T/458/26.

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Emberi jogi-, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Gazdasági bizottságának

Nemzetbiztonsági
bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

kiegészítõ ajánlása

az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal egyes feladatairól szóló
T/458. számú törvényjavaslat

v i t á j á h o z

(Együtt kezelendõ a T/458/19. számú ajánlással!)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottság - Emberi jogi-, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), a Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság), a Gazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági bizottsága, valamint az Önkormányzati és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság) megvitatta az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal egyes feladatairól szóló, T/458. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/458/20., 21., 22., 23., 24., 25. számú kapcsolódó módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Dr. Koczka Csaba képviselõ - kapcsolódva a T/458/9. számú módosító javaslatához (a T/458/19. sz. ajánlás 3. pontja) - a törvényjavaslat 6. §-ának (1) bekezdését új e) ponttal javasolja kiegészíteni:
  2. /A Hivatal bûnüldözési feladatai ellátása során az adónyomozó:/

   "e) akivel szemben személyi szabadságot korlátozó intézkedést foganatosítanak, annak csomagját és ruházatát az adónyomozó a támadásra vagy az önveszély okozására alkalmas tárgy elvétele végett, elõzetes figyelmeztetés után átvizsgálhatja. A ruházat átvizsgálását - halaszthatatlan eset kivételével - az intézkedés alá vonttal azonos nemû személy végezheti. Az intézkedés nem történhet szeméremsértõ módon."

   Indokolás: Lásd a T/458/20. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Nemzetbiztonsági biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  3. Dr. Koczka Csaba képviselõ - kapcsolódva a T/458/10-2. számú módosító javaslatához (a T/458/19. sz. ajánlás 5. pontja) - a törvényjavaslatot - Az adónyomozó által alkalmazható kényszerítõ eszközökre vonatkozó rendelkezések címû fejezetben - új 8. §-sal javasolja kiegészíteni: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik)
  4. "8. § (1) Az adónyomozó testi kényszert, továbbá kényszerítõ eszközként rendszeresített vegyi vagy elektromos sokkoló eszközt, bilincset, ezek hiányában más, e célra alkalmas eszközt alkalmazhat.

   (2) A testi kényszert akkor lehet alkalmazni, ha az eset körülményeire, az adónyomozó erõfölényére, vagy az intézkedés alá vont személy állapotára, magatartására figyelemmel az ellenszegülés megtörésére, illetõleg a támadás elhárítására az szükséges és elegendõ. A testi kényszer alkalmazása során az adónyomozó felhasználhatja az önvédelmi fogásokat is.

   (3) Az adónyomozó kényszerítõ eszközként a rendszeresített vegyi vagy elektromos sokkoló eszközt, ezek hiányában más, e célra alkalmas eszközt alkalmazhat

   a) a saját testi épségét, illetõleg az õrzésére bízott vagyon biztonságát közvetlenül veszélyeztetõ támadás elhárítására,

   b) a jogszerû intézkedésével szembeni ellenszegülés megtörésére.

   (4) Az adónyomozó bilincset alkalmazhat a személyi szabadságában korlátozni kívánt vagy korlátozott személy

   a) támadásának megakadályozására,

   b) tettleges ellenszegülésének megtörésére,

   c) szökésének megakadályozására.

   (5) A bilincs használata alkalmával kerülni kell a testi sérülés és egészségromlás okozását. A bilincs használatáról készült jelentésben utalni kell arra, hogy a bilincs alkalmazására milyen okból került sor, és a bilincselés következtében történt-e sérülés. Ha a megbilincseltet más hatóságnak átadják, a jelentés egy példányát e hatóságnak meg kell küldeni.

   (6) Az adónyomozó a hatáskörébe tartozó bûncselekmény felderítése, megakadályozása, valamint az elkövetõ elfogása céljából indokolt esetben az illetékes rendõrhatóságtól, határõrségi szervtõl útzár telepítését kérheti."

   Indokolás: Lásd a T/458/21. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Nemzetbiztonsági biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  5. Dr. Koczka Csaba képviselõ - kapcsolódva a T/458/12. számú módosító javaslatához (a T/458/19. sz. ajánlás 7. pontja) - a törvényjavaslat 10. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  6. "(1) A Bûnügyi Igazgatóság és a területi nyomozó hivatal az e törvényben meghatározott bûnüldözési feladatok ellátása céljából a következõ - csak az adóhatóság által végzett nyomozó hatósági tevékenységgel összefüggésben rendelkezésére álló - adatokat kezelheti:

   a) [a Be. 16. §-ának (5) bekezdése szerint hatáskörébe tartozó bûncselekmény elkövetésével gyanúsított személyek és egyéb közremûködõk személyazonosító és kriminalisztikai szempontból fontos, valamint a bûncselekménnyel és a büntetõ eljárással összefüggõ adatait - az adótitkot képezõ adatok kivételével - a büntethetõség elévüléséig, elítélés esetén a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányok alóli mentesítésig,] a felderítetlenül maradt bûncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzõit a bûncselekmény elkövetõjének felderítéséig, vagy - ennek hiányában - a büntethetõség elévüléséig,

   b) [az Rtv. 84. §-ának b), c), i), k), l), n), p) és r) pontjában meghatározott, a hatáskörébe tartozó bûncselekménnyel összefüggõ adatokat az ott meghatározott ideig.] a bûncselekmény helyszínén rögzített nyomokat, anyagmaradványokat, eszközöket a a) pontban meghatározott ideig, továbbá - az elkövetõ felderítése vagy ismert elkövetõ esetén - a szándékos bûncselekmény elkövetésének alapos gyanúja miatt kihallgatott személy adatait, ujjnyomatát, személyleírását, fényképét, továbbá hangmintáját, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértõi vizsgálatok adatait a bûncselekmény büntethetõségének elévülésétõl, vagy elítélés esetén a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányok alóli mentesítéstõl számított 10 évig,

   c) a szándékos bûncselekmény alapos gyanúja miatt kihallgatott, illetõleg elítélt személy cselekményének kriminalisztikai szempontból fontos jellemzõit a büntethetõség elévüléséig, vagy elítélés esetén a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányok alóli mentesítésig,

   d) a személy- és a tárgykörözések adatait a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló ok megszûntéig, vagy a büntethetõség elévüléséig,

   e) a titkos információgyûjtés alkalmazásával érintett és közremûködõ személyek adatait - a különleges eszközzel végzett megfigyelés során felmerült érdektelenül rögzített információ, vagy az ügyben nem érintett személy adatai kivételével - és az alkalmazás eredményét az eljárás megszüntetéséig, vagy büntetõeljárás lefolytatása esetén a büntethetõség elévüléséig, elítélés esetén a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányok alóli mentesítésig, illetõleg legfeljebb 10 évig,

   f) súlyos bûncselekmény esetén, vagy ha a bûncselekmény

   1. a nemzetközi bûnözéssel kapcsolatba hozható,

   2. sorozatban vagy szervezett elkövetéssel valósul meg,

   a bûncselekmény elkövetésével gyanúsított személyek és kapcsolataik adatait, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzõit 10 évi, vagy a nemzetközi kötelezettségvállalásban meghatározott ideig,

   g) a nemzetközi kötelezettségvállalás alapján mindazon személyek, cselekményeik, kapcsolataik adatait, akikkel szemben nemzetközi bûnüldözési intézkedéseket kell foganatosítani, a büntethetõség elévüléséig, vagy a nemzetközi kötelezettségvállalásban meghatározott ideig,

   h) a szervezett bûnözésre utaló cselekményekben vagy tényállásokban érintett személyek, kapcsolataik adatait és kriminalisztikai szempontból fontos jellemzõit az érintett személyre vonatkozóan keletkezett utolsó adatot követõ 10 évig,

   i) az egyes bûncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkezõ iratokban szereplõ személyek, azok kapcsolatai, eljárási helyzetük, a hozzá fûzõdõ nyomozási cselekmények adatait az ügyben hozott jogerõs ítéletig, vagy a nyomozás megszüntetése esetén a bûncselekmény büntethetõségének elévüléséig,

   j) az igazoltatás és a körözési ellenõrzés során bûncselekmény megelõzése céljából rögzített adatokat az igazoltatás, ellenõrzés idõpontjától számított két évig,

   k) a titkos információgyûjtés adatait - ha büntetõeljárás nem indul - a gyûjtés lezárását követõ legfeljebb 2 évig."

   Indokolás: Lásd a T/458/22. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Nemzetbiztonsági biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  7. Dr. Koczka Csaba képviselõ - kapcsolódva a T/458/14. számú módosító javaslatához (a T/458/19. sz. ajánlás 9. pontja) - a törvényjavaslat 12. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  8. "(1) A Bûnügyi Igazgatóság központi adatállományába - feladatkörében eljárva - csak az adónyomozó, illetõleg a[z] Bûnügyi Igazgatóság erre felhatalmazott tagja, a Pénzügyminisztériumnak a pénzügyminiszter által kijelölt köztisztviselõje, az adatvédelmi biztos [és munkatársa, valamint az ügyész], továbbá a vonatkozó törvényi szabályok alapján az érintett tekinthet be, kérhet felvilágosítást, értesítést, vagy adatszolgáltatást. A továbbított adatokról adattovábbítási nyilvántartást kell vezetni, amelyet a Bûnügyi Igazgatóság 20 évig õriz. "

   Indokolás: Lásd a T/458/23. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - a Nemzetbiztonsági biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  9. Dr. Koczka Csaba képviselõ - kapcsolódva a T/458/15. számú módosító javaslatához (a T/458/19. sz. ajánlás 10. pontja) - a törvényjavaslat 14. §-ának a következõ tartalmi és szerkezeti módosítását javasolja:
  10. "(1) A Hivatal [nyomozó hatósága] Bûnügyi Igazgatósága, illetõleg területi nyomozó hivatala nyomozati tevékenységének elõsegítése és a bûncselekmény felderítése céljából [- az Rtv. 89. §-ának (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartásokon túlmenõen -] jelzés elhelyezését rendelheti el a polgárok személyi adatának és lakcímének nyilvántartásában, valamint a határforgalom ellenõrzését szolgáló nyilvántartási rendszerekben, a cégnyilvántartásban, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában, a társadalombiztosítási nyilvántartásban, valamint az adóigazgatási nyilvántartásban.

   (2) A jelzés elhelyezésére és megszüntetésére az Rtv. 89. §-ának (2)-(4) bekezdéseit kell alkalmazni."

   Indokolás: Lásd a T/458/24. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Nemzetbiztonsági biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  11. Az Alkotmányügyi bizottság - kapcsolódva Dr. Koczka Csaba képviselõ T/458/24. számú kapcsolódó módosító javaslatához (lásd a jelen ajánlás 5. pontja) - a törvényjavaslat 14. §-ának a következõ tartalmi és szerkezeti módosítását javasolja:

"(1) A Hivatal [nyomozó hatósága] Bûnügyi Igazgatósága, illetõleg területi nyomozó hivatala nyomozati tevékenységének elõsegítése és a bûncselekmény felderítése céljából [- az Rtv. 89. §-ának (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartásokon túlmenõen -] jelzés elhelyezését rendelheti el a személyi adatok és lakcímek nyilvántartásában, valamint a határforgalom ellenõrzését szolgáló nyilvántartási rendszerekben, a cégnyilvántartásban, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában, a társadalombiztosítási nyilvántartásban, valamint az adóigazgatási nyilvántartásban.

(2) A jelzés elhelyezésére és megszüntetésére az Rtv. 89. §-ának (2)-(4) bekezdéseit kell alkalmazni."

Indokolás: Lásd a T/458/25. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1998. december 17.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi- és igazságügyi bizottság elnöke

Kósáné Dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság elnöke

Dr. Szekeres Imre s.k.,
a Költségvetési és pénzügyi bizottság elnöke

Dr. Latorcai János s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke

Keleti György s.k.,
a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati és rendészeti bizottság elnöke