T/626/52.

Az Országgyûlés

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Oktatási és tudományos
bizottságának

a j á n l á s a

a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény módosítására benyújtott T/626. számú törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként, az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottsága), az Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), valamint az Egészségügyi és szociális bizottsága (továbbiakban: Egészségügyi bizottság) megvitatta a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény módosítására T/626. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/626/3., /6-48. számú módosító javaslatokat.

Dr. Balsai István képviselõ a T/626/3. számú módosító indítványát; Dr. Sümeghy Csaba és dr. Frajna Imre képviselõk a T/626/17., /18. számú módosító indítványát; visszavonta.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozását, a pontok jelölését vagy a felvezetõ szöveget is érinti, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat (egységes javaslat, törvény) minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, és a felvezetõ szövegében, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal (határozati javaslattal) nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Dr. Sándor László, Filló Pál, Kiss Péter, Hegyi Gyula, Benedek Mihály, Vargáné Kerekgyártó Ildikó, dr. Juhászné Lévai Katalin, Paszternák László és Kósáné dr. Kovács Magda
  2. képviselõk a törvényjavaslat 1-12. §-ainak, 14-22. §-ainak, továbbá 24-36. §-ainak, valamint 37. § (1) és (3)-(7) bekezdéseinek az elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik, és a 37. § bekezdés nélküli § lesz).

   Megjegyzés:Az elhagyni javasolt szövegrészeket annak terjedelme miatt nem tartalmazza az ajánlás. A módosító javaslat a tartalma szerint szoros egységet képez, így egy ajánláspontban szerepel a különbözõ §-ok elhagyására tett javaslat.

   Indokolás: Lásd a T/626/24. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  3. Dr. Sándor László, Filló Pál, Kiss Péter, Hegyi Gyula, Benedek Mihály, Vargáné Kerekgyártó Ildikó, dr. Juhászné Lévai Katalin, Paszternák László és Kósáné dr. Kovács Magda
  4. képviselõk a törvényjavaslat 1. §-ának az elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):

   "1. § [A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 25. §-ának (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

   "(5) A munkáltató és a szakszervezet megállapodhat, hogy a munkáltató a szakszervezet számára járó munkaidõ-kedvezménybõl fel nem használt idõtartamot pénzben megváltja. A megváltás összegét a szakszervezet csak érdekvédelmi tevékenységével összefüggõ célra használhatja fel."]"

   Indokolás: Lásd a T/626/22. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  5. Dr. Sándor László, Filló Pál, Kiss Péter, Hegyi Gyula, Benedek Mihály, Vargáné Kerekgyártó Ildikó, dr. Juhászné Lévai Katalin, Paszternák László és Kósáné dr. Kovács Magda
  6. képviselõk, valamint Tardos Márton képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ának az elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):

   "2. § [Az Mt. 31. §-a az alábbi (2)-(3) bekezdéssel egészül ki és ezzel egyidejûleg a § eredeti szövege (1) bekezdésre változik:

   "(2) Ha a munkáltatónál képviselettel rendelkezõ szakszervezet nincs, a munkáltató és az üzemi tanács a 30. § a) pontjában meghatározott kérdéseket üzemi megállapodásban szabályozhatja.

   (3) A (2) bekezdés szerint megkötött üzemi megállapodásra a kollektív szerzõdésre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelõen alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy az üzemi megállapodás, azokat a kérdéseket, amelyek e törvény alapján kizárólag kollektív szerzõdésben rendezhetõk, nem szabályozhatja."]"

   Indokolás: Lásd a T/626/21. és a T/626/46. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  7. Dr. Sümeghy Csaba
  8. képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ában az Mt. 31. § (3) bekezdésének a következõ módosítását, s egyúttal új (4) bekezdéssel történõ kiegészítését javasolja:

   /Az Mt. 31. §-a az alábbi (2)-(3) bekezdéssel egészül ki és ezzel egyidejûleg a § eredeti szövege (1) bekezdésre változik:/

   "(3) A (2) bekezdés szerint megkötött üzemi megállapodásra - a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel - a kollektív szerzõdésre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelõen alkalmazni[, azzal az eltéréssel, hogy az üzemi megállapodás, azokat a kérdéseket, amelyek e törvény alapján kizárólag kollektív szerzõdésben rendezhetõk, nem szabályozhatja].

   (4) A (2) bekezdés szerint megkötött üzemi megállapodás hatályát veszti, ha az üzemi tanács megszûnik, illetve, ha a munkáltatóra kiterjedõ hatályú kollektív szerzõdés kötnek."

   Indokolás: Lásd a T/626/8. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  9. Dr. Sümeghy Csaba
  10. képviselõ a törvényjavaslat 3. §-ában az Mt. 72. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   /Az Mt. 72. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:/

   "(2) Korlátozottan cselekvõképes személy törvényes képviselõjének hozzájárulása nélkül is létesíthet munkaviszonyt. [A tizenhat éven aluli fiatalkorú munkaviszonyba lépéséhez azonban szükséges a törvényes képviselõjének a hozzájárulása is.]"

   T/626/7/2

   Megjegyzés:Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 6. pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/626/7/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  11. Dr. Sümeghy Csaba
  12. képviselõ a törvényjavaslat 3. §-ában az Mt. 72. § (4) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

   /Az Mt. 72. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:/

   "(4) Munkaviszonyt létesíthet - az (1) bekezdéstõl eltérõen - a tizenötödik életévét betöltött, általános iskolában, szakiskolában, középiskolában nappali rendszerû képzés keretében tanulmányokat folytató tanuló az iskolai szünet alatt. A tizenhat éven aluli fiatalkorú munkaviszony létesítéséhez szükséges a törvényes képviselõjének a hozzájárulása is."

   Indokolás: Lásd a T/626/7/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  13. Dr. Sándor László, Filló Pál, Kiss Péter, Hegyi Gyula, Benedek Mihály, Vargáné Kerekgyártó Ildikó, dr. Juhászné Lévai Katalin, Paszternák László és Kósáné dr. Kovács Magda
  14. képviselõk a törvényjavaslat 4. §-ában az Mt. 85/A. § (3) bekezdése záró mondatának a következõ kiegészítését javasolják:

   "4. § Az Mt. 85/A. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

   "(3) A jogelõd munkáltató a munkavállalót a munkaviszony megszüntetésekor megilletõ járandóságokért - feltéve, ha a jogutód munkáltató döntéshozó szervében a szavazatok több, mint fele megilleti - a munkaviszonynak a jogutód munkáltató által a jogutódlás idõpontjától számított egy éven belül közölt

   a) a munkáltató mûködésével összefüggõ okra alapított rendes felmondással, illetve

   b) a 88. § (2) bekezdése szerinti munkáltatói intézkedéssel

   történõ megszüntetése esetén készfizetõ kezesként felel.""

   Indokolás: Lásd a T/626/20. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  15. Dr. Sándor László, Filló Pál, Kiss Péter, Hegyi Gyula, Benedek Mihály, Vargáné Kerekgyártó Ildikó, dr. Juhászné Lévai Katalin, Paszternák László és Kósáné dr. Kovács Magda
  16. képviselõk a törvényjavaslat 5. §-ában az Mt. 87/A. §-a b/ pontjának az elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerûen változik)::

   /5. § Az Mt. az alábbi 87/A. §-sal egészül ki:

   87/A. § E törvény alkalmazása szempontjából a munkavállaló akkor minõsül nyugdíjra jogosultnak, ha /

   "[b) elõrehozott (csökkentett összegû elõrehozott) öregségi nyugdíjban, illetve]"

   Indokolás: Lásd a T/626/19. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  17. Dr. Sándor László, Filló Pál, Kiss Péter, Hegyi Gyula, Benedek Mihály, Vargáné Kerekgyártó Ildikó, dr. Juhászné Lévai Katalin, Paszternák László és Kósáné dr. Kovács Magda
  18. képviselõk a törvényjavaslat 6. §-át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolják:

   "(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen is megszüntetheti a munkáltató a határozott idõre alkalmazott munkavállaló munkaviszonyát, a munkavállalót azonban a határozott idõbõl még hátralévõ idõre jutó átlagkeresete megilleti."

   Megjegyzés:A törvényjavaslat 6. §-a mindössze egy új címmel történõ kiegészítésrõl rendelkezik. A javasolt új rendelkezést új §-ba, vagy új bekezdésbe kellene szerkeszteni. Mindkét esetben szükséges megfelelõ felvezetõ szöveg a rendelkezés beiktatásához.

   "Az Mt. 88. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:"

   Indokolás: Lásd a T/626/25. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  19. Dr. Sándor László, Filló Pál, Kiss Péter, Hegyi Gyula, Benedek Mihály, Vargáné Kerekgyártó Ildikó, dr. Juhászné Lévai Katalin, Paszternák László és Kósáné dr. Kovács Magda
  20. képviselõk a törvényjavaslat 7. § (2) bekezdésében az Mt. 89. § (6) bekezdésének az elhagyását javasolják:

   "(2) Az Mt. 89. §-a az alábbi [(6)-](7) bekezdéssel egészül ki:

   "[(6) A munkáltató - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen - rendes felmondását nem köteles indokolni, ha a munkavállaló öregségi nyugdíjra szerzett jogosultságot [87/A. § a) pont], illetve elõrehozott öregségi nyugdíjban [87/A. § b) pont], vagy szolgálati nyugdíjban [87/A. § d) pont] részesül.]

   (7) A munkáltató csak különösen indokolt esetben szüntetheti meg rendes felmondással a munkavállaló munkaviszonyát az öregségi nyugdíjra való jogosultság [87/A. § a) pont] megszerzését megelõzõ öt éven belül.""

   Indokolás: Lásd a T/626/23. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  21. Dr. Sándor László, Filló Pál, Kiss Péter, Hegyi Gyula, Benedek Mihály, Vargáné Kerekgyártó Ildikó, dr. Juhászné Lévai Katalin és Paszternák László
  22. képviselõk, valamint Tardos Márton képviselõ a törvényjavaslat 8. §-ának az elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):

   "8. § [Az Mt. 90. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

   "90. § (1) A munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyt az alábbiakban meghatározott idõtartam alatt:

   a) a betegség miatti keresõképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követõ egy év, továbbá az üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés miatti keresõképtelenség alatt a táppénzre való jogosultság;

   b) a beteg gyermek ápolására táppénzes állományba helyezés;

   c) a közeli hozzátartozó otthoni ápolása vagy gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság [139. §];

   d) a terhesség, a szülést követõ három hónap, illetve a szülési szabadság [138. § (1) bekezdés];

   e) a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság [138. § (4) bekezdés];

   f) a sor-, vagy tartalékos katonai szolgálatnak a behívóparancs, a polgári szolgálatnak a teljesítésre vonatkozó felhívás kézhezvételétõl számított

   idõtartama.

   (2) A felmondási idõ, ha az (1) bekezdésben meghatározott felmondási védelem idõtartama

   a) a tizenöt napot meghaladja, ezt követõen csak tizenöt nap,

   b) a harminc napot meghaladja, ezt követõen csak harminc nap

   elteltével kezdõdhet el.

   (3) Az (1) bekezdésben meghatározott védelem nem vonatkozik a munkavállaló munkaviszonyának a felmondására, ha öregségi nyugdíjra szerzett jogosultságot [87/A. § a) pont], illetve elõrehozott öregségi nyugdíjban [87/A. § b) pont], vagy szolgálati nyugdíjban [87/A. § d) pont] részesül.

   (4) Az (1) bekezdésben meghatározott védelem fennállása szempontjából a felmondás közlésének, illetve csoportos létszámcsökkentés esetén a 94/A. § (5) bekezdésben meghatározott tájékoztatás idõpontja az irányadó."]"

   T/626/47/2-3.

   Megjegyzés:Ez a módosító javaslat - figyelemmel Tardos Márton képviselõ úr módosító javaslatának indokolásában foglaltakra - összefügg az ajánlás 13. és a 29. pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/626/42. és a T/626/47/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  23. Dr. Sándor László, Filló Pál, Kiss Péter, Hegyi Gyula, Benedek Mihály, Vargáné Kerekgyártó Ildikó, dr. Juhászné Lévai Katalin, Paszternák László és Kósáné dr. Kovács Magda
  24. képviselõk a törvényjavaslat 9. §-ában az Mt. 94/A. § (10) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:

   /9. § Az Mt. 94/A. §-a (9)-(10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek, és ezzel egyidejûleg a § az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki:/

   "(10) Ha a munkáltató a csoportos létszámcsökkentéssel összefüggõ eljárása során megsérti az üzemi tanács, illetve a szakszervezet e §-ban meghatározott jogait, az üzemi tanács, illetve a szakszervezet ennek megállapítása iránt bírósághoz fordulhat. Amennyiben a bíróság a csoportos létszám-csökkentéssel kapcsolatos eljárás érvénytelenségét állapítja meg, úgy az érintett dolgozókat az eredeti munkakörükbe kell visszahelyezni."

   Indokolás: Lásd a T/626/26. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  25. Tardos Márton
  26. képviselõ a törvényjavaslat 10. §-ának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):

   "10. § [(1) Az Mt. 95. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

   "(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha legkésõbb a munkaviszony megszûnésének idõpontjában nyugdíjra [87/A. §] válik jogosulttá."

   (2) Az Mt. 95. §-ának (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

   "(5) A végkielégítés a (4) bekezdésben meghatározott mértéke három havi átlagkereset összegével emelkedik, ha a munkavállaló munkaviszonya az (1) bekezdésben meghatározott módon az öregségi nyugdíjra való jogosultság [87/A. § a) pont] megszerzését megelõzõ öt éven belül szûnik meg."]"

   Indokolás: Lásd a T/626/47/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  27. Dr. Sándor László, Filló Pál, Kiss Péter, Hegyi Gyula, Benedek Mihály, Vargáné Kerekgyártó Ildikó, dr. Juhászné Lévai Katalin, Paszternák László és Kósáné dr. Kovács Magda
  28. képviselõk a törvényjavaslat 11. §-ának az elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):

   "11. § [Az Mt. 96. §-a (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

   "(4) A rendkívüli felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstõl számított tizenöt napon belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétõl számított egy éven belül, bûncselekmény elkövetése esetén a büntethetõség elévüléséig lehet gyakorolni. Ha a rendkívüli felmondás jogát testület jogosult gyakorolni, a tudomásszerzés idõpontjának azt kell tekinteni, amikor a rendkívüli felmondás okáról a testületet - mint a munkáltatói jogkört gyakorló szervet - tájékoztatják."]"

   Indokolás: Lásd a T/626/29. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  29. Dr. Sándor László, Filló Pál, Kiss Péter, Hegyi Gyula, Benedek Mihály, Vargáné Kerekgyártó Ildikó, dr. Juhászné Lévai Katalin, Paszternák László és Kósáné dr. Kovács Magda
  30. képviselõk a törvényjavaslat 13. §-ában az Mt. 100. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:

   /13. § Az Mt. 100. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:/

   "(2) A munkáltató kérelmére a bíróság mellõzheti a munkavállaló eredeti munkakörbe történõ visszahelyezését, feltéve, ha a munkavállaló továbbfoglalkoztatása a munkáltató számára aránytalan terhet jelentene vagy az eset összes körülményei alapján az a munkáltatótól nem várható el."

   Indokolás: Lásd a T/626/31. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  31. Bernáth Ildikó
  32. képviselõ a törvényjavaslat 13. §-ában az Mt. 100. § (4) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

   /13. § Az Mt. 100. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:/

   "(4) Ha a munkavállaló nem kéri vagy a munkáltató kérelmére a bíróság mellõzi a munkavállaló eredeti munkakörbe történõ visszahelyezését, a bíróság a munkáltatót - az eset összes körülményeinek, így különösen a jogsértés és annak következményei súlyának mérlegelésével - a munkavállaló legalább két, legfeljebb tizenkét havi, illetve ha a munkáltató munkaviszony megszüntetésére irányuló intézkedése az öregségi nyugellátására való jogosultság megszerzését megelõzõ öt éven belül történt, tizennyolc havi átlagkeresetének megfelelõ összeg megfizetésére kötelezi."

   T/626/11.

   Megjegyzés:Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 34. pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/626/12. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  33. Dr. Sándor László, Filló Pál, Kiss Péter, Hegyi Gyula, Benedek Mihály, Vargáné Kerekgyártó Ildikó, dr. Juhászné Lévai Katalin, Paszternák László és Kósáné dr. Kovács Magda
  34. képviselõk a törvényjavaslat 13. §-ában az Mt. 100. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

   /13. § Az Mt. 100. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:/

   "(4) Ha a munkavállaló nem kéri vagy a munkáltató kérelmére a bíróság mellõzi a munkavállaló eredeti munkakörbe történõ visszahelyezését, a bíróság a munkáltatót - az eset összes körülményeinek, [így] különösen a jogsértés és annak következményei súlyának mérlegelésével - a munkavállaló legalább két, legfeljebb [tizenkét] tizennyolc havi átlagkeresetének megfelelõ összeg megfizetésére kötelezi."

   Indokolás: Lásd a T/626/31. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  35. Dr. Sándor László, Filló Pál, Kiss Péter, Hegyi Gyula, Benedek Mihály, Vargáné Kerekgyártó Ildikó, dr. Juhászné Lévai Katalin, Paszternák László és Kósáné dr. Kovács Magda
  36. képviselõk a törvényjavaslat 13. §-ában az Mt. 100. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

   /13. § Az Mt. 100. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:/

   "(4) Ha a munkavállaló nem kéri vagy a munkáltató kérelmére a bíróság mellõzi a munkavállaló eredeti munkakörbe történõ visszahelyezését, a bíróság a munkáltatót - az eset összes körülményeinek, így különösen a jogsértés és annak következményei súlyának mérlegelésével - a munkavállaló legalább [két] három, legfeljebb [tizenkét] tizennyolc havi átlagkeresetének megfelelõ összeg megfizetésére kötelezi."

   Indokolás: Lásd a T/626/32. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  37. Dr. Sándor László, Filló Pál, Kiss Péter, Hegyi Gyula, Benedek Mihály, Vargáné Kerekgyártó Ildikó, dr. Juhászné Lévai Katalin, Paszternák László és Kósáné dr. Kovács Magda
  38. képviselõk a törvényjavaslat 14. §-ában az Mt. 101. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:

   /14. § Az Mt. 101. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:/

   "101. § (1) A munkavállaló, ha munkaviszonyát nem e törvényben elõírtak [87. § (2) bekezdés, 92. §, 96. §, 97. § (1) bekezdés] szerint szünteti meg, köteles a munkáltató számára a rá irányadó felmondási idõre járó átlagkeresetének megfelelõ összeget megfizetni. A kártérítés mértéke a munkavállaló kéthavi átlagkeresetének nagyságát nem haladhatja meg."

   Indokolás: Lásd a T/626/27. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  39. Dr. Sándor László, Filló Pál, Kiss Péter, Hegyi Gyula, Benedek Mihály, Vargáné Kerekgyártó Ildikó, dr. Juhászné Lévai Katalin, Paszternák László és Kósáné dr. Kovács Magda
  40. képviselõk a törvényjavaslat 14. §-ában az Mt. 101. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:

   /14. § Az Mt. 101. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:/

   "101. § (1) A munkavállaló, ha munkaviszonyát nem e törvényben elõírtak [87. § (2) bekezdés, 92. §, 96. §, 97. § (1) bekezdés] szerint szünteti meg, köteles a munkáltató számára a rá irányadó törvényes felmondási idõre járó átlagkeresetének megfelelõ összeget megfizetni."

   Indokolás: Lásd a T/626/28. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  41. Dr. Sándor László, Filló Pál, Kiss Péter, Hegyi Gyula, Benedek Mihály, Vargáné Kerekgyártó Ildikó, dr. Juhászné Lévai Katalin, Paszternák László és Kósáné dr. Kovács Magda
  42. képviselõk a törvényjavaslat 14. §-ában az Mt. 101. § (3) bekezdésének az elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):

   /14. § Az Mt. 101. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:/

   "[(3) A munkáltató jogosult az (1), illetve (2) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó kárának érvényesítésére is.]"

   Indokolás: Lásd a T/626/28. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  43. Dr. Balsai István
  44. képviselõ a törvényjavaslat 15. §-ában az Mt. 117. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   VISSZAVONVA! (Az Alkotmányügyi bizottság 1999. április 6 -i ülésén)

    

    

  45. Dr. Sándor László, Filló Pál, Kiss Péter, Hegyi Gyula, Benedek Mihály, Vargáné Kerekgyártó Ildikó, dr. Juhászné Lévai Katalin, Paszternák László és Kósáné dr. Kovács Magda
  46. képviselõk a törvényjavaslat 17. §-ában az Mt. 140/A. §-át új d/ ponntal kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerûen változik):

   /17. § Az Mt. a VII. fejezetet megelõzõen az alábbi 140/A. §-sal egészül ki:/

   "d/ munkaszerzõdésével,"

   Indokolás: Lásd a T/626/30. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  47. Dr. Sáling József és Schalkhammer Antal
  48. képviselõk, valamint Tardos Márton képviselõ a törvényjavaslat 18. §-ának az elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):

   "18. § [Az Mt. 170. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép, valamint.az alábbi 170/A-D. §-sokkal egészül ki:

   "170. § (1) A leltárhiányért a leltárfelelõsségi megállapodást kötött munkavállaló vétkességére tekintet nélkül felelõsséggel tartozik.

   (2) Leltárhiány az értékesítésre, forgalmazásra vagy kezelésre szabályszerûen átadott és átvett anyagban, áruban (leltári készlet) ismeretlen okból keletkezett, a természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó veszteség mértékét (a továbbiakban együtt: forgalmazási veszteség) meghaladó hiány.

   (3) Kollektív szerzõdés vagy a felek eltérõ megállapodása hiányában a munkáltató állapítja meg a munkáltató szervezete, illetve az adott munkahely sajátosságainak figyelembevételével és a leltáridõszak kezdete elõtt közli a felelõs munkavállalóval

   a) a természetes mennyiségi csökkenés, valamint a kezeléssel járó veszteség elszámolható mértékét, valamint

   b) azoknak az anyagoknak, áruknak a körét, amelyek után az anyag jellegére, méretére, a raktározás, illetve a tárolás feltételeire való tekintettel természetes mennyiségi csökkenés, illetve kezeléssel járó veszteség nem számolható el.

   170/A. § (1) A leltárhiányért való felelõsség feltétele:

   a) leltárfelelõsségi megállapodás megkötése;

   b) a leltári készlet szabályszerû átadása és átvétele;

   c) a leltárhiánynak a leltározási rend szerint lebonyolított, a teljes leltári készletet érintõ leltárfelvétel során történõ megállapítása.

   (2) Ha a leltári készletet a leltárhiányért nem felelõs munkavállaló is kezeli, a leltárfelelõsség megállapításához szükséges az is, hogy a leltárhiányért nem felelõs, de a leltári készletet kezelõ munkavállalót a munkáltató a leltárhiányért felelõs munkavállaló elõzetes hozzájárulásával foglalkoztassa az adott munkakörben, illetve munkahelyen.

   (3) Leltárhiányért való felelõsség csak azzal a munkavállalóval szemben érvényesíthetõ, aki a két egymást követõ leltározás közötti idõszaknak (leltáridõszak) legalább a felében a munkáltatónál, illetve az adott munkahelyen dolgozott.

   170/B. § (1) A leltárfelelõsségi megállapodást írásba kell foglalni és ebben meg kell határozni

   a) a leltár készletnek azt a körét, amelyért a munkavállaló felelõsséggel tartozik,

   b) a leltári készlet átadásának és átvételének módját és szabályait,

   c) a felelõsség különös szabályait,

   d) a leltári készlet biztonságos megõrzését szolgáló munkáltatói kötelezettségeket.

   (2) Ha a leltári készletet több munkavállaló kezeli, velük a munkáltató csoportos leltárfelelõsségi megállapodást is köthet. A megállapodást az érintett munkavállalók helyett és nevében - meghatalmazottként - egy munkavállaló is megkötheti. Ilyen esetben a meghatalmazást a leltárfelelõsségi megállapodáshoz csatolni kell.

   (3) A csoportos leltárfelelõsségi megállapodás az (1) bekezdésének b)-c) pontjában foglaltaktól eltérhet és az ilyen megállapodásban a megjelölt bekezdésben foglaltakon túl meg kell határozni

   a) a felelõsség munkavállalók közötti megosztását azzal, hogy egyetemleges felelõsség megállapításának nincs helye,

   b) azokat a munkaköröket, amelyek betöltésének megváltozásakor idõszakos leltározást kell tartani.

   (4) Ha a csoportos leltárfelelõsségi megállapodás a felelõsség munkavállalók közötti megosztását nem rendezi, a munkavállalók átlagkeresetük arányában felelnek.

   170/C. § (1) A leltárfelelõsségi megállapodás eltérõ rendelkezése hiányában a leltári készletet állandóan egyedül kezelõ munkavállaló a leltárhiány teljes összegéért felel.

   (2) Ha a leltári készletet a leltárhiányért nem felelõs munkavállaló is kezeli, a leltárhiányért felelõs munkavállaló legfeljebb hat havi átlagkeresete mértékéig felel.

   (3) Csoportos leltárfelelõsségi megállapodás esetén a felelõsség mértéke nem haladhatja meg a megállapodást kötött munkavállalók együttes átlagkeresetének hat havi összegét.

   (4) Kollektív szerzõdés kártérítés mértékét a (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltérõen is meghatározhatja.

   (5) A felelõsség mértékének megállapításánál figyelembe kell venni mindazokat a körülményeket, amelyek a munkavállaló felelõsségére kihatnak, különösen azokat, amelyek a biztonságos és elõírásszerû kezelést befolyásolhatták, ezen belül a biztonságos õrzésre vonatkozó munkáltatói kötelezettségek teljesítését, továbbá a munkavállaló esetleges távollétének idõtartamát.

   170/D. § (1) A leltárfelelõsség megállapítására irányuló eljárás részletes rendjét - kollektív szerzõdés vagy a felek megállapodása hiányában - a munkáltató állapítja meg.

   (2) Leltározásnál a munkavállaló, illetve akadályoztatása esetén képviselõje, csoportos leltárfelelõsségnél az eljárási szabályokban meghatározott munkavállalók jelenlétét lehetõvé kell tenni. Ha a munkavállaló képviseletérõl nem gondoskodik, a munkáltató az adott szakmában jártas, érdektelen képviselõt jelölhet ki.

   (3) A leltározásnál jelenlévõ munkavállaló a leltárfelvétel során, illetve a leltárfelelõsséggel tartozó munkavállaló a leltárfelvételt követõen a leltározással kapcsolatban észrevételt tehet.

   (4) A leltárfelelõsséggel tartozó munkavállalóval a leltárelszámolást és annak eredményét ismertetni kell és a munkavállaló észrevételeit - kivéve, ha szabályszerû értesítés ellenére nem jelent meg - meg kell hallgatni.

   (5) A leltárhiányért való felelõsséget és annak mértékét az eset összes körülményére tekintettel a munkáltató írásbeli határozattal állapítja meg. A határozatot a leltárfelvétel befejezését követõ hatvan napos jogvesztõ határidõ alatt kell a munkavállalóval közölni. Büntetõ eljárás esetén e határidõ harminc nap és a nyomozó hatóság, illetve a bíróság jogerõs határozatának közlését követõ napon kezdõdik.]"

   Indokolás: Lásd a T/626/14/1. és a T/626/44/1., valamint a T/626/45. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  49. Dr. Sáling József és Schalkhammer Antal
  50. képviselõk a törvényjavaslat 18. §-ában az Mt. 170. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

   /18. § Az Mt. 170. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép, valamint.az alábbi 170/A-D. §-sokkal egészül ki:/

   "170. § (1) Kollektív szerzõdés a leltárhiányért való korlátozott felelõsség szabályait e törvénytõl eltérõen is megállapíthatja, ha a kártérítési felelõsség 166. §-169. §-ai a meghatározott feltételek hiányában nem alkalmazhatóak. Ennek során [A] a leltárhiányért a leltárfelelõsségi megállapodást kötött munkavállaló vétkességére tekintet nélkül felelõsséggel tartozik."

   Indokolás: Lásd a T/626/13. és a T/626/48. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  51. Dr. Sáling József és Schalkhammer Antal
  52. képviselõk a törvényjavaslat 18. §-ában az Mt. 170. §-át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):

   /18. § Az Mt. 170. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép, valamint.az alábbi 170/A-D. §-sokkal egészül ki:/

   "(2) A kártérítés mértékét a kollektív szerzõdés legfeljebb 3 havi, több munkáltatóra kiterjedõ kollektív szerzõdés legfeljebb 5 havi átlagkeresetig határozhatja meg."

   Indokolás: Lásd a T/626/13. és a T/626/48. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  53. Dr. Sáling József és Schalkhammer Antal
  54. képviselõk a törvényjavaslat 18. §-ában az Mt. 170/B. §-a (2)-(4) bekezdéseinek az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a §-on belül a bekezdés számozása feleslegessé válik):

   "170/B. § [(1)] A leltárfelelõsségi megállapodást írásba kell foglalni és ebben meg kell határozni

   a) a leltár készletnek azt a körét, amelyért a munkavállaló felelõsséggel tartozik,

   b) a leltári készlet átadásának és átvételének módját és szabályait,

   c) a felelõsség különös szabályait,

   d) a leltári készlet biztonságos megõrzését szolgáló munkáltatói kötelezettségeket.

   [(2) Ha a leltári készletet több munkavállaló kezeli, velük a munkáltató csoportos leltárfelelõsségi megállapodást is köthet. A megállapodást az érintett munkavállalók helyett és nevében - meghatalmazottként - egy munkavállaló is megkötheti. Ilyen esetben a meghatalmazást a leltárfelelõsségi megállapodáshoz csatolni kell.

   (3) A csoportos leltárfelelõsségi megállapodás az (1) bekezdésének b)-c) pontjában foglaltaktól eltérhet és az ilyen megállapodásban a megjelölt bekezdésben foglaltakon túl meg kell határozni

   a) a felelõsség munkavállalók közötti megosztását azzal, hogy egyetemleges felelõsség megállapításának nincs helye,

   b) azokat a munkaköröket, amelyek betöltésének megváltozásakor idõszakos leltározást kell tartani.

   (4) Ha a csoportos leltárfelelõsségi megállapodás a felelõsség munkavállalók közötti megosztását nem rendezi, a munkavállalók átlagkeresetük arányában felelnek.]"

   Indokolás: Lásd a T/626/15. és a T/626/43. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  55. Dr. Sáling József és Schalkhammer Antal
  56. képviselõk a törvényjavaslat 18. §-ában az Mt. 170/C. §-a (3) bekezdésének az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):

   /18. § Az Mt. 170. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép, valamint.az alábbi 170/A-D. §-sokkal egészül ki:/

   [(3) Csoportos leltárfelelõsségi megállapodás esetén a felelõsség mértéke nem haladhatja meg a megállapodást kötött munkavállalók együttes átlagkeresetének hat havi összegét.]"

   Indokolás: Lásd a T/626/15. és a T/626/43. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  57. Tardos Márton
  58. képviselõ a törvényjavaslat 19. §-ának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):

   "19. § [Az Mt. Harmadik rész X. fejezete helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

   "X. fejezet

   A vezetõ állású munkavállalóra vonatkozó eltérõ rendelkezések

   188. § (1) E törvény alkalmazásában vezetõ állású munkavállaló a munkáltató vezetõje, valamint helyettese (a továbbiakban: vezetõ).

   (2) A vezetõ állású munkavállaló tekintetében e törvény rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

   188/A. § (1) A tulajdonos, illetõleg a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv a munkáltató mûködése szempontjából meghatározó jelentõségû munkakör tekintetében elõírhatja, hogy az ilyen munkakört betöltõ munkavállaló a 190. § (3) bekezdés, 191. §, a 192. §, illetve a 193. § (2)-(4) bekezdése alkalmazásában vezetõnek minõsül. Errõl a körülményrõl a munkavállalót a munkaviszony létesítésekor írásban tájékoztatni kell.

   (2) A munkaviszony fennállása alatt a tulajdonos, illetõleg a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet (1) bekezdés szerinti döntése a munkavállaló munkaviszonyát - eltérõ megállapodás hiányában - nem érinti.

   189. § A vezetõre a kollektív szerzõdés hatálya nem terjed ki.

   190. § (1) A vezetõre a 79. § (2) bekezdésében meghatározott tilalom nem terjed ki.

   (2) A vezetõ munkaviszonyának rendes felmondással történõ megszüntetésére a 89. § (2) bekezdésében, valamint a 90-92. §-ban foglalt rendelkezések nem terjednek ki.

   (3) A vezetõvel szemben a rendkívüli felmondás joga a 96. § (4) bekezdésében foglaltak szerint - legfeljebb azonban az ennek alapjául szolgáló ok bekövetkeztétõl számított három éven belül, bûncselekmény elkövetése esetén a büntethetõség elévüléséig - gyakorolható.

   (4) Ha a munkáltató a vezetõ munkaviszonyát csõd-, vagy felszámolási eljárás során szünteti meg, a munkaviszony megszüntetésekor járó díjazás szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munkáltató legfeljebb hat havi átlagkeresetet köteles elõre megfizetni. A vezetõ részére ezt meghaladóan járó díjazás a csõd-, vagy felszámolási eljárás megszûnésekor, illetõleg a felszámolási zárómérleg, vagy a záró egyszerûsített mérleg jóváhagyása után válik esedékessé.

   191. § (1) A vezetõ további munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt nem létesíthet. Munkaszerzõdés eltérõ kikötése hiányában nem vonatkozik e tilalom arra a jogviszonyra, amelyet tudományos, oktatói, illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenységre létesítettek.

   (2) A vezetõ

   a) nem szerezhet részesedést - a nyilvánosan mûködõ részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végzõ, illetve a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben,

   b) nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, továbbá

   c) köteles bejelenteni, ha a közeli hozzátartozója [139. § (2) bekezdés] tagja lett a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, illetõleg vezetõként munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató munkáltatónál.

   (3) Ha a vezetõ az (1)-(3) bekezdésben meghatározott tilalmat megszegi, a munkáltató

   a) kártérítést követelhet, vagy

   b) kártérítés helyett követelheti, hogy a vezetõ a saját részére kötött ügyletet engedje át, vagy

   c) a más számlájára kötött ügyletbõl eredõ hasznát kiadja, vagy arra vonatkozó követelését a munkáltatóra engedményezze.

   (4) A munkáltató a (3) bekezdés szerinti igényét attól az idõponttól számított három hónapon - de legfeljebb az igény a keletkezésétõl számított egy éven - belül érvényesítheti, amikor a munkáltatói jogkör gyakorlója a vezetõ (1)-(2) bekezdésbe ütközõ eljárásáról tudomást szerzett.

   (5) A munkáltató jogosult a vezetõ munkaviszonyát megszüntetni, ha a vezetõ közeli hozzátartozója [139. § (2) bekezdés] tagja lett a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, illetõleg vezetõként munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató munkáltatónál.

   192. § (1) A vezetõ a munkaidõ beosztását, valamint a pihenõidõ (szabadság) igénybevételét - a munkaszerzõdésben foglaltak szerint - maga állapítja meg.

   (2) A vezetõt a rendkívüli munkaidõben történõ munkavégzésért (147-149. §) ellenérték nem illeti meg.

   193. § (1) A vezetõ a vezetõi tevékenységének keretében, illetve a 191. §-ban elõírt szabályok megsértésével okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.

   (2) A 188/A. § (1) bekezdése alapján vezetõnek minõsülõ munkavállaló a 191. §-ban elõírt szabályok megsértésével okozott károkért az (1) bekezdésben foglaltak szerint felel.

   (3) A károkozásnak az (1)-(2) bekezdésbe nem tartozó egyéb eseteiben a vezetõ felelõsségére az általános kárfelelõsségi szabályok [VIII. fejezet] az irányadóak, azzal az eltéréssel, hogy gondatlan károkozás esetén a felelõsség mértéke a vezetõ tizenkét havi átlagkeresetéig terjedhet.

   (4) A vezetõ, ha munkaviszonyát jogellenesen szünteti meg, - a 101. § (1) bekezdésétõl eltérõen - tizenkét havi átlagkeresetével felel.

   193/A. § A 189. §-ban, a 190. §-ban, valamint a 193. §-ban foglalt rendelkezésektõl érvényesen eltérni nem lehet."]"

   Indokolás: Lásd a T/626/47/3. számú módosító javaslat indokolását.

    

    

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  59. Dr. Sándor László, Filló Pál, Kiss Péter, Hegyi Gyula, Benedek Mihály, Vargáné Kerekgyártó Ildikó, dr. Juhászné Lévai Katalin, Paszternák László és Kósáné dr. Kovács Magda
  60. képviselõk a törvényjavaslat 20. § (2) bekezdésében az Mt. 201. §-a helyébe lépõ rendelkezés elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):

   "[(2) Az Mt. 201. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

   201. § A kollektív szerzõdésben, illetve a felek megállapodásában meghatározott békéltetés [199/A. §] eredménytelenségének megállapítását követõen - a 202. §-ban foglalt kivétellel - az elévülési idõn belül lehet bírósághoz fordulni. A keresetnek az intézkedés végrehajtására - a 23. §, a 67. §, illetve a 202. § (1) bekezdésének d)-f) pontját kivéve - halasztó hatálya nincs.]"

   Indokolás: Lásd a T/626/34. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz.nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  61. Dr. Sándor László, Filló Pál, Kiss Péter, Hegyi Gyula, Benedek Mihály, Vargáné Kerekgyártó Ildikó, dr. Juhászné Lévai Katalin és Paszternák László
  62. képviselõk a törvényjavaslat 23. §-ában a Kjt. 34. § (3) bekezdése a/ pontjának a következõ módosítását javasolják:

   /(3) Nem alkalmazható a (2) bekezdésben foglalt rendelkezés, ha /

   "a) a munkáltató általi felmentés vagy elbocsátás a rendeltetésszerû joggyakorlás követelményébe [Munka Törvénykönyv 4. §], a hátrányos megkülönböztetés tilalmába [Munka Törvénykönyv 5. §], illetve felmentési védelembe [[Munka Törvénykönyv] Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 31. §, valamint Munka Törvénykönyv 90. § (1) bekezdés] ütközik, vagy a munkáltató megszegi a felmentési korlátozásokra vonatkozó rendelkezéseket [30. § (3)-(4) bekezdése; 32. § (2) bekezdése], vagy"

   Indokolás: Lásd a T/626/39. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  63. Dr. Sümeghy Csaba
  64. képviselõ a törvényjavaslat 23. §-ában a Kjt. 34. § (3) bekezdése a/ pontjának a következõ módosítását javasolja:

   /(3) Nem alkalmazható a (2) bekezdésben foglalt rendelkezés, ha /

   "a) a munkáltató általi felmentés vagy elbocsátás a rendeltetésszerû joggyakorlás követelményébe [Munka Törvénykönyv 4. §], a hátrányos megkülönböztetés tilalmába [Munka Törvénykönyv 5. §], illetve felmentési védelembe [[Munka Törvénykönyv] 31. §, valamint Munka Törvénykönyv 90. § (1) bekezdés] ütközik, vagy a munkáltató megszegi a felmentési korlátozásokra vonatkozó rendelkezéseket [30. § (3)-(4) bekezdése; 32. § (2) bekezdése], vagy"

   Indokolás: Lásd a T/626/6. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  65. Dr. Sándor László, Filló Pál, Kiss Péter, Hegyi Gyula, Benedek Mihály, Vargáné Kerekgyártó Ildikó, dr. Juhászné Lévai Katalin és Paszternák László
  66. képviselõk a törvényjavaslat 23. §-ában a Kjt. 34. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

   /23. § A 34. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:/

   "(4) Ha a közalkalmazott nem kéri vagy a munkáltató kérelmére a bíróság mellõzi a közalkalmazott eredeti munkakörbe történõ visszahelyezését, a bíróság a munkáltatót - az eset összes körülményeinek, így különösen a jogsértés és annak következményei súlyának mérlegelésével - a közalkalmazott legalább két, legfeljebb [tizenkét] tizennyolc havi átlagkeresetének megfelelõ összeg megfizetésére kötelezi."

   Indokolás: Lásd a T/626/40. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  67. Bernáth Ildikó
  68. képviselõ a törvényjavaslat 23. §-ában a Kjt. 34. § (4) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

   /23. § A 34. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:/

   "(4) Ha a közalkalmazott nem kéri vagy a munkáltató kérelmére a bíróság mellõzi a közalkalmazott eredeti munkakörbe történõ visszahelyezését, a bíróság a munkáltatót - az eset összes körülményeinek, így különösen a jogsértés és annak következményei súlyának mérlegelésével - a közalkalmazott legalább két, legfeljebb tizenkét havi, illetve ha a munkáltató munkaviszony megszüntetésére irányuló intézkedése az öregségi nyugellátására való jogosultság megszerzését megelõzõ öt éven belül történt, tizennyolc havi átlagkeresetének megfelelõ összeg megfizetésére kötelezi."

   Indokolás: Lásd a T/626/11. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  69. Dr. Sümeghy Csaba
  70. képviselõ, valamint dr. Sándor László, Filló Pál, Kiss Péter, Hegyi Gyula, Benedek Mihály, Vargáné Kerekgyártó Ildikó, dr. Juhászné Lévai Katalin és Paszternák László képviselõk a törvényjavaslat 26. §-ában a Kjt. 38. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:

   "26. § A Kjt. 38. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

   "38. § (1) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka Törvénykönyvének a munkaviszony megszûnésérõl és megszüntetésérõl szóló rendelkezései közül (Harmadik Rész, IV. fejezet), a 85/A. § (3) bekezdése, 86-87/A. §, a 87. § (1) bekezdése, a 88. §, a 89. § (1)-(6) bekezdése, a 92. §, a 93. § (1)-(2) bekezdése, a 95-96. §, a 98. § (1) bekezdése, a 99-101. § nem alkalmazható.""

   Indokolás: Lásd a T/626/9. és a T/626/41. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  71. Dr. Sándor László, Filló Pál, Kiss Péter, Hegyi Gyula, Benedek Mihály, Vargáné Kerekgyártó Ildikó, dr. Juhászné Lévai Katalin, Paszternák László, Kósáné dr. Kovács Magda és dr. Sáling József
  72. képviselõk a törvényjavaslat 28. § (2) bekezdésében a Kjt. 59. § (3) bekezdése helyébe lépõ rendelkezés elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):

   "[(2) A Kjt. 59. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

   "(3) Az 55/A. §-ban, valamint a Munka Törvénykönyve 123. §-ában foglaltaktól az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott ügyeleti feladatok ellátása érdekében a miniszter eltérõ szabályokat állapíthat meg."]"

   Indokolás: Lásd a T/626/36. számú módosító javaslat indokolását.

    

    

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  73. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Vojnik Mária és dr. Kökény Mihály
  74. képviselõk a törvényjavaslat 28. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés felvételét:

   "[(2) A Kjt. 59. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

   "(3) Az 55/A. §-ban, valamint a Munka Törvénykönyve 123. §-ában foglaltaktól az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott ügyeleti feladatok ellátása érdekében a miniszter eltérõ szabályokat állapíthat meg."]

   (2) A Kjt. 55/A. §-a új (2) bekezdéssel egészül ki:

   "(2) Az (1) bekezdésben foglaltakról eltérni csak törvényben meghatározott esetben és módon lehet.""

   Indokolás: Lásd a T/626/16/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  75. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Vojnik Mária és dr. Kökény Mihály
  76. képviselõk a törvényjavaslat 28. §-át új (3) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):

   "(3) Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 93. §-a új (3) bekezdéssel egészül ki:

   "(3) Az ügyeleti ellátás megszervezéséhez elrendelhetõ túlmunkára a Kjt. megfelelõ rendelkezéseit kell azzal az eltéréssel, hogy hogy a fekvõbeteg intézményekben az elrendelhetõ túlmunka felsõ határa két egymást követõ napon összesen tizenhat õra lehet, az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott ügyeletet teljesítõ alkalmazottak részére pedig az általános mértéket jóval meghaladó, összesen 832 túlmunka is elrendelhetõ."

   Indokolás: Lásd a T/626/16/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  77. Dr. Sándor László, Filló Pál, Kiss Péter, Hegyi Gyula, Benedek Mihály, Vargáné Kerekgyártó Ildikó, dr. Juhászné Lévai Katalin, Paszternák László, Kósáné dr. Kovács Magda és dr. Sáling József
  78. képviselõk a törvényjavaslat 28. § (3) bekezdésének az elhagyását javasolják:

   "[(3) A Kjt. 76. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

   "(3) A miniszter az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott ügyeleti feladatok ellátása érdekében a Munka Törvénykönyve 146. §, 147. § (1)-(2) bekezdés, 148-149. §-ában meghatározottaktól eltérõ szabályokat állapíthat meg."]"

   Indokolás: Lásd a T/626/37. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

    

   Dr. Sándor László, Filló Pál, Kiss Péter, Hegyi Gyula, Benedek Mihály, Vargáné Kerekgyártó Ildikó, dr. Juhászné Lévai Katalin, Paszternák László, Kósáné dr. Kovács Magda és dr. Sáling József képviselõk a törvényjavaslat 28. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:

   "(3) A Kjt. 76. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

   "(3) A miniszter az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott ügyeleti feladatok ellátása érdekében a Munka Törvénykönyve 146. §, 147. § (1)-(2) bekezdés, 148-149. §-ában meghatározottaktól a munkavállalókra kedvezõbb irányban eltérõ szabályokat állapíthat meg.""

   Indokolás: Lásd a T/626/35. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  79. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Vojnik Mária és dr. Kökény Mihály
  80. képviselõk a törvényjavaslat 28. §-át (4) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):

   " (4) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 38. § (1) bekezdése új h/ ponttal egészül ki:

   "h/ az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 93. § (3) bekezdésében foglalt ügyeletben töltött idõnek a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 55/A. § (1) bekezdése szerint maximálisan megállapítható túlmunka feletti része.""

   Indokolás: Lásd a T/626/16/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  81. Dr. Sándor László, Filló Pál, Kiss Péter, Hegyi Gyula, Benedek Mihály, Vargáné Kerekgyártó Ildikó, dr. Juhászné Lévai Katalin és Paszternák László
  82. képviselõk a törvényjavaslat 31. § (1) bekezdésében a Kjt. 78. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

   /(1) A Kjt. 78. §-ának (3)-(4)bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek és ezzel egyidejûleg a § az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:/

   "(3) Ha a közalkalmazott jogviszony[a a 30. § (1) bekezdés e) pontja alapján szûnik meg,] nyugdíjjogosultság (Kjt. 37/B. §-a a/-d/ pontok) következtében megszûnik, részére a megszûnés naptári évében esedékessé váló jubileumi jutalmat az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni."

   Indokolás: Lásd a T/626/38. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  83. Dr. Sándor László, Filló Pál, Kiss Péter, Hegyi Gyula, Benedek Mihály, Vargáné Kerekgyártó Ildikó, dr. Juhászné Lévai Katalin és Paszternák László
  84. képviselõk a törvényjavaslat 31. § (1) bekezdésében a Kjt. 78. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

   /(1) A Kjt. 78. §-ának (3)-(4)bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek és ezzel egyidejûleg a § az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:/

   "(4) Ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya megszûnik és - legkésõbb a megszûnés idõpontjában - öregségi nyugdíjra válik jogosulttá [Kjt. 37/B. §-a a) pont], vagy rokkantsági nyugdíjban részesül, továbbá, ha a közalkalmazottat a munkáltató a Kjt. 30. §-a (1) bekezdése e/ alpontja szerinti indok alapján felmentette, és mindhárom esetben rendelkezik legalább harmincöt év[i] közalkalmazotti [jogviszonnyal rendelkezik] jogviszonyban töltött idõvel részére, a negyvenéves [közalkalmazotti jogviszonnyal járó] jubileumi jutalmat [részére] a jogviszony megszûnésekor ki kell fizetni."

   Indokolás: Lásd a T/626/38. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  85. Dr. Sümeghy Csaba és dr. Frajna Imre
  86. képviselõk a törvényjavaslatot új 33. §-sal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):

   VISSZAVONVA!

  87. Dr. Sümeghy Csaba képviselõ a törvényjavaslat 33. §-ában a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 129. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  88. "33. § A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 129. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

   "129. § A bírák szolgálati viszonyára az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 3. §-ának (1)-(2) bekezdését, 4. §-át, 5. §-ának (1)-(2) bekezdését, 6-12. §-át, 15. §-át, 18-19/A. §-át, 21-28. §-át, 74. §-át, 85. §-át, 90. §-át, 97-98. §-ait, 107. §-át, 122. § (1) bekezdését, 123. §-ának (1) bekezdését, 125. §-ának (1)-(2) és (4) bekezdését, 130. §-ának (2) bekezdését, 132. §-ának (2) bekezdését, 133. §-át, 134. §-ának (1) és (3)-[(5)](6) bekezdését, 135-140. §-át, 150. §-ának (1) bekezdését, 151. §-ának (2) bekezdését, 151/A. §-ának (1)-(2) és (5)-(6) bekezdését, 152. §-át, 153. §-ának (1) bekezdését, 154. §-a (1) bekezdésének elsõ és harmadik mondatát, 155-157. §-át, 158. §-a (1) bekezdésének elsõ mondatát és (2)-(3) bekezdését, 159-164. §-át megfelelõen alkalmazni kell.""

   Indokolás: Lásd a T/626/10. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  89. Dr. Sümeghy Csaba és dr. Frajna Imre
  90. képviselõk a törvényjavaslatot új 34. §-sal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):

   VISSZAVONVA!

  91. Dr. Sáling József és Schalkhammer Antal képviselõk a törvényjavaslat 37. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  92. "37. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követõ hatvanadik napon lép hatályba és ezzel egyidejûleg az Mt. 91-91/A. §-a, 94/A. §-ának (7) bekezdése, 97. §-ának (3) bekezdése, 132. §-ának (5) bekezdése, 170. § és 171. §-a, 199. §-ának (5) bekezdése, 199/A. §-ának elsõ mondatában az "a 199. § (5) bekezdése szerinti egyeztetés során" szövegrész, a 200. §-a, továbbá az 1995. évi LV. törvény 34. §-a, az 1997. évi LI. törvény 12. §-a, 15. §-a, 22. §-a, valamint az 1997. évi CI. törvény 66. §-ának (1) bekezdése hatályát veszti."

   Indokolás: Lásd a T/626/14/2. és a T/626/44/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  93. Dr. Sándor László, Filló Pál, Kiss Péter, Hegyi Gyula, Benedek Mihály, Vargáné Kerekgyártó Ildikó, dr. Juhászné Lévai Katalin, Paszternák László és Kósáné dr. Kovács Magda
  94. képviselõk a törvényjavaslat 37. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

   "37. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követõ hatvanadik napon lép hatályba és ezzel egyidejûleg az Mt. 91-91/A. §-a, 94/A. §-ának (7) bekezdése, 97. §-ának (3) bekezdése, 132. §-ának (5) bekezdése, 199. §-ának (5) bekezdése, 199/A. §-ának elsõ mondatában az ["a 199. § (5) bekezdése szerinti egyeztetés során" szövegrész], a 200. §-a, továbbá az 1995. évi LV. törvény 34. §-a, az 1997. évi LI. törvény 12. §-a, 15. §-a, 22. §-a, valamint az 1997. évi CI. törvény 66. §-ának (1) bekezdése hatályát veszti."

   Indokolás: Lásd a T/626/33. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  95. Dr. Sáling József és Schalkhammer Antal
  96. képviselõk a törvényjavaslat 37. § (6) bekezdésének az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):

"[(6) Az e törvény 18. §-ában megállapított szabályokat az e törvény hatálybalépését követõen kezdõdõ leltáridõszak tekintetében, de legkésõbb 2000. március 1-jétõl kell alkalmazni.]"

Indokolás: Lásd a T/626/14/2. és a T/626/43/2. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

- Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. április 8.

Dr. Sándor László s.k.,
a Foglalkoztatási bizottság elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Dr. Kökény Mihály s.k.,
az Egészségügyi bizottság elnöke

  1. Dr. Balsai István képviselõ a törvényjavaslat 15. §-ában az Mt. 117. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  2. VISSZAVONVA! (Az Alkotmányügyi bizottság 1999. április 6 -i ülésén)

   "15. § Az Mt. 117. §-ának (4) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

   "(4) Hajókon és úszó munkagépeken szolgálatot teljesítõ, a polgári repülésben a hajózó, légiutas-kísérõ, repülõgépes mûszaki, továbbá a légi jármûveket kiszolgáló berendezéseket kezelõ és vezetõ, valamint a belföldi és nemzetközi menetrendszerû közúti személyszállítás forgalmi utazó, [illetve a nemzetközi menetrendszerû vasúti személyszállításhoz kapcsolódó étkezõ-, háló-, és fekvõkocsikon utazó] munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munka-, illetve pihenõidejét a közlekedési ágazatot irányító miniszter rendeletben az [a kollektív szerzõdés] e törvényben foglaltaktól eltérõen szabályozhatja.""

   Indokolás: Lásd a T/626/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  3. Dr. Sümeghy Csaba és dr. Frajna Imre
  4. képviselõk a törvényjavaslatot új 33. §-sal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):

   VISSZAVONVA!

   "33. § A Kjt. III. része új VIII. fejezettel - ezen belül új 83/B., 83/C. és 83/D. §-okkal egészül ki:

   "VIII. fejezet

   A közalkalmazotti nyilvántartás

   83/B. § (1) A munkáltató a közalkalmazottról az e törvény 4. számú mellékletében meghatározott adatkörre kiterjedõ nyilvántartást vezet (a továbbiakban: közalkalmazotti alapnyilvántartás). A 4. számú mellékletben nem szereplõ körben - törvény eltérõ rendelkezésének hiányában - adatszerzés nem végezhetõ, ilyen adatot nyilvántartani nem lehet.

   (2) A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a közalkalmazott neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekû, ezeket az adatokat a közalkalmazott elõzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni.

   83/C. § (1) A munkáltató közalkalmazotti alapnyilvántartási rendszere törvény felhatalmazásának hiányában más adatrendszerrel nem kapcsolható össze.

   (2) A közalkalmazotti alapnyilvántartásból statisztikai célra csak személyazonosításra alkalmatlan módon szolgáltatható adat.

   83/D. § A munkáltatónál vezetett közalkalmazotti alapnyilvántartásba - eljárásban indokolt mértékig - jogosult betekinteti, abból adatott átvenni:

   a/ saját adataiba a közalkalmazott,

   b/ a közalkalmazott felettese,

   c/ a minõsítést végzõ vezetõ,

   d/ a törvényességi ellenõrzést végzõ,

   e/ a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy,

   f/ munkaügyi per kapcsán a bíróság,

   g/ feladatkörükben eljárva a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggésben indult büntetõeljárásban a nyomozóhatóság, az ügyész és a bíróság,

   h/ a személyzeti, munkaügyi és illetményszámfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott munkatársa feladatkörén belül."

   T/626/17.

   Megjegyzés:Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 46. pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/626/18. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz.

   - az Alkotmányügyi biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje

  5. Dr. Sümeghy Csaba és dr. Frajna Imre
  6. képviselõk a törvényjavaslatot új 34. §-sal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):

VISSZAVONVA!

"A Kjt. új 4. számú melléklettel egészül ki:

"4. számú melléklet az 1992. évi XXXIII. törvényhez

A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatköre

A közalkalmazott

I.

- neve (leánykori neve)

- születési helye, ideje

- anyja neve

- TAJ száma

- lakóhelye, lakáscím, tartózkodási hely, telefonszám

- családi állapot

- gyermekeinek születési ideje (eltartottak száma, az eltartás kezdete);

II.

- legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)

- szakképzettsége(i)

- iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai

- tudományos fokozata

- idegennyelv-ismerete;

III.

- korábbi munkaviszonyban (64. § (2) bek., 87. § (2)-(4) bek.) töltött idõtartamok megnevezése

- a munkahely megnevezése

- a megszûnés módja;

IV.

- a közalkalmazotti jogviszony kezdete

- állampolgársága

- erkölcsi bizonyítvány száma, kelte

- a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló idõtartamok;

V.

- a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele

- e szervnél a jogviszony kezdete

- a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának idõpontja, vezetõi megbízása, FEOR-száma

- címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai

- a minõsítések idõpontja

- hatályos fegyelmi büntetése;

VI.

- személyi juttatások;

VII.

- a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és idõtartama;

VIII.

- a közalkalmazotti jogviszony megszûnésének, valamint a végleges és a határozott idejû áthelyezés idõpontja, módja, a végkielégítés adatai;

IX.

A közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggõ adatai (41. § (1)-(2) bek.). "

Indokolás: Lásd a T/626/17. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- a Foglalkoztatási biz.

- az Alkotmányügyi biz.

- Az Elõterjesztõ képviselõje