T/458/19.

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Emberi jogi-, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Gazdasági bizottságának

Nemzetbiztonsági
bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

a j á n l á s a

az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal egyes feladatairól szóló
T/458. számú törvényjavaslat
r é s z l e t e s

vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottság - Emberi jogi-, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), a Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság), a Gazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági bizottsága, valamint az Önkormányzati és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság) megvitatta az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal egyes feladatairól szóló, T/458. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/458/7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.. számú módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat (HSZ 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

 1. Dr. Koczka Csaba képviselõ a törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 2. "(3) A Hivatal az (1) bekezdésben meghatározott bûnüldözési feladatkörében [az erre vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint végzi] a büntetõeljárásról szóló 1973. évi I. törvény (a továbbiakban: Be.) szabályai szerint, a Be. által hatáskörébe utalt bûncselekmények megelõzését, felderítését, valamint nyomozását végzi."

  Indokolás: Lásd a T/458/7. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Nemzetbiztonsági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 3. Dr. Koczka Csaba képviselõ a törvényjavaslat 2. § (3) bekezdésének más megfogalmazását és új (4)-(9) bekezdésekkel történõ kiegészítését javasolja:
 4. "(3) [A Hivatal nyomozó hatóságának hatáskörét és illetékességét külön jogszabály állapítja meg.] Ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik, az adónyomozásra a Bûnügyi Igazgatóság területi nyomozó hivatala rendelkezik hatáskörrel.

  (4) A Bûnügyi Igazgatóság a területi nyomozó hivataltól az eljárást a bûnügyi igazgató jóváhagyásával bármikor magához vonhatja, és a nyomozást a területi nyomozó hivatal bevonásával is teljesítheti.

  (5) Az APEH nyomozó hatóságának illetékességét a bûncselekmény elkövetésének helye határozza meg.

  (6) A területi nyomozó hivatal az illetékességi területén kívül nyomozást a Bûnügyi Igazgatóság engedélyével végezhet. Az ilyen nyomozási cselekményrõl az illetékes nyomozó hatóságot értesíteni kell. Halaszthatatlan nyomozási cselekmény végzésekor az értesítés - a legrövidebb idõn belül - utólag is megtehetõ, továbbá a Bûnügyi Igazgatóság engedélye is mellõzhetõ, de az illetékességi terület elhagyását és a nyomozási cselekményt a Bûnügyi Igazgatóságnak utólag jelenteni kell.

  (7) A nyomozó hatóság a hatáskörét és az illetékességét hivatalból köteles vizsgálni. Amennyiben hatáskörének vagy illetékességének hiányát állapítja meg, a halaszthatatlan nyomozási cselekmények teljesítése után az iratokat határozattal a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ nyomozó hatósághoz teszi át.

  (8) Ha a bûncselekményt több nyomozó hatósági illetékességi területén követték el, a nyomozás lefolytatására az a hatóság illetékes, amelyik az ügyben korábban intézkedett (megelõzésen alapuló intézkedés).

  (9) A területi nyomozó hivatalok közötti illetékességi összeütközés esetén az eljáró nyomozó hatóságot a Bûnügyi Igazgatóság jelöli ki."

  Indokolás: Lásd a T/458/8. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Nemzetbiztonsági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 5. Dr. Koczka Csaba képviselõ a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 6. "(1) A Hivatal bûnüldözési feladatai ellátása során az adónyomozó:

  a) személyeket igazoltathat,

  b) ellenõrizheti a szállítás alatt lévõ [termékeket,] árukat, megvizsgálhatja és igazoltathatja a szállítás alatt lévõ [termékek,] áruk származását, e célból közutakon [személyeket,] jármûveket - a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabályban meghatározott megkülönböztetõ és egyéb jelzések alkalmazásával - megállíthat,

  c) az adójogszabály [és a Hivatal feladatát meghatározó egyéb jogszabályok] megsértésének észlelése, gyanúja esetén értesíti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ adóhatóságot,

  d) a Hivatal [nyomozó hatóságainak] Bûnügyi Igazgatóságának, illetõleg területi nyomozó hivatalainak hatáskörébe tartozó bûncselekmény elkövetésén tetten ért, illetõleg annak elkövetésével alaposan gyanúsítható személyt feltartóztathatja és elõállíthatja. A feltartóztatás és az elõállítás idõtartama a hat órát nem haladhatja meg. "

  Indokolás: Lásd a T/458/9. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Nemzetbiztonsági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 7. Dr. Koczka Csaba képviselõ a törvényjavaslat 7. §-ának a következõ tartalmi és szerkezeti módosítását javasolja:
 8. "(1) [Az adónyomozó által alkalmazható kényszerítõ eszközökre és a kényszerítõ eszközök alkalmazásának szabályaira a vámjogról, a vámigazgatásról és a vámeljárásról szóló 1995. évi C. törvény 177-189. §-ainak rendelkezései irányadók.] Az adónyomozó törvényben meghatározott jogszerû intézkedése elleni tettleges ellenszegülés megtörésére, valamint a saját testi épségét veszélyeztetõ támadás elhárítására az e törvényben meghatározott intézkedést tehet, illetõleg a 8. §-ban meghatározott kényszerítõ eszközöket alkalmazhatja.

  (2) A kényszerítõ eszközök közül azt kell alkalmazni, amely az eredmény biztosítása mellett az érintett személyre a legkisebb személyi korlátozással, sérüléssel vagy károkozással jár. A kényszerítõ eszköz alkalmazásánál úgy kell eljárni, hogy a testi sérülés elkerülhetõ legyen. Az intézkedés következtében megsérült személy részére - amint az lehetséges - segítséget kell nyújtani. Az adónyomozó gondoskodik arról, hogy a sérültet orvos elláthassa, és kórházi elhelyezése esetén a hozzátartozó errõl értesüljön.

  (3) A kényszerítõ eszköz alkalmazása elõtt az ellenszegülõt - kivéve, ha a körülmények ezt nem teszik lehetõvé - fel kell szólítani az ellenszegülés megszüntetésére, és figyelmeztetni kell arra, hogy kényszerítõ eszköz alkalmazására kerül sor.

  (4) Testi kényszer kivételével kényszerítõ eszköz nem alkalmazható - a jogos védelem esetét kivéve - a láthatóan terhes nõvel és a gyermekkorúval szemben.

  [(2)] (5) A kényszerítõ eszköz alkalmazását az adónyomozó köteles haladéktalanul [be]jelenteni közvetlen vezetõjének."

  Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5. pontjában lévõ indítvánnyal

  Indokolás: Lásd a T/458/10/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Nemzetbiztonsági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 9. Dr. Koczka Csaba képviselõ a törvényjavaslatot - Az adónyomozó által alkalmazható kényszerítõ eszközökre vonatkozó rendelkezések címû fejezetben - új 8. §-sal javasolja kiegészíteni: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik)
 10. "8. § (1) Az adónyomozó testi kényszert, a rendszeresített vegyi vagy elektromos sokkoló eszközt, ezek hiányában más, e célra alkalmas eszközt, továbbá bilincset alkalmazhat.

  (2) A testi kényszert akkor lehet alkalmazni, ha az eset körülményeire, az adónyomozó erõfölényére, vagy az intézkedés alá vont személy állapotára, magatartására figyelemmel az ellenszegülés megtörésére, illetõleg a támadás elhárítására az szükséges és elegendõ. A testi kényszer alkalmazása során az adónyomozó felhasználhatja az önvédelmi fogásokat is.

  (3) Az adónyomozó kényszerítõ eszközként a rendszeresített vegyi vagy elektromos sokkoló eszközt, ezek hiányában más, e célra alkalmas eszközt alkalmazhat

  a) a saját testi épségét, illetõleg az õrzésére bízott vagyon biztonságát közvetlenül veszélyeztetõ támadás elhárítására.

  b) a jogszerû intézkedésével szembeni ellenszegülés megtörésére.

  (4) Az adónyomozó bilincset alkalmazhat a személyi szabadságában korlátozni kívánt vagy korlátozott személy

  a) támadásának megakadályozására,

  b) tettleges ellenszegülésének megtörésére,

  c) szökésének megakadályozására.

  (5) A bilincs használata alkalmával kerülni kell a testi sérülés és egészségromlás okozását. A bilincs használatáról készült jelentésben utalni kell arra, hogy a bilincs alkalmazására milyen okból került sor, és a bilincselés következtében történt-e sérülés. Ha a megbilincseltet más hatóságnak átadják, a jelentés egy példányát e hatóságnak meg kell küldeni.

  (6) Az adónyomozó a hatáskörébe tartozó bûncselekmény felderítése, megakadályozása, valamint az elkövetõ elfogása céljából indokolt esetben az illetékes rendõrhatóságtól, határõrségi szervtõl útzár telepítését kérheti."

