T/499/55.

Az Országgyûlés

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Gazdasági
bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

Területfejlesztési
bizottságának

a j á n l á s a
a területszervezési eljárásról szóló T/499. sz. törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Önkormányzati és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság) mint elsõ helyen kijelölt bizottság, az Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), a Gazdasági bizottsága, a Környezetvédelmi bizottsága, valamint a Területfejlesztési bizottsága, megvitatta a területszervezési eljárásról szóló, T/499. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/499/6-50. számú módosító javaslatokat.

Wiener György képviselõ a T/499/33. számú módosító indítványát; Gyárfás Ildikó, Dr. Balogh László, Iváncsik Imre, Jauernik István, Dr. Pusztai Gyula, Dr. Wiener György és Dr. Zongor Gábor képviselõk a T/499/32/7., /32/12., 44. számú módosító indítványukat visszavonták.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik, a módosító javaslathoz fûzött megjegyzés rovatban külön utalunk a HSZ 94. § (3) bekezdésére.

Az ajánlásban az összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról, vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

 1. Bajor Tibor
 2. képviselõ a törvényjavaslat 1. § b) pontjának a következõ módosítását javasolja:

  /E törvényt kell alkalmazni az állam területi tagozódását érintõ következõ területszervezési ügyekben:/

  "b) új község alakítása, beleértve településrész kiválását, településegyesítés megszüntetése,"

  Indokolás: Lásd a T/499/22. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

  - a Gazdasági biz. nem támogatja.

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 3. Németh Zsolt
 4. és Szászfalvi László képviselõk a törvényjavaslat 1. § e) pontjának a következõ módosítását javasolja:

  /E törvényt kell alkalmazni az állam területi tagozódását érintõ következõ területszervezési ügyekben:/

  "e) területrész átadása, átvétele, cseréje települési és megyei önkormányzatok között,"

  Indokolás: Lásd a T/499/31. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 5. Dr. Wekler Ferenc
 6. képviselõ a törvényjavaslat 1. § g) pontjának az elhagyását javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a § további pontjainak számozása értelemszerûen változik)

  /E törvényt kell alkalmazni az állam területi tagozódását érintõ következõ területszervezési ügyekben:/

  "[ g) megye területének, elnevezésének, székhelyének megállapítása,] "

  Indokolás: Lásd a T/499/25. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 7. Bajor Tibor
 8. képviselõ a törvényjavaslat 1. § g) pontjának a következõ módosítását javasolja:

  /E törvényt kell alkalmazni az állam területi tagozódását érintõ következõ területszervezési ügyekben:/

  "g) megye területének, elnevezésének, székhelyének megállapítása[ ,] és módosítása, "

  Indokolás: Lásd a T/499/6. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 9. Gyárfás Ildikó, Dr. Balogh László, Iváncsik Imre, Jauernik István, Dr. Pusztai Gyula, Dr. Wiener György és Dr. Zongor Gábor
 10. képviselõk a törvényjavaslat 1. § h) pontjának a következõ módosítását javasolja:

  /E törvényt kell alkalmazni az állam területi tagozódását érintõ következõ területszervezési ügyekben:/

  "h) a fõváros kerületi tagozódása, fõvárosi kerület területrészének más fõvárosi kerülethez való [csatolása] csatlakozása,"

  Indokolás: Lásd a T/499/32/1., 48. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 11. Gyárfás Ildikó, Dr. Balogh László, Iváncsik Imre, Jauernik István, Dr. Pusztai Gyula, Dr. Wiener György és Dr. Zongor Gábor
 12. képviselõk a törvényjavaslat 1. § i) pontjának a következõ módosítását javasolja:

  /E törvényt kell alkalmazni az állam területi tagozódását érintõ következõ területszervezési ügyekben:/

  "i) fõváros[i] kerületének vagy városrészi önkormányzatának a fõvárosból való kiválása és önálló [önkormányzattá] településsé nyilvánítása,"

  Indokolás: Lásd a T/499/32/2., 47. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 13. Bajor Tibor
 14. képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ának a következõ módosítását javasolja:

  "Az állami területi tagozódást érintõ területszervezési kezdeményezésrõl az Országgyûlés, a köztársasági elnök - a várossá nyilvánítás kivételével - [ négy évente egy alkalommal dönt.] az országgyûlési, illetve önkormányzati választások évét kivéve évenként egy alkalommal dönt (továbbiakban területszervezés éve). "

  Indokolás: Lásd a T/499/7. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 15. Dr. Kovács Zoltán és Dr. Buza Attila
 16. képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ának a következõ módosítását javasolja:

  " Az állami területi tagozódást érintõ területszervezési kezdeményezésrõl az Országgyûlés, a köztársasági elnök - [ a várossá nyilvánítás kivételével] az országgyûlési képviselõi és az önkormányzati általános választás évének kivételével - [ négy] évente egy alkalommal dönt."

  Indokolás: Lásd a T/499/39/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

  - a Gazdasági biz. támogatja.

  - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

 17. Gyárfás Ildikó, Dr. Balogh László, Iváncsik Imre, Jauernik István, Dr. Pusztai Gyula, Dr. Wiener György és Dr. Zongor Gábor
 18. képviselõk a törvényjavaslat 2. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:

  "Az állami területi tagozódást érintõ területszervezési kezdeményezésrõl az Országgyûlés, a köztársasági elnök - a várossá nyilvánítás kivételével - négy évente legalább egy alkalommal dönt."

  Indokolás: Lásd a T/499/32/3., 49/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány összefügg az ajánlás 10. és 13. pontjában ismertetett javaslattal.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 19. Gyárfás Ildikó, Dr. Balogh László, Iváncsik Imre, Jauernik István, Dr. Pusztai Gyula, Dr. Wiener György és Dr. Zongor Gábor
 20. képviselõk a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(1) Az Országgyûlés hatáskörébe tartozó ügyben a döntés megalapozott elõkészítése érdekében a helyi kezdeményezést a belügyminiszterhez [az országgyûlési képviselõk általános választását megelõzõ] minden év április 30-áig lehet felterjeszteni."

  Indokolás: Lásd a T/499/32/4., 49/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 21. Göndör István
 22. képviselõ a törvényjavaslat 3. § (1) és (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(1) Az Országgyûlés hatáskörébe tartozó ügyben a döntés megalapozott elõkészítése érdekében a helyi kezdeményezést a belügyminiszterhez az országgyûlési képviselõk általános választását [ megelõzõ] követõ második év április 30-áig lehet felterjeszteni.

  (2) A Kormány - a belügyminiszter augusztus 30-áig tett elõterjesztése alapján - a helyi kezdeményezést, illetõleg saját kezdeményezését az országgyûlési képviselõk általános választását [ megelõzõ] követõ második év szeptember 30-áig nyújtja be az Országgyûlésnek, amely arról december 31-éig dönt."

  Indokolás: Lásd a T/499/34. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

  - a Gazdasági biz. támogatja.

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 23. Dr. Kovács Zoltán és Dr. Buza Attila
 24. képviselõ a törvényjavaslat 3. § (1) és (2) bekezdéseinek a következõ módosítását javasolja:

  "(1) Az Országgyûlés hatáskörébe tartozó ügyben a döntés megalapozott elõkészítése érdekében a helyi kezdeményezést a belügyminiszterhez az országgyûlési képviselõk általános [ választását megelõzõ] választásának éve kivételével minden év április 30-áig lehet felterjeszteni.

  (2) A Kormány - a belügyminiszter augusztus 30-áig tett elõterjesztése alapján - a helyi kezdeményezést, illetõleg saját kezdeményezését [ az országgyûlési képviselõk általános választását megelõzõ év] szeptember 30-áig nyújtja be az Országgyûlésnek, amely arról december 31-éig dönt."

  Indokolás: Lásd a T/499/39/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

  - a Gazdasági biz. támogatja.

  - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

 25. Gyárfás Ildikó, Dr. Balogh László, Iváncsik Imre, Jauernik István, Dr. Pusztai Gyula, Dr. Wiener György és Dr. Zongor Gábor
 26. képviselõk a törvényjavaslat 3. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(2) A Kormány - a belügyminiszter augusztus 30-áig tett elõterjesztése alapján - a helyi kezdeményezést, [illetõleg saját kezdeményezését az országgyûlési képviselõk általános választását megelõzõ év] szeptember 30-áig nyújtja be az Országgyûlésnek, amely arról december 31-éig dönt."

  Indokolás: Lásd a T/499/32/4., 49/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 27. Bajor Tibor
 28. képviselõ a törvényjavaslat 3. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(2) A Kormány - a belügyminiszter augusztus 30-áig tett elõterjesztése alapján - a helyi kezdeményezést, illetõleg saját kezdeményezését [ az országgyûlési képviselõk általános választását megelõzõ év] a területszervezés évében szeptember 30-áig nyújtja be az Országgyûlésnek, amely arról [ december] október 31-éig dönt."

  Indokolás: Lásd a T/499/8. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 29. Bajor Tibor
 30. képviselõ a törvényjavaslat 3. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(2) A Kormány - a belügyminiszter augusztus 30-áig tett elõterjesztése alapján - a helyi kezdeményezést[ , illetõleg saját kezdeményezését] az országgyûlési képviselõk általános választását megelõzõ év szeptember 30-áig nyújtja be az Országgyûlésnek, amely arról december 31-éig dönt. "

  Indokolás: Lásd a T/499/21. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 31. Gyárfás Ildikó, Dr. Balogh László, Iváncsik Imre, Jauernik István, Dr. Pusztai Gyula, Dr. Wiener György és Dr. Zongor Gábor
 32. képviselõk a törvényjavaslat 3. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(3) Az Országgyûlés [döntése az országgyûlési képviselõk választását érintõen a következõ országgyûlési képviselõi általános választás napján, az önkormányzati választást érintõen a következõ önkormányzati általános választás napján lép hatályba; errõl az Országgyûlés szükség esetén a területszervezési döntéssel egyidejûleg határoz]. a területszervezési döntéssel egyidejûleg - az országgyûlési képviselõi választás, illetve az önkormányzati választás lebonyolítására figyelemmel - határoz döntése hatályba lépése napjáról."

  Indokolás: Lásd a T/499/32/4., 49/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 33. Göndör István
 34. képviselõ a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(1) A köztársasági elnök hatáskörébe tartozó ügyben - a várossá nyilvánítás kivételével - a kezdeményezést a belügyminiszterhez a helyi önkormányzati általános választást [ megelõzõ] követõ második év április 30-áig lehet felterjeszteni. "

  Indokolás: Lásd a T/499/34. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

  - a Gazdasági biz. támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 35. Dr. Kovács Zoltán és Dr. Buza Attila
 36. képviselõ a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(1) A köztársasági elnök hatáskörébe tartozó ügyben - a várossá nyilvánítás kivételével - a kezdeményezést a belügyminiszterhez a helyi önkormányzati általános [ választást megelõzõ év] választás évének kivételével minden év április 30-áig lehet felterjeszteni. "

  Indokolás: Lásd a T/499/39/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

  - a Gazdasági biz. támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

 37. Gyárfás Ildikó, dr. Balogh László, Iváncsik Imre, Jauernik István, dr. Pusztai Gyula, és dr. Wiener György
 38. képviselõ a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(1) A köztársasági elnök hatáskörébe tartozó ügyben - a várossá nyilvánítás kivételével - a kezdeményezést a belügyminiszterhez [ a helyi önkormányzati általános választást megelõzõ év] április 30-áig lehet felterjeszteni. "

  Indokolás: Lásd a T/499/49/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány összefügg az ajánlás 21. pontjában ismertetett javaslattal.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 39. Bajor Tibor
 40. képviselõ a törvényjavaslat 4. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(2) A belügyminiszter [ november] szeptember 30-áig nyújtja be a javaslatát, a köztársasági elnök [ december] október 31-éig dönt, döntését a Magyar Közlönyben közzéteszi. "

  Indokolás: Lásd a T/499/9. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 41. Gyárfás Ildikó, dr. Balogh László, Iváncsik Imre, Jauernik István, dr. Pusztai Gyula, és dr. Wiener György
 42. képviselõ a törvényjavaslat 4. § (3) bekezdésének az elhagyását javasolja:

  "[ (3) A döntés az önkormányzati általános választás napján lép hatályba.] "

  Indokolás: Lásd a T/499/49/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 43. Göndör István
 44. képviselõ a törvényjavaslat 4. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  " (3) A döntés az önkormányzati általános választás kiírásának napján lép hatályba."

  Indokolás: Lásd a T/499/34. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

  - a Gazdasági biz. nem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 45. Dr. Wekler Ferenc
 46. képviselõ a törvényjavaslat 6. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(2) A fõvárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetõje ellenõrzi az eljárás törvényességét, értékeli a kezdeményezés törvényi feltételeinek a teljesítését. A fõvárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetõje az iratokat az érkezést követõ nyolc napon belül [ véleményével] törvényességi észrevételével együtt felterjeszti a belügyminiszternek. "

  Indokolás: Lásd a T/499/26. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 47. Gyárfás Ildikó, Dr. Balogh László, Iváncsik Imre, Jauernik István, Dr. Pusztai Gyula, Dr. Wiener György és Dr. Zongor Gábor
 48. képviselõk a törvényjavaslat 7. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(1) A települési képviselõ-testület a településnek a területével határos másik megyéhez történõ átcsatolására irányuló kezdeményezésében részletezi az átcsatolás indokait, bemutatja, hogy az átcsatolás a település fejlõdésére, [a lakosság többsége számára milyen elõnyökkel] mûködésére milyen következményekkel jár."

  Indokolás: Lásd a T/499/32/5., 50. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 49. Bajor Tibor
 50. képviselõ a törvényjavaslat 7. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

  "(2) A település a másik megyéhez általában a teljes közigazgatási területével csatolható át. Ettõl eltérõ javaslatot akkor lehet tenni, ha az új megyehatár eltérõ kialakítását természetes határvonal vagy meglevõ mûszaki és vonalas infrastrukturális tárgyak, létesítmények üzemeltetése és fenntartása (folyó, közút, vasúti pálya stb.) indokolja."

  Indokolás: Lásd a T/499/10. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 51. Dr. Wekler Ferenc
 52. képviselõ a törvényjavaslat 7. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

  " (2) A település a másik megyéhez általában a teljes közigazgatási területével csatolható át. Ettõl eltérõ javaslatot akkor lehet tenni, ha az új megyehatár eltérõ kialakítását természetes határvonal (folyó, közút, vasúti pálya stb.) illetve más nagyon fontos indok indokolja."

  Indokolás: Lásd a T/499/27. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 53. Bajor Tibor
 54. képviselõ a törvényjavaslat 7. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(3) A települési képviselõ-testület a kezdeményezés felterjesztéséhez mellékeli a földhivatal által készített határvonal leírást és [ térképvázlatot,] hiteles térképmásolatot, amely a kezdeményezésnek megfelelõ döntés esetén az új megyehatárt jelenti. "

  Indokolás: Lásd a T/499/11. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 55. Bajor Tibor
 56. képviselõ a törvényjavaslat 8. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(1) Az új község alakítását, településegyesítés megszüntetését (a továbbiakban együtt: községgé nyilvánítás) kezdeményezõ elõkészítõ bizottság a kezdeményezés indokairól, a törvényben elõírt feltételek teljesítésérõl írásos tájékoztatást ad [ készít] a választópolgárok számára."

  Indokolás: Lásd a T/499/20. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 57. Bajor Tibor
 58. képviselõ a törvényjavaslat 8. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

  "(1) Az új község alakítását, településegyesítés megszüntetését (a továbbiakban együtt: községgé nyilvánítás) kezdeményezõ elõkészítõ bizottság a kezdeményezés indokairól, a törvényben elõírt feltételek teljesítésérõl írásos, vagy a helyben szokásos módon tájékoztatást készít a választópolgárok számára."

  Indokolás: Lásd a T/499/12. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 59. Gyárfás Ildikó, dr. Balogh László, Iváncsik Imre, Jauernik István, dr. Pusztai Gyula, és dr. Wiener György
 60. képviselõ a törvényjavaslat 8. § új (4) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:

  "(4) Az új község alakításával, a település egyesítés megszûntetésével érintett képviselõi testület elkészíti a tervezett változás után megmaradó településre vonatkozó költségvetés számítási anyagait. "

  Indokolás: Lásd a T/499/32/6., és 40. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 61. Gyárfás Ildikó, dr. Balogh László, Iváncsik Imre, Jauernik István, dr. Pusztai Gyula, és dr. Wiener György
 62. képviselõ a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(1) Az elõkészítõ bizottság a javaslatáról kéri a képviselõ-testület állásfoglalását, és a javaslatát a költségvetések számítási anyag[ á] aival együtt a helyi népszavazás elõtt ismerteti a választópolgárokkal. "

  Indokolás: Lásd a T/499/40/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 63. Bajor Tibor
 64. képviselõ a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

  "(1) Az elõkészítõ bizottság a javaslatáról kéri a kezdeményezõ képviselõ-testület állásfoglalását, és a javaslatát a költségvetés számítási anyagával együtt a helyi népszavazás elõtt ismerteti a választópolgárokkal. "

  Indokolás: Lásd a T/499/13. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 65. Bajor Tibor
 66. képviselõ a törvényjavaslat 10. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(1) A[ z érvényes és eredményes] helyi népszavazást követõ 30 napon belül a képviselõ-testület a határozatába foglalja a helyi népszavazás eredményét, határozatában állást foglal az elõkészítõ bizottság javaslatairól."

  Indokolás: Lásd a T/499/23. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 67. Bajor Tibor
 68. képviselõ a törvényjavaslat 10. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(2) A polgármester a képviselõ-testület - az érvényes és eredményes helyi népszavazást követõ - határozatát az elõkészítõ iratokkal együtt az ülést követõ 15 napon belül felterjeszti a belügyminiszternek. "

  Indokolás: Lásd a T/499/24. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 69. Bajor Tibor
 70. képviselõ a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(1) A belügyminiszter a kezdeményezés kiegészítésére hívja fel az érintettet, amennyiben a felterjesztés hiányos[ , és a hiánypótlás esetén a kezdeményezés a törvényben elõírt határidõben még elõterjeszthetõ ] ."

  Indokolás: Lásd a T/499/14. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 71. Göndör István
 72. képviselõ a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(1) A belügyminiszter a kezdeményezés kiegészítésére hívja fel az érintettet, amennyiben a felterjesztés hiányos. [ , és a] A hiánypótlás esetén a kezdeményezés a törvényben elõírt határidõben még elõterjeszthetõ."

  Indokolás: Lásd a T/499/37. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

  - a Gazdasági biz. támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 73. Bajor Tibor
 74. képviselõ a törvényjavaslat 13. §-ának a következõ módosítását javasolja:

  "13. § Új község [ alakulása] alapítása esetén a [ választást] a képviselõtestület megalakulását követõen legkésõbb 6 hónapon belül az érdekelt képviselõ-testületek állapodnak meg a vagyon, a közigazgatási terület megosztásában, az új közigazgatási határvonalban. Megállapodás hiányában bármelyik érdekelt képviselõ-testület keresete alapján a megyei bíróság dönt."

  Indokolás: Lásd a T/499/15. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 75. Gyárfás Ildikó, Dr. Balogh László, Iváncsik Imre, Jauernik István, Dr. Pusztai Gyula, Dr. Wiener György és Dr. Zongor Gábor
 76. képviselõk a törvényjavaslat 13. §-ának a következõ módosítását javasolja:

  "13. § (1) Új község alak[ul]ítása, településegyesítés megszûntetése esetén a választást követõen legkésõbb 6 hónapon belül az érdekelt képviselõ-testületek állapodnak meg a vagyon, a közigazgatási terület megosztásában, az új közigazgatási határvonalában.

  (2) Megállapodás hiányában bármelyik érdekelt képviselõ-testület keresete alapján a megyei bíróság dönt."

  Indokolás: Lásd a T/499/32/8., és 41. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 77. Dr. Wekler Ferenc
 78. képviselõ a törvényjavaslat 14. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(1) A településegyesítést kezdeményezõ képviselõ-testületek határozatukba foglalják a helyi népszavazás eredményét. Város és község egyesítése esetén a város, községek egyesítése esetén az utóbb döntõ képviselõ-testület polgármester[ e] ének ügyintézésében az egyesítést kezdeményezõ polgármesterek az ülést követõ 15 napon belül együttesen terjesztik fel a kezdeményezést és annak elõkészítõ iratait a belügyminiszternek. Az elõkészítõ iratokban bemutatja a belterületek egybeépültségét, szakértõi vélemény alapján javaslatot tesz az új település nevére, ismerteti a településegyesítés érveit, indokait. "

  Indokolás: Lásd a T/499/28. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 79. Gyárfás Ildikó, Dr. Balogh László, Iváncsik Imre, Jauernik István, Dr. Pusztai Gyula, Dr. Wiener György és Dr. Zongor Gábor
 80. képviselõk a törvényjavaslat 15. §-ának a következõ módosítását javasolja:

  "(1) A [nagyközségi] települési képviselõ-testület [- a település, a várossá nyilvánítás szempontjából nagyközség -] a település várossá nyilvánításának kezdeményezésekor részletes értékelésben mutatja be a nagyközség fejlettségét, térségi szerepét.

  (2) A [nagyközség] település fejlettségét, térségi szerepét különösen a következõkben indokolt értékelni:

  a) a [nagyközség] település helye a térség településhálózatában, fejlõdésének fõ jellemzõi, történeti, társadalmi értékei, hagyományai,

  b) a [nagyközség] település népességének alakulása, demográfiai, társadalmi szerkezetének jellemzõi,

  c) a [nagyközség] település gazdasági fejlettsége, szerkezete, jelentõsebb gazdasági társaságok, kereskedelmi, szolgáltató funkciók, ezek térségi kihatása, az üdülés, az idegenforgalom és a vendéglátás jellemzõi,

  d) a gazdasági aktivitás, foglalkoztatottság a [nagyközségben] településen, a térségi ingázás, a képzettség jellemzõi,

  e) a [nagyközség] település infrastrukturális fejlettsége, közmûvesítettsége: az ivóvíz ellátottság, a szennyvízelvezetés - tisztítás (kezelés) - elhelyezés, a rendszeres hulladékgyûjtés, elhelyezés, a fûtés módja, a hírközlés, a szilárd burkolatú úthálózat kiépítettsége,

  f) a [nagyközség] település településszerkezete, arculata, fejlesztési koncepciói, rendezési, szabályozási tervek jellemzõi,

  g) a [nagyközség] település intézményei, fõként a térséget is ellátók jellemzõi, elsõsorban az oktatás, a kultúra, a tudomány, a kutatás, az innováció, az egészségügyi és szociális ellátás, egyéb intézmények területén, az igazgatási és rendészeti szervek,

  h) a [nagyközség] település szellemi, kulturális, sportélete, társadalmi szervezettsége, a civil szervezõdések tevékenysége, mindezek kihatása a térségre,

  i) az önkormányzati vagyon és gazdálkodás bemutatása, az önkormányzat társulásos kapcsolatai, térségi szervezõ munkája."

  Indokolás: Lásd a T/499/32/9., 42/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 81. Gyárfás Ildikó, Dr. Balogh László, Iváncsik Imre, Jauernik István, Dr. Pusztai Gyula, Dr. Wiener György és Dr. Zongor Gábor
 82. képviselõk a törvényjavaslat 16. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(1) A [nagyközségi] települési képviselõ-testület a várossá nyilvánítási kezdeményezést január 31-éig terjesztheti fel a belügyminiszterhez. Az önkormányzati általános választás évében várossá nyilvánítás nem kezdeményezhetõ."

  Indokolás: Lásd a T/499/32/10., 42/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 83. Bajor Tibor
 84. képviselõ a törvényjavaslat 16. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(2) A kezdeményezés [ felterjesztésekor] felterjesztése elõtt a képviselõ-testület a határozatában vállalja, hogy a várossá nyilvánítás esetén ellátja a városi önkormányzatok és szerveik részére jogszabályban elõírt kötelezettségeket, megteremti azok végrehajtásának szervezeti és személyi feltételeit."

  Indokolás: Lásd a T/499/16. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 85. Bajor Tibor
 86. képviselõ a törvényjavaslat 17. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(2) A várossá nyilvánításról szóló döntés Magyar Közlönyben történõ közzétételét követõ 5 napon belül a belügyminiszter írásban a 15. § (2) bekezdésben meghatározott pontok értékelése alapján tájékoztatja az érintett képviselõ-testületet arról, hogy a kezdeményezésüket miért nem lehetett még döntésre elõterjeszteni, megjelölve, hogy mely területeken milyen fejlesztések szükségesek az elõterjesztéshez. Ha a képviselõ-testület fenntartja a kezdeményezését, az eredmények elérését követõ év január 31-éig - az önkormányzati választás évének kivételével - a felterjesztés kiegészítésével ismételheti meg a kezdeményezését. "

  Indokolás: Lásd a T/499/17. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 87. Gyárfás Ildikó, Dr. Balogh László, Iváncsik Imre, Jauernik István, Dr. Pusztai Gyula, Dr. Wiener György és Dr. Zongor Gábor
 88. képviselõk a törvényjavaslat 17. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(2) A [várossá nyilvánításról szóló döntés Magyar Közlönyben történõ közzétételét követõ 5 napon belül] a belügyminiszter június 10-éig tájékoztatja az érintett képviselõ-testületet arról, hogy a kezdeményezésüket miért nem lehetett még döntésre elõterjeszteni, megjelölve, hogy mely területeken milyen fejlesztések szükségesek az elõterjesztéshez. Ha a képviselõ-testület fenntartja a kezdeményezését, az eredmények elérését követõ év január 31-éig - az önkormányzati választás évének kivételével - a felterjesztés kiegészítésével ismételheti meg a kezdeményezését."

  Indokolás: Lásd a T/499/32/11., 43. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 89. Bajor Tibor
 90. képviselõ a törvényjavaslat 17. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(3) A kezdeményezések értékelése, összehasonlíthatósága érdekében a belügyminiszter a KSH elnökével egyeztetve [ a Belügyi Közlönyben közleményben] miniszteri rendelet formájában közzéteszi a 15. § (2) bekezdése és a 16. § (2) bekezdése szerinti szempontok részletezését, azokat az adatokat, amelyek szükségesek az értékeléshez. "

  Indokolás: Lásd a T/499/18. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 91. Dr. Wekler Ferenc
 92. képviselõ a törvényjavaslat 17. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(3) A kezdeményezések értékelése, összehasonlíthatósága érdekében a belügyminiszter a KSH elnökével [ egyeztetve] egyeztetett közlemény tervezetét az Országgyûlés önkormányzati ügyekben illetékes bizottsága elõtt ismerteti, ezt követõen a Belügyi Közlönyben közleményben közzéteszi a 15. § (2) bekezdése és a 16. § (2) bekezdése szerinti szempontok részletezését, azokat az adatokat, amelyek szükségesek az értékeléshez. "

  Indokolás: Lásd a T/499/29. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 93. Bajor Tibor
 94. képviselõ a törvényjavaslat 18. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(2) Lakott területrész átadása, átvétele, cseréje az önkormányzati általános választás [ napjával] napját követõen történhet. Az errõl szóló megállapodást az önkormányzati általános választás évének április 30-áig kell megküldeni a belügyminiszterhez."

  Indokolás: Lásd a T/499/19. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 95. Göndör István
 96. képviselõ a törvényjavaslat 18. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  " (2) Lakott területrész átadása, átvétele, cseréje az önkormányzati általános választás [ napjával] kiírásának napjáig történhet. Az errõl szóló megállapodást az önkormányzati általános választás évének április 30-áig kell megküldeni a belügyminiszterhez. "

  Indokolás: Lásd a T/499/35. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

  - a Gazdasági biz. támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 97. Dr. Buza Attila és
 98. Dr. Kovács Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 21. § (2) bekezdésének más megfogalmazását javasolja:

  "[ (2) Várossá nyilvánításnál a nagyközségi képviselõ-testület 1999 évben a kezdeményezést - a 16. § (1) bekezdésétõl eltérõen - március 31-éig terjesztheti fel a belügyminiszternek.] 1999-ben a korábbiaknak megfelelõen benyújtott várossá nyilvánítási kezdeményezések elbírálásánál a 17. § (1) - (2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni."

  Indokolás: Lásd a T/499/38. sz. módosító javaslat indokolását.

  módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

  - a Gazdasági biz. támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

 99. Gyárfás Ildikó, Dr. Balogh László, Iváncsik Imre, Jauernik István, Dr. Pusztai Gyula, Dr. Wiener György és Dr. Zongor Gábor
 100. képviselõk a törvényjavaslat 21. §-át új (3) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:

  "(3) A folyamatban lévõ területszervezési ügyekben e törvény rendelkezéseinek értelemszerû alkalmazásával 1999. december 31-éig döntést kell hozni. "

  Indokolás: Lásd a T/499/32/13., 45. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 101. Göndör István
 102. képviselõ a törvényjavaslat 21. §-át új (3) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:

  "(3) A törvény hatálybalépése elõtt megyei jogú várossá nyilvánított város képviselõ-testülete is jogosult 60 napon belül a 19. § (1) bekezdés szerinti kezdeményezésre."

  Indokolás: Lásd a T/499/36. sz. módosító javaslat indokolását.

  módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

  - a Gazdasági biz. nem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 103. Gyárfás Ildikó, Dr. Balogh László, Iváncsik Imre, Jauernik István, Dr. Pusztai Gyula, Dr. Wiener György és Dr. Zongor Gábor
 104. képviselõk a törvényjavaslatot új 24. §-sal javasolja kiegészíteni:

  "24. § A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 53. § új mondattal egészül ki, 59. § elsõ mondata pedig az alábbiak szerint módosul:

  53. § Községegyesítés megszüntetése esetén - eltérõ megállapodás hiányában - a községek területe azonos a községegyesítést megelõzõ területekkel. Eltérõ megállapodásnak elsõsorban akkor van helye, ha a községegyesítést megelõzõ terület kijelölése valamelyik település mûködésképessége szempontjából aránytalanul nagy hátrányt jelentene. Községegyesítés megszüntetésének kezdeményezése az 52. §-ban foglalt feltételekkel és eljárással történhet.

  59. § Település várossá nyilvánítását kezdeményezheti, ha a városi cím használatát fejlettsége, térségi szerepe indokolja.

  Indokolás: Lásd a T/499/32/14. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 105. Gyárfás Ildikó, dr. Balogh László, Iváncsik Imre, Jauernik István, dr. Pusztai Gyula, és dr. Wiener György
 106. képviselõ a törvényjavaslatot új 24. §-sal javasolja kiegészíteni:

  "24. § A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 59. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

  59. § Település várossá nyilvánítását kezdeményezheti, ha a városi cím használatát fejlettsége, térségi szerepe indokolja. A képviselõtestület a kezdeményezését a belügyminiszter útján terjeszti a köztársasági elnök elé."

  Indokolás: Lásd a T/499/42/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 107. Németh Zsolt
 108. és Szászfalvi László képviselõk a törvényjavaslatot új 24. §-al javasolja kiegészíteni:

  "Az Ötv. 52. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  (2) Új község alakításának a kezdeményezése esetén a falugyûlés legalább háromtagú elõkészítõ bizottságot választ a településrészen lakó települési képviselõkbõl, ha nincs elég települési képviselõ, vagy azok a megbízatást nem vállalják, akkor más választópolgárokból. Az elõkészítõ bizottság javaslatot tesz az új község területére, szakértõi vélemény alapján a község elnevezésére, a vagyon, valamint a vagyoni jogok és kötelezettségek megosztására, a költségek viselésére. A javaslat elkészítéséhez - az elõkészítõ bizottság felkérésére - a megyei közigazgatási hivatal vezetõje szakmai segítséget ad, más szerv pedig szakmai segítséget adhat."

  Indokolás: Lásd a T/499/30. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

  - a Gazdasági biz. támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

 109. Gyárfás Ildikó, dr. Balogh László, Iváncsik Imre, Jauernik István, dr. Pusztai Gyula, és dr. Wiener György
 110. képviselõ a törvényjavaslatot a következõ új 24. §-al javasolja kiegészíteni:

"A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 53. § új mondattal egészül ki.:

53, § Községegyesítés megszüntetése esetén - eltérõ megállapodás hiányában - a községek területe azonos a községegyesítést megelõzõ területekkel. Eltérõ megállapodásnak elsõsorban akkor van helye, ha a községegyesítést megelõzõ terület kijelölése valamelyik település mûködõképessége szempontjából aránytalanul nagy hátrányt jelentene. Községegyesítés megszüntetésének kezdeményezése az 52. §-ban foglalt feltételekkel és eljárással történhet. "

Indokolás: Lásd a T/499/46. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. február 25.

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati és rendészeti bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi- és igazságügyi bizottság elnöke

Dr. Latorcai János s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke

Dr. Illés Zoltán s.k.
a Környezetvédelmi bizottság elnöke

Racsányi Péter s.k.
a Területfejlesztési bizottság elnöke

 

 1. Dr. Wiener György
 2. képviselõ a törvényjavaslat 3. §-át új (4) és (5) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:

  VISSZAVONVA!

  "(4) Ha az Országgyûlés az országgyûlési képviselõk általános választását megelõzõ év augusztus 30-a elõtt mondja ki feloszlását, vagy a köztársasági elnök ezen idõpont elõtt dönt a feloszlatásról, a belügyminiszter a felterjesztett területszervezési kezdeményezést a Kormány következõ ülése elé terjeszti.

  (5) A Kormány - a belügyminiszter elõterjesztése alapján - a helyi kezdeményezést, illetõleg saját kezdeményezését három napon belül benyújtja az Országgyûlésnek, illetve felterjeszti a köztársasági elnöknek. Az Országgyûlés, illetõleg a köztársasági elnök a területszervezési kezdeményezésérõl az országgyûlési képviselõk általános választásának kitûzése elõtt dönt. E döntések a 3. § (3) bekezdésében, illetve a 4. § (3) bekezdésében megjelölt napon lépnek hatályba."

  Indokolás: Lásd a T/499/33. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 3. Gyárfás Ildikó, Dr. Balogh László, Iváncsik Imre, Jauernik István, Dr. Pusztai Gyula, Dr. Wiener György és Dr. Zongor Gábor
 4. képviselõk a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  VISSZAVONVA!

  "(1) Az elõkészítõ bizottság a javaslatáról kéri a képviselõ-testület állásfoglalását, és a javaslatát a költségvetés[ek] számítási anyag[á]aival együtt a helyi népszavazás elõtt ismerteti a választópolgárokkal."

  Indokolás: Lásd a T/499/32/7. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Alkotmányügyi biz.

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 5. Gyárfás Ildikó, Dr. Balogh László, Iváncsik Imre, Jauernik István, Dr. Pusztai Gyula, Dr. Wiener György és Dr. Zongor Gábor
 6. képviselõk a törvényjavaslat 21. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

VISSZAVONVA!

"(2) Várossá nyilvánításnál a [nagyközségi] települési képviselõ-testület 1999 évben a kezdeményezést - a 16. § (1) bekezdésétõl eltérõen - [március 31-éig] április 20-áig terjesztheti fel a belügyminiszternek."

Indokolás: Lásd a T/499/32/12., 44. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

- az Alkotmányügyi biz.

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.