T/459/9.

Az Országgyûlés

Nemzetbiztonsági bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

Honvédelmi bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

a j á n l á s a

a Nemzeti Biztonsági Felügyeletrõl szóló T/459. számú törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Nemzetbiztonsági bizottsága - elsõ helyen kijelölt bizottságként, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottsága), a Honvédelmi bizottsága, valamint az Önkormányzati és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság) megvitatta a Nemzeti Biztonsági Felügyeletrõl szóló, T/459. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/459/6., /7., /8. számú módosító javaslatokat.

A törvényjavaslat 9-22. §-ának elfogadásához az Alkotmány 40/A. § (2) bekezdésének rendelkezésére tekintettel a jelenlévõ országgyûlési képviselõk kétharmadának igen szavazata szükséges.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Dr. Mikes Éva képviselõ a törvényjavaslat 1. § (1) és (2) bekezdésének a következõ módosítását, és ezzel összefüggésben (3) bekezdésének elhagyását javasolja:
  2. "1. § (1) A Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete (a továbbiakban: NATO) és a Nyugat-európai Unió (a továbbiakban: NYEU) Biztonsági Szabályzatában elõírt követelmények érvényesítéséért felelõs, a Miniszterelnöki Hivatal szervezeti keretében mûködõ, önálló feladattal és hatósági jogkörrel [rendelkezõ országos hatáskörû] szervezet.

   (2) A Felügyelet a [Kormány irányítása és a] polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter (a továbbiakban: miniszter) [felügyelete] irányítása alatt áll.

   [(3) A Felügyelet önálló gazdálkodást nem folytat, mûködési költségeit a Miniszterelnöki Hivatal tárgyévi jóváhagyott költségvetési elõirányzatai tartalmazzák.]"

   T/459/7/2.

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 2. pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/459/7/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Nemzetbiztonsági biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Honvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  3. Dr. Mikes Éva képviselõ a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  4. "(2) A Felügyelet elnökét [-] a miniszter[,] a belügyminiszterrel és a honvédelmi miniszterrel [közös elõterjesztésére - a miniszterelnök] egyetértésben nevezi ki és menti fel. Az elnökhelyettest az elnök javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel."

   Indokolás: Lásd a T/459/7/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Nemzetbiztonsági biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Honvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  5. Dr. Mikes Éva képviselõ a törvényjavaslat 2. §-át új (4)-(5) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:
  6. "(4) Az elnök a Felügyelet tevékenységérõl szükség szerint, de legalább évente egyszer a miniszter útján tájékoztatja az Országgyûlés Nemzetbiztonsági Bizottságát és az Országgyûlés Honvédelmi Bizottságát.

   (5) Az Országgyûlés Nemzetbiztonsági Bizottsága a Felügyelet tevékenysége felett a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 14.§ (4) bekezdésének d)-f) pontjaiban foglaltak szerint parlamenti ellenõrzést gyakorol."

   Indokolás: Lásd a T/459/6. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Nemzetbiztonsági biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - a Honvédelmi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  7. Dr. Mikes Éva képviselõ a törvényjavaslat 4. § b/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  8. /A Felügyelet ellátja a NATO és a NYEU Biztonsági Szabályzatában (a továbbiakban együtt: Biztonsági Szabályzat) a nemzeti biztonsági hatóságok számára elõírt feladatokat, így különösen:/

   "b) biztosítja, hogy a megfelelõ biztonsági szint megállapításra kerüljön minden olyan személy és gazdálkodó szervezet tekintetében, akik, illetve amelyek ["Bizalmas"-nál magasabb minõsítésû] az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 5/B. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott külföldi minõsítéssel és jelöléssel ellátott adatokat megismernek vagy kezelnek,"

   T/459/2., /3.

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 5. és a 6. pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/459/8/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Nemzetbiztonsági biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - a Honvédelmi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  9. Dr. Mikes Éva képviselõ a törvényjavaslat 14. §-ában a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbt.) 68. § (4) bekezdése e/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  10. /A fontos és bizalmas munkakörbe jelölt személyekre vonatkozó szabályok szerint kijelölésük, illetve megbízatásuk elõtt egyszeri biztonsági ellenõrzést kell kezdeményezni az alábbi személyek tekintetében:/

   "e) az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény szerinti titokbirtokos szervvel közremûködõ olyan személy, akinek feladata ellátásához államtitkot vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján biztonsági ellenõrzéssel védendõ ["Bizalmas" vagy annál magasabb minõsítésû] , az 1995. évi LXV. törvény 5/B.§ (2) és (3) bekezdésében, valamint a (4) bekezdésében szereplõ nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvényben meghatározott külföldi minõsítéssel és jelöléssel ellátott adatot szükséges megismernie."

   Indokolás: Lásd a T/459/8/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Nemzetbiztonsági biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - a Honvédelmi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  11. Dr. Mikes Éva képviselõ a törvényjavaslat 21. §-ában az Nbt. 2. számú melléklete 18. és 19. pontjának a következõ módosítását javasolja:

/Fontos és bizalmas munkakört betöltõ személyek/

"18. a minisztériumokon, országos hatáskörû szerveken, a fegyveres erõkön, a rendvédelmi szerveken belül az illetékes miniszter által meghatározott további olyan munkakört betöltõ személyek, akiknek feladataik ellátásához államtitkot vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján biztonsági ellenõrzéssel védendõ ["Bizalmas" vagy annál magasabb minõsítésû], az 1995. évi LXV. törvény 5/B.§ (2) és (3) bekezdésében, valamint a (4) bekezdésében szereplõ nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvényben meghatározott külföldi minõsítéssel és jelöléssel ellátott adatot szükséges megismerniük, illetve a munkakörük külsõ, leplezett támadás által fenyegetett,

19. a 18. pont hatálya alá nem tartozó, az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény szerinti titokbirtokos szervezeten belül a vezetõ által meghatározott olyan személyek, akiknek feladataik ellátásához államtitkot vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján biztonsági ellenõrzéssel védendõ ["Bizalmas" vagy annál magasabb minõsítésû], az 1995. évi LXV. törvény 5/B.§ (2) és (3) bekezdésében, valamint a (4) bekezdésében szereplõ nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvényben meghatározott külföldi minõsítéssel és jelöléssel ellátott adatot szükséges megismerniük."

Indokolás: Lásd a T/459/8/3. számú módosító javaslat indokolását.

 

 

A módosító javaslatot(tal): - a Nemzetbiztonsági biz. támogatja.

- az Alkotmányügyi biz. támogatja.

- az Emberi jogi biz. támogatja.

- a Honvédelmi biz. támogatja.

- az Önkormányzati biz. támogatja.

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1998. december 3.

Keleti György s.k.,
a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi bizottság elnöke

Lányi Zsolt s.k.,
a Honvédelmi bizottság elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati bizottság elnöke