  Indokolás: Lásd a T/458/10/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Nemzetbiztonsági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 11. Dr. Koczka Csaba képviselõ a törvényjavaslat 8. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 12. "(2) A Hivatal bûnüldözési tevékenysége és a titkos információgyûjtés során végzett adatkezelésére az Rtv. VIII. fejezet[ének]e 76-89. §-ainak rendelkezéseit és az Rtv. VII. fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni az e törvényben foglalt eltérésekkel. [A titkos információgyûjtés során végzett adatkezelésre az Rtv. VII. fejezetének rendelkezései az irányadók.] Ennek során a Rendõrség alatt a Hivatal Bûnügyi Igazgatóságát, rendõr alatt az adónyomozót, feladatokon a Hivatal Bûnügyi Igazgatóságának e törvényben elõírt feladatait kell érteni."

  Indokolás: Lásd a T/458/11. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Nemzetbiztonsági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 13. Dr. Koczka Csaba képviselõ a törvényjavaslat 10. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 14. "(1) A Bûnügyi Igazgatóság és a területi nyomozó hivatal az e törvényben meghatározott bûnüldözési feladatok ellátása céljából a következõ adatokat kezelheti:

  a) [a Be. 16. §-ának (5) bekezdése szerint hatáskörébe tartozó bûncselekmény elkövetésével gyanúsított személyek és egyéb közremûködõk személyazonosító és kriminalisztikai szempontból fontos, valamint a bûncselekménnyel és a büntetõ eljárással összefüggõ adatait - az adótitkot képezõ adatok kivételével - a büntethetõség elévüléséig, elítélés esetén a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányok alóli mentesítésig,] a felderítetlenül maradt bûncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzõit a bûncselekmény elkövetõjének felderítéséig, vagy - ennek hiányában - a büntethetõség elévüléséig,

  b) [az Rtv. 84. §-ának b), c), i), k), l), n), p) és r) pontjában meghatározott, a hatáskörébe tartozó bûncselekménnyel összefüggõ adatokat az ott meghatározott ideig.] a bûncselekmény helyszínén rögzített nyomokat, anyagmaradványokat, eszközöket a a) pontban meghatározott ideig, továbbá - az elkövetõ felderítése vagy ismert elkövetõ esetén - a szándékos bûncselekmény elkövetésének alapos gyanúja miatt kihallgatott személy adatait, ujjnyomatát, személyleírását, fényképét, továbbá hangmintáját, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértõi vizsgálatok adatait a bûncselekmény büntethetõségének elévülésétõl, vagy elítélés esetén a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányok alóli mentesítéstõl számított 10 évig,

  c) a szándékos bûncselekmény alapos gyanúja miatt kihallgatott, illetõleg elítélt személy cselekményének kriminalisztikai szempontból fontos jellemzõit a büntethetõség elévüléséig, vagy elítélés esetén a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányok alóli mentesítésig,

  d) a személy- és a tárgykörözések adatait a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló ok megszûntéig, vagy a büntethetõség elévüléséig,

  e) a titkos információgyûjtés alkalmazásával érintett személyek adatait - a különleges eszközzel végzett megfigyelés során felmerült érdektelenül rögzített információ, vagy az ügyben nem érintett személy adatai kivételével - és az alkalmazás eredményét az eljárás megszüntetéséig, vagy büntetõeljárás lefolytatása esetén a büntethetõség elévüléséig, elítélés esetén a büntetett elõéletéhez fûzõdõ hátrányok alóli mentesítésig, illetõleg legfeljebb 10 évig,

  f) súlyos bûncselekmény esetén, vagy ha bûncselekmény

  1. a nemzetközi bûnözéssel kapcsolatba hozható,

  2. sorozatban vagy szervezett elkövetéssel valósul meg,

  a bûncselekmény elkövetésével gyanúsított személyek és kapcsolataik adatait, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzõit 10 évi, vagy a nemzetközi kötelezettségvállalásban meghatározott ideig,

  g) a nemzetközi kötelezettségvállalás alapján mindazon személyek, cselekményeik, kapcsolataik adatait, akikkel szemben nemzetközi bûnüldözési intézkedéseket kell foganatosítani, a büntethetõség elévüléséig, vagy a nemzetközi kötelezettségvállalásban meghatározott ideig,

  h) a szervezett bûnözésre utaló cselekményekben vagy tényállásokban érintett személyek, kapcsolataik adatait és kriminalisztikai szempontból fontos jellemzõit az érintett személyre vonatkozóan keletkezett utolsó adatot követõ 10 évig,

  i) az egyes bûncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkezõ iratokban szereplõ személyek, azok kapcsolatai, eljárási helyzetük, a hozzá fûzõdõ nyomozási cselekmények adatait az ügyben hozott jogerõs ítéletig, vagy a nyomozás megszüntetése esetén a bûncselekmény büntethetõségének elévüléséig,

  j) az igazoltatás és a körözési ellenõrzés során bûncselekmény megelõzése céljából rögzített adatokat az igazoltatás, ellenõrzés idõpontjától számított két évig,

  k) a titkos információgyûjtés adatait - ha büntetõeljárás nem indul - a gyûjtés lezárását követõ legfeljebb 5 évig."

  Indokolás: Lásd a T/458/12. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Nemzetbiztonsági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 15. Dr. Koczka Csaba képviselõ a törvényjavaslat 11. §-ának a következõ tartalmi és szerkezeti módosítását javasolja:
 16. "(1) A Hivatal [nyomozó hatósága] Bûnügyi Igazgatósága, illetõleg területi nyomozó hivatala [más nyilvántartásokból - beleértve az adóigazgatási nyilvántartást is - az arra vonatkozó törvények rendelkezései szerint vehet át adatokat.] felderítési és nyomozási feladatai ellátása céljából - a cél megjelölésével - adatokat vehet át a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból, a gépjármû- és gépjármûvezetõi nyilvántartásból, a határforgalmi adatokat tartalmazó nyilvántartásból, a külföldre utazásban korlátozottakra és az útlevélre vonatkozó nyilvántartásból, a bûntettesek nyilvántartásából, a büntetésvégrehajtási intézetekben fogvatartottak nyilvántartásából, a Rendõrség bûnüldözési és államigazgatási nyilvántartásaiból, a cégnyilvántartásból, az egyéni vállalkozók nyilvántartásából, valamint a társadalombiztosítási nyilvántartásból.

  (2) A Hivatal Bûnügyi Igazgatósága, illetõleg területi nyomozó hivatala bûnfelderítési célból - a vonatkozó törvények rendelkezései szerint - a felhasználás céljának megjelölésével adatokat vehet át az adótitoknak, a vámtitoknak, a banktitoknak, az értékpapír-titoknak és a pénztár-titoknak, valamint más egyéb titoknak minõsülõ adatot törvény alapján kezelõ szervtõl."

  Indokolás: Lásd a T/458/13. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Nemzetbiztonsági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 17. Dr. Koczka Csaba képviselõ a törvényjavaslat 12. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 18. "(1) A Bûnügyi Igazgatóság központi adatállományába - feladatkörében eljárva - csak az adónyomozó, illetõleg a[z] Bûnügyi Igazgatóság erre felhatalmazott tagja, a Pénzügyminisztériumnak a pénzügyminiszter által kijelölt köztisztviselõje, az adatvédelmi biztos [és munkatársa], a bíróság, valamint az ügyész, továbbá a vonatkozó törvényi szabályok alapján az érintett tekinthet be, kérhet felvilágosítást, értesítést, vagy adatszolgáltatást. "

  Indokolás: Lásd a T/458/14. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Nemzetbiztonsági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 19. Dr. Koczka Csaba képviselõ a törvényjavaslat 14. §-ának a következõ tartalmi és szerkezeti módosítását javasolja:
 20. "(1) A Hivatal [nyomozó hatósága] Bûnügyi Igazgatósága, illetõleg területi nyomozó hivatala nyomozati tevékenységének elõsegítése és a bûncselekmény felderítése céljából [- az Rtv. 89. §-ának (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartásokon túlmenõen -] jelzés elhelyezését rendelheti el a polgárok személyi adatának és lakcímének nyilvántartásában, az egyéb igazgatási, valamint a határforgalom ellenõrzését szolgáló nyilvántartási rendszerekben, a cégnyilvántartásban, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában, a társadalombiztosítási nyilvántartásban, valamint az adóigazgatási nyilvántartásban.

  (2) A jelzés elhelyezésére és megszüntetésére az Rtv. 89. §-ának (2)-(4) bekezdéseit kell alkalmazni."

  Indokolás: Lásd a T/458/15. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Nemzetbiztonsági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 21. Dr. Koczka Csaba képviselõ a törvényjavaslat 16. §-ának a következõ módosítását javasolja:
 22. "16. § A pénzügyminiszter, a Hivatal elnöke, a bûