T/728/155.

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának
a j á n l á s a

a szerzõi jogról szóló T/728/152. számú egységes javaslat
záró vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a szerzõi jogról szóló, T/728/152. számon beterjesztett egységes javaslathoz benyújtott T/728/153., /154. számú módosító javaslatokat.

Megjegyzés: Az egységes javaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.

Amennyiben a módosító javaslat az egységes javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak az egységes javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

Az egységes javaslatnak a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényt módosító rendelkezései - 110. § b/ pontja, valamint 111. §-a (3) és (4) bekezdése - elfogadásához az Alkotmány 61. § (4) bekezdésére tekintettel a jelenlévõ országgyûlési képviselõk kétharmadának igen szavazata szükséges.

  1. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 20. § (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  2. "(5) Képhordozók esetében a befolyt díjaknak a költségek levonása után fennmaradt összegébõl - ha az érintett közös jogkezelõ szervezetek évente március 31-ig másként nem állapodnak meg - tizenhárom százalék a filmelõállítókat, huszonkét százalék a filmalkotások mozgóképi alkotóit, négy százalék a képzõmûvészeket, az iparmûvészeket és a [fényképészeti] fotómûvészeti alkotások szerzõit, tizenhat százalék a filmírókat, húsz százalék a zeneszerzõket és a zeneszöveg-írókat, valamint huszonöt százalék az elõadómûvészeket illeti meg."

   Indokolás: Lásd a T/728/153/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

  3. Lendvai Ildikó képviselõ az egységes javaslat 28. § (6) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  4. "(6) A magyar közszolgálati mûsorszolgáltató rádió- vagy televízió- szervezet mûsorában sugárzott, vezetéken vagy másként közvetített mûvek továbbközvetítéséért az üzembentartótól járó díjakat a Mûsorszolgáltatási Alapból kell megfizetni; errõl az Alap kezelõje gondoskodik."

   Indokolás: Lásd a T/728/154. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  5. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 98. §-át megelõzõen az alábbi alcímmel kiegészíteni javasolja, egyúttal a 98. §-t megelõzõ alcím a 99. § elé kerül:

"Jogkövetkezmények felhasználási engedély esetén"

Indokolás: Lásd a T/728/153/2. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. június 22.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke