T/757/40.

Az Országgyûlés

Mezõgazdasági
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Gazdasági
bizottságának

Környezetvédelmi
Bizottságának

Önkormányzati és rendészeti bizottságának

Területfejlesztési
bizottságának

a j á n l á s a
a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról
szóló T/757. számú törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Mezõgazdasági bizottsága - elsõ helyen kijelölt bizottságként -, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Gazdasági bizottsága, Környezetvédelmi bizottsága, Önkormányzati és rendészeti bizottsága (a továbbiakban: Önkormányzati bizottság), valamint Területfejlesztési bizottsága megvitatta a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló, T/757. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/757/5., /8-/37., /38. számú módosító javaslatokat.

Visszavont módosító javaslat: T/757/5. Dr. Medgyasszay László. (Ezt a módosító javaslatot az ajánlás nem tartalmazza.)

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

 1. Fodor Sándor
 2. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik):

  "1. § [ A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 9.§-a az alábbiak szerint módosul:

  9. § (1) Tulajdonszerzési tilalom alatt álló személy javára, termõföld tulajdonjogának megszerzésére irányuló jog (különösen elõvásárlási vagy vételi jog) érvényesen még a tilalom megszûnéséhez, mint feltételhez kapcsolódóan sem köthetõ ki.

  (2) A tulajdonszerzési korlátozásba ütközõ szerzõdés semmis. Ha az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel az e törvényben meghatározott tulajdonszerzési korlátozásba ütközõ módon, illetõleg a megengedett szerzési mértéket meghaladóan termõföld vagy védett természeti terület tulajdonjogának megszerzésére kerülne sor, a föld fekvése szerinti körzeti földhivatal (a továbbiakban: földhivatal) az okirat nyilvánvaló érvénytelensége esetére irányadó szabályok szerint jár el.

  (3) Termõföld tulajdonjogára vonatkozó szerzõdés vagy szerzõdési kikötés semmisségének megállapítása iránt az ügyész pert indíthat.] "

  Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a felvezetõ szövegrész jogtechnikai pontosítást igényel. Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 47. pontjában ismertetett javaslattal

  Indokolás: Lásd a T/757/12. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. késõbb foglal állást

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egy harmada sem támogatja

  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 3. Dr. Salamon László
 4. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában az Ftv. 9. §-ának a következõ kiegészítését, illetve módosítását javasolja:

  "1. § A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 9.§-a az alábbiak szerint módosul:

  9. § (1) Tulajdonszerzési tilalom alatt álló személy javára, termõföld tulajdonjogának megszerzésére irányuló jog (különösen elõvásárlási vagy vételi jog) biztosítása még abban az esetben is a Ptk. 200. § (2) bekezdésébe ütközik, ha a jog biztosítására a tilalom megszûnéséhez, mint feltételhez kapcsolódóan került sor.

  [ (1)] (2)Tulajdonszerzési tilalom alatt álló személy javára, termõföld tulajdonjogának megszerzésére irányuló jog (különösen elõvásárlási vagy vételi jog) érvényesen [ még] a tilalom megszûnéséhez, mint feltételhez kapcsolódóan sem köthetõ ki.

  [ (2)] (3) A tulajdonszerzési korlátozásba ütközõ szerzõdés semmis. Ha az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel az e törvényben meghatározott tulajdonszerzési korlátozásba ütközõ módon, illetõleg a megengedett szerzési mértéket meghaladóan termõföld vagy védett természeti terület tulajdonjogának megszerzésére kerülne sor, a föld fekvése szerinti körzeti földhivatal (a továbbiakban: földhivatal) az okirat nyilvánvaló érvénytelensége esetére irányadó szabályok szerint jár el.

  [ (3)] (4) Termõföld tulajdonjogára vonatkozó szerzõdés vagy szerzõdési kikötés semmisségének megállapítására [ iránt az ügyész pert indíthat] irányuló kereset megindítására a Ptké. 36/A. §-a szerint az ügyész is jogosult."

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány összefügg az ajánlás 47. pontjában ismertetett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/757/37. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. egy harmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. késõbb foglal állást

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egy harmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 5. Dr. Kis Zoltán
 6. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában az Ftv 9. § (1) bekezdésnek az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat 9. § (2) és (3) bekezdésének számozása (1) és (2) bekezdésre változik):

  /A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 9.§-a az alábbiak szerint módosul:/

  "9. § [ (1) Tulajdonszerzési tilalom alatt álló személy javára, termõföld tulajdonjogának megszerzésére irányuló jog (különösen elõvásárlási vagy vételi jog) érvényesen még a tilalom megszûnéséhez, mint feltételhez kapcsolódóan sem köthetõ ki ] ."

  Megjegyzés: A módosító indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 12. § (3) bekezdését is módosítani szükséges.

  Indokolás: Lásd a T/757/8. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. egy harmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. késõbb foglal állást

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egy harmada sem támogatja

  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 7. Dr. Medgyasszay László
 8. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában az Ftv. 9. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

  /A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 9.§-a az alábbiak szerint módosul:/

  "9. § (1) Tulajdonszerzési tilalom alatt álló személy javára, termõföld tulajdonjogának megszerzésére irányuló jog (különösen elõvásárlási vagy vételi jog) érvényesen még a tilalom megszûnéséhez, mint feltételhez kapcsolódóan sem köthetõ ki. Ilyen kikötés alapján termõföld tulajdonjogát megszerezni nem lehet. E törvény rendelkezéseit a törvény hatálybalépését követõen indult ingatlan-nyilvántartási eljárásban kell alkalmazni."

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány összefügg az ajánlás 47. pontjában ismertetett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/757/29. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. egy harmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. késõbb foglal állást

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egy harmada sem támogatja

  - a Területfejlesztési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 9. Tóth Imre
 10. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában az Ftv. 9. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "1. § A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 9.§-a az alábbiak szerint módosul:

  9. § (1) Tulajdonszerzési tilalom alatt álló személy javára, termõföld tulajdonjogának megszerzésére irányuló jog [ (különösen elõvásárlási vagy vételi jog)] érvényesen még a tilalom megszûnéséhez, mint feltételhez kapcsolódóan sem köthetõ ki."

  Indokolás: Lásd a T/757/20. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. egy harmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. késõbb foglal állást

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. nem támogatja

  - a Területfejlesztési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 11. Fodor Sándor
 12. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában az Ftv. 9. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  / A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 9.§-a az alábbiak szerint módosul: /

  "(2) A tulajdonszerzési korlátozásba ütközõ szerzõdés semmis. Ha az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel az e törvényben meghatározott tulajdonszerzési korlátozásba ütközõ módon, illetõleg a megengedett szerzési mértéket meghaladóan termõföld, vagy védett természeti terület tulajdonjogának megszerzésére kerülne sor, a föld fekvése szerinti körzeti földhivatal (a továbbiakban: földhivatal) az okirat nyilvánvaló érvénytelensége esetére irányadó szabályok szerint jár el."

  Indokolás: Lásd a T/757/11. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. egy harmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. késõbb foglal állást

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egy harmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 13. Dr. Kis Zoltán
 14. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában az Ftv. 9. § (3) bekezdésének az elhagyását javasolja:

  / A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 9.§-a az alábbiak szerint módosul:/

  "[ (3) Termõföld tulajdonjogára vonatkozó szerzõdés vagy szerzõdési kikötés semmisségének megállapítása iránt az ügyész pert indíthat.] "

  Megjegyzés: A módosító indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 12. § (3) bekezdését is módosítani szükséges.

  Indokolás: Lásd a T/757/16. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. egy harmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. késõbb foglal állást

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egy harmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 15. Dr. Orosz Sándor, Zatykó János, Pásztohy András
 16. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ának az elhagyásával, az Ftv. 5/A. §-ának. és az Ftv. 6. §-ának a felvételét javasolja:

  "1. § A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ftv.) [9] az alábbi 5/A. §-sal egészül ki, egyidejûleg az Ftv. 6. §-a helyébe az alábbi[ak szerint módosul] rendelkezések lépnek:

  ["9. § (1) Tulajdonszerzési tilalom alatt álló személy javára, termõföld tulajdonjogának megszerzésére irányuló jog (különösen elõvásárlási vagy vételi jog) érvényesen még a tilalom megszûnéséhez, mint feltételhez kapcsolódóan sem köthetõ ki.

  (2) A tulajdonszerzési korlátozásba ütközõ szerzõdés semmis. Ha az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel az e törvényben meghatározott tulajdonszerzési korlátozásba ütközõ módon, illetõleg a megengedett szerzési mértéket meghaladóan termõföld vagy védett természeti terület tulajdonjogának megszerzésére kerülne sor, a föld fekvése szerinti körzeti földhivatal (a továbbiakban: földhivatal) az okirat nyilvánvaló érvénytelensége esetére irányadó szabályok szerint jár el.

  (3) Termõföld tulajdonjogára vonatkozó szerzõdés vagy szerzõdési kikötés semmisségének megállapítása iránt az ügyész pert indíthat."]

  "5/A. § (1) Termõföld tulajdonjogát csak a (2) bekezdés szerinti letelepedett és a (3) bekezdés szerint életvitelszerûen mezõgazdasági tevékenységet végzõ belföldi magánszemély szerezheti meg.

  (2) Letelepedettnek minõsül a belföldi magánszemély, ha a megszerezni kívánt termõföld fekvése szerinti településen, illetve annak közigazgatási határaitól számított 30 km-es körzetén belül maga vagy közeli hozzátartozója

  a) állandó lakhellyel,

  b) tartózkodási hellyel,

  c) egyébként termõföldtulajdonnal

  rendelkezik. E § alkalmazásában közeli hozzátartozó az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadó-, mostoha-, és nevelõszülõ, az örökbe fogadott, a mostoha és a nevelt gyermek, a házastárs és a testvér.

  (3) Életvitelszerûen mezõgazdasági tevékenységet végzõnek minõsül e törvény alkalmazásában:

  a) az õstermelõ,

  b) az egyéni vállalkozó, akinek egyéni vállalkozói igazolványában a Szolgáltatások Jegyzékérõl szóló 9025/1991. (SK 12.) számú KSH Közlemény SZJ 01 ("Mezõgazdasági és erdõgazdálkodási szolgáltatás") és SZJ 02 ("Használati szolgáltatás") számú fejezetben foglalt SZJ-szám van tevékenységi körének meghatározásaként feltüntetve,

  c) a mezõgazdasági szövetkezet tagja, munkaviszonyban álló alkalmazottja,

  d) gazdasági társaság, személyes közremûködésre kötelezett tagja, tevékenységi körei között a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszerérõl szóló 9008/1997. (SK 7.) KSH Közlemény A és B fejezetében foglalt TEÁOR szám szerint meghatározott tevékenységi kört is feltüntettek,

  e) erdõbirtokossági társulat tagja, munkaviszonyban álló alkalmazottja,

  f) hegyközség tagja, munkaviszonyban álló alkalmazottja,

  g) a fegyveres biztonsági õrségtõl, a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény III. fejezet szerinti mezei õrszolgálatot ellátó személy (mezõõr).

  6. § (1) Belföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli más szervezet - védett vagy védelemre tervezett természeti terület kivételével - termõföld tulajdonjogát megszerezheti feltéve, hogy

  a) az alapszabály, a társasági szerzõdés, (alapító okirat) biztosítja, hogy tagjai, tulajdonosai kizárólag olyan személyek, akik e törvény szabályai szerint termõföld szerzésére jogosultak,

  b) a tulajdonszerzést megelõzõen legalább öt éve folytat mezõgazdasági tevékenységet,

  c) székhelye (telephelye) legalább öt éve azon a településen van, amely szerinti településen termõföldet kíván szerezni,

  d) legalább középfokú mezõgazdasági szakképesítéssel rendelkezõ tagja vagy alkalmazottja van.

  (2) Ha a szerzés helye szerint településen a belföldi jogi személy, illetõleg jogi személyiség nélküli más szervezet tulajdonában álló termõföld a megszerezni kívánt termõfölddel együtt meghaladná a magánszemély által megszerezhetõ mértéket, a szerzéshez a települési önkormányzat képviselõtestületének minõsített többséggel hozott határozata alapján kiadott engedélye is szükséges. Az önkormányzat az engedély megadása elõtt köteles kikérni a megyei agrárkamara települési mezõgazdasági bizottságának véleményét.

  (3) Belföldi jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli más szervezet a megszerzett termõföld tulajdonjogát csak addig tarthatja meg, ameddig az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelel. A változás bejelentésére a cégbírósági nyilvántartásról szóló jogszabályok irányadóak. A tulajdonjogra a továbbiakban nem jogosult belföldi jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli más szervezet a termõföldet hat hónapon belül értékesíteni köteles.

  (4) A Magyar Állam, a települési önkormányzat, az erdõbirtokossági és legelõbirtokossági társulat termõföld tulajdonjogát korlátozás nélkül szerezheti meg.

  (5) A közalapítvány és az egyházi jogi személy a (2) bekezdésben meghatározott települési önkormányzati engedély nélkül is jogosult a magánszemélyekre meghatározott mértéken felül termõföld tulajdont szerezni, ha arra végintézkedés, ajándékozási, tartási vagy gondozási szerzõdés alapján kerül sor.

  (6) Jelzálog-hitelintézet a jelzálog-hitelintézetrõl és a jelzáloglevélrõl szóló 1997. évi XXX. törvényben foglalt korlátozásokkal és idõtartamra termõföldet szerezhet.

  (7) Belföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli más szervezet jogutód nélküli megszûnése esetén a külföldi tag (tulajdonos) a megszûnõ szervezet tulajdonában álló termõföld tulajdonjogát nem szerezheti meg. A külföldi tagot (tulajdonost) megilletõ vagyonrészt és egyéb követelést a szervezet más vagyontárgyaiból, vagy a termõföld értékesítésével, annak ellenértékébõl kell a szervezettõl megváló (kilépõ, kizárt, stb.) taggal (tulajdonossal) történõ elszámolás esetén is.

  (8) Semmis a külföldi természetes személy számára kötött termõföld adásvételi szerzõdés és ennek alapján bejegyzett tulajdonjog, illetve a társasági szerzõdés (alapító okirat, alapszabály) olyan rendelkezése, amely alapján a belföldi jogi személy és jogi személyiség nélküli más szervezet jogutód nélküli megszûnése esetén a külföldi tag, illetve tulajdonos a termõföld tulajdonjogát megszerezheti."

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány összefügg az ajánlás 44., 48. pontjában ismertetett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/757/36/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egy harmada sem támogatja

  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 17. Kapronczi Mihály
 18. képviselõ a törvényjavaslatot a következõ új 2. §-sal az Ftv. 7. § (3) és (4) bekezdésével javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik):

  "2. § Az Ftv. 7. §-a a következõ (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:

  "(3) Termõföld vásárlás szempontjából külföldi magánszemélynek minõsül a tartósan külföldön élõ kettõs állampolgárságú magyar állampolgár is.

  (4) Tartósan külföldön tartózkodó kettõs állampolgárságú magyar állampolgár hazatelepülése után legkorábban egy év földbérlettel történõ gazdálkodás után szerezhet termõföld tulajdont."

  Indokolás: Lásd a T/757/26. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egy harmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 19. Fodor Sándor
 20. képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik):

  "2. § [ Az Ftv. 10. §-ának elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "Termõföld vagy tanya eladása esetén a haszonbérlõt, felesbérlõt és a részesmûvelõt elõvásárlási jog illeti meg, feltéve, hogy tulajdonszerzését a törvény nem zárja ki.] ""

  Indokolás: Lásd a T/757/12. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egy harmada sem támogatja

  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 21. Dr. Orosz Sándor, Zatykó János és Pásztohy András
 22. képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ában az Ftv. 10. §-ának a következõ módosítását javasolja:

  "2. § Az Ftv. 10. §-a [ ának elsõ mondata] helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "10. § Termõföld vagy tanya eladása esetén a haszonbérlõt, [ felesbérlõt és a részesmûvelõt] valamint az ingatlannal határos termõföld vagy tanya tulajdonosát (szomszéd) ebben a sorrendben elõvásárlási jog illeti meg[ , feltéve, hogy tulajdonszerzését a törvény nem zárja ki] . Több szomszéd esetén a tulajdonos által választott szomszéd élhet az elõvásárlási joggal. Védett természeti területen a Magyar Államot is elõvásárlási jog illeti meg, amelyet - nevében - az illetékes természetvédelmi (nemzeti park) igazgatóság a haszonbérlõt és a szomszédot megelõzõen gyakorolhat.""

  Indokolás: Lásd a T/757/36/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egy harmada sem támogatja

  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 23. Lezsák Sándor
 24. képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ában az Ftv. 10. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:

  / Az Ftv. 10. §-ának elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "Termõföld vagy tanya eladása esetén a szomszéd tulajdonos(oka)t, a haszonbérlõt, felesbérlõt és a részesmûvelõt elõvásárlási jog illeti meg, feltéve, hogy tulajdonszerzését a törvény nem zárja ki."

  Indokolás: Lásd a T/757/14. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egy harmada sem támogatja

  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 25. Fodor Sándor
 26. képviselõ a törvényjavaslat 3. §-ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik):

  "3. § [ Az Ftv. kiegészül a következõ 11/A.§-sal:

  "11/A. § A föld használatával összefüggésben nyújtott költségvetési támogatást igénybe venni csak a föld fekvése szerinti földhivatal által nyilvántartott földhasználatra lehet. "] "

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány összefügg az ajánlás 43., 45. pontjában ismertetett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/757/12. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. egy harmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egy harmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 27. Dr. Medgyasszay László
 28. képviselõ a törvényjavaslat 3. §-ában az Ftv. 11/A. § következõ módosítását javasolja:

  / Az Ftv. kiegészül a következõ 11/A.§-sal:/

  "11/A. § [ A] Termõföld használatával kapcsolatosan, vagy arra alapítottan jogot szerezni, kötelezettséget vállalni - ideértve a föld használatával összefüggésben nyújtott költségvetési támogatást [ igénybe venni] is - csak a föld fekvése szerinti illetékes földhivatal által nyilvántartott földhasználatra lehet."

  Indokolás: Lásd a T/757/30. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. egy harmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egy harmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 29. Dr. Kis Zoltán
 30. képviselõ a törvényjavaslat 3. §-ában az Ftv. 11/A. § következõ kiegészítését javasolja:

  / Az Ftv. kiegészül a következõ 11/A.§-sal:/

  "11/A. § A föld használatával összefüggésben nyújtott állami költségvetési támogatást igénybe venni csak a föld fekvése szerinti földhivatal által nyilvántartott földhasználatra lehet."

  Indokolás: Lásd a T/757/17. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. egy harmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egy harmada sem támogatja

  - a Területfejlesztési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 31. A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 3. §-ában az Ftv. 11/A. § következõ kiegészítését javasolja:
 32. / Az Ftv. kiegészül a következõ 11/A.§-sal:/

  "11/A. § A föld használatával összefüggésben nyújtott központi költségvetési támogatást igénybe venni csak a föld fekvése szerinti földhivatal által nyilvántartott földhasználatra lehet."

  Indokolás: Lásd a T/757/39. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Elõterjesztõ képviselõje késõbb foglal állást

 33. Dr. Orosz Sándor, Zatykó János és Pásztohy András
 34. képviselõ a törvényjavaslat 3. §-ában az Ftv. 11/A. § elhagyását és az Ftv. 13. § és 21. § felvételét javasolja:

  "3. § Az Ftv. [ kiegészül a következõ 11/A.§-sal] 13. §-a és 21. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek :

  "[ 11/A. § A föld használatával összefüggésben nyújtott költségvetési támogatást igénybe venni csak a föld fekvése szerinti földhivatal által nyilvántartott földhasználatra lehet."]

  "13. § (1) Belföldi magán- és jogi személy, illetõleg jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet - a Magyar Állam és az önkormányzat kivételével - a termõföldre vonatkozó haszonbérleti szerzõdést legalább öt, és - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - legfeljebb negyven évre kötheti meg.

  (2) Erdõ mûvelési ágú termõföldre, illetõleg erdõ telepítésére vonatkozó haszonbérleti szerzõdést legfeljebb a termelési idõszak (vágásérettségi kor) lejártát követõ ötödik év végéig lehet megkötni."

  "21. § A haszonbérlõt az általa haszonbérelt termõföldre a szerzõdés megszûnését követõen létrejövõ újabb haszonbérleti szerzõdés esetén elõhaszonbérleti jog illeti meg, kivéve ha a haszonbérleti szerzõdés a haszonbérbe adó azonnali hatályú felmondása következtében szûnt meg. A haszonbérlõt követõ sorrendben haszonbérleti jog illeti meg a szomszédot is. Ha több szomszéd kíván élni elõhaszonbérleti jogával, közülük a tulajdonos választ.""

  Indokolás: Lásd a T/757/36/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egy harmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 35. Fodor Sándor
 36. képviselõ a törvényjavaslat 4. §-ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik):

  "4. § [ Az Ftv. a következõ alcímmel, valamint 25/A. és 25/B. §-sal egészül ki:

  "Földhasználati nyilvántartás

  (1) A földhivatal az illetékességi területéhez tartozó termõföldekrõl, valamint a mezõ-, vagy erdõgazdasági mûvelés alatt álló belterületi földekrõl önálló nyilvántartást vezet, amelynek alapja a közhiteles ingatlan-nyilvántartás. A földhasználati nyilvántartás tartalmazza a földrészletek ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi számát, alrészleteit, a földrészlet (alrészlet) vagy földrészletek használójának nevét, lakcímét, a használat jogcímét, határozott idõre kötött szerzõdés esetén a használat idõtartamát.

  (2) Aki szerzõdés alapján termõföldet használ, s annak területe - a földrészletek számától függetlenül - az egy hektárt meghaladja, köteles a szerzõdést annak megkötésétõl számított harminc napon belül a földhivatalhoz nyilvántartásba vétel céljából benyújtani.

  (3) Aki a (2) bekezdésben meghatározott mértékben saját tulajdonú, vagy közös háztartásban élõ személy, illetve közeli hozzátartozó [Ptk. 685.§ b) pont] tulajdonában álló termõföldet használ, a földrészlet vagy földrészletek (1) bekezdés szerinti adatait köteles a földhivatalnál a használatbavételtõl számított harminc napon belül bejelenteni.

  (4) A földhivatal a szerzõdés benyújtását, illetve a bejelentés megtörténtét, valamint a nyilvántartott tényeknek a tényleges helyzettel való egyezõségét hivatalból ellenõrizheti.

  (5) A (2) és (3) bekezdés szabályait akkor is alkalmazni kell, ha az e bekezdések alapján használt földterületek együttesen az egy hektárt meghaladják.

  (6) A szerzõdés benyújtását, illetve a bejelentést elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja, aminek mértéke a 2. számú melléklet 1.a) pontja szerint számított földvédelmi bírság kétszereséig terjedhet. A meg nem fizetett bírság adók módjára behajtandó köztartozás. A bírság az illetékes megyei (fõvárosi) földhivatalt illeti meg.

  25/B. § (1) Ha a rendelkezésre álló adatok alapján feltételezhetõ, hogy a szerzõdés - részben vagy egészben - jogszabályba ütközik, a földhivatal - annak megküldésével - értesíti az ügyészt.

  (2) A földhivatal az általa vezetett földhasználati nyilvántartásból földhasználathoz kötött, költségvetési kapcsolattal összefüggõ ügyben hatóság megkeresésére adatot szolgáltat."] "

  Indokolás: Lásd a T/757/12. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 37. Dr. Orosz Sándor, Zatykó János és Pásztóhy András
 38. képviselõ a törvényjavaslat 4. §-ában az Ftv. 25/A. §-ának a következõ módosítását javasolja:

  "4. § Az Ftv. a következõ alcímmel, valamint 25/A. és 25/B. §-sal egészül ki:

  "Földhasználati nyilvántartás

  (1) A földhivatal az ingatlan-nyilvántartásról szóló jogszabályoknak megfelelõen az illetékességi területéhez tartozó termõföldekrõl, valamint a mezõ-, vagy erdõgazdasági mûvelés alatt álló belterületi földekrõl [ önálló] földhasználati nyilvántartást vezet[ , amelynek alapja a közhiteles ingatlan-nyilvántartás. A földhasználati nyilvántartás tartalmazza a földrészletek ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi számát, alrészleteit, a földrészlet (alrészlet) vagy földrészletek használójának nevét, lakcímét, a használat jogcímét, határozott idõre kötött szerzõdés esetén a használat idõtartamát] .

  (2) Aki szerzõdés, más megállapodás vagy bírósági határozat alapján termõföldet használ, [ s annak területe - a földrészletek számától függetlenül - az egy hektárt meghaladja, köteles a szerzõdést annak megkötésétõl] a földhasználatot a jogviszony létrejöttétõl számított harminc napon belül a földhivatalhoz nyilvántartásba vétel céljából [ benyújtani] bejelenteni köteles. A bejelentéshez - szerzõdésen vagy megállapodáson alapuló használat esetén - csatolni kell az okiratot is.

  [ (3) Aki a (2) bekezdésben meghatározott mértékben saját tulajdonú, vagy közös háztartásban élõ személy, illetve közeli hozzátartozó [Ptk. 685.§ b) pont] tulajdonában álló termõföldet használ, a földrészlet vagy földrészletek (1) bekezdés szerinti adatait köteles a földhivatalnál a használatbavételtõl számított harminc napon belül bejelenteni.]

  [ (4)] (3) A földhivatal a szerzõdés benyújtását, illetve a bejelentés megtörténtét, valamint a nyilvántartott tényeknek a tényleges helyzettel való egyezõségét hivatalból ellenõrizheti.

  [ (5) A (2) és (3) bekezdés szabályait akkor is alkalmazni kell, ha az e bekezdések alapján használt földterületek együttesen az egy hektárt meghaladják.]

  [ (6)] (4) A szerzõdés benyújtását, illetve a bejelentést elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja, aminek mértéke a 2. számú melléklet 1.a) pontja szerint számított földvédelmi bírság kétszereséig terjedhet. A meg nem fizetett bírság adók módjára behajtandó köztartozás. A bírság az illetékes megyei (fõvárosi) földhivatalt illeti meg.

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány összefügg az ajánlás 46. pontjában ismertetett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/757/36/4. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 39. Kékkõi Zoltán
 40. képviselõ a törvényjavaslat 4. §-ában az Ftv. 25/A. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

  /Az Ftv. a következõ alcímmel, valamint 25/A. és 25/B. §-sal egészül ki:/

  "25/A. § (1) A földhivatal az illetékességi területéhez tartozó termõföldekrõl, valamint a mezõ-, vagy erdõgazdasági mûvelés alatt álló belterületi földekrõl önálló nyilvántartást vezet, amelynek alapja a közhiteles ingatlan-nyilvántartás. A földhasználati nyilvántartás tartalmazza a földrészletek ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi számát, alrészleteit, hektárban a terület nagyságát, aranykoronában a termõföld értékét, a földrészlet (alrészlet) vagy földrészletek használójának nevét, lakcímét, a használat jogcímét, határozott idõre kötött szerzõdés esetén a használat idõtartamát. "

  Indokolás: Lásd a T/757/13. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Területfejlesztési biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 41. Dr. Kis Zoltán
 42. képviselõ a törvényjavaslat 4. §-ában az Ftv. 25/A. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  /Az Ftv. a következõ alcímmel, valamint 25/A. és 25/B. §-sal egészül ki:/

  "25/A. § (1) A földhivatal az illetékességi területéhez tartozó termõföldekrõl, valamint a mezõ-, vagy erdõgazdasági mûvelés alatt álló belterületi földekrõl [ önálló] nyilvántartást vezet[ , amelynek alapja a közhiteles ingatlan-nyilvántartás. A földhasználati nyilvántartás tartalmazza a földrészletek ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi számát, alrészleteit, a földrészlet (alrészlet) vagy földrészletek használójának nevét, lakcímét, a használat jogcímét, határozott idõre kötött szerzõdés esetén a használat idõtartamát] az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény rendelkezéseinek megfelelõen."

  Indokolás: Lásd a T/757/9. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 43. Tóth Imre
 44. képviselõ a törvényjavaslat 4. §-ában az Ftv. 25/A. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  /Az Ftv. a következõ alcímmel, valamint 25/A. és 25/B. §-sal egészül ki:/

  "25/A. § (1) A földhivatal az illetékességi területéhez tartozó termõföldekrõl, valamint a mezõ-, vagy erdõgazdasági mûvelés alatt álló belterületi földek[ rõl] használatáról önálló nyilvántartást vezet, amelynek alapja a közhiteles ingatlan-nyilvántartás. A földhasználati nyilvántartás tartalmazza a földrészletek ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi számát, alrészleteit, a földrészlet (alrészlet) vagy földrészletek használójának nevét, lakcímét, a használat jogcímét, határozott idõre kötött szerzõdés esetén a használat idõtartamát.

  Indokolás: Lásd a T/757/22. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 45. Koppánné dr. Kertész Margit
 46. képviselõ a törvényjavaslat 4. §-ában az Ftv. 25/A. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

  /Az Ftv. a következõ alcímmel, valamint 25/A. és 25/B. §-sal egészül ki:/

  "25/A. § (1) A földhivatal az illetékességi területéhez tartozó termõföldekrõl, valamint a mezõ-, vagy erdõgazdasági mûvelés alatt álló belterületi földekrõl önálló nyilvántartást vezet, amelynek alapja a közhiteles ingatlan-nyilvántartás. A földhasználati nyilvántartás tartalmazza a földrészletek ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi számát, alrészleteit, a földrészlet (alrészlet) vagy földrészletek használójának nevét, lakcímét, természetes személyazonosító adatait, a használat jogcímét, határozott idõre kötött szerzõdés esetén a használat idõtartamát.

  Indokolás: Lásd a T/757/31/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 47. Tóth Imre
 48. képviselõ a törvényjavaslat 4. §-ában az Ftv. 25/A. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  /Az Ftv. a következõ alcímmel, valamint 25/A. és 25/B. §-sal egészül ki:/

  "(2) [ Aki szerzõdés alapján termõföldet használ, s annak területe - a földrészletek számától függetlenül - az egy hektárt meghaladja, köteles a szerzõdést annak megkötésétõl számított harminc napon belül a földhivatalhoz nyilvántartásba vétel céljából benyújtani.] Az az ingatlan tulajdonos, aki 1 ha feletti termõföldjét más magánszemély, vagy gazdasági társaság használatába adja, a szerzõdés megkötését követõ 30 napon belül köteles a szerzõdést a földhivatalhoz nyilvántartás céljára benyújtani."

  Indokolás: Lásd a T/757/21. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. egy harmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 49. Dr. Kis Zoltán
 50. képviselõ a törvényjavaslat 4. §-ában az Ftv. 25/A. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  /Az Ftv. a következõ alcímmel, valamint 25/A. és 25/B. §-sal egészül ki:/

  "(2) Aki szerzõdés alapján termõföldet használ, s [ annak] az általa használt termõföld területe - a földrészletek és a szerzõdések számától függetlenül - az egy hektárt meghaladja, köteles a szerzõdést annak megkötésétõl számított harminc napon belül a földhivatalhoz nyilvántartásba vétel céljából benyújtani."

  Indokolás: Lásd a T/757/18. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 51. Koppánné dr. Kertész Margit,
 52. valamint Gyimóthy Géza és Koppánné dr. Kertész Margit képviselõ a törvényjavaslat 4. §-ában az Ftv. 25/A. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

  /Az Ftv. a következõ alcímmel, valamint 25/A. és 25/B. §-sal egészül ki:/

  "(3) Aki a (2) bekezdésben meghatározott mértékben saját tulajdonú, vagy közös háztartásban élõ személy, illetve közeli hozzátartozó (Ptk. 685.§ b) pont) tulajdonában álló, vagy más termõföldet használ, a földrészlet vagy földrészletek (1) bekezdés szerinti adatait köteles a földhivatalnál a használatbavételtõl számított harminc napon belül bejelenteni."

  Indokolás: Lásd a T/757/31/2., T/575/27. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 53. Koppánné dr. Kertész Margit
 54. képviselõ a törvényjavaslat 4. §-ában az Ftv. 25/A. § (4) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

  /Az Ftv. a következõ alcímmel, valamint 25/A. és 25/B. §-sal egészül ki:/

  "(4) A földhivatal a szerzõdés benyújtását, illetve a bejelentés megtörténtét, valamint a nyilvántartott tényeknek a tényleges helyzettel való egyezõségét, továbbá a haszonbérletre meghatározott korlátozásokat hivatalból ellenõrizheti."

  Indokolás: Lásd a T/757/31/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 55. Dr. Kis Zoltán
 56. képviselõ a törvényjavaslat 4. §-ában az Ftv. 25/A. § (6) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

  /Az Ftv. a következõ alcímmel, valamint 25/A. és 25/B. §-sal egészül ki:/

  "(6) A szerzõdés benyújtását, illetve a bejelentést elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja, aminek mértéke a 2. számú melléklet 1.a) pontja szerint számított földvédelmi bírság kétszereséig terjedhet. A meg nem fizetett bírság adók módjára behajtandó köztartozás. A bírság az illetékes megyei (fõvárosi) földhivatalt illeti meg; a bírságból befolyó bevétel más jogszabállyal elvont bevételrészen felüli összegét 20 %-ban személyi juttatásra, 80 %-ban földhivatali fejlesztésre kell felhasználni."

  Indokolás: Lásd a T/757/19. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. egy harmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egy harmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 57. Göndör István
 58. és Farkas Imre képviselõ a törvényjavaslat 4. §-ában az Ftv. 25/A. § (6) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

  /Az Ftv. a következõ alcímmel, valamint 25/A. és 25/B. §-sal egészül ki:/

  "(6) A szerzõdés benyújtását, illetve a bejelentést elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja, aminek mértéke a 2. számú melléklet 1.a) pontja szerint számított földvédelmi bírság kétszereséig terjedhet. A meg nem fizetett bírság adók módjára behajtandó köztartozás. A bírság 50%-a az illetékes megyei (fõvárosi) földhivatalt, 50 %-a az illetékes önkormányzatot illeti meg."

  Indokolás: Lásd a T/757/34. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egy harmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 59. Göndör István
 60. és Farkas Imre képviselõ a törvényjavaslat 4. §-ában az Ftv. 25/A. § (6) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

  /Az Ftv. a következõ alcímmel, valamint 25/A. és 25/B. §-sal egészül ki:/

  "(6) A szerzõdés benyújtását, illetve a bejelentést elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja, aminek mértéke a 2. számú melléklet 1.a) pontja szerint számított földvédelmi bírság kétszereséig terjedhet. A meg nem fizetett bírság adók módjára behajtandó köztartozás. A bírság 50%-a az illetékes megyei (fõvárosi) földhivatalt, 50 %-a a földterület fekvése szerinti önkormányzatot illeti meg."

  Indokolás: Lásd a T/757/35. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. egy harmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egy harmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 61. Tóth Imre
 62. képviselõ a törvényjavaslat 4. §-ában az Ftv. 25/A. § (6) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  /Az Ftv. a következõ alcímmel, valamint 25/A. és 25/B. §-sal egészül ki:/

  "(6) A szerzõdés benyújtását, illetve a bejelentést elmulasztó földtulajdonost és földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja, aminek mértéke a 2. számú melléklet 1.a) pontja szerint számított földvédelmi bírság kétszerese[ éig terjedhet] . A meg nem fizetett bírság adók módjára behajtandó köztartozás. A bírság az illetékes megyei (fõvárosi) földhivatalt illeti meg, kiszabása során a földhivatal méltányosságot nem gyakorolhat, részletfizetést nem engedélyezhet."

  Indokolás: Lásd a T/757/23. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. egy harmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 63. Dr. Dán János
 64. képviselõ a törvényjavaslat 4. §-ában az Ftv. 25/A. §-át a következõ (7) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:

  /Az Ftv. a következõ alcímmel, valamint 25/A. és 25/B. §-sal egészül ki:/

  "(7) Haszonbérlõként a földhivatalnál bejelentett személy (Tsz és egyéb társas vállalkozás) a bérleményt jelzáloghitellel semmilyen módon nem terhelheti meg. "

  Indokolás: Lásd a T/757/10. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. egy harmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 65. Koppánné dr. Kertész Margit
 66. képviselõ a törvényjavaslat 4. §-ában az Ftv. 25/B. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

  /Az Ftv. a következõ alcímmel, valamint 25/A. és 25/B. §-sal egészül ki:/

  "(2) A földhivatal az általa vezetett földhasználati nyilvántartásból és az annak alapjául szolgáló szerzõdésekrõl földhasználathoz kötött, költségvetési kapcsolattal összefüggõ ügyben hatóság megkeresésére, továbbá díjfizetés ellenében a föld tulajdonosának és használójának a kérelmére adatot szolgáltat. Az adatszolgáltatásért külön jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni."

  Indokolás: Lásd a T/757/31/4. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 67. Járvás István
 68. képviselõ a törvényjavaslat 4. §-ában az Ftv. 25/B. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

  /Az Ftv. a következõ alcímmel, valamint 25/A. és 25/B. §-sal egészül ki:/

  "(2) A földhivatal az általa vezetett földhasználati nyilvántartásból földhasználathoz kötött, költségvetési kapcsolattal összefüggõ ügyben (így különösen az adózással, a költségvetési támogatás igénybevételével, továbbá az adók módjára behajtandó köztartozás, valamint az illeték megfizetésével kapcsolatban) hatóság megkeresésére adatot szolgáltat. "

  Indokolás: Lásd a T/757/28/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 69. Göndör István
 70. és Farkas Imre képviselõ a törvényjavaslat 4. §-ában az Ftv. 25/B. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

  /Az Ftv. a következõ alcímmel, valamint 25/A. és 25/B. §-sal egészül ki:/

  "(2) A földhivatal az általa vezetett földhasználati nyilvántartásból földhasználathoz kötött, költségvetési kapcsolattal összefüggõ ügyben hatóság és illetékes önkormányzat megkeresésére adatot szolgáltat. "

  Indokolás: Lásd a T/757/33. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. egy harmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. egy harmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 71. Dr. Orosz Sándor, Zatykó János és Pásztóhy András
 72. képviselõ a törvényjavaslat 4. §-ában az Ftv. 25/B. §-t a következõ (3) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:

  /Az Ftv. a következõ alcímmel, valamint 25/A. és 25/B. §-sal egészül ki:/

  "(3) A föld használatával összefüggésben nyújtott költségvetési támogatást igénybe venni csak a föld fekvése szerinti földhivatal által nyilvántartott földhasználatra lehet."

  Indokolás: Lásd a T/757/36/4. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 73. Fodor Sándor,
 74. továbbá dr. Kis Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik):

  "5. § [ Az Ftv. 43.§-a a következõ mondattal egészül ki:

  "43.§ A jegyzõ a hasznosítási kötelezettség tudomására jutott megsértésérõl értesíti a földhivatalt."] "

  Indokolás: Lásd a T/757/12., T/757/25. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. egy harmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egy harmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 75. Lezsák Sándor
 76. képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában az Ftv. 43. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:

  / Az Ftv. 43.§-a a következõ mondattal egészül ki:/

  "43.§ A jegyzõ a hasznosítási kötelezettség tudomására jutott megsértésérõl 72 órán belül értesíti a földhivatalt."

  Indokolás: Lásd a T/757/15. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. egy harmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egy harmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 77. Járvás István
 78. képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában az Ftv. 43. §-ának a következõ módosítását javasolja:

  / Az Ftv. 43.§-a a következõ mondattal egészül ki:/

  "43.§ A hasznosítással kapcsolatos kötelezettségek betartását, illetõleg az ideiglenes mellékhasznosítást a földhivatal rendszeresen ellenõrzi. Az önkormányzat jegyzõje amennyiben a hasznosítási kötelezettség [ tudomására jutott] megsértésérõl tudomást szerez, értesíti a földhivatalt."

  Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a felvezetõ szöveg következõ pontosítása szükséges: "Az Ftv. 43.§-a helyébe a következõ rendelkezés lép:"

  Indokolás: Lásd a T/757/28. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. egy harmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egy harmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 79. Tóth Imre
 80. képviselõ a törvényjavaslat 6. §-ban az Ftv. 56. § (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  /Az Ftv 56.§-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:/

  "(5) A határidõre meg nem fizetett földvédelmi járulék [ vagy] és földvédelmi bírság, adók módjára behajtandó köztartozás."

  Indokolás: Lásd a T/757/24. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 81. Fodor Sándor,
 82. továbbá dr. Orosz Sándor, Zatykó János és Pásztohy András képviselõ a törvényjavaslat 11. §-ában az Ftv. 90. § (1) bekezdése c) pontjának az elhagyását javasolja:

  "11. § Az Ftv. 90. §-ának (1) bekezdése a következõ c)[ -d)] ponttal egészül ki:

  /Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendelettel megállapítsa/

  "c) [ a földhasználati nyilvántartás részletes szabályait,]

  [ d)] a bírság kiszabásának módját.""

  Indokolás: Lásd a T/757/12., T/757/36/5. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. egy harmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 83. Göndör István
 84. és Farkas Imre képviselõ a törvényjavaslat 11. §-ában az Ftv. 90. § (1) bekezdése d) pontjának az elhagyását javasolja:

  "11. § Az Ftv. 90. §-ának (1) bekezdése a következõ c)[ -d)] ponttal egészül ki:

  /Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendelettel megállapítsa/

  "c) a földhasználati nyilvántartás részletes szabályait,

  [ d) a bírság kiszabásának módját.] ""

  Indokolás: Lásd a T/757/32. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. egy harmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 85. Fodor Sándor
 86. képviselõ a törvényjavaslat 12. § (1) bekezdésének a következtõ módosítását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a § bekezdés nélküli §-sá változik):

  "(1) Ez a törvény [ - a 3. és 4. § kivételével -] a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg az Ftv. 62. §-a (4) bekezdésének d) pontja, valamint a 3. számú melléklet 5. b) pontjában az erre való hivatkozás hatályát veszti."

  Indokolás: Lásd a T/757/12. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. egy harmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 87. Dr. Orosz Sándor, Zatykó János és Pásztohy András
 88. képviselõ a törvényjavaslat 12. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(1) Ez a törvény - a [ 3. és] 4. § kivételével - a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg az Ftv. 62. §-a (4) bekezdésének d) pontja, valamint a 3. számú melléklet 5. b) pontjában az erre való hivatkozás hatályát veszti."

  Indokolás: Lásd a T/757/36/6. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 89. Fodor Sándor
 90. képviselõ a törvényjavaslat 12. § (2) bekezdésének az elhagyását javasolja:

  "[ (2) E törvény 3. és 4. §-a 2000. január 1-jén lép hatályba; az ezt megelõzõen megkötött szerzõdéseket 2000. március 31-ig kell a földhivatalnak nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. Ugyanez vonatkozik az Ftv. 25/A. § (3) bekezdésében elõírt bejelentési kötelezettségre.] "

  Indokolás: Lásd a T/757/12. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. egy harmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 91. Dr. Orosz Sándor, Zatykó János és Pásztohy András
 92. képviselõ a törvényjavaslat 12. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(2) E törvény [ 3. és] 4. §-a 2000. január 1-jén lép hatályba; az ezt megelõzõen [ megkötött szerzõdéseket] létrejött földhasználókat 2000. március 31-ig kell a földhivatalnak nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. [ Ugyanez vonatkozik az Ftv. 25/A. § (3) bekezdésében elõírt bejelentési kötelezettségre.] "

  Indokolás: Lásd a T/757/36/6. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 93. Fodor Sándor,
 94. továbbá dr. Salamon László, valamint dr. Medgyasszay László képviselõ a törvényjavaslat 12. § (3) bekezdésének az elhagyását javasolja:

  "[ (3) Az Ftv. 9. § (1), illetve (3) bekezdésének rendelkezéseit csak a törvény hatálybalépése után kötött megállapodásokra kell alkalmazni.] "

  Indokolás: Lásd a T/757/12., T/757/37., T/757/29. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. egy harmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. késõbb foglal állást

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - a Területfejlesztési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 95. Dr. Orosz Sándor, Zatykó János és Pásztohy András
 96. képviselõ a törvényjavaslat 12. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"(3) Az Ftv. [ 9. § (1), illetve (3) bekezdésének] 5/A. §-a, valamint az Ftv. - e törvény 1. §-ával megállapított - 6. §-ának rendelkezéseit csak a törvény hatálybalépése után [ kötött megállapodásokra] szerzett tulajdonjogra kell alkalmazni."

Indokolás: Lásd a T/757/36/6. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. március 19.

Farkas Sándor s.k.
a Mezõgazdasági bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Dr. Latorcai János s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke

Dr. Illés Zoltán s.k.
a Környzetvédelmi bizottság elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati bizottság elnöke

Rajcsányi Péter s.k.
a Területfejlesztési bizottság elnöke