T/516/13.

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

kiegészítõ ajánlása

az alkotmányjogi panasz alapján alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály konkrét esetben történõ alkalmazhatóságának visszamenõleges kizárására irányuló eljárás megteremtésérõl szóló T/516. számú törvényjavaslathoz

(Együtt kezelendõ T/516/7. számú ajánlással)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) megvitatta az alkotmányjogi panasz alapján alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály konkrét esetben történõ alkalmazhatóságának visszamenõleges kizárására irányuló eljárás megteremtésérõl szóló, T/516. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/516/8-11. számú kapcsolódó módosító javaslatokat és T/516/12. számon bizottsági módosító javaslatot nyújtott be.

Dr. Kiszely Katalin képviselõ a T/516/9. számú módosító indítványa helyett T/516/10. számon új változatot nyújtott be.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal (határozati javaslattal) nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Dr. Kiszely Katalin
  2. képviselõ - kapcsolódva dr. Tímár György képviselõ T/516/4. számú módosító indítványához (T/516/7. számú ajánlás 1. pontja) - a törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésében a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 362. §-át új (4) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:

   /A Pp. az alábbi XXIV. Fejezettel (360-363. §) egészül ki:/

   "(4) Az alkotmányjogi panasz orvoslását célzó eljárásokat soron kívül kell lefolytatni."

   Indokolás: Lásd a T/516/10. és a T/516/11. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  3. Dr. Kiszely Katalin
  4. képviselõ - kapcsolódva dr. Tímár György képviselõ T/516/4. számú módosító indítványához (T/516/7. számú ajánlás 1. pontja) - a törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésében a Pp. 362. §-át új (5) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:

   /A Pp. az alábbi XXIV. Fejezettel (360-363. §) egészül ki:/

   "(5) Azokban az esetekben, ahol az alkotmányjogi panasz és az azt követõ eljárás bûncselekmény hiánya minõsítésû felmentés és az ezen alapuló reparáció a Be. 384-386. §-ai szerintiek, azoknál az ezen végzéssel záruló eljárás és az abban hozott határozatok a Pp. szerinti peres eljárásnak és a Pp. 212. §-a szerinti ítéletnek minõsülnek."

   Indokolás: Lásd a T/516/11. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  5. Az Alkotmányügyi bizottság
  6. a törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésében a Pp. 363. §-át új (1) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a Pp. 363. § eredeti szövegének számozása (2) bekezdésre változik):

   /A Pp. az alábbi XXIV. Fejezettel (360-363. §) egészül ki:/

   "(1) Az eredményes alkotmányjogi panasz alapján indított eljárásokat soron kívül kell lefolytatni."

   Indokolás: Lásd a T/516/12/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal:- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  7. Az Alkotmányügyi
  8. bizottság a törvényjavaslat 4. §-ában az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1) bekezdése n) pontja helyébe a következõ rendelkezés felvételét javasolja:

   /(Illetékmentes a polgári ügyekben:)/

   "n) [a perújítás, ha arra alkotmányjogi panasz orvoslása érdekében (Pp. XXIV. Fejezet) kerül sor.] az eredményes alkotmányjogi panasz alapjá induló eljárás."

   Indokolás: Lásd a T/516/12/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal:- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  9. Dr. Kiszely Katalin
  10. képviselõ - kapcsolódva dr. Tímár György képviselõ T/516/5. számú módosító indítványához (T/516/7. számú ajánlás 3. pontja) - a törvényjavaslat 4. §-ában az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1) bekezdése n) pontjának a következõ módosítását javasolja:

   /(Illetékmentes a polgári ügyekben:)/

   "n) a [perújítás] jelen törvény alapján lefolytatott teljes eljárás, ha arra alkotmányjogi panasz orvoslása érdekében (Pp. XXIV. Fejezet) kerül sor."

   Indokolás: Lásd a T/516/8. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  11. Az Alkotmányügyi bizottság
  12. a törvényjavaslat 5. §-át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a 5. § eredeti szövegének számozása (1) bekezdésre változik):

"(2) A büntetõbíróság polgári jogi igényt vagy kártalanítási igényt elbíráló határozata vonatkozásában - az alkalmazott polgári anyagi vagy polgári eljárási jogszabály alkotmányellenessége esetében - e törvény 1. §-ában szabályozott eljárásnak van helye."

Indokolás: Lásd a T/516/12/2. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslattal:- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. április 7.

Dr. Répássy Róbert s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság alelnöke

  1. Dr. Kiszely Katalin
  2. képviselõ - kapcsolódva dr. Tímár György képviselõ T/516/4. számú módosító indítványához (T/516/7. számú ajánlás 1. pontja) - a törvényjavaslat 1. §-ában a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 361. §-át új c/ ponttal javasolja kiegészíteni:

/A Legfelsõbb Bíróság az alkotmányjogi panasz orvoslása érdekében az alábbiak szerint határoz:/

"c/ Jogerõs határozat esetében a jelen törvény alaján megnyilt teljes eljárás soronkívüliséget élvez."

Indokolás: Lásd a T/516/9. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz.

- Az Elõterjesztõ képviselõje