T/596/10.

Az Országgyûlés

Gazdasági bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

a j á n l á s a
a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény módosításáról szóló T/596. sz. törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Gazdasági bizottsága - elsõ helyen kijelölt bizottságként -, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), megvitatta a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény módosításáról szóló, T/596. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/596 /4-9. számú módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik, a módosító javaslathoz fûzött megjegyzés rovatban külön utalunk a HSZ 94. § (3) bekezdésére.

Az ajánlásban az összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról, vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

 1. Farkas Imre és Göndör István
 2. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában a Gt. 294. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "1. § A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 294. § (2) bekezdése hatályát veszti. helyébe az alábbi rendelkezés lép:

  "(2) Ugyanazon személy nem lehet egyidejûleg az uralkodó tag és az alárendelt társaság felügyelõ biztottságának tagja.""

  Indokolás: Lásd a T/596/4. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Gazdasági biz. nem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  - a Kormány képviselõje nem ért egyet.

 3. Farkas Imre és Göndör István
 4. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában a Gt. 294. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "1. § A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 294. § (2) bekezdése hatályát veszti. helyébe az alábbi rendelkezés lép:

  "(2) Ugyanazon személy nem lehet egyidejûleg az uralkodó tag vezetõ tisztségviselõje és az ellenõrzött társaság felügyelõ biztottságának tagja.""

  Indokolás: Lásd a T/596/6. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Gazdasági biz. nem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  - a Kormány képviselõje nem ért egyet.

 5. Bauer Tamás és Kovács Kálmán
 6. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában a Gt. 294. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "1. § A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 294. § (2) bekezdése hatályát veszti. helyébe az alábbi rendelkezés lép:

  "(2) Az álllam tulajdonában lévõ vállalkozói vagyon értékesítésérõl szóló 1995. évi XXXIX. törvény hatálya alá tartózó gazdadsági társaságnál ugyanazon személy nem lehet egyidejûleg az uralkodó tag, illetve az ÁPV Rt. és az ellenõrzött társaság vezetõ tisztségviselõje, illetve felügyelõ bizottsági tagja.""

  Indokolás: Lásd a T/596/7. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Gazdasági biz. nem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  - a Kormány képviselõje nem ért egyet.

 7. Fritz Péter
 8. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:

  "1. § A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 294. § (2) bekezdése hatályát veszti, kivéve a privatizációs törvény hatálya alá tartozó vállalatokat."

  Indokolás: Lásd a T/596/8. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Gazdasági biz. nem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  - a Kormány képviselõje nem ért egyet.

 9. Dr. Szabó Erika
 10. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:

  "1. § A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 172. § (3) bekezdése, a 270. § (2) bekezdése és a 294. § (2) bekezdése hatályát veszti."

  Indokolás: Lásd a T/596/9. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Gazdasági biz. támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  - a Kormány képviselõje nem ért egyet.

 11. Farkas Imre és Göndör István
 12. képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ének a következõ kiegészítését javasolja:

"2. § Ez a törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépést követõ cégbírósági adatmódosításkor kell alkalmazni."

Indokolás: Lásd a T/596/5. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- a Gazdasági biz. nem támogatja.

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

- a Kormány képviselõje nem ért egyet.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. február 24.

Dr. Latorcai János s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke