T/758/32.

módosító javaslat

Dr. Áder János

az Országgyûlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. (1) bekezdése és 102. (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekrõl szóló 1995. évi XL. törvény módosításáról szóló T/758. számú törvényjavaslathoz az alábbi

m ó d o s í t ó j a v a s l a t o t

terjesztjük elõ:

A törvényjavaslat 36. -ával módosított Kbt. 79. -a (4) bekezdésének a következõ módosítását javasoljuk:

"(4) A Bizottság hivatalból jár el az (5)-(6) bekezdés szerinti esetekben, valamint, ha hivatalból való eljárását a következõ szervezetek vagy személyek - a hatáskörük ellátása során tudomásukra jutott -, a 76. (1) bekezdése szerinti eseményekkel kapcsolatban kezdeményezik:

a) a Tanács tagja vagy elnöke;

b) a 10. d) pontja szerinti támogatást nyújtó szervezet;

c) a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezetek;

d) az Állami Számvevõszék;

e) a Kormányzati Ellenõrzési Iroda;

f) a fõvárosi, megyei közigazgatási hivatal;

g) a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok címzett-, illetõleg céltámogatásának felhasználása tekintetében;

h) az állampolgári jogok országgyûlési biztosa, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyûlési biztosa, valamint az adatvédelmi biztos."

I n d o k o l á s

A helyi önkormányzatok összességében évente több Mrd Ft-ot kapnak címzett-, illetõleg céltámogatás keretében, melyekbõl jellemzõen beszerzéseket kell végrehajtani. A támogatás felhasználására vonatkozóan adatokat kell szolgáltatni a Kincstárnak, így az olyan helyzetben van, hogy képes észlelni a Kbt. megszegését. Módosító javaslatunk azt célozza, hogy a támogatás felhasználásáról adatokkal rendelkezõ Kincstár jogosult legyen jogorvoslati eljárást kezdeményezni, ha jogsértést tapasztal. Ez a rendelkezés elõsegíti, hogy e nagy összegek minél nagyobb hányadát költsék el a Kbt. által elõírt átlátható eljárásban.

Budapest, 1999. március " "

Perlaki Jenõ
Fidesz - Magyar Polgári Párt

Dr.Latorcai János
Fidesz - Magyar Polgári Párt