T/669/258.

Az Országgyûlés

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Emberi jog, kisebbségi és vallásügyi bizottságának

Gazdasági
bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

kiegészítõ ajánlása
a szabálysértésekrõl szóló T/669. sz. törvényjavaslathoz
(Együtt kezelendõ a T/669/234. számú ajánlással)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Önkormányzati és rendészeti bizottsága (a továbbiakban: Önkormányzati bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként - Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottsága), Gazdasági bizottsága, valamint Környezetvédelmi bizottsága megvitatta a szabálysértésekrõl szóló, T/669. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/669/235-257. számú módosító javaslatokat.

Dr. Vastagh Pál és Dr. Avarkeszi Dezsõ képviselõk visszavonták a T/669/124. számú módosító javaslatukat (T/669/234. számú ajánlás 173. pontja); továbbá Dr. Avarkeszi Dezsõ és Dr. Serfõzõ András képviselõk visszavonták a T/669/170. számú módosító javaslatukat (T/669/234. számú ajánlás 383. és 388. pontjai)

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat, egységes javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról, vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

I.

  1. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva Dr. Vastagh Pál és Dr. Toller László képviselõk T/669/109. számú módosító javaslatához (T/669/234. számú ajánlás 9. pontja) - a törvényjavaslat 10. § (3) bekezdésének az alábbi kiegészítését javasolja:
  2. /A felelõsséget kizáró okok/

   "10. § (3) A magánindítvány elõterjesztésére jogosult ,illetõleg a feljelentésre jogosult szerv nyilatkozatát be kell szerezni, ha az eljárás megindulását követõen derül ki, hogy a cselekmény csak magánindítványra büntethetõ."

   Indokolás: Lásd a T/669/253. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  3. Dr. Juharos Róbert
  4. képviselõ - kapcsolódva Dr. Koczka Csaba és Dr. Juharos Róbert képviselõk T/669/195/1. számú módosító javaslatához (a T/669/234. sz. ajánlás 43. pontja) - a törvényjavaslat 17. §-át új (3) bekezdéssel kiegészíteni javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik)

   "(3) A (2) bekezdés b) és c) pontja esetében nincs helye közérdekû munkára átváltoztatásnak."

   Indokolás: Lásd a T/669/238. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  5. Dr. Juharos Róbert
  6. képviselõ - kapcsolódva Dr. Vastagh Pál és Dr. Avarkeszi Dezsõ képviselõk T/669/117. számú módosító javaslatához (a T/669/234. sz. ajánlás 141. pontja) - a törvényjavaslat 55. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   "(3) Az adatfelvételt követõen tisztázni kell, hogy [mentes-e a tanú a vallomás megtételének kötelezettsége alól] nincs-e a tanú vallomástételének akadálya."

   Indokolás: Lásd a T/669/239. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

   Az Alkotmányügyi bizottság a fenti módosító javaslatához tett állásfoglalásával összefüggõen megváltoztatja a T/669/234. számú ajánlás 141-es pontjában feltüntetett állásfoglalását, és azt nem támogatja.

  7. Jauernik István
  8. képviselõ - kapcsolódva Dr. Juharos Róbert képviselõ T/669/189/28. számú módosító javaslatához (a T/669/234. sz. ajánlás 148. pontja) - a törvényjavaslat 58. § (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   "(5) Az [elkövetõ] eljárás alá vont személy és a sértett köteles a szakértõi vizsgálatnak, illetve beavatkozásnak magát alávetni, kivéve a mûtétet és a mûtétnek minõsülõ vizsgálati eljárást."

   Indokolás: Lásd a T/669/244. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

   Az Alkotmányügyi bizottság a fenti módosító javaslatához tett állásfoglalásával összefüggõen megváltoztatja a T/669/234. számú ajánlás 148-as pontjában feltüntetett állásfoglalását, és azt nem támogatja.

  9. Az Alkotmányügyi bizottság
  10. a törvényjavaslat 69. §-ának a következõ módosítását javasolja:

   "Ha a[z] megidézett személy [elkövetõ] az idézésre nem jelenik meg és ezt alapos okkal nem menti ki, önhibájából meghallgatásra alkalmatlan állapotban jelenik meg vagy a meghallgatás elõtt engedély nélkül eltávozik, a meghallgatásának elmaradásával [meg nem jelentésével, illetõleg az eltávozásával] okozott költségek megtérítésére kell kötelezni."

   Indokolás: Lásd a T/669/257/1. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  11. Az Alkotmányügyi bizottság
  12. a törvényjavaslat 70. § (4) bekezdésének módosítását javasolja:

   "(4) A szabálysértési hatóság elõtt folyó eljárásban a jegyzõkönyvet felolvasás után - ha e törvény ettõl eltérõen nem rendelkezik - az [érdekelteknek] eljárási cselekmény résztvevõinek alá kell írniuk. Amennyiben a jegyzõkönyv aláírását [az érdekelt] bármelyik résztvevõ megtagadja, azt a megtagadás okának feltüntetésével a jegyzõkönyvbe fel kell jegyezni."

   Indokolás: Lásd a T/669/257/2. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  13. Dr. Juharos Róbert
  14. képviselõ - kapcsolódva Dr. Vastagh Pál és Dr. Toller László képviselõk T/669/134. számú módosító javaslatához (a T/669/234. sz. ajánlás 197. pontja) - a törvényjavaslat 78. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   "(2) Ha az elkövetõ a szabályszerûen kézbesített felhívás ellenére a pénzbírságot helyettesítõ elzárás végrehajtására a kijelölt büntetés-végrehajtási intézetben a megjelölt határnapon [önhibájából] nem jelenik meg és a pénzbírságot sem fizeti meg, a szabálysértési hatóság elõvezetését rendeli el."

   Indokolás: Lásd a T/669/240. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

   Az Alkotmányügyi bizottság a fenti módosító javaslatához tett állásfoglalásával összefüggõen megváltoztatja a T/669/234. számú ajánlás 197-es pontjában feltüntetett állásfoglalását, és azt nem támogatja.

  15. Az Önkormányzati bizottság -
  16. kapcsolódva Dr. Vastagh Pál és Dr. Toller László képviselõk T/669/132. számú módosító javaslatához (T/669/234. számú ajánlás 208. pontja) - a törvényjavaslat 80. §-ának (9) bekezdésének az alábbi módosítását javasolja:

   /A lefoglalás/

   "80. § (9) Az elkövetõtõl lefoglalt dolgot részére csak akkor lehet kiadni, ha a kiadás iránt más nem jelentett be igényt. Ha az elkövetõtõl lefoglalt dolog kiadása iránt más is jelent be igényt, a szabálysértési hatóság [ , illetõleg a bíróság] - a jogosultság elbírálása nélkül - határoz a lefoglalt dolog elhelyezésérõl."

   Indokolás: Lásd a T/669/254. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  17. Az Önkormányzati bizottság
  18. - kapcsolódva Dr. Vastagh Pál és Dr. Toller László képviselõk T/669/159. számú módosító javaslatához (T/669/234. számú ajánlás 245. pontja) - a törvényjavaslat 87. §-a (2) bekezdés e) pontjának az alábbi kiegészítését javasolja:

   /A szabálysértési hatóság határozata/

   "87. § (2) e) utalást arra, hogy a pénzbírságot kiszabó határozattal, a jármûvezetéstõl eltiltással, az elkobzással, a kiutasítással, továbbá a figyelmeztetéssel szemben az elkövetõ, törvényes képviselõje vagy védõje, a 85. § (1) bekezdésének 2. fordulatában meghatározott kártérítést illetõen pedig a sértett is - a közléstõl számított nyolc napon belül - halasztó hatályú kifogás elõterjesztése útján, a bíróságtól kérheti az ügy felülvizsgálatát; "

   T/669/252. szám

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás következõ pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/669/255. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  19. Az Önkormányzati bizottság
  20. - kapcsolódva Dr. Vastagh Pál és Dr. Toller László képviselõk T/669/159. számú módosító javaslatához (T/669/234. számú ajánlás 245. pontja) - a törvényjavaslat 88. § (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítani javasolja:

   "88. § (1) A pénzbírság kiszabását, a figyelmeztetést, a jármûvezetéstõl eltiltást, az elkobzást és a kiutasítást megállapító határozattal szemben az elkövetõ, törvényes képviselõje vagy védõje, a 85. § (1) bekezdésének 2. fordulatában meghatározott kártérítést illetõen a sértett is, a marasztaló határozatot hozó szabálysértési hatóságnál a határozat közlésétõl számított nyolc napon belül kifogást nyújthat be."

   Indokolás: Lásd a T/669/252. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  21. Dr. Ábrahám János
  22. képviselõ - kapcsolódva Dr. Vastagh Pál és Dr. Csákabonyi Balázs képviselõk T/669/138. számú módosító javaslatához (a T/669/234. sz. ajánlás 254. pontja) - a törvényjavaslat 90. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   "(2) A szabálysértési hatóság a kifogás beérkezését követõ nyolc napon belül - amennyiben a kifogás érvényes és nem kerül sor a 89. § (l) bekezdésében foglaltak alkalmazására - az iratokat a további eljárás lefolytatása céljából megküldi az illetékes [helyi bíróságnak] ügyészségnek."

   T/669/243/2. és T/669/243/3.

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 12. és 15. pontjába foglalt módosító javaslatokkal.

   Indokolás: Lásd a T/669/243/1. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  23. Dr. Ábrahám János
  24. képviselõ - kapcsolódva Dr. Vastagh Pál és Dr. Csákabonyi Balázs képviselõk T/669/138. számú módosító javaslatához (a T/669/234. sz. ajánlás 254. pontja) - a törvényjavaslatot új 91. §-sal kiegészíteni javasolja:

   "91. § Az ügyész a kifogást az iratokkal együtt tizenöt napon belül megvizsgálja, és annak eredményéhez képest

   a)megszünteti az eljárást, ha a 81. § (1) bekezdése a)-g) pontjaiban meghatározott okok állnak fenn;

   b)a 38. § alapján az ügy áttételérõl rendelkezik;

   c)amennyiben az eljárást nem függeszti fel, továbbítja a kifogást és az iratokat az illetékes bírósághoz, egyben nyilatkozik arról, részt kíván-e venni a szabálysértési tárgyaláson.

   Indokolás: Lásd a T/669/243/2. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  25. Az Önkormányzati bizottság
  26. - kapcsolódva Dr. Juharos Róbert képviselõ T/669/198. számú módosító javaslatához (T/669/234. számú ajánlás 260. pontja) - a törvényjavaslat 91. § (1) bekezdésének módosítását javasolja:

   "91. § (1) Az ügyész [törvényességi felügyeletet az] e törvényben meghatározott eltérésekkel gyakorolja az ügyészségrõl szóló jogszabályokban meghatározott törvényességi felügyeleti jogait a szabálysértési hatóságok eljárása, határozatai [(intézkedései)] felett. [E körben az ügyész jogait az ügyészségrõl szóló jogszabályok határozzák meg.]"

   Indokolás: Lásd a T/669/256. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  27. Dr. Juharos Róbert
  28. képviselõ - kapcsolódva a T/669/198. számú módosító javaslatához (a T/669/234. sz. ajánlás 260. pontja) - a törvényjavaslat 91. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   "91. § (1) A ügyész [törvényességi felügyeletet] az e törvényben meghatározott eltérésekkel gyakorolja az ügyészségrõl szóló jogszabályokban meghatározott törvényességi felügyeleti jogait a szabálysértési hatóságok eljárása, határozatai [(intézkedései)] felett. [E körben az ügyész jogait az ügyészségrõl szóló jogszabályok határozzák meg.]"

   Indokolás: Lásd a T/669/241. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  29. Dr. Ábrahám János
  30. képviselõ - kapcsolódva Dr. Vastagh Pál és Dr. Csákabonyi Balázs képviselõk T/669/138. számú módosító javaslatához (a T/669/234. sz. ajánlás 254. pontja) - a törvényjavaslatot új 92. §-sal kiegészíteni javasolja:

   "92. § (1) Az ügyésznek a 91. § a) és b) pontjai alapján hozott határozatával szemben a sértett a közléstõl számított nyolc napon belül az ügyészségen panaszt nyújthat be.

   (2) A panaszt az ügyész - ha annak nem ad helyet - haladéktalanul megküldi a felettes ügyésznek.

   (3) Ha a felettes ügyész a panasznak nem ad helyt, és a szabálysértési hatóság kártérítést állapít meg a határozatában, akkor felhívja a sértettet, hogy polgári jogi igényét egyéb törvényes úton érvényesítse.

   (4) Ha az ügyész, illetõleg a felettes ügyész a panasznak helyt ad, akkor - három napon belül - az ügy iratait továbbítja a szabálysértés elbírálására illetékes bíróságnak."

   Indokolás: Lásd a T/669/243/3. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  31. Az Önkormányzati bizottság
  32. - kapcsolódva Dr. Vastagh Pál és Dr. Csákabonyi Balázs képviselõk T/669/141. számú módosító javaslatához (T/669/234. számú ajánlás 264. pontja) - a törvényjavaslat 92. §-ának az alábbi módosítását javasolja:

   /Általános szabályok/

   "92. § (1) A bíróság a szabálysértési ügyben egyesbíróként jár el.

   (2) A bíróság szabálysértési ügyben végzéssel határoz. A bíróságnak az ügydöntõ határozatban a kifogásról kell döntenie, ügydöntõ végzését "A Magyar Köztársaság nevében" hozza.

   [ (2)] (3) A bíróságot a tényállás ténybeli és jogi elbírálásában a szabálysértési hatóság határozata nem köti.

   [ (3)] (4) A bíróság az elkövetõ terhére a szabálysértési hatóság határozatában megállapított rendelkezéseknél hátrányosabb rendelkezést akkor hozhat, ha a tárgyaláson új bizonyíték merül fel, és ennek alapján a bíróság olyan új tényt állapít meg, amelynek folytán súlyosabb minõsítést kell alkalmazni, vagy jelentõs mértékben súlyosabb büntetést kell kiszabni.

   [ (4)] (5) Ha a kifogás kizárólag az elkobzásra, a kártérítésre vagy az eljárási költségre vonatkozik, a bíróság csak ezekben a kérdésekben határoz.

   [ (5)] (6) A határozat rendelkezõ részbõl és indokolásból áll. Az ügydöntõ határozat indokolása - ha e törvény másképp nem rendelkezik - tartalmazza a tényállást, a bizonyítékok értékelésével a határozat rendelkezéseinek indokait, és megjelöli a határozat alapjául szolgáló jogszabályokat.

   [ (6)] (7) A pervezetõ végzést nem kell indokolni. A bizonyítási indítvány elutasításának indokait az ügydöntõ végzésben kell kifejteni."

   Indokolás: Lásd a T/669/251. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  33. Az Önkormányzati bizottság
  34. - kapcsolódva Dr. Vastagh Pál és Dr. Csákabonyi Balázs képviselõk T/669/142. számú módosító javaslatához (T/669/234. számú ajánlás 281. pontja) - a törvényjavaslat 101. §-ának az alábbi módosítását javasolja:

   /Az ügydöntõ határozat/

   "101. § (l) A bíróság a tárgyalás mellõzésével hozott végzést a tárgyalás eredményétõl függõen hatályban tartja, vagy határozatot hoz, amelyben a szabálysértési hatóság határozatát hatályban tartja, megváltoztatja vagy hatályon kívül helyezi és az eljárást megszünteti.

   [ (2) A bíróság csak akkor állapíthat meg súlyosabb büntetést, illetõleg intézkedést, ha a tárgyaláson új bizonyíték merül fel és ennek alapján olyan új tényt állapít meg, amelynek folytán súlyosabb minõsítést kell alkalmazni vagy jelentõs mértékben súlyosabb büntetést, illetõleg intézkedést kell alkalmazni.]

   [ (3)] (2) Ha a bíróság megállapítja a szabálysértés elkövetését, pénzbírságot szab ki, intézkedést alkalmaz, továbbá rendelkezik az eljárási költség viselésérõl.

   [ (4)] (3) Ha az elkövetõ vagy a védõ kizárólag az elkobzásra vagy a kártérítésre vonatkozó rendelkezést sérelmezte, a bíróság a tárgyaláson csak ezekben a kérdésekben határoz."

   Indokolás: Lásd a T/669/250. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  35. Dr. Hack Péter
  36. képviselõ - kapcsolódva Csabai Lászlóné képviselõ T/669/90/3. számú módosító javaslatához (a T/669/234. sz. ajánlás 291. pontja) - a törvényjavaslat 111. §-át új (5) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:

   "(5) Ha a közérdekû munka végzésére kötelezett a munka végzésének nem tesz eleget, azt elzárásra kell átváltoztatni. Egy napi közérdekû munka helyébe egy napi elzárás lép."

   Megjegyzés:Képviselõ Úr az ajánlás következõ pontjában foglalt módosító javaslatában is a 111. § új (5) bekezdéssel történõ kiegészítésére tesz javaslatot, egy másik változat szerint.

   Indokolás: Lásd a T/669/235. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  37. Dr. Hack Péter
  38. képviselõ - kapcsolódva Dr. Juharos Róbert és Dr. Koczka Csaba képviselõk T/669/195/3. számú módosító javaslatához (a T/669/234. sz. ajánlás 292. pontja) - a törvényjavaslat 111. §-át új (5) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:

   "111. § (5) Ha a törvény által meghatározott tényállások esetében kiszabott közérdekû munka végzésére kötelezett a munka végzésének nem tesz eleget, a közérdekû munkát elzárásra kell átváltoztatni. Egy napi közérdekû munka helyébe egy napi elzárás lép."

   Indokolás: Lásd a T/669/236. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  39. Az Önkormányzati bizottság -
  40. kapcsolódva Dr. Juharos Róbert képviselõ T/669/237. számú módosító javaslatához (kiegészítõ ajánlás következõ pontja) - a törvényjavaslatot új 116. §-al kiegészíteni javasolja:

   "116. § (1) Az elzárás büntetés elengedése, illetõleg mérséklése, a pénzbírság megfizetésének elengedése, a jármûvezetéstõl eltiltás mellõzése, illetõleg az elkobzott dolog visszaadása érdekében az elkövetõ - az elkövetõ beleegyezése esetében védõje is - méltányossági kérelmet nyújthat be.

   (2) A pénzbírság, illetõleg a jármûvezetéstõl eltiltás végrehajtását méltányosságból mellõzheti, az elkobzott dolgot visszaadhatja:

   a)önkormányzati hatáskörbe tartozó szabálysértések esetében a megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatal vezetõje;

   b)a felügyeletet ellátó miniszter, ha az ügyben más szabálysértési hatóság járt el;

   c) országos hatáskörû szerv vezetõje, amennyiben a felügyeletet nem miniszter látja el.

   (3) Amennyiben az elkövetõt elzárással sújtották, az (1) bekezdésben meghatározott méltányossági jogkört a köztársasági elnök gyakorolja.

   (4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a méltányossági kérelmet az ügyben érdemi határozatot hozó bíróságnál kell elõterjeszteni, amely a kérelmet az ügy irataival együtt soron kívül terjeszti fel az igazságügy-miniszterhez.

   (5) Az elzárás elengedése vagy mérséklése iránti kérelem esetén az igazságügy-miniszter a büntetés végrehajtását a köztársasági elnök döntéséig elhalaszthatja.

   (6) A méltányossági kérelmet az igazságügy-miniszter a köztársasági elnökhöz akkor is felterjeszti, ha annak tartalmával nem ért egyet.

   (7) A méltányossági döntésrõl az értesítést az elkövetõnek a (4) bekezdésben meghatározott bíróság kézbesíti.

   (8) A bíróság hivatalból vagy kérelemre egy ízben elrendelheti határozata végrehajtásának felfüggesztését, ha a rendelkezésre álló adatok alapján annak megváltoztatása vagy megsemmisítése várható, vagy ezt különleges méltánylást igénylõ körülmény indokolja. A végrehajtás harminc napnál hosszabb idõre nem függeszthetõ fel."

   Indokolás: Lásd a T/669/249. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  41. Dr. Juharos Róbert
  42. képviselõ - kapcsolódva a T/669/208. számú módosító javaslatához (a T/669/234. sz. ajánlás 303. pontja) - a törvényjavaslat 116. §-át új (1)-(6) bekezdésekkel kiegészíteni javasolja: (a javaslat elfogadása esetén a § eredeti szövege a (7) bekezdés számozását kapja)

   "(1) A kiszabott pénzbírság, illetõleg a jármûvezetéstõl eltiltás végrehajtásának méltányosságból történõ mellõzés, illetõleg az elkobzott dolog visszaadása érdekében az elkövetõ - az elkövetõ beleegyezése esetében védõje is - méltányossági kérelmet nyújthat be.

   (2) A kiszabott pénzbírság, illetõleg a jármûvezetéstõl eltiltás végrehajtását méltányosságból részben vagy teljesen mellõzheti, az elkobzott dolgot visszaadhatja,

   a)önkormányzati hatáskörbe tartozó szabálysértések esetében a megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatal vezetõje;

   b)a felügyeletet ellátó miniszter, országos hatáskörû szerv vezetõje, ha az ügyben más szabálysértési hatóság járt el.

   (3) Amennyiben az elkövetõt elzárással sújtották, illetõleg a pénzbírságot vagy a közérdekû munkát elzárásra váltották át, az (1) bekezdésben meghatározott méltányossági jogkört a köztársasági elnök gyakorolja.

   (4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a méltányossági kérelmet az ügyben érdemi határozatot hozó, illetõleg a büntetés átváltoztatásáról rendelkezõ bíróságnál kell elõterjeszteni, amely a kérelmet az ügy irataival együtt soron kívül terjeszti fel az igazságügy-miniszterhez.

   (5) A méltányossági kérelmet az igazságügy-miniszter a köztársasági elnökhöz akkor is felterjeszti, ha annak tartalmával nem ért egyet.

   (6) A méltányossági döntésrõl az értesítést az elkövetõnek a (4) bekezdésben meghatározott bíróság kézbesíti.

   Indokolás: Lásd a T/669/237. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  43. Az Önkormányzati bizottság
  44. - kapcsolódva Dr. Vastagh Pál és Dr. Toller László képviselõk T/669/132. számú módosító javaslatához (T/669/234. számú ajánlás 208. pontja) - a törvényjavaslat 119. § (3) bekezdésének új c) ponttal történõ kiegészítését, valamint a jelenlegi c) pont d) pontra történõ módosítását javasolja:

   /Az elzárással is sújtható szabálysértésekre vonatkozó általános szabályok/

   "119. § (3) Ha a feljelentés adatai, illetõleg az iratok tartalma alapján nem lehetséges a feljelentés érdemi elbírálása, a tényállás tisztázása érdekében a bíróság

   a) felhívja a feljelentõt további adatok közlésére;

   b) iratokat, tárgyi bizonyítási eszközöket szerez be;

   c) a bíróság lefoglalhatja a 80.§ (1) bekezdésében, illetõleg lefoglalja a 80.§ (2) bekezdésében meghatározott dolgot. A lefoglalt dolog visszaadása tekintetében a 80. § rendelkezései szerint jár el;

   [ c)] d) külön jogszabályban meghatározott feltételek alapján más szerveket adatok közlésére hívhat fel."

   Indokolás: Lásd a T/669/248. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  45. Jauernik István
  46. képviselõ - kapcsolódva Dr. Juharos Róbert, Dr. Horváth Balázs és Dr. Koczka Csaba képviselõk T/669/194/7. számú módosító javaslatához (a T/669/234. sz. ajánlás 339. pontja) - a törvényjavaslat 143. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   "143. § (1) Aki a külön törvényben, vagy törvény felhatalmazása alapján hozott önkormányzati rendeletben a szexuális szolgáltatással összefüggõ [meghatározott] korlátozást, illetve tilalmat megszeg, [harmincezer] elzárással vagy százötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható."

   Megjegyzés:A módosító javaslat megegyezik a T/669/194/7. sz. módosító javaslattal, csupán a T/669/234. sz. ajánlás 339. pontjában szereplõ leírási hibát korrigálja, a "külön" szót érintõen.

   Indokolás: Lásd a T/669/245. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. a megjegyzésben

   foglaltakra figyelemmel nem hozott új állás-

   foglalást.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  47. Az Alkotmányügyi bizottság
  48. a törvényjavaslat 147. §-át új (5) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:

   "(5) Ha a (4) bekezdésben felsorolt természeti érték állami tulajdonban van, akkor azt a nemzeti park igazgatósága lefoglalja, és az állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv döntéséig gondoskodik a megõrzésérõl."

   Indokolás: Lásd a T/669/257/3. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  49. Az Önkormányzati bizottság
  50. - kapcsolódva Dr. Rajcsányi Péter, Dr. Juharos Róbert, Latorcai János, Bernáth Ildikó, Dr. Rubovszky György és Dr. Kovács Zoltán képviselõk T/669/242. számú módosító javaslatához (kiegészítõ ajánlás 27. pontja) - a törvényjavaslatot új 149. §-al és új alcímmel kiegészíteni javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik):

   "Vadászati szabálysértés

   149. § (1) Aki idegen vadászterületen, illetõleg tiltott helyen vagy idõben vad elejtésére alkalmas eszközzel jogosulatlanul tartózkodik,

   százezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

   (2) Aki a birtokában lévõ vad, illetõleg vadhús eredetének jogszerû megszerzését nem tudja igazolni

   százötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható."

   Indokolás: Lásd a T/669/247. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  51. A Környezetvédelmi bizottság
  52. - kapcsolódva Dr. Rajcsányi Péter, Dr. Juharos Róbert, Latorcai János, Bernáth Ildikó, Dr. Rubovszky György és Dr. Kovács Zoltán képviselõk T/669/242. számú módosító javaslatához (kiegészítõ ajánlás 27. pontja) - a törvényjavaslatot új 149. §-al kiegészíteni javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik):

   149. § (1) Aki

   a) idegen vadászterületen, folyó és állóvízen

   b) tiltott helyen vagy idõben

   jogosulatlanul vad, illetve hal elejtésére használható és arra alkalmas állapotban lévõ eszközzel tartózkodik százezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

   (2) Aki vadászjegy vagy horgászjegy nélkül, vagy pedig úgy vadászik, halászik, horgászik, hogy nem felel meg a vadászat, horgászat és a halászat gyakorlására megállapított feltételeknek, százötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható."

   (3) Az a vadász, horgász és halász, aki tiltott helyen vagy idõben, továbbá tiltott vadra, halra, vagy tiltott módon vadászik, halászik, horgászik, százötenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

   (4) Aki a vadászatról, halászatról szóló jogszabályok megszegésével vadásztat, halásztat és horgásztat, százötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható."

   Indokolás: Lásd a T/669/246. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  53. Dr. Rajcsányi Péter, Dr. Juharos Róbert, Latorcai János, Bernáth Ildikó, Dr. Rubovszky György és Dr. Kovács Zoltán
  54. képviselõk - kapcsolódva Dr. Juharos Róbert és Dr. Horváth Balázs képviselõk T/669/212. számú módosító javaslatához (a T/669/234. sz. ajánlás 340. pontja) - a törvényjavaslatot új 149. §-sal kiegészíteni javasolják: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik)

"149. § (1) Aki

a)idegen vadászterületen,

b)tiltott helyen vagy idõben

jogosulatlanul, vad elejtésére használható és arra alkalmas állapotban lévõ eszközökkel tartózkodik, százezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

(2) Aki vadászjegy nélkül vagy pedig úgy vadászik, hogy nem felel meg a vadászat gyakorlására megállapított feltételeknek, százötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

(3) Az a vadász, aki tiltott helyen vagy idõben, továbbá tiltott vadra vagy tiltott módon vadászik, százötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

(4) Aki a vadászatról szóló jogszabályok megszegésével vadásztat, százötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

(5) Aki az arra jogosult szerv ellenõrzése során a birtokában lévõ vad, trófea, vagy vadhús eredetének jogszerû megszerzését igazolni nem tudja százötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

(6) Az (1)-(3) bekezdésben írt cselekmény elkövetõje fegyvertartási engedélyének bevonását kezdeményezni kell az illetékes rendõrhatóságnál.

Indokolás: Lásd a T/669/242. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

II.

1. Az Emberi jogi bizottság a T/669/234. számú ajánlás alábbiakban felsorolt pontjaiban foglalt módosító javaslatokról a következõk szerint foglalt állást:

Ajánláspont

Bizottsági állásfoglalás

Elõterjesztõ

37.

támogatja

egyetért

52.

támogatja

egyetért

73

támogatja

egyetért

132.

támogatja

egyetért

149.

támogatja

egyetért

162.

támogatja

egyetért

165.

támogatja

egyetért

167.

támogatja

egyetért

176.

támogatja

egyetért

225.

támogatja

egyetért

228.

támogatja

egyetért

298.

nem támogatja

nem ért egyet

299.

nem támogatja

nem ért egyet

303.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

2. Az Önkormányzati bizottság a T/669/234. számú ajánlás alábbiakban felsorolt pontjaiban foglalt módosító javaslatokról a következõk szerint foglalt állást:

Ajánláspont

Bizottsági állásfoglalás

Elõterjesztõ

37.

támogatja

egyetért

52.

támogatja

egyetért

167.

nem támogatja.

nem ért egyet

298.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

299.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

303.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

360.

nem támogatja.

nem ért egyet

3. A Gazdasági bizottság a T/669/234. számú ajánlás alábbiakban felsorolt pontjaiban foglalt módosító javaslatokról a következõk szerint foglalt állást:

Ajánláspont

Bizottsági állásfoglalás

Elõterjesztõ

73.

támogatja

egyetért

91.

támogatja

egyetért

97.

támogatja

egyetért

115.

támogatja

egyetért

132.

támogatja

egyetért

138.

támogatja

egyetért

149.

támogatja

egyetért

162.

támogatja

egyetért

165.

támogatja

egyetért

167.

támogatja

egyetért

171.

támogatja

egyetért

176.

támogatja

egyetért

216.

támogatja

egyetért

225.

támogatja

egyetért

228.

támogatja

egyetért

232.

támogatja

egyetért

239.

támogatja

egyetért

303.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

311.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

352.

támogatja

egyetért

358.

támogatja

egyetért

360.

támogatja

egyetért

382.

támogatja

egyetért

387.

támogatja

egyetért

4. Az Alkotmányügyi bizottság a T/669/234. számú ajánlás alábbiakban felsorolt pontjaiban foglalt módosító javaslatokról a következõk szerint foglalt állást:

Ajánláspont

Bizottsági állásfoglalás

Elõterjesztõ

37.

támogatja

egyetért

52.

támogatja

egyetért

72.

nem támogatja

nem ért egyet

73.

támogatja

egyetért

74.

nem támogatja

nem ért egyet

79.

támogatja

egyetért

91.

támogatja

egyetért

97.

támogatja

egyetért

115.

támogatja

egyetért

132.

támogatja

egyetért

138.

támogatja

egyetért

149.

támogatja

egyetért

162.

támogatja

egyetért

165.

támogatja

egyetért

167.

egyharmada sem támogatja

egyetért

171.

támogatja

egyetért

176.

egyharmada sem támogatja

egyetért

201.

támogatja.

nem ért egyet.

203.

támogatja.

nem ért egyet.

204.

támogatja.

nem ért egyet.

205.

támogatja.

nem ért egyet.

207.

támogatja.

nem ért egyet.

212.

támogatja.

nem ért egyet.

213.

támogatja

egyetért

216.

egyharmada sem támogatja

egyetért

225.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

228.

támogatja

egyetért

232.

támogatja

egyetért

239.

támogatja

egyetért

258.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

259.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

260.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

261.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

299.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

303.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

352.

egyharmada sem támogatja

egyetért

358.

támogatja

egyetért

360.

egyharmada sem támogatja

egyetért

366.

támogatja.

nem ért egyet.

382.

támogatja

egyetért

387.

támogatja

egyetért

434.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

435.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

436.

támogatja.

egyetért.

5. Az Alkotmányügyi bizottság a T/669/234. számú ajánlás alább felsorolt pontjaihoz adott korábbi állásfoglalását megváltoztatta a következõk szerint:

Ajánláspont

Állásfoglalás

163.

nem támogatja

172.

nem támogatja

215.

nem támogatja

233.

egyharmada sem támogatja

359.

nem támogatja

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. május 19.

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi bizottság elnöke

Dr. Latorcai János s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke

Dr. Illés Zoltán s.k.
a Környezetvédelmi bizottság elnöke