Az Országgyûlés Alkotmány- és
igazságügyi bizottsága

T/516/12.

Dr. Áder János
az Országgyûlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alkotmányügyi bizottság az alkotmányjogi panasz alapján alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály konkrét esetben történõ alkalmazhatóságának visszamenõleges kizárására irányuló eljárás megteremtésérõl szóló T/516. számú törvényjavaslathoz az alábbi

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elõ.

  1. A törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésében a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 363. §-át új (1) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a Pp. 363. § eredeti szövegének számozása (2) bekezdésre változik):
  2. /A Pp. az alábbi XXIV. Fejezettel (360-363. §) egészül ki:/

   "(1) Az eredményes alkotmányjogi panasz alapján indított eljárásokat soron kívül kell lefolytatni."

  3. A törvényjavaslat 4. §-ában az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1) bekezdése n) pontja helyébe a következõ rendelkezés felvételét javasolja:
  4. /(Illetékmentes a polgári ügyekben:)/

   "n) [a perújítás, ha arra alkotmányjogi panasz orvoslása érdekében (Pp. XXIV. Fejezet) kerül sor.] az eredményes alkotmányjogi panasz alapjá induló eljárás."

  5. A törvényjavaslat 5. §-át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a 5. § eredeti szövegének számozása (1) bekezdésre változik):

"(2) A büntetõbíróság polgári jogi igényt vagy kártalanítási igényt elbíráló határozata vonatkozásában - az alkalmazott polgári anyagi vagy polgári eljárási jogszabály alkotmányellenessége esetében - e törvény 1. §-ában szabályozott eljárásnak van helye."

I N D O K O L Á S

A módosító indítványokat a Bizottság az általa megfelelõnek ítélt képviselõi javaslatok pontosítására készítette.

Budapest, 1999. április 7.

Dr. Répássy Róbert s.k.,
a bizottság alelnöke