T/516/7.

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

a j á n l á s a
az alkotmányjogi panasz alapján alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály konkrét esetben történõ alkalmazhatóságának visszamenõleges kizárására irányuló eljárás megteremtésérõl szóló T/516. számú törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) megvitatta az alkotmányjogi panasz alapján alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály konkrét esetben történõ alkalmazhatóságának visszamenõleges kizárására irányuló eljárás megteremtésérõl szóló, T/516. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/516/2-6. számú módosító javaslatokat.

Dr. Tímár György képviselõ a T/516/2. számú módosító indítványa helyett T/516/4. számon, a T/516/3. számú módosító indítványa helyett T/516/5. számon új változatot nyújtott be.

Dr. Tímár György képviselõ T/516/4. számú módosító indítványának a törvényjavaslat címére vonatkozó részét, továbbá a T/516/5. számú módosító indítványának a törvényjavaslat 5. §-ára vonatkozó részét visszavonta, ezeket az ajánlás nem tartalmazza.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal (határozati javaslattal) nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Dr. Tímár György képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény kiegészítésére vonatkozó részének - egymással összefüggõ szerkezeti - módosítását javasolja:
  2. "1. § (1) A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) a [262] 270. §-t követõen az alábbi [262/A] 270/A. §-sal egészül ki:

   "[262/A. §] 270/A. § A jogerõs [ítélet] határozat ellen [a Legfelsõbb Bíróság határozata alapján] a XXIV. Fejezetben meghatározottak szerint [perújításnak] felülvizsgálatnak van helye, ha az Alkotmánybíróság [az], alkotmányellenessé nyilvánított jogszabálynak vagy rendelkezésnek a konkrét esetben történõ alkalmazhatósága visszamenõleges kizárásával ad helyt alkotmányjogi panasznak."

   [(2) A Pp. 266. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

   "(4) A 262/A. § alapján elõterjesztett perújítási kérelem esetében a perújítás a törvény erejénél fogva megengedett, arról a bíróságnak külön határozatot hoznia nem kell."]

   [(3)] (2) A Pp. az alábbi XXIV. Fejezettel (360-363.§) egészül ki:

   "XXIV. Fejezet

   Alkotmányjogi panasz alapján alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály konkrét esetben történõ alkalmazhatóságának visszamenõleges kizárására irányuló eljárás

   360. § Ha az Alkotmánybíróság az alkotmányellenessé nyilvánított jogszabálynak a konkrét esetben történõ alkalmazhatósága visszamenõleges kizárásával ad helyt [alkotmányjogi panasznak], az alkotmányjogi panasz orvoslásának eljárási eszközét [- az Alkotmánybíróság határozata alapján és a vonatkozó eljárási szabályok megfelelõ alkalmazásával - a Legfelsõbb Bíróság állapítja meg] is megállapíthatja.

   361.§ A Legfelsõbb Bíróság az alkotmányjogi panasz orvoslása érdekében az alábbiak szerint [határoz] jár el:

   a) ha az Alkotmánybíróság anyagi vagy az Alkotmánybíróság megállapítása szerint anyagi jogok garanciális érvényesítését sértõ eljárási jogszabályt vagy rendelkezést semmisített meg, és az ügyben kizárólag peres (vagy nemperes eljárás) volt folyamatban, úgy a Legfelsõbb Bíróság értesíti a panasz indítványozóját, hogy [harminc] 30 napon belül [perújítási] felülvizsgálati kérelmet terjeszthet elõ a perben eljárt elsõfokú bíróságnál[;].

   b) ha az Alkotmánybíróság eljárási [jogszabályt vagy] rendelkezést semmisít[ett] meg, megállapíthatja az Alkotmánybíróság határozatából következõ eljárási jog gyakorolhatóságát a vonatkozó eljárási szabályok megfelelõ alkalmazásával, s szükség esetén az eljárás (azon szakaszának) újbóli lefolytatását rendeli el (az azt befejezõ) határozatok egyidejû hatályon kívül helyezésével, melynek kimenetelére az alkotmányellenes jogszabály [alkalmazása] hatással lehetett.

   c/ Ha az Alkotmánybíróság megállapítása szerint a jogok garanciális érvényesülésének korlátozása az egész eljárásban érvényesült, úgy azt teljes egészében meg kell semmisíteni.

   d/ A jelen törvénnyel szabályozott felülvizsgálati és az azt követõ teljes eljárás soronkívüliséget élvez.

   362.§ (1) [Az eljárás az indítványozó - az Alkotmánybíróság határozatának részére történõ kézbesítésétõl számított harminc napon belül elõterjeszthetõ - kérelmére indul. A Legfelsõbb Bíróság nemperes eljárásban határoz.] A panaszos indítványa alapján a felülvizsgálat tárgyában a Legfelsõbb Bíróság 30 napon belül határoz.

   (2) A Legfelsõbb Bíróság indokolt esetben az alkotmányjogi panasz indítványozóját, illetve az Alkotmánybíróság határozatában megjelölt ügyben lefolytatott eljárásban [részt vevõ] résztvevõ ellenérdekû felet meghallgatja. A szabályszerûen megidézettek vagy valamelyikük elmaradása az ügy elintézését nem gátolja.

   (3) A Legfelsõbb Bíróság határozata ellen jogorvoslatnak nincs helye.

   363.§ Ha e Fejezet másként nem rendelkezik, eljárása során a Legfelsõbb Bíróság az általános szabályok megfelelõ alkalmazásával jár el."

   [(4)] (3) A Pp. 395. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

   "(3) Felhatalmazást kap az igazságügy-miniszter, hogy a bírósági ügyvitel és a statisztikai adatszolgáltatás rendjét - az Országos Igazságszolgáltatási Tanáccsal egyetértésben - rendeletben állapítsa meg."

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 3. pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   Megjegyzés: A módosító javaslat (2) bekezdése tartalmazta a Pp. XXIV. Fejezete címének (Választottbírósági eljárás) elhagyására vonatkozó javaslatot is, azonban a Pp. ezt a fejezet címet hatályon kívül helyezés miatt már nem tartalmazza, ezért az ajánlás a módosító indítványnak ezt a részét korrigálta.

   Indokolás: Lásd a T/516/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  3. Dr. Wiener György képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ában az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 71/A. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  4. "(2) A felettes államigazgatási szerv [az indítványozó] - az Alkotmánybíróság határozatának részére történõ kézbesítésétõl számított harminc napon belül [elõterjeszthetõ] - [kérelmére] hivatalból jár el."

   Indokolás: Lásd a T/516/6. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  5. Dr. Tímár György képviselõ a törvényjavaslat 4. §-ában az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1) bekezdése n) pontjának a következõ módosítását javasolja:

/(Illetékmentes a polgári ügyekben:)/

"n) a [perújítás] felülvizsgálat és az annak alapján lefolytatott teljes eljárás, ha arra alkotmányjogi panasz orvoslása érdekében (Pp. XXIV. Fejezet) kerül sor."

Indokolás: Lásd a T/516/5. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

- Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. február 24.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

 

  1. Dr. Tímár György képviselõ a törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésében a Pp. 362. §-át új (4) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:
  2. "(4) Az alkotmányjogi panasz orvoslásátcélzó eljárásokat soron kívül kell folytatni."

   Indokolás: Lásd a T/516/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje

  3. Dr. Tímár György képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:
  4. "5. § E törvény a kihirdetését követõ hónap elsõ napján lép hatályba. Rendelkezéseit az Alkotmánybíróság által a 23/1998. (VI. 9.) AB határozatában megjelölt, valamint a hatálybalépés után elbírált (befejezett) alkotmányjogi panasz alapján indult ügyekben kell alkalmazni."

   Indokolás: Lásd a T/516/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje

  5. Dr. Tímár György képviselõ a törvényjavaslat címének a következõ kiegészíteni javasolja:
  6. "az alkotmányjogi panasz alapján alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály konkrét esetben történõ alkalmazhatóságának visszamenõleges kizárására irányuló eljárás megteremtésérõl, valamint ezzel kapcsolatban a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény és az illetékrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról "

   Megjegyzés: A törvényjavaslat tartalmazza az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény kiegészítését, továbbá - a cím tartalmával nem pontosan összefüggésben - a büntetõeljárásról szóló 1973. évi törvény kiegészítését is.

   Indokolás: Lásd a T/516/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje

  7. Dr. Tímár György képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ának a következõ módosítását javasolja:

"5. § Ez a törvény a kihirdetés[ét] [követõ hónap elsõ] napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezései a mulasztásos alkotmánysértés megszüntetését alkotmánytörvény erejével elõíró 23/1998. (VI. 9.) AB határozat kihirdetésével alkalmazandók. [Rendelkezéseit az Alkotmánybíróság által a hatálybalépés után elbírált (befejezett) alkotmányjogi panasz alapján indult ügyekben kell alkalmazni.] "

Indokolás: Lásd a T/516/5. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.

- Az Elõterjesztõ képviselõje