik. Erre a körülményre az ajánlati felhívásban fel kell hívni az ajánlattevõk figyelmét.

   "(3) Az ajánlatkérõ a felhívásban az (1) bekezdés a/-d/ pontjaiban meghatározott célok közül csak egyet részesíthet elõnyben és annak súlyszáma az ellenérték súlyszámának legfeljebb száztíz százaléka lehet.""

   Megjegyzés: A HSZ. 94. § (3) bekezdése szerint a módosító javaslat nem terjedhet ki a törvényjavaslat (határozati javaslat) módosítással nem érintett részére, kivéve, ha ez tartalma miatt nyilvánvalóan szükséges. A módosító javaslat utal a szoros összefüggésre.

   Indokolás: Lásd a T/758/79. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. RESTANCIA!

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  81. Balla György és dr. Latorcai János
  82. képviselõk a törvényjavaslat 19. §-át új (2) bekezdéssel - amely a Kbt. 35. § (1) bekezdését érinti - kiegészíteni javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a 19. § eredeti szövege az (1) bekezdés jelölést kapja):

   "(3) A Kbt. 35. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "35. § (1) Az ajánlatkérõ a felhívásban az összességében legelõnyösebb ajánlat elbírálása részszempontjainak és azok súlyszámainak meghatározása körében vagy az egyébként egyenértékû ajánlatok közötti választásnál - az elõnyben részesítés elveit illetõleg mértékét egyértelmûen meghatározva -, az esélyegyenlõség követelményére is tekintettel az 59. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak fenntartása mellett további elõnyben részesítheti az ajánlatot, ha az a felhívásban meghatározott módon elõsegíti

   a/ az országos, a regionális illetve - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ának (1) bekezdésével összhangban - a helyi foglalkoztatáspolitikai célkitûzések érvényesítését, beleértve a munkahely-teremtés ösztönzését vagy

   b/ az elmaradott térség (térségek) fejlesztését vagy

   c/ a környezet védelmét vagy

   d/ a kis- és középvállalkozások részvételi esélyének növelését.""

   Megjegyzés: A HSZ. 94. § (3) bekezdése szerint a módosító javaslat nem terjedhet ki a törvényjavaslat (határozati javaslat) módosítással nem érintett részére, kivéve, ha ez tartalma miatt nyilvánvalóan szükséges. A módosító javaslat utal a szoros összefüggésre.

   Indokolás: Lásd a T/758/48. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  83. Rigler Zoltán
  84. képviselõ a törvényjavaslat 21. §-ában a Kbt. 41. §-ának a következõ módosítását javasolja:

   /21. § A Kbt. 41. §-[a (2) bekezdésének]ának helyébe a következõ rendelkezés lép[, egyidejûleg a § kiegészül a következõ (3)-(7) bekezdésekkel]:/

   "41. § (1) Az ajánlatkérõ az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték (a továbbiakban: biztosíték) adásához kötheti, amit az ajánlattevõnek ajánlata benyújtásával egyidejûleg vagy az ajánlatkérõ által az ajánlati felhívásban meghatározott idõpontig, az ott megjelölt mértékben kell az ajánlatkérõ rendelkezésére bocsátania. Az ajánlattevõnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérõ rendelkezésére bocsátotta.

   ["](2) A biztosíték [akkor is] teljesíthetõ az elõírt összegnek az ajánlatkérõ bankszámlájára történõ befizetésével[, ha a rendelkezésre bocsátás módjaként az ajánlatkérõ bankgaranciát ír elõ] vagy bankgarancia biztosításával.

   (3) A biztosíték értékét az ajánlattevõk esélyegyenlõségének biztosítása mellett, a felek ajánlati kötöttségének a (4) bekezdés szerinti megsértése esetén az ajánlatkérõnél elõreláthatólag felmerülõ veszteség mértékére tekintettel kell megállapítani.

   (4) Ha az ajánlattevõ az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerzõdés megkötése érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, a biztosítékot elveszti, és az az ajánlatkérõt illeti meg.

   (5) A biztosítékot vissza kell fizetni

   a) az ajánlattevõk részére az ajánlati felhívás visszavonását, az ajánlattevõ kizárását, az eljárás eredménytelenségének megállapítását, illetve az eredmény kihirdetését követõ tíz napon belül;

   b) a nyertes ajánlattevõ, valamint - az 59. § (1) bekezdése szerinti esetben - a második legkedvezõbb ajánlatot tevõ részére a szerzõdéskötést követõ tíz napon belül, kivéve, ha a biztosíték a felhívás szerint a megkötött szerzõdést biztosító mellékkötelezettséggé válik.

   (6) Ha az ajánlatkérõ az eljárásban való részvételt biztosíték adásához kötötte, a biztosíték kétszeres összegének tíz napon belüli megfizetésére köteles

   a) az ajánlattevõk részére, ha az eljárás eredményét a felhívásban megjelölt vagy a módosított eredményhirdetési idõpontig nem hirdeti ki;

   b) a nyertes ajánlattevõ, valamint - az 59. § (1) bekezdése szerinti esetben - a második legkedvezõbb ajánlatot tevõ részére, ha a szerzõdést nem köti meg.

   (7) A két szakaszból álló eljárás (63. §) elsõ (részvételi) szakaszában a részvételt nem lehet biztosíték adásához kötni."

   Indokolás: Lásd a T/758/61. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  85. Dr. Gémesi György és Szászfalvi László
  86. képviselõk a törvényjavaslat 21. §-ában a Kbt. 41. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:

   /21. § A Kbt. 41. §-a (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § kiegészül a következõ (3)-(7) bekezdésekkel:/

   "(2) A biztosíték akkor is teljesíthetõ az elõírt összegnek az ajánlatkérõ bankszámlájára történõ befizetésével, ha a rendelkezésre bocsátás módjaként az ajánlatkérõ bankgaranciát ír elõ. A befizetés helyét, illetõleg az ajánlatkérõ bankszámla-számát, továbbá a befizetés igazolásának módját a felhívásban meg kell határozni."

   T/758/10. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 84., 85., 95., 101. és a 103. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/758/10/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  87. Gyimóthy Géza és Koppánné dr. Kertész Margit
  88. képviselõk a törvényjavaslat 21. §-ában a Kbt. 41. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:

   /21. § A Kbt. 41. §-a (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § kiegészül a következõ (3)-(7) bekezdésekkel:/

   "(3) A biztosíték értékét az ajánlattevõk esélyegyenlõségének biztosítása mellett, a felek ajánlati kötöttségének a (4) bekezdés szerinti megsértése esetén az ajánlatkérõnél az ajánlatnak az ajánlati kötöttség ideje alatti visszavonása vagy a szerzõdésnek az ajánlattevõ érdekkörében felmerülõ okból történõ meghiúsulása esetén elõreláthatólag felmerülõ veszteség mértékére tekintettel kell megállapítani."

   T/758/9. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 45. és a 46. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/758/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. RESTANCIA!

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  89. Gyimóthy Géza és Koppánné dr. Kertész Margit
  90. képviselõk a törvényjavaslat 21. §-ában a Kbt. 41. §-át új (3) bekezdéssel kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):

   /21. § A Kbt. 41. §-a (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § kiegészül a következõ (3)-(7) bekezdésekkel:/

   "(3) A biztosíték értékét az ajánlattevõk esélyegyenlõségének biztosítása mellett, a felek ajánlati kötöttségének a (4) bekezdés szerinti megsértése esetén az ajánlatkérõnél az ajánlatnak az ajánlati kötöttség ideje alatti visszavonása vagy a szerzõdésnek az ajánlattevõ érdekkörében felmerülõ okból történõ meghiúsulása miatt elõreláthatólag felmerülõ veszteség mértékére tekintettel kell megállapítani."

   T/758/7. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány az ajánlás 42. pontjában ismertetett javaslathoz képest jelölte a módosítandó szövegrészt.

   Indokolás: Lásd a T/758/9/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. RESTANCIA!

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  91. Gyimóthy Géza és Koppánné dr. Kertész Margit
  92. képviselõk a törvényjavaslat 23. §-ában a Kbt. 43. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

   /23. § A Kbt. 43. §-a (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép és a § az alábbi (3)-(7) bekezdéssel egészül ki:/

   "(2) Az ajánlatkérõ az ajánlati felhívásban elõírhatja, hogy az ajánlatban fel kell tüntetni [Az ajánlatban meg kell jelölni] az alvállalkozókat, illetõleg az ajánlattevõvel létesítendõ jogviszony pontos megjelölésével a teljesítésben egyébként résztvevõ gazdálkodó szervezeteket [(személyeket)], valamint a beszerzésnek azt a részét, amelyre velük [ezekkel] szerzõdést fognak kötni[, ha ezt az ajánlatkérõ az ajánlati felhívásban elõírta]."

   T/758/5. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 47., 58. és az 59. pontjában ismertetett javaslattal, amelyhez képest jelölte a módosítandó szövegrészt.

   Indokolás: Lásd a T/758/9/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. RESTANCIA!

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  93. Gyimóthy Géza és Koppánné dr. Kertész Margit
  94. képviselõk a törvényjavaslat 23. §-ában a Kbt. 43. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

   /23. § A Kbt. 43. §-a (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép és a § az alábbi (3)-(7) bekezdéssel egészül ki:/

   "(2) Az ajánlatkérõ az ajánlati felhívásban elõírhatja, hogy az ajánlatban fel kell tüntetni [Az ajánlatban meg kell jelölni] az alvállalkozókat, illetõleg az ajánlattevõvel fennálló jogviszony pontos megjelölésével a teljesítésben egyébként résztvevõ gazdálkodó szervezeteket [(személyeket)], valamint a beszerzésnek azt a részét, amelyre velük [ezekkel] szerzõdést fognak kötni[, ha ezt az ajánlatkérõ az ajánlati felhívásban elõírta]."

   Indokolás: Lásd a T/758/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. RESTANCIA!

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  95. Dr. Csiha Judit
  96. képviselõ a törvényjavaslat 23. §-ában a Kbt. 43. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   /23. § A Kbt. 43. §-a (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép és a § az alábbi (3)-(7) bekezdéssel egészül ki:/

   "(2) Az ajánlatban meg kell jelölni az ajánlat teljesítését érdemben befolyásoló alvállalkozókat, illetõleg a teljesítésben egyébként résztvevõ szervezeteket (személyeket), valamint a beszerzésnek azt a részét, amelyre ezekkel szerzõdést fognak kötni (a továbbiakban alvállalkozó), ha ezt az ajánlatkérõ az ajánlati felhívásban elõírta. Az alvállalkozók között szerepelnie kell azoknak, akiknek a közrehatása meghaladja a 10 %-ot. Az alvállalkozók megjelölése nem érinti az ajánlattevõ teljesítésért való felelõsségének mértékét."

   T/758/52. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 56. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/758/52. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. RESTANCIA!

   - a Gazdasági biz. RESTANCIA!

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  97. Rigler Zoltán
  98. képviselõ a törvényjavaslat 23. §-ában a Kbt. 43. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

   /23. § A Kbt. 43. §-a (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép és a § az alábbi (3)-(7) bekezdéssel egészül ki:/

   "(2) Az ajánlatban meg kell jelölni az ajánlattevõ által a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, illetõleg a teljesítésben egyébként résztvevõ szervezeteket (személyeket), valamint a beszerzésnek azt a részét, amelyre ezekkel szerzõdést fognak kötni, ha ezt az ajánlatkérõ az ajánlati felhívásban elõírta."

   T/758/62. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 54. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/758/62. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. RESTANCIA!

   - a Gazdasági biz. RESTANCIA!

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  99. Várkonyi András
  100. képviselõ a törvényjavaslat 23. §-ában a Kbt. 43. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

   /23. § A Kbt. 43. §-a (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép és a § az alábbi (3)-(7) bekezdéssel egészül ki:/

   "(2) Az ajánlatban meg kell jelölni az ajánlattevõ által a közbeszerzés értékének tizenöt százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, illetõleg a teljesítésben egyébként résztvevõ szervezeteket (személyeket), valamint a beszerzésnek azt a részét, amelyre ezekkel szerzõdést fognak kötni, ha ezt az ajánlatkérõ az ajánlati felhívásban elõírta."

   Indokolás: Lásd a T/758/82. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. RESTANCIA!

   - a Gazdasági biz. RESTANCIA!

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  101. Várkonyi András
  102. képviselõ a törvényjavaslat 23. §-ában a Kbt. 43. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

   /23. § A Kbt. 43. §-a (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép és a § az alábbi (3)-(7) bekezdéssel egészül ki:/

   "(3) Az ajánlattevõ köteles igazolni a szerzõdés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági és mûszaki alkalmasságát, valamint az általa a közbeszerzés értékének tizenöt százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókét, ha ezt az ajánlatkérõ az ajánlati felhívásban elõírta. Az erre vonatkozó igazolásokat az ajánlathoz csatolni kell."

   Indokolás: Lásd a T/758/82. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. RESTANCIA!

   - a Gazdasági biz. RESTANCIA!

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  103. T. Asztalos Ildikó
  104. képviselõ a törvényjavaslat 23. §-ában a Kbt. 43. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

   /23. § A Kbt. 43. §-a (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép és a § az alábbi (3)-(7) bekezdéssel egészül ki:/

   "(3) Az ajánlattevõ köteles igazolni a szerzõdés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági és mûszaki alkalmasságát, valamint az alvállalkozókét, ha ezt az ajánlatkérõ az ajánlati felhívásban elõírta, vagy ha közremûködésük mértéke a közbeszerzés értékények 15 %-át meghaladja. Az erre vonatkozó igazolásokat az ajánlathoz csatolni kell."

   Indokolás: Lásd a T/758/77. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. RESTANCIA!

   - a Gazdasági biz. RESTANCIA!

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  105. Dr. Lotz Károly
  106. képviselõ a törvényjavaslat 23. §-ában a Kbt. 43. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

   /23. § A Kbt. 43. §-a (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép és a § az alábbi (3)-(7) bekezdéssel egészül ki:/

   "(3) Az ajánlattevõ köteles igazolni a szerzõdés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági és mûszaki alkalmasságát, valamint az alvállalkozókét, ha azok teljesítménye eléri az ajánlati összeg 10 %-át ezt az ajánlatkérõ az ajánlati felhívásban elõírta. Az erre vonatkozó igazolásokat az ajánlathoz csatolni kell."

   Indokolás: Lásd a T/758/70. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. RESTANCIA!

   - a Gazdasági biz. RESTANCIA!

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  107. Rigler Zoltán
  108. képviselõ a törvényjavaslat 23. §-ában a Kbt. 43. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

   /23. § A Kbt. 43. §-a (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép és a § az alábbi (3)-(7) bekezdéssel egészül ki:/

   "(3) Az ajánlattevõ köteles igazolni a szerzõdés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági és mûszaki alkalmasságát, valamint az általa a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókét, ha ezt az ajánlatkérõ az ajánlati felhívásban elõírta. Az erre vonatkozó igazolásokat az ajánlathoz csatolni kell."

   Indokolás: Lásd a T/758/62. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. RESTANCIA!

   - a Gazdasági biz. RESTANCIA!

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  109. Rigler Zoltán
  110. képviselõ a törvényjavaslat 23. §-ában a Kbt. 43. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

   /23. § A Kbt. 43. §-a (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép és a § az alábbi (3)-(7) bekezdéssel egészül ki:/

   "(3) Az ajánlattevõ köteles igazolni a szerzõdés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági és mûszaki alkalmasságát, valamint az alvállalkozókét, ha ezt az ajánlatkérõ az ajánlati felhívásban elõírta. Az erre vonatkozó igazolásokat az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlatkérõ az alvállalkozók alkalmasságának igazolását legfeljebb a 44. § (1) bekezdésében foglaltak közül egy és a 44. § (2) bekezdésében foglaltak közül két bizonyítási mód elõírásával követelheti meg."

   Indokolás: Lásd a T/758/66. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Gazdasági biz. RESTANCIA!

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  111. Dr. Csiha Judit
  112. képviselõ a törvényjavaslat 23. §-ában a Kbt. 43. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   /23. § A Kbt. 43. §-a (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép és a § az alábbi (3)-(7) bekezdéssel egészül ki:/

   "(3) Az ajánlattevõ köteles igazolni a szerzõdés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági és mûszaki alkalmasságát, valamint a[z] (2) bekezdés szerinti alvállalkozókét, ha ezt az ajánlatkérõ az ajánlati felhívásban elõírta. Az erre vonatkozó igazolásokat az ajánlathoz csatolni kell."

   Indokolás: Lásd a T/758/52. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. RESTANCIA!

   - a Gazdasági biz. RESTANCIA!

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  113. Pál Béla és dr. Zongor Gábor
  114. képviselõk a törvényjavaslat 23. §-ában a Kbt. 43. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

   /23. § A Kbt. 43. §-a (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép és a § az alábbi (3)-(7) bekezdéssel egészül ki:/

   "(3) Az ajánlattevõ köteles igazolni a szerzõdés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági és mûszaki alkalmasságát, [valamint az alvállalkozókét, ha ezt az ajánlatkérõ az ajánlati felhívásban elõírta.] és [A]az erre vonatkozó igazolásokat az ajánlathoz csatolni kell. Az alvállalkozók esetében ugyanezeket az igazolásokat csak akkor kell csatolni, ha az alvállalkozó teljesítménye eléri az ajánlati összeg 15 %-át."

   Indokolás: Lásd a T/758/15/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. RESTANCIA!

   - a Gazdasági biz. RESTANCIA!

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  115. Gyimóthy Géza és Koppánné dr. Kertész Margit
  116. képviselõk a törvényjavaslat 23. §-ában a Kbt. 43. § (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

   /23. § A Kbt. 43. §-a (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép és a § az alábbi (3)-(7) bekezdéssel egészül ki:/

   "(5) Ha a hiánypótlásról az ajánlatok felbontásának idõpontjában dönt az ajánlatkérõ, ezt a jelenlévõ ajánlattevõknek ki kell hirdetni és [a] jegyzõkönyvbe kell foglalni[, az ezt követõen]. Az ajánlatok bontásakor elrendelt hiánypótlás esetén a távollévõ ajánlattevõket, a bontást követõen lehetõvé tett hiánypótlásról pedig az összes ajánlattevõt haladéktalanul, egyidejûleg, írásban tájékoztatni kell az összes ajánlattevõt."

   Indokolás: Lásd a T/758/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. RESTANCIA!

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  117. Gyimóthy Géza és Koppánné dr. Kertész Margit
  118. képviselõk a törvényjavaslat 23. §-ában a Kbt. 43. § (7) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

   /23. § A Kbt. 43. §-a (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép és a § az alábbi (3)-(7) bekezdéssel egészül ki:/

   "(7) Ha az ajánlatban nyilvánvaló számítási hiba van, annak javítását az ajánlatkérõ végzi el úgy, hogy a beszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevõ[ke]t egyidejûleg, haladéktalanul, írásban tájékoztatni kell."

   Indokolás: Lásd a T/758/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  119. Dr. Csiha Judit
  120. képviselõ a törvényjavaslat 23. §-ában a Kbt. 43. § (7) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   /23. § A Kbt. 43. §-a (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép és a § az alábbi (3)-(7) bekezdéssel egészül ki:/

   "(7) Ha az ajánlatban [nyilvánvaló] számítási hiba van, annak javítását az ajánlatkérõ végzi el úgy, hogy [a beszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket] jogosult a számára kedvezõ adatot figyelembe venni, és amennyiben utóbb az ajánlattevõ ezt helyesbítést nem kívánja teljesíteni, az ajánlattól való elállás szabályai szerint kell eljárni. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevõ[ke]t egyidejûleg, haladéktalanul, írásban a hiba bemutatásával tájékoztatni kell."

   Indokolás: Lásd a T/758/51. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  121. Rigler Zoltán
  122. képviselõ a törvényjavaslat 24. § (1) bekezdésében a Kbt. 44. § (1) bekezdése b/ pontjának a következõ módosítását javasolja:

   /24. § (1) A Kbt. 44. §-a (1) és (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (1) Az ajánlattevõnek, illetõleg az alvállalkozónak a szerzõdés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható/

   "b) mérlegének (egyszerûsített mérlegének [vagy], beszámolójának vagy konszolidált mérlegének) benyújtásával;"

   Indokolás: Lásd a T/758/63. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  123. Rigler Zoltán
  124. képviselõ a törvényjavaslat 24. § (1) bekezdésében a Kbt. 44. § (1) bekezdése d/ pontjának a következõ módosítását javasolja:

   /24. § (1) A Kbt. 44. §-a (1) és (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (1) Az ajánlattevõnek, illetõleg az alvállalkozónak a szerzõdés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható/

   "d) [fizetõképességének megállapítására alkalmas -] az ajánlatkérõ által elõírt tartalmú [-] egyéb - fizetõképességének megállapítására alkalmas - nyilatkozattal vagy dokumentummal."

   Indokolás: Lásd a T/758/64. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  125. Rigler Zoltán
  126. képviselõ a törvényjavaslat 24. § (1) bekezdésében a Kbt. 44. § (2) bekezdését új h/ ponttal kiegészíteni javasolja:

   /24. § (1) A Kbt. 44. §-a (1) és (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (2) Az ajánlattevõnek, illetõleg az alvállalkozónak a szerzõdés teljesítéséhez szükséges mûszaki alkalmassága igazolható/

   "h/ a tevékenységüket indító kezdõ vállalkozások, valamint a tevékenységi körüket bõvítõ vállalkozások esetében, a tevékenységük indításától számított három éven belül általuk alkalmazottak (vezetõk, szakemberek, munkatársak) elõzõ személyi referenciaanyagával."

   Indokolás: Lásd a T/758/65. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  127. T. Asztalos Ilidkó
  128. képviselõ a törvényjavaslat 25. § (1) bekezdésében a Kbt. 46. § (1) bekezdése b/ pontjának a következõ módosítását javasolja:

   /25. § (1) A Kbt. 46. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   46. § (1) A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevõ vagy alvállalkozó, aki/

   "b) egy évnél régebben lejárt vám-, társadalombiztosítási járulék, vagy az [központi] adóhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettségének, továbbá elkülönített állami pénzalappal szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget, illetve egy évnél régebben lejárt kamarai tagdíj tartozása van, kivéve, ha a hitelezõ az adósság késõbbi idõpontban történõ megfizetéséhez írásban hozzájárult;"

   Indokolás: Lásd a T/758/76. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  129. Dr. Lotz Károly
  130. képviselõ a törvényjavaslat 25. § (1) bekezdésében a Kbt. 46. § (1) bekezdését új d/-e/ pontokkal kiegészíteni javasolja:

   /25. § (1) A Kbt. 46. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "46. § (1) A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevõ vagy alvállalkozó, aki/

   "d/ üzletvitele körében öt évnél nem régebben meghozott - jogerõs bírósági ítéletben a számviteli renddel vagy a bizonylatadási kötelezettséggel kapcsolatban, illetve jogerõs és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerõs és végrehajtható ítéletében a Tpt. 11. §-a (2) bekezdésének e/ pontjával kapcsolatban - megállapított jogszabálysértést követett el;

   e/ korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerzõdéses kötelezettségének megszegését jogerõs államigazgatási, illetve bírósági határozat megállapította."

   T/758/71. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 68. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/758/71. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  131. Dr. Csiha Judit
  132. képviselõ a törvényjavaslat 25. § (1) bekezdésében a Kbt. 46. §-ának a következõ módosítását javasolja:

   /25. § (1) A Kbt. 46. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "46. § (1) A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevõ vagy alvállalkozó, aki

   a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csõd- illetve felszámolási eljárás folyamatban van;

   b) egy évnél régebben lejárt vám-, társadalombiztosítási járulék, vagy [a központi adóhatóság által nyilvántartott] adófizetési kötelezettségének, továbbá elkülönített állami pénzalappal szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha a hitelezõ az adósság késõbbi idõpontban történõ megfizetéséhez írásban hozzájárult;

   c) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban általa a valóságnak megfelelõen ismert, de ettõl eltérõen közölt adatot (a továbbiakban: hamis adat) szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetõleg a hamis adat szolgáltatását a Bizottság vagy a bizottsági határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerõs és végrehajtható határozatával megállapította.

   (2) Az ajánlatkérõ a felhívásban elõírhatja azt is, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevõ vagy alvállakozó az sem, aki

   a) üzletvitele körében öt évnél nem régebben meghozott - jogerõs bírósági ítéletben a számviteli renddel vagy a bizonylatadási kötelezettséggel kapcsolatban, illetve jogerõs és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerõs és végrehajtható ítéletében a Tpt. 11. §-a (2) bekezdésének e) pontjával kapcsolatban - megállapított jogszabálysértést követett el;

   b) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerzõdéses kötelezettségének megszegését jogerõs államigazgatási, illetve bírósági határozat megállapította.

   [(3) Ha az ajánlatkérõ helyi önkormányzat, kisebbségi települési önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat, helyi önkormányzati-, vagy helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, a felhívásban elõírhatja, hogy az eljárásban az sem lehet ajánlattevõ vagy alvállalkozó, aki az ajánlatkérõ székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha a hitelezõ az adósság késõbbi idõpontban történõ megfizetéséhez írásban hozzájárult.]

   [(4)](3) Az ajánlattevõnek az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez legkésõbb az ajánlattételi, illetve részvételi jelentkezési határidõ lejártáig írásbeli nyilatkozatot kell csatolnia arról, hogy õ, illetõleg az alvállalkozó nem tartozik az (1) bekezdés a), c) pontja, illetve a (2) bekezdés hatálya alá és hogy az (1) bekezdés b) pontjában említett elkülönített állami pénzalapok közül melyik irányában áll fenn jogszabály alapján fizetési kötelezettsége.

   [(5)](4) Az ajánlattevõ a [(4)](3) bekezdésnek megfelelõen köteles csatolni az (1) bekezdés b) pontja [és - ha az ajánlatkérõ ezt elõírta - a (3) bekezdés] szerinti köztartozást nyilvántartó hatóságnak az eljárás eredménye kihirdetésének idõpontját legfeljebb egy évvel megelõzõen kelt eredeti vagy másolati igazolását arról, hogy az igazolás kiállításának idõpontjában neki, illetõleg az alvállalkozónak nincs a hatóság által nyilvántartott köztartozása vagy ha van, milyen idõpontban járt le és annak megfizetésére halasztást kapott-e.

   [(6)](5) Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében csak azon alap kezelõjétõl kell igazolást csatolni, amellyel szemben az ajánlattevõnek vagy az alvállalkozónak jogszabály alapján fizetési kötelezettsége áll fenn.

   [(7)](6) Ha jogszabály az (1) bekezdés b) pontja [vagy a (3) bekezdés] hatálya alá tartozó új közterhet állapít meg, az ezzel kapcsolatos igazolást csak azokban a közbeszerzési eljárásokban kell csatolni, melyekben az eljárás eredményének kihirdetése a köztartozásról szóló rendelkezés hatálybalépését követõ egy évnél késõbbi idõpontban történik.

   [(8)](7) A kizárólag külföldi székhellyel rendelkezõ ajánlattevõnek vagy alvállalkozónak a székhelye szerinti ország jogrendszerében meghatározott - az (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelõ - hatóságoktól kell igazolást beszerezni, amelybõl megállapítható, hogy nincs egy évnél régebben lejárt köztartozása. Az igazolások mellett szükséges nyilatkozni arról, hogy a székhelye szerinti országban milyen köztartozások felelnek meg a 46. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak, és ezeket milyen szervezet tartja nyilván.

   [(9)](8) A két szakaszból álló eljárásban az ajánlathoz nem kell csatolni az [(5)](4) és [(6)](5) bekezdés szerinti azon igazolásokat, melyeket a részvételi jelentkezéshez csatoltak, kivéve ha a korábban benyújtott igazolás már nem alkalmas az (1) bekezdés b) pontjában [vagy a (3) bekezdésben] foglaltak bizonyítására."

   Indokolás: Lásd a T/758/49. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  133. Dr. Csiha Judit
  134. képviselõ a törvényjavaslat 25. § (1) bekezdésében a Kbt. 46. §-ának a következõ módosítását javasolja:

   /25. § (1) A Kbt. 46. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "46. § (1) A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevõ vagy alvállalkozó, aki

   a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csõd- illetve felszámolási eljárás folyamatban van;

   b) egy évnél régebben lejárt vám-, társadalombiztosítási járulék, vagy a központi adóhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettségének, továbbá elkülönített állami pénzalappal szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha a hitelezõ az adósság késõbbi idõpontban történõ megfizetéséhez írásban hozzájárult;

   c) egy évnél régebben lejárt kamarai tagdíj tartozása van

   [c)]d) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban általa a valóságnak megfelelõen ismert, de ettõl eltérõen közölt adatot (a továbbiakban: hamis adat) szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetõleg a hamis adat szolgáltatását a Bizottság vagy a bizottsági határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerõs és végrehajtható határozatával megállapította.

   (2) Az ajánlatkérõ a felhívásban elõírhatja azt is, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevõ vagy alvállakozó az sem, aki

   a) üzletvitele körében öt évnél nem régebben meghozott - jogerõs bírósági ítéletben a számviteli renddel vagy a bizonylatadási kötelezettséggel kapcsolatban, illetve jogerõs és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerõs és végrehajtható ítéletében a Tpt. 11. §-a (2) bekezdésének e) pontjával kapcsolatban - megállapított jogszabálysértést követett el;

   b) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerzõdéses kötelezettségének megszegését jogerõs államigazgatási, illetve bírósági határozat megállapította.

   (3) Ha az ajánlatkérõ helyi önkormányzat, kisebbségi települési önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat, helyi önkormányzati-, vagy helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, a felhívásban elõírhatja, hogy az eljárásban az sem lehet ajánlattevõ vagy alvállalkozó, aki az ajánlatkérõ székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha a hitelezõ az adósság késõbbi idõpontban történõ megfizetéséhez írásban hozzájárult.

   (4) Az ajánlattevõnek az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez legkésõbb az ajánlattételi, illetve részvételi jelentkezési határidõ lejártáig írásbeli nyilatkozatot kell csatolnia arról, hogy õ, illetõleg az alvállalkozó nem tartozik az (1) bekezdés a), c) pontja, illetve a (2) bekezdés hatálya alá és hogy az (1) bekezdés b) pontjában említett elkülönített állami pénzalapok közül melyik irányában áll fenn jogszabály alapján fizetési kötelezettsége.

   (5) Az ajánlattevõ a (4) bekezdésnek megfelelõen köteles csatolni az (1) bekezdés b) pontja és - ha az ajánlatkérõ ezt elõírta - a (3) bekezdés szerinti köztartozást nyilvántartó hatóságnak az eljárás eredménye kihirdetésének idõpontját legfeljebb egy évvel megelõzõen kelt eredeti vagy másolati igazolását arról, hogy az igazolás kiállításának idõpontjában neki, illetõleg az alvállalkozónak nincs a hatóság által nyilvántartott köztartozása vagy ha van, milyen idõpontban járt le és annak megfizetésére halasztást kapott-e.

   (6) Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében csak azon alap kezelõjétõl kell igazolást csatolni, amellyel szemben az ajánlattevõnek vagy az alvállalkozónak jogszabály alapján fizetési kötelezettsége áll fenn.

   (7) Ha jogszabály az (1) bekezdés b) pontja vagy a (3) bekezdés hatálya alá tartozó új közterhet állapít meg, az ezzel kapcsolatos igazolást csak azokban a közbeszerzési eljárásokban kell csatolni, melyekben az eljárás eredményének kihirdetése a köztartozásról szóló rendelkezés hatálybalépését követõ egy évnél késõbbi idõpontban történik.

   (8) A kizárólag külföldi székhellyel rendelkezõ ajánlattevõnek vagy alvállalkozónak a székhelye szerinti ország jogrendszerében meghatározott - az (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelõ - hatóságoktól kell igazolást beszerezni, amelybõl megállapítható, hogy nincs egy évnél régebben lejárt köztartozása. Az igazolások mellett szükséges nyilatkozni arról, hogy a székhelye szerinti országban milyen köztartozások felelnek meg a 46. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak, és ezeket milyen szervezet tartja nyilván.

   (9) A két szakaszból álló eljárásban az ajánlathoz nem kell csatolni az (5) és (6) bekezdés szerinti azon igazolásokat, melyeket a részvételi jelentkezéshez csatoltak, kivéve ha a korábban benyújtott igazolás már nem alkalmas az (1) bekezdés b) pontjában vagy a (3) bekezdésben foglaltak bizonyítására."

   Indokolás: Lásd a T/758/50. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  135. Dr. Lotz Károly
  136. képviselõ a törvényjavaslat 25. §-ában a Kbt. 46. § (2) bekezdésének az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):

   "(2) [Az ajánlatkérõ a felhívásban elõírhatja azt is, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevõ vagy alvállakozó az sem, aki

   a) üzletvitele körében öt évnél nem régebben meghozott - jogerõs bírósági ítéletben a számviteli renddel vagy a bizonylatadási kötelezettséggel kapcsolatban, illetve jogerõs és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerõs és végrehajtható ítéletében a Tpt. 11. §-a (2) bekezdésének e) pontjával kapcsolatban - megállapított jogszabálysértést követett el;

   b) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerzõdéses kötelezettségének megszegését jogerõs államigazgatási, illetve bírósági határozat megállapította.]"

   Indokolás: Lásd a T/758/71. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  137. T. Asztalos Ildikó
  138. képviselõ a törvényjavaslat 25. § (1) bekezdésében a Kbt. 46. § (5) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

   /25. § (1) A Kbt. 46. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(5) Az ajánlattevõ a (4) bekezdésnek megfelelõen köteles csatolni az (1) bekezdés b) pontja és - ha az ajánlatkérõ ezt elõírta - a (3) bekezdés szerinti köztartozást nyilvántartó hatóságnak az eljárás eredménye kihirdetésének idõpontját legfeljebb egy évvel megelõzõen kelt eredeti vagy másolati igazolását arról, hogy az igazolás kiállításának idõpontjában neki, illetõleg az alvállalkozónak nincs a hatóság által nyilvántartott köztartozása vagy ha van, milyen idõpontban járt le és annak megfizetésére halasztást kapott-e. Az igazolások a székhely és a tevékenységi kör szerint illetékes gazdasági kamara útján is teljesíthetõk."

   Indokolás: Lásd a T/758/75. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  139. Pál Béla és dr. Zongor Gábor
  140. képviselõk a törvényjavaslat 25. § (5) bekezdésében a Kbt. 46. § (5) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:

   "(5) Az ajánlattevõ a (4) bekezdésnek megfelelõen köteles csatolni az (1) bekezdés b) pontja és - ha az ajánlatkérõ ezt elõírta - a (3) bekezdés szerinti köztartozást nyilvántartó hatóságnak az eljárás eredménye kihirdetésének idõpontját legfeljebb egy évvel megelõzõen kelt eredeti vagy másolati igazolását arról, hogy az igazolás kiállításának idõpontjában neki, illetõleg az alvállalkozónak nincs a hatóság által nyilvántartott köztartozása vagy ha van, milyen idõpontban járt le és annak megfizetésére halasztást kapott-e. A köztartozást nyilvántartó hatóságok igazolásai egységesen egy évig érvényesek, azzal a megjegyzéssel, hogy azokat csak közbeszerzési pályázatokhoz lehet felhasználni."

   Indokolás: Lásd a T/758/15/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  141. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  142. képviselõk a törvényjavaslat 26. §-ában a Kbt. 55. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

   /26. § A Kbt. 55. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(3) A (2) bekezdés szerinti esetben az ajánlatkérõ felkérheti az ajánlattevõket ajánlataiknak az eredményhirdetés elhalasztott idõpontjáig [meghosszabbított elbírálási határidõig] történõ fenntartására. Az ajánlattevõ ajánlati kötöttsége - eltérõ nyilatkozat hiányában - az eredményhirdetés elhalasztott idõpontját [meghosszabbított elbírálási határidõ lejártát] követõ harminc - építési beruházás esetén hatvan - napig tart."

   Indokolás: Lásd a T/758/25. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  143. Gyimóthy Géza és Koppánné dr. Kertész Margit
  144. képviselõk a törvényjavaslat 26. §-ában a Kbt. 55. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   /26. § A Kbt. 55. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(3) A (2) bekezdés szerinti esetben az ajánlatkérõ felkérheti az ajánlattevõket ajánlataiknak az eredeti eredményhirdetési határidõ elhalasztásával egyidejûleg meghatározott új eredményhírdetési határidõig [a meghosszabbított elbírálási határidõig] történõ fenntartására. Az ajánlattevõ ajánlati kötöttsége - eltérõ nyilatkozat hiányában - [a meghosszabbított elbírálási] az új eredményhirdetési határidõ lejártát követõ harminc - építési beruházás esetén hatvan - napig tart."

   T/758/8. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 73. és a 74. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/758/8. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. RESTANCIA!

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  145. Gyimóthy Géza és Koppánné dr. Kertész Margit
  146. képviselõk a törvényjavaslat 26. §-ában a Kbt. 55. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   /26. § A Kbt. 55. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(4) Az ajánlatkérõ köteles az ajánlatokat elbírálni, kivéve, ha a közbeszerzés megkezdését követõen - általa elõre nem látható és elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerzõdés megkötésére, illetve a szerzõdés megkötése esetén a teljesítés[é]re nem lenne képes[, és emiatt az eljárást eredménytelenné nyilvánítja] Ebben az esetben az ajánlatkérõnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania."

   Indokolás: Lásd a T/758/8. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  147. Gyimóthy Géza és Koppánné dr. Kertész Margit
  148. képviselõk a törvényjavaslat 26. §-ában a Kbt. 55. § (6) bekezdésének az elhagyását javasolja:

   "[(6) Az ajánlatkérõ az ajánlatokat a felhívásban meghatározott értékelési szempont és az összességében legelõnyösebb ajánlat részszempontjai alapján bírálja el, figyelembe véve azoknak a felhívásban elõírt sorrendjét és súlyozását.]"

   Indokolás: Lásd a T/758/8. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  149. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  150. képviselõk a törvényjavaslat 26. §-ában a Kbt. 55. § (6) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

   /26. § A Kbt. 55. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(6) Az ajánlatkérõ az ajánlatokat a felhívásban meghatározott értékelési szempont [és az összességében legelõnyösebb ajánlat részszempontjai] alapján bírálja el[, figyelembe véve azoknak a felhívásban elõírt sorrendjét és súlyozását]. Ha az összességében legelõnyösebb ajánlatot kívánja választani, akkor az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli, majd az így az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az értékelési folyamatban az 59. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakat is érvényesíteni kell. Az az ajánlat az összességében legelõnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb, vagy amelyet az egyenértékû (azonos összpontszámú) ajánlatok közül a 35. § (1) bekezdése vagy az 59. § (4)-(5) bekezdései alapján elõnyben kell részesíteni."

   Indokolás: Lásd a T/758/26. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  151. Perlaki Jenõ
  152. képviselõ a törvényjavaslat 26. §-ában a Kbt. 55. §-át új (7) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:

   /26. § A Kbt. 55. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(7) Ha több ajánlatnak azonos a (6) bekezdés szerint kiszámított összpontszáma és azok közül a 35. § (1) bekezdésére vagy az 59. § (4)-(5) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérõ nem köteles valamelyiket elõnyben részesíteni, az eljárás nyertese az alacsonyabb ellenértéket tartalmazó ajánlat, azonos ellenérték esetén pedig az az ajánlat, amely az elbírálás legmagasabb súlyszámú részszempontjára magasabb értékelési pontszámot kapott."

   Indokolás: Lásd a T/758/78. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. RESTANCIA!

   - a Gazdasági biz. RESTANCIA!

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  153. Pál Béla és dr. Zongor Gábor
  154. képviselõk a törvényjavaslatot új 27. §-sal - mely a Kbt. 59. § (2) bekezdését érinti - kiegészíteni javasolják:

   "27. § A Kbt. 59. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(2) Az ajánlatok elbírálása során legfeljebb tízszázalékos mértékû eltérés esetén azt az árra vonatkozó ajánlatot is egyenértékûnek kell tekinteni, amely alapján a helyi, valamint a belföldön foglalkoztatottak által elõállított érték az árubeszerzés tárgya értékének ötven százalékát meghaladja.""

   Megjegyzés: A HSZ. 94. § (3) bekezdése szerint a módosító javaslat nem terjedhet ki a törvényjavaslat (határozati javaslat) módosítással nem érintett részére, kivéve, ha ez tartalma miatt nyilvánvalóan szükséges.

   Indokolás: Lásd a T/758/15/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  155. Pál Béla és dr. Zongor Gábor
  156. képviselõk a törvényjavaslat 27. §-át új (2) bekezdéssel - amely a Kbt. 60. § (2) bekezdését érinti - kiegészíteni javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a . § eredeti szövege a () bekezdés jelölést kapja):

   "(2) A Kbt. 60. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(2) Ha az ajánlatkérõ egyik ajánlattevõ ajánlatát sem fogadja el, vagy az ajánlatokat az e törvényben elõírt határidõn belül nem bírálja el, és a dokumentációt ellenérték fejében bocsátotta rendelkezésre, az ajánlati felhívás visszavonására vonatkozó rendelkezést kell alkalmazni, továbbá köteles az ajánlattevõk indokolt és igazolt költségeit megtéríteni."

   Indokolás: Lásd a T/758/15/6. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  157. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  158. képviselõk a törvényjavaslat 29. §-ában a Kbt. 62. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

   /29. § A Kbt. 62. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(4) A szerzõdést az (1) bekezdés szerinti szervezetnek (személynek) kell teljesítenie[, és abban]. A teljesítésben - ha az ajánlatkérõ az ajánlati felhívásban az alvállalkozók, illetõleg a teljesítésben egyébként résztvevõk megnevezését elõírta - csak az ajánlatban megjelölt és az eljárás eredményérõl közétett 6. számú melléklet szerinti hirdetmény 10. pontjában szereplõ szervezet (személy) mûködhet közre kivéve, ha emiatt a szerzõdéskötést követõen - a felek által elõre nem látható okból - beállott körülményre tekintettel a szerzõdés vagy annak egy része nem volna teljesíthetõ és az ajánlatkérõként szerzõdést kötõ fél más megjelölt szervezet (személy) közremûködéséhez hozzájárul."

   Indokolás: Lásd a T/758/27. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  159. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  160. képviselõk a törvényjavaslat 30. §-ában a Kbt. 63. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

   /30. § A Kbt. 63. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép és a Kbt. a 63. §-a elõtt a következõ címmel egészül ki:

   "A két szakaszból álló eljárások közös szabályai/

   "(4) A két szakaszból álló eljárás során a részvételi felhívásban kell meghatározni az ajánlatok elbírálásának szempontját, továbbá meg lehet határozni [az összességében legelõnyösebb ajánlat részszempontjait és azok fontossági sorrendjét, valamint súlyozását] a 34. § (3) bekezdésben foglaltakat. A részvételi felhívásra a 32. § (2) bekezdését, a 33. § (2)-(3) bekezdését, valamint a 40. §-t alkalmazni kell."

   Indokolás: Lásd a T/758/28. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  161. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  162. képviselõk a törvényjavaslat 31. §-ában a Kbt. 64. § (3) bekezdése f/ pontjának a következõ módosítását javasolják:

   /31. § A Kbt. 64. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (3) A két szakaszból álló eljárás ajánlati szakaszában a közvetlenül megküldött ajánlati felhívásnak - a tárgyalásos eljárás kivételével - legalább a következõ adatokat kell tartalmaznia:/

   "f) [az összességében legelõnyösebb ajánlat elbírálásának részszempontjait, azok fontossági sorrendjét és súlyozását] a 34. § (3) bekezdésében foglaltakat, ha azok a részvételi felhívásban nem szerepeltek;"

   Indokolás: Lásd a T/758/29. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  163. Lenártek András és Molnár Oszkár
  164. képviselõk a törvényjavaslat 31. §-ában a Kbt. 64. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

   /31. § A Kbt. 64. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(4) A két szakaszból álló eljárás ajánlati szakaszában - a tárgyalásos eljárás kivételével - az ajánlattételi határidõ nem határozható meg az ajánlati felhívás feladásától számított [negyven] harminc napnál rövidebb idõtartamban."

   Indokolás: Lásd a T/758/73. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  165. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  166. képviselõk a törvényjavaslat 33. §-ában a Kbt. 71. § (4) bekezdése e/ pontjának a következõ módosítását javasolják:

   /33. § A Kbt. 71. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (4) A tárgyalásos eljárásban az ajánlattevõk részére közvetlenül megküldött ajánlati felhívásnak legalább a következõ adatokat kell tartalmaznia:/

   "e) [az összességében legelõnyösebb ajánlat elbírálásának részszempontjait, azok fontossági sorrendjét és súlyozását] a 34. § (3) bekezdésében foglaltakat, ha azok a részvételi felhívásban nem szerepeltek;"

   Indokolás: Lásd a T/758/30. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  167. Dr. Gémesi György és Szászfalvi László
  168. képviselõk a törvényjavaslat 34. § (2) bekezdésében a Kbt. 71/B. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

   /(2) A Kbt. a 71/A. § után kiegészül a következõ 71/B. §-sal:/

   "71/B. § (1) A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás - a (3) bekezdés szerinti eset kivételével - ajánlati felhívás kiküldésével kezdõdik. Az ajánlati felhívásnak a 71. § (4) bekezdésében foglaltakon kívül tartalmaznia kell a tárgyalásos eljárás 70. § szerinti jogcímét, [valamint] azt, hogy az ajánlatkérõ igényli-e az írásbeli ajánlattételt, valamint a 9. számú melléklet 2/d), 3., 4., 8., 9/a)-c) és 11. pontjaiban foglaltakat, továbbá a 34. § (3) bekezdésében foglaltakat, ha az ajánlatkérõ az összességében legelõnyösebb ajánlatot kívánja választani."

   Indokolás: Lásd a T/758/10/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  169. Dr. Gémesi György és Szászfalvi László
  170. képviselõk a törvényjavaslat 34. § (2) bekezdésében a Kbt. 71/B. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

   /(2) A Kbt. a 71/A. § után kiegészül a következõ 71/B. §-sal:/

   "(3) A 70. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban azzal az ajánlattevõvel kell tárgyalni és a tárgyalás befejezésekor írásban szerzõdést kötni, aki a szerzõdést a rendkívüli helyzet által megkívánt idõ alatt képes teljesíteni. Ebben az esetben a köztartozások hiányáról (46. § (1) bekezdésének b) pontja, (3) bekezdése) az ajánlattevõnek nyilatkoznia kell, és az ezekkel kapcsolatos igazolásokat legkésõbb a szerzõdéskötést követõ tizenöt napon belül kell csatolni. Az eljárás megkezdésérõl telefaxon tájékoztatni kell a Bizottságot, megjelölve a 71. § (4) bekezdésében és [a] (1)-(2) bekezdésben foglalt adatokat."

   Indokolás: Lásd a T/758/10/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. RESTANCIA!

   - a Gazdasági biz. RESTANCIA!

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  171. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  172. képviselõk a törvényjavaslat 35. §-át új (1) bekezdéssel - amely a Kbt. 76. § (3) bekezdését érinti - kiegészíteni javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a 35. § eredeti szövege a (2) bekezdés jelölést kapja):

   "(1) A Kbt. 76. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

   "(3) A Bizottság hatáskörébe tartozik a törvényt önként alkalmazó, illetõleg a 6. § i/ pontja szerinti szerzõdéskötési szabályt alkalmazni köteles szervezet (személy) (1) bekezdésnek megfelelõ jogsértésével kapcsolatos jogvita elbírálása.""

   Megjegyzés: A HSZ. 94. § (3) bekezdése szerint a módosító javaslat nem terjedhet ki a törvényjavaslat (határozati javaslat) módosítással nem érintett részére, kivéve, ha ez tartalma miatt nyilvánvalóan szükséges. A módosító javaslat utal a szoros összefüggésre.

   Indokolás: Lásd a T/758/31. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. RESTANCIA!

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  173. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  174. képviselõk a törvényjavaslat 36. §-ában a Kbt. 79. § (4) bekezdését új g/ ponttal kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerûen változik):

   /36. § A Kbt. 79. §-ának (4)-(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § az alábbi (7)-(9) bekezdéssel egészül ki:

   (4) A Bizottság hivatalból jár el az (5)-(6) bekezdés szerinti esetekben, valamint, ha hivatalból való eljárását a következõ szervezetek vagy személyek - a hatáskörük ellátása során tudomásukra jutott -, a 76. § (1) bekezdése szerinti eseményekkel kapcsolatban kezdeményezik:/

   "g/ a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok címzett-, illetõleg céltámogatásának felhasználása tekintetében;"

   Indokolás: Lásd a T/758/32. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  175. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  176. képviselõk a törvényjavaslat 39. § (1) bekezdésében a Kbt. 88. § (1) bekezdése f/ pontjának a következõ módosítását javasolják:

   /39. § (1) A Kbt. 88. §-a (1) bekezdésének f)-g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és a bekezdés kiegészül a következõ új h) ponttal:

   (A Bizottság határozatában)/

   "f) bírságot szab[hat] ki az e törvény szabályait megszegõ szervezettel és a jogsértésért felelõs személlyel, illetõleg a szervezettel[, vagy az azzal] jogviszonyban álló, a jogsértésért felelõs személlyel[, illetõleg] és szervezettel szemben;"

   T/758/34. és a /35. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 89. és a 90. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/758/33. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  177. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  178. képviselõk a törvényjavaslat 39. § (1) bekezdésében a Kbt. 88. § (1) bekezdése f/ pontjának a következõ módosítását javasolják:

   /39. § (1) A Kbt. 88. §-a (1) bekezdésének f)-g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és a bekezdés kiegészül a következõ új h) ponttal:

   (A Bizottság határozatában)/

   "f) bírságot szab[hat] ki az e törvény szabályait megszegõ, illetõleg a nyilvánvaló jogsértés ismeretében szerzõdést kötõ szervezettel és a jogsértésért, illetve a szerzõdéskötésért felelõs személlyel, illetõleg a szervezettel[, vagy az azzal] jogviszonyban álló, a jogsértésért felelõs személlyel[, illetõleg] és szervezettel szemben;"

   Indokolás: Lásd a T/758/34. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  179. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  180. képviselõk a törvényjavaslat 39. § (2) bekezdésében a Kbt. 88. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

   /(2) A Kbt. 88. §-ának (4)-(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § kiegészül a következõ (6)-(7) bekezdéssel:/

   "(4) A bírság mértéke a közbeszerzés értékének legfeljebb harminc százaléka, de legalább a jogsértõ cselekmény elkövetésének idõpontjában hatályos éves költségvetési törvényben meghatározott összeg. [A Bizottság kivételes méltánylást érdemlõ esetben, az ügy összes körülményére tekintettel ennél alacsonyabb mértékû bírságot is kiszabhat.]"

   Indokolás: Lásd a T/758/35. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  181. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  182. képviselõk a törvényjavaslat 41. § (1) bekezdésében a Kbt. 96. § (1) bekezdése b/ pontjának a következõ kiegészítését javasolják:

   /41. § (1) A Kbt. 96. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés kiegészül az alábbi d)-g) ponttal:

   [Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza]/

   "b) a közbeszerzések központosítására irányadó részletes szabályokat, a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezetek részére fizetendõ - kizárólag a végrehajtással felmerülõ költségeket fedezõ - díjat;"

   Indokolás: Lásd a T/758/36. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  183. Dr. Kiszely Katalin
  184. képviselõ a törvényjavaslat 41. § (1) bekezdésében a Kbt. 96. § (1) bekezdését új h/ ponttal kiegészíteni javasolja:

   /41. § (1) A Kbt. 96. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés kiegészül az alábbi d)-g) ponttal:

   [Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza]/

   "h/ a Magyar Köztársaságnak az EU-hoz történõ csatlakozással kapcsolatos pénzügyi segélyek, támogatások (Phare, ISPA, SAPARD) felhasználásával kapcsolatos - az e törvénytõl eltérõ vagy azt kiegészítõ beszerzési szabályokat."

   Indokolás: Lásd a T/758/11. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  185. A Környezetvédelmi bizottság
  186. a törvényjavaslat 42. §-át új (3) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):

   "(3) A Kbt. e törvény 6. §-ával módosított 6. §-ának h) pontja, valamint e törvény 9. §-ával módosított 10. §-ának sz) pontja 2000. január 1-jén lép hatályba."

   Indokolás: Lásd a T/758/86. számú módosító javaslat indokolását.

  187. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  188. képviselõk a törvényjavaslat 42. § (5) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:

   "(5) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Kbt. 1. §-ának e) pontja után szereplõ zárójeles szövegrész, a Kbt. 3. §-a (4) bekezdésének elsõ mondata, 9. § (2) bekezdésének b) pontja, 10. §-ának c) pontja, 11. §-ának (4) bekezdése, 23. §-ának (3) bekezdése, 26. §-a (5) bekezdésének második mondata, 39. §-a, 42. §-a (1) bekezdésének utolsó mondata, (2) és (6)-(8) bekezdése, 48. §-ának (3) bekezdése, 50. §-ának (3) bekezdése, 56. §-ának (1) bekezdése, 60. §-ának (2)-(3) bekezdése, 68-69. §-a, 73. §-ának (2) bekezdése, 95. §-a, valamint a Kbt. 50. §-a feletti cím."

   Indokolás: Lásd a T/758/37. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  189. Dr. Gémesi György és Szászfalvi László
  190. képviselõk a törvényjavaslat 42. § (5) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:

   "(5) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Kbt. 1. §-ának e) pontja után szereplõ zárójeles szövegrész, a Kbt. 9. § (2) bekezdésének b) pontja, 10. §-ának c) pontja, 11. §-ának (4) bekezdése, 23. §-ának (3) bekezdése, 26. §-a (5) bekezdésének második mondata, 39. §-a, 42. §-a (1) bekezdésének utolsó mondata, (2) és (6)-(8) bekezdése, 48. §-ának (3) bekezdése, 50. §-ának (3) bekezdése, 56. §-ának (1) bekezdése, 60. §-ának (2)-(3) bekezdése, 68-69. §-a, 73. §-ának (2) bekezdése, 94. §-ának (6) bekezdése, 95. §-a, valamint a Kbt. 50. §-a feletti cím."

   Indokolás: Lásd a T/758/10/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  191. Dr. Csiha Judit
  192. képviselõ a törvényjavaslat 42. § (6) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   "(6) A Kbt. 1-9. számú mellékletei helyébe e törvény 1-9. számú mellékletei lépnek és a Kbt. kiegészül az e törvény 10. és 11. számú mellékletei szerinti 10. és 11. számú melléklet[t]ekkel."

   Indokolás: Lásd a T/758/58/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. RESTANCIA!

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  193. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  194. képviselõk a törvényjavaslat 42. § (6) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:

   "(6) A Kbt. 1-9. számú mellékletei helyébe e törvény 1-9. számú mellékletei lépnek és a Kbt. kiegészül az e törvény 10-11. számú melléklete szerinti 10.-11. számú melléklettel."

   Indokolás: Lásd a T/758/38. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  195. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  196. képviselõk a törvényjavaslat 43. §-ában az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/B. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

   /43. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/B. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "13/B. § (1) Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek kötelesek az árubeszerzési, építési beruházási, illetve szolgáltatás-megrendelési célra juttatott támogatások felhasználását - ha ennek a közbeszerzésekrõl szóló 1995. évi XL. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti feltételei fennállnak - a közbeszerzési törvény alkalmazásához kötni. A támogatásról szóló határozatban vagy szerzõdésben - ha a kedvezményezett egyéb forrással is rendelkezik - úgy kell meghatározni a támogatásból megvalósítandó beszerzést, hogy annak becsült értéke elérje a támogatás mértékét és a [támogatás] felhasználásával kapcsolatos határidõket úgy kell megállapítani, hogy az abból történõ beszerzés lefolytatásához a Kbt. alapján szükséges idõtartam rendelkezésre álljon."

   Indokolás: Lásd a T/758/39. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  197. Dr. Lotz Károly
  198. képviselõ a törvényjavaslat 2. sz. mellékletében a Kbt. 2. sz. melléklet 6. pontja b/ alpontjának a következõ kiegészítését javasolja:

   /2. számú melléklet az 1999. évi ..........törvényhez

   "2. számú melléklet az 1995. évi XL. törvényhez

   NYÍLT ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA

   (AJÁNLATI FELHÍVÁS)

   6. a) Az ajánlattételi határidõ, mely azonos az ajánlatok felbontásának idõpontjával:/

   "b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám):"

   Indokolás: Lásd a T/758/72. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. RESTANCIA!

   - a Gazdasági biz. RESTANCIA!

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  199. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  200. képviselõk a törvényjavaslat 2. sz. mellékletében a Kbt. 2. sz. melléklet 13. pontja b/ alpontjának a következõ módosítását javasolják:

   /2. számú melléklet az 1999. évi ..........törvényhez

   "2. számú melléklet az 1995. évi XL. törvényhez

   NYÍLT ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA

   (AJÁNLATI FELHÍVÁS)

   13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontja:/

   "b)** [Az összességében legelõnyösebb ajánlat kiválasztásának rész-szempontjai, azok fontossági sorrendje és súlyozása:] a 34. § (3) bekezdésében foglaltak:"

   Indokolás: Lásd a T/758/40. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  201. Dr. Gémesi György és Szászfalvi László
  202. képviselõk a törvényjavaslat 2., 3., 8. és 9. sz. mellékletében a Kbt. 2., 3., 8. és 9. sz. mellékletei 3. pontját új d/ ponttal kiegészíteni javasolják:

   /3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége:

   b) A teljesítés helye:

   c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevõ a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:/

   "d/ * A részajánlat tételének szempontja:"

   Indokolás: Lásd a T/758/10/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  203. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  204. képviselõk a törvényjavaslat 3. sz. mellékletében a Kbt. 3. sz. melléklet 10. pontja d/ alpontjának a következõ módosítását javasolják:

   /3. számú melléklet az 1999. évi .........törvényhez

   "3. számú melléklet az 1995. évi XL. törvényhez

   ELÕMINÕSÍTÉSI ELJÁRÁS

   (RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS)

   10. a) A részvételre jelentkezõk alkalmassága elbírálásának szempontjai:/

   "d)* [az összességében legelõnyösebb ajánlat kiválasztásának részszempontjai, azok fontossági sorrendje és súlyozása:] a 34. § (3) bekezdésében foglaltak:"

   Indokolás: Lásd a T/758/41. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  205. Dr. Gémesi György és Szászfalvi László
  206. képviselõk a törvényjavaslat 5. sz. mellékletében a Kbt. 5. sz. melléklete 1. pontját új d/ ponttal kiegészíteni javasolják:

   "1. a) Az ajánlatkérõ neve, címe:

   b) [és a] A beszerzés tárgya, mennyisége:

   [b)]c) Eredményes volt-e az eljárás:

   d/ * Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka:"

   Indokolás: Lásd a T/758/10/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. RESTANCIA!

   - a Gazdasági biz. RESTANCIA!

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  207. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János
  208. képviselõk a törvényjavaslat 5. sz. mellékletében a Kbt. 5. sz. melléklete 2. pontjának a következõ módosítását javasolják:

/5. sz. melléklet az 1999. évi ......törvényhez

"5. számú melléklet az 1995. évi XL. törvényhez

ÖSSZEGEZÉS AZ ELJÁRÁSRÓL/

"2. a) Az érvényes ajánlatot tevõ, ki nem zárt és alkalmasnak talált ajánlattevõk neve, ajánlatuknak az elbírálás szempontja - az összességében legelõnyösebb ajánlat választása esetén - annak [és] részszempontjai szerinti tartalmi elemei:

[b) Az ajánlatok a) pont szerinti tartalmi elemeinek az ajánlatkérõ általi értékelése (pontszáma vagy minõsítése) és ennek indokolása:]

 

b) ** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következõ táblázatba foglalva:

Az elbírálásA részszempontokAz ajánlattevõAz ajánlattevõAz ajánlattevõ
részszempontjaisúlyszámaineve:neve:neve:

ÉrtékelésiÉ. pontszámÉrtékelésiÉ. pontszámÉrtékelésiÉ.pontszám
pontszámés súlyszámpontszámés súlyszámpontszámés súlyszám
szorzataszorzataszorzata

A súlyszámmal
szorzott értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevõként:

(A táblázatnak az ajánlattevõk nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire megállapított értékelési pontszámot, jobb oldalára az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

c) ** A táblázatban szereplõ értékelési pontszámok indokolása:"

____________________

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.["]

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérõ az összességében legelõnyösebb ajánlatot választja."

Indokolás: Lásd a T/758/44. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

105. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János képviselõk a törvényjavaslat 6. sz. mellékletében a Kbt. 6. sz. melléklete 4. pontjának a következõ módosítását javasolják:

/6. számú melléklet az 1999. évi .......törvényhez

"6. számú melléklet az 1995. évi XL. törvényhez

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRÕL/

"4.* Az ajánlatok elbírálásának szempontja[i] és a 34. § (3) bekezdésében foglaltak, ha azokat a[z eljárást megkezdõ hirdetményben] részvételi felhívásban nem tették közzé:"

Indokolás: Lásd a T/758/42. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

106. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János képviselõk a törvényjavaslat 8. sz. mellékletében a Kbt. 8. sz. melléklete 10. opntja d/ alpontjának a következõ módosítását javasolják:

/8. számú melléklet az 1999. évi .... törvényhez

"8. számú melléklet az 1995. évi XL. törvényhez

MEGHÍVÁSOS ELJÁRÁS

(RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS)

10. a) A részvételre jelentkezõk alkalmassága elbírálásának szempontjai:/

"d) * [az összességében legelõnyösebb ajánlat választása esetén a részszempontok, azok fontossági sorrendje és súlyozása:] a 34. § (3) bekezdésében foglaltak:"

Indokolás: Lásd a T/758/43. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

107. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János képviselõk a törvényjavaslat 9. sz. mellékletében a Kbt. 9. sz. melléklete 2. pontja d/ alpontjának a következõ módosítását javasolják:

/9. számú melléklet az 1999. évi .... törvényhez

"9. számú melléklet az 1995. évi XL. törvényhez

TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

(RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS)

2. a) A választott eljárás:/

"d) [*] A szerzõdés meghatározása, aminek megkötése érdekében tárgyalni kívánnak:"

Indokolás: Lásd a T/758/45. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

108. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János képviselõk a törvényjavaslat 9. sz. mellékletében a Kbt. 9. sz. melléklete 9. pontja d/ alpontjának a következõ módosítását javasolják:

/9. számú melléklet az 1999. évi .... törvényhez

"9. számú melléklet az 1995. évi XL. törvényhez

TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

(RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS)

9. a) A részvételre jelentkezõk alkalmassága elbírálásának szempontjai:/

"d)* [az összességében legelõnyösebb ajánlat választása esetén a részszempontok, azok fontossági sorrendje és súlyozása:] a 34. § (3) bekezdésében foglaltak:"

Indokolás: Lásd a T/758/46. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

109. Dr. Csiha Judit képviselõ a törvényjavaslatot új 11. sz. melléklettel - amely a Kbt. 11. sz. mellékletét érinti - kiegészíteni javasolja:

"11. számú melléklet az 1999. évi ..... törvényhez

TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI SZERZÕDÉS ALAPJÁN INDÍTOTT BESZERZÉSRÕL

1.Az ajánlatkérõ neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszámai:

 

2.a) A választott eljárás:

b) A szerzõdés meghatározása, amire ajánlatot kérnek:

c) Az eredeti felhívás megjelenésének helye és idõpontja:

3.a) A beszerzés tárgya és mennyisége:

b) A teljesítés helye:

4.A teljesítés határideje, vagy a szerzõdés idõtartama:

5.a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe:

b) A dokumentáció megkérésének határideje:

c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei:

6.a) Az ajánlattételi határidõ:

b) Az ajánlattétel nyelve:

7.*a) Az ajánlati biztosíték összegszerûen meghatározott mértéke:

b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei:

8.a) Az ajánlattevõk pénzügyi, gazdasági és mûszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:

b) az ajánlattevõnek a szerzõdés teljesítésére alkalmatlanná minõsítésének szempontjai:

9.Az ajánlati kötöttség lejártának idõpontja:

10.a) Az ajánlatok elbírálásának szempontja:

b)** Az összességében legelõnyösebb ajánlat kiválasztásának rész-szempontjai, azok fontossági sorrendje és súlyozása:

11.Egyéb információk:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az a beszerzés vonatkozásában szükséges.

**A 10/b) pontot csak akkor kell kitölteni, ha az összességének legelõnyösebb ajánlatot választják."

Indokolás: Lásd a T/758/58/3. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja

- Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

110. Perlaki Jenõ és dr. Latorcai János képviselõk a törvényjavaslatot új 11. sz. melléklettel - amely a Kbt. 11. sz. mellékletét érinti - kiegészíteni javasolják:

"11. számú melléklet az 1999. évi ..... törvényhez

"11. számú melléklet az 1995. évi XL. törvényhez

HIRDETMÉNY MÓDOSÍTÁSA, VISSZAVONÁSA VAGY AZ AJÁNLATTÉTELI, ILLETVE RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ MÓDOSÍTÁSA

 

 

1.Az ajánlatkérõ neve, címe, távirati címe, telefon-, telex- és telefax száma:

2.a) A beszerzés tárgya:

b) A választott eljárás:

3.E hirdetmény célja:

4.a) A módosítással (visszavonással) érintett hirdetmény típusa:

b) Az érintett hirdetményt tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ száma, a közzététel napja:

5.Az eredeti ajánlattételi vagy részvételi jelentkezési határidõ lejártának napja:

6.*a) A módosítással érintett hirdetmény módosuló pontjai és a módosítás szövege:

b) Az új ajánlattételi vagy részvételi határidõ:

7.*A visszavonás ténye:

8.*a) A határidõ hosszabbítás indoka:

b) Az új ajánlattételi vagy részvételi jelentkezési határidõ:

9.E hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja:

__________

*A 6-8. pontok közül csak azt kell kitölteni, melyet e hirdetmény célja szükségessé tesz.""

Indokolás: Lásd a T/758/47. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1998. április 8.

Dr. Pokol Béla s.k.,
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának elnöke

Dr. Latorcai János s.k.,
Gazdasági bizottságának elnöke

Dr. Illés Zoltán s.k.,
Környezetvédelmi
bizottságának elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
Önkormányzati és rendészeti
bizottságának elnöke

  1. Dr. Kiszely Katalin
  2. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-át új d/ ponttal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerûen változik):

/1. § A Kbt. 1. §-ának a)-c) és e) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[E törvény hatálya alá tartoznak a következõ szervezeteknek a 2. § (1) bekezdése szerinti beszerzései:]/

"d/ regionális fejlesztési tanácsok, illetve regionális fejlesztési ügynökségek"

Megjegyzés:

Indokolás: Lásd a T/758/12. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.

- a Gazdasági biz.

- a Környezetvédelmi biz.

- az Önkormányzati biz.

- Az Elõterjesztõ képviselõje