T/758/29.

módosító javaslat

Dr. Áder János

az Országgyûlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. (1) bekezdése és 102. (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekrõl szóló 1995. évi XL. törvény módosításáról szóló T/758. számú törvényjavaslathoz az alábbi

m ó d o s í t ó j a v a s l a t o t

terjesztjük elõ:

A törvényjavaslat 31. -ával módosított Kbt. 64. (3) bekezdése f) pontjának következõ módosítását javasoljuk:

"f) [az összességében legelõnyösebb ajánlat elbírálásának részszempontjait, azok fontossági sorrendjét és súlyozását] a 34. (3) bekezdésében foglaltakat, ha azok a részvételi felhívásban nem szerepeltek;"

I n d o k o l á s

A módosítás szoros összefüggésben van a törvényjavaslat 19. -ával módosított Kbt. 34. -ához benyújtott módosító javaslatunkkal. A két szakaszból álló eljárás ajánlati szakaszában közvetlenül megküldött ajánlati felhívás tartalmára vonatkozó szabályok körében a nyílt eljárás ajánlati felhívására visszahivatkozva írja elõ, hogy az összességében legelõnyösebb ajánlat választása esetén a részszempontokkal kapcsolatban mit kell meghatározni. Ez a törvényjavaslatban szereplõnél pontosabb megfogalmazás.

Budapest, 1999. március " "

Perlaki Jenõ
Fidesz - Magyar Polgári Párt

Dr.Latorcai János
Fidesz - Magyar Polgári Párt