T/499/63.

Az Országgyûlés

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Gazdasági
bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

Területfejlesztési
bizottságának

kiegészítõ ajánlása
a területszervezési eljárásról szóló T/499. sz. törvényjavaslat
v i t á j á h o z
(Együtt kezelendõ a T/499/55. számú ajánlással!)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Önkormányzati és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság) m i n t e l s õ h e l y e n k i j e l ö l t bizottság, az Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), a Gazdasági bizottsága, a Környezetvédelmi bizottsága, valamint a Területfejlesztési bizottsága, megvitatta a területszervezési eljárásról szóló, T/499. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/499/51-54, valamint T/499/56-62. számú kapcsolódó módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

I.

 1. Bajor Tibor képviselõ a törvényjavaslat 1. § b) pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
 2. / E törvényt kell alkalmazni az állam területi tagozódását érintõ következõ területszervezési ügyekben: /

  "b) új község alakítása, beleértve településrész leválását, településegyesítés megszüntetése,"

  Indokolás: Lásd a T/499/59. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - az Akotmányügyi biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 3. Bajor Tibor
 4. képviselõ a törvényjavaslat 3. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(2) A Kormány - a belügyminiszter augusztus 30-áig tett elõterjesztése alapján - a helyi kezdeményezést, illetõleg más törvényben meghatározott saját kezdeményezését [ az országgyûlési képviselõk általános választását megelõzõ év ] szeptember 30-áig nyújtja be az Országgyûlésnek, amely arról december 31-éig dönt. "

  Indokolás: Lásd a T/499/57. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - az Akotmányügyi biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 5. Bajor Tibor
 6. képviselõ a törvényjavaslat 7. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

  "(2) A település a másik megyéhez általában a teljes közigazgatási területével csatolható át. Ettõl eltérõ javaslatot akkor lehet tenni, ha az új megyehatár eltérõ kialakítását természetes vagy mesterséges határvonal (folyó, közút, vasúti pálya stb.) indokolja. "

  Indokolás: Lásd a T/499/58. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - az Akotmányügyi biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 7. A Környezetvédelmi bizottság
 8. - kapcsolódva a T/499/11. számú módosító javaslathoz (T/499/55. számú ajánlás 27. pontja) a törvényjavaslat 7. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

  "(3) A települési képviselõ-testület a kezdeményezés felterjesztéséhez mellékeli a földhivatal által készített határvonal leírást, hiteles térképmásolatot és térképvázlatot, amely a kezdeményezésnek megfelelõ döntés esetén az új megyehatárt jelenti. "

  Indokolás: Lásd a T/499/62. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 9. Iváncsik Imre
 10. képviselõ a törvényjavaslat 8. §-át új (4) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:

  "(4) Az új község alakításával, a település egyesítés megszüntetésével érintett képviselõ-testület elkészíti a tervezett változás után megmaradó településre vonatkozó költségvetés számítási anyagait."

  Indokolás: Lásd a T/499/60. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - az Akotmányügyi biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 11. Iváncsik Imre
 12. képviselõ a törvényjavaslat 10. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(1) A[ z érvényes és eredményes] helyi népszavazást követõ 30 napon belül a képviselõ-testület [ a] határozat[ á] ba foglalja a helyi népszavazás eredményét, határozatában állást foglal az elõkészítõ bizottság javaslatairól."

  Indokolás: Lásd a T/499/61. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - az Akotmányügyi biz.egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 13. Fritz Péter
 14. képviselõ a törvényjavaslat 10. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(2) A polgármester a képviselõ-testület határozatát az elõkészítõ iratokkal együtt az ülést követõ 15 napon belül felterjeszti az [ belügyminiszternek] illetékes fõvárosi, megyei közigazgatási hivatalhoz."

  Indokolás: Lásd a T/499/56. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - az Akotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 15. Az Önkormányzati bizottság
 16. a törvényjavaslat 11. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(2) A belügyminiszter [ a helyi önkormányzati általános választást megelõzõ év] május 30-áig határozatban dönt arról, hogy nem terjeszti elõ a kezdeményezést, ha a községgé nyilvánítás törvényi feltétele hiányzik, illetve a jogszabályban elõírt eljárási szabályt nem tartottak meg. A határozatot a belügyminiszter a meghozatalától számított 3 napon belül az elõkészítõ bizottságnak és az érdekelt önkormányzat polgármesterének küldi meg."

  Indokolás: Lásd a T/499/51. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Akotmányügyi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 17. Az Önkormányzati bizottság
 18. a törvényjavaslat 13. §-ának a következõ módosítását javasolja:

  " 13. § [ Új község alakulása] Községgé nyilvánítás esetén a választást követõen legkésõbb 6 hónapon belül az érdekelt képviselõ-testületek állapodnak meg a vagyon, a közigazgatási terület megosztásában, az új közigazgatási határvonalban. Megállapodás hiányában bármelyik érdekelt képviselõ-testület keresete alapján a megyei bíróság dönt."

  Indokolás: Lásd a T/499/52. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Akotmányügyi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

 19. Az Önkormányzati bizottság
 20. a törvényjavaslat 14. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(2) A belügyminiszter [ a helyi önkormányzati általános választást megelõzõ év] május 30-áig határozatban dönt arról, hogy nem terjeszti elõ a kezdeményezést, ha a települések nem egybeépültek, illetve a jogszabályban elõírt eljárási szabályt nem tartották meg. A határozatot a belügyminiszter a meghozatalától számított három napon belül az érdekelt önkormányzatok polgármestereinek küldi meg. A képviselõ-testületek által kérhetõ felülvizsgálatra a 12. § (1)-(2) bekezdését kell alkalmazni."

  Indokolás: Lásd a T/499/53. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Területfejlesztési biz. támogatja

  - az Akotmányügyi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

 21. Az Önkormányzati bizottság
 22. a törvényjavaslatot új 24. §-sal javasolja kiegészíteni:

"24. §

Az Ötv. 53. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

53. § Községegyesítés megszüntetése esetén - eltérõ megállapodás hiányában - a községek területe azonos a községegyesítést megelõzõ területükkel. Községegyesítés megszüntetésének a kezdeményezése az 52. §-ban foglalt feltételekkel és eljárással történhet. Eltérõ megállapodásnak különösen akkor van helye, ha a községegyesítést megelõzõ terület meghatározása az érintett település mûködõképessége szempontjából aránytalanul nagy hátrányt jelentene."

Indokolás: Lásd a T/499/54. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Akotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

II.

Gyárfás Ildikó, Dr. Balogh László, Iváncsik Imre, Jauernik István, Dr. Pusztai Gyula, Dr. Wiener György és Dr. Zongor Gábor képviselõ a T/499/32. számú módosító javaslatát /T/499/55. számú ajánlás 5., 6., 9., 10., 13., 16., 24., 30., 38., 40., 41., 44., 50., 52. pontja/ VISSZAVONTA!

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. március 18.

 Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati és rendészeti bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi- és igazságügyi bizottság elnöke

Dr. Latorcai János s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke

Dr. Illés Zoltán s.k.
a Környezetvédelmi bizottság elnöke

Racsányi Péter s.k.
a Területfejlesztési bizottság elnöke