T/757/45.

Az Országgyûlés

Mezõgazdasági
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Gazdasági
bizottságának

Környezetvédelmi
Bizottságának

Önkormányzati és rendészeti bizottságának

Területfejlesztési
bizottságának

k i e g é s z í t õ a j á n l á s a

a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról

szóló T/757. számú törvényjavaslat

vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Mezõgazdasági bizottsága - elsõ helyen kijelölt bizottságként -, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Gazdasági bizottsága, Környezetvédelmi bizottsága, Önkormányzati és rendészeti bizottsága (a továbbiakban: Önkormányzati bizottság), valamint Területfejlesztési bizottsága megvitatta a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló, T/757. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/757/38., /41., /42., /43., /44. számú módosító, kapcsolódó módosító javaslatokat.

Visszavont módosító javaslat: T/757/36/4. Dr. Orosz Sándor, Zatykó János és Pásztóhy András (T/757/40. sz. ajánlás 36. pontja).

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

I. rész

 1. Gyimóthy Géza és Koppénné dr. Kertész Margit képviselõ - kapcsolódva a T/757/37. sz. módosító javaslathoz (T/757/40. sz. ajánlás 2. pontja) - a törvényjavaslat 1. §-ában az Ftv. 9. §-ának a következõ módosítását javasolja:
 2. "1. § A termõföldrõl szóló, módosított 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 9.§-a [ az alábbiak szerint módosul] helyébe a következõ rendelkezés lép:

  9. § [ (1) Tulajdonszerzési tilalom alatt álló személy javára, termõföld tulajdonjogának megszerzésére irányuló jog (különösen elõvásárlási vagy vételi jog) érvényesen még a tilalom megszûnéséhez, mint feltételhez kapcsolódóan sem köthetõ ki. ]

  [ (2)] (1) A tulajdonszerzési korlátozásba ütközõ szerzõdés semmis. Ha az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel az e törvényben meghatározott tulajdonszerzési korlátozásba ütközõ módon, illetõleg a megengedett szerzési mértéket meghaladóan termõföld vagy védett természeti terület tulajdonjogának megszerzésére kerülne sor, a föld fekvése szerinti körzeti földhivatal (a továbbiakban: földhivatal) az okirat nyilvánvaló érvénytelensége esetére irányadó szabályok szerint jár el.

  [ (3)] (2) Termõföld tulajdonjogára vonatkozó szerzõdés vagy szerzõdési kikötés semmisségének megállapítása iránt az ügyész pert indíthat."

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány összefügg az ajánlás 11. pontjában ismertetett javaslattal. A felvezetõ szöveget az Alkotmányügyi bizottság jogtechnikailag pontosította.

  Indokolás: Lásd a T/757/42/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz.támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

 3. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 2. §-ában az Ftv. 10. §-ának a következõ módosítását javasolja:
 4. /Az Ftv. 10. §-ának elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "Termõföld vagy tanya eladása esetén a haszonbérlõt, felesbérlõt és a részesmûvelõt elõvásárlási jog illeti meg, feltéve, hogy tulajdonszerzését [ a] törvény nem zárja ki."

  Indokolás: Lásd a T/757/43/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 5. A Mezõgazdasági bizottság a törvényjavaslat 2. §-ában az Ftv. 10. §-ának a következõ módosítását javasolja:
 6. /Az Ftv. 10. §-ának elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "Termõföld vagy tanya eladása esetén a haszonbérlõt, felesbérlõt és a részesmûvelõt elõvásárlási jog illeti meg, feltéve, hogy tulajdonszerzését [ a] e törvény nem zárja ki."

  Indokolás: Lásd a T/757/44. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 7. Gyimóthy Géza és Koppénné dr. Kertész Margit képviselõ - kapcsolódva a T/757/31/1. sz. módosító javaslathoz (T/757/40. sz. ajánlás 23. pontja) - a törvényjavaslat 4. §-ában az Ftv. 25/A. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 8. /Az Ftv. a következõ alcímmel, valamint 25/A. és 25/B. §-sal egészül ki:/

  "25/A. § (1) A földhivatal az illetékességi területéhez tartozó termõföldekrõl, valamint a mezõ-, vagy erdõgazdasági mûvelés alatt álló belterületi földekrõl önálló nyilvántartást vezet, amelynek alapja a közhiteles ingatlan-nyilvántartás. A földhasználati nyilvántartás tartalmazza a földrészletek ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi számát, alrészleteit, a földrészlet (alrészlet) vagy földrészletek használójának nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét, telephelyét), magánszemély földhasználó természetes személyazonosító adatait, a használat jogcímét, határozott idõre kötött szerzõdés esetén a használat idõtartamát.

  Indokolás: Lásd a T/757/42/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

 9. Gyimóthy Géza és Koppénné dr. Kertész Margit képviselõ - kapcsolódva a T/757/31/2. sz. módosító javaslathoz (T/757/40. sz. ajánlás 26. pontja) - a törvényjavaslat 4. §-ában az Ftv. 25/A. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 10. /Az Ftv. a következõ alcímmel, valamint 25/A. és 25/B. §-sal egészül ki:/

  "(3) Aki a (2) bekezdésben meghatározott mértékben saját tulajdonú, vagy olyan termõföldet használ amely a vele közös háztartásban élõ személy, illetve közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b) pont) tulajdonában [ álló termõföldet használ,] vagy más jogcímen a rendelkezése alatt áll, a földrészlet vagy földrészletek (1) bekezdés szerinti adatait köteles a földhivatalnál a használatbavételtõl számított harminc napon belül bejelenteni."

  Indokolás: Lásd a T/757/42/4. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

 11. Gyimóthy Géza és Koppénné dr. Kertész Margit képviselõ - kapcsolódva a T/757/31/3. sz. módosító javaslathoz (T/757/40. sz. ajánlás 27. pontja) - a törvényjavaslat 4. §-ában az Ftv. 25/A. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 12. /Az Ftv. a következõ alcímmel, valamint 25/A. és 25/B. §-sal egészül ki:/

  "(4) A földhivatal a szerzõdés benyújtását, illetve a bejelentés megtörténtét, valamint a nyilvántartott tényeknek a tényleges helyzettel való egyezõségét, továbbá a haszonbérletre meghatározott korlátozások betartását hivatalból ellenõrizheti."

  Indokolás: Lásd a T/757/42/5. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

 13. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 5. §-ának a következõ módosítását javasolja:
 14. /Az Ftv. 43.§-a a következõ mondattal egészül ki:/

  "[ 43. §] A jegyzõ a hasznosítási kötelezettség tudomására jutott megsértésérõl értesíti a földhivatalt."

  Indokolás: Lásd a T/757/43/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 15. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 9. § felvezetõ szövegének a következõ módosítását javasolja:
 16. "9. § Az Ftv. 71. § (2) bekezdésének b) pontja [ az alábbiak szerint módosul] helyébe a következõ rendelkezés lép, és a bekezdés a következõ [ új] c) ponttal egészül ki:"

  Indokolás: Lásd a T/757/43/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 17. Ékes József képviselõ - kapcsolódva a T/757/32. sz. módosító javaslathoz (T/757/40. sz. ajánlás 42. pontja) - a törvényjavaslat 11. §-ában az Ftv. 90. § (1) bekezdését a következõ e) ponttal javasolja kiegészíteni:
 18. "11. § Az Ftv. 90. §-ának (1) bekezdése a következõ c)-[ d)] e) pont[ tal] okkal egészül ki:

  /Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendelettel megállapítsa/

  "c) a földhasználati nyilvántartás részletes szabályait,

  d) a bírság kiszabásának módját,

  e) a szennyvíz, valamint a szennyvíziszap termõföldön történõ elhelyezésének részletes szabályait. ""

  Indokolás: Lásd a T/757/38. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz.egyharmada sem támogatja

  - a Területfejlesztési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 19. Farkas Imre és Göndör István képviselõ - kapcsolódva a T/757/12. sz. módosító javaslathoz (T/757/40. sz. ajánlás 43. pontja) - a törvényjavaslat 12. § (1) bekezdésének a következtõ módosítását javasolja:
 20. "(1) Ez a törvény [ - a 3. és 4. § kivételével -] a kihirdetését követõ 30., a 11. § a kihírdetését követõ 60. napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg az Ftv. 62. §-a (4) bekezdésének d) pontja, valamint a 3. számú melléklet 5. b) pontjában az erre való hivatkozás hatályát veszti."

  Megjegyzés: A módosító javaslatból nem állapítható meg egyértelmûen, hogy a gondolatjelben foglalt mondatrész elhagyásra kerül-e.

  Indokolás: Lásd a T/757/41. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz.egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 21. Gyimóthy Géza és Koppénné dr. Kertész Margit képviselõ - kapcsolódva a T/757/37. sz. módosító javaslathoz (T/757/40. sz. ajánlás 47. pontja) - a törvényjavaslat 12. § (3) bekezdésének az elhagyását javasolja:

"[ (3) Az Ftv. 9. § (1), illetve (3) bekezdésének rendelkezéseit csak a törvény hatálybalépése után kötött megállapodásokra kell alkalmazni.] "

Indokolás: Lásd a T/757/42/2. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Mezõgazdasági biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja

- a Területfejlesztési biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

II. rész

Az Alkotmányügyi bizottság utólagos állásfoglalása a T/757/40. sz. ajánlás alábbi pontjaiban foglalt módosító javaslatokról:

Ajánláspont

Állásfoglalás

1.

nem támogatja

2.

egyharmada sem támogatja

3.

nem támogatja

4.

egyharmada sem támogatja

5.

egyharmada sem támogatja

6.

nem támogatja

7.

nem támogatja

16.

egyharmada sem támogatja
az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

47.

nem támogatja

A Mezõgazdasági bizottság utólagos állásfoglalása a T/757/40. sz. ajánlás alábbi pontjában foglalt módosító javaslatról:

Ajánláspont Állásfoglalás

16. támogatja

az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

A Gazdasági bizottság utólagos állásfoglalása a T/757/40. sz. ajánlás alábbi pontjában foglalt módosító javaslatról:

Ajánláspont Állásfoglalás

16. egyharmada sem támogatja

az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. április 8.

Farkas Sándor s.k.
a Mezõgazdasági bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Dr. Latorcai János s.k.
a Gazdasági bizottság elnöke

Dr. Illés Zoltán s.k.
a Környzetvédelmi bizottság elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.
az Önkormányzati bizottság elnöke

Rajcsányi Péter s.k.
a Területfejlesztési bizottság elnöke