H/552/10. szám

Az Országgyûlés

Honvédelmi bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Külügyi bizottságának

Nemzetbiztonsági bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának
a j á n l á s a

a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl szóló H/552. számú országgyûlési határozati javaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Honvédelmi bizottsága - elsõ helyen kijelölt bizottságként, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), a Külügyi bizottsága, a Nemzetbiztonsági bizottsága, valamint az Önkormányzati és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság) megvitatta a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl szóló, H/552. számon beterjesztett országgyûlési határozati javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott H/552/3-4., 7-8. számú módosító javaslatokat.

Mécs Imre és Mádai Péter képviselõk a H/552/3. és a /4. sz. módosító javaslatukat visszavonták.

Megjegyzés: A határozati javaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a határozati javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a határozati javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló határozati javaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a határozati javaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

  1. Mécs Imre és Mádai Péter
  2. képviselõk a határozati javaslat címének a következõ módosítását javasolják:

   A H/552/3. sz. módosító indítvány a Honvédelmi bizottság ülésén VISSZAVONVA!

  3. Az Alkotmányügyi bizottság a határozati javaslat 3. pontja elsõ mondatának a következõ módosítását javasolja:
  4. "3. Ez a határozat a [Magyar Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerzõdéshez történõ csatlakozásáról és a Szerzõdés szövegének kihirdetésérõl szóló törvény 2. §-a hatályba lépésének] kihirdetése napján lép hatályba. ..."

   Indokolás: Lásd a H/552/8. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  5. Perlaki Jenõ
  6. képviselõ a határozati javaslat 12. pontja második bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

   "12. ... folyamatos emelését. A gazdaságpolitika részeként fontos a védelmi ágazat területén a hazai kutatás-fejlesztés, gyártás és szolgáltatások elõnyben részesítése."

   Indokolás: Lásd a H/552/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Honvédelmi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Külügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Nemzetbiztonsági biz. nem támogatja

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  7. Mécs Imre és Mádai Péter
  8. képviselõk a határozati javaslat 15. pontjának a következõ kiegészítését javasolják:

A H/552/4. sz. módosító indítvány a Honvédelmi bizottság ülésén VISSZAVONVA!

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1998. december 17.

Lányi Zsolt s.k.,
Honvédelmi bizottságának elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának elnöke

Dr. Szent-Iványi István s.k.,
Külügyi bizottságának elnöke

Keleti György s.k.,
Nemzetbiztonsági bizottságának elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
Önkormányzati és rendészeti
bizottságának elnöke

(1. pont) Mécs Imre és Mádai Péter képviselõk a határozati javaslat címének a következõ módosítását javasolják:

A H/552/3. sz. módosító indítvány a Honvédelmi bizottság ülésén VISSZAVONVA!

"A Magyar Köztársaság [biztonság- és védelempolitikájának] biztonsági és honvédelmi politikájának alapelveirõl"

Indokolás: Lásd a H/552/3. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Honvédelmi biz.

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Külügyi biz.

- a Nemzetbiztonsági biz.

- az Önkormányzati biz.

- Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  1. (4. pont) Mécs Imre és Mádai Péter
  2. képviselõk a határozati javaslat 15. pontjának a következõ kiegészítését javasolják:

  A H/552/4. sz. módosító indítvány a Honvédelmi bizottság ülésén VISSZAVONVA!

  "15. A Magyar Köztársaság fegyveres erõinek szervezeti és hadrendi struktúráját, létszámát, belsõ állományarányait, fegyverzetét és felszerelését a várható reális veszélytényezõknek, az ország védelmi szükségleteinek, a Szövetségben vállalt kötelezettségeknek, valamint az anyagi, pénzügyi erõforrásoknak megfelelõen - a Szövetséggel egyeztetve - alakítja ki. Biztosítja a meghatározott feladatok, illetve a fegyveres erõk és a mûködésükre, fejlesztésükre szolgáló erõforrások közötti összangot.

  A meghatározott feladatoknak egy korszerû, ütõképes, rugalmas, a minõségi követelményeket elõtérbe helyezõ, önkéntes fegyveres erõ felel meg, melynek kialakítását a haderõreform - a magyar honvédség közép és hosszú távú átalakítása - alapvetõ célkitûzésének kell tekinteni."

 Indokolás: Lásd a H/552/4. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Honvédelmi biz.

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Külügyi biz.

- a Nemzetbiztonsági biz.

- az Önkormányzati biz.

- Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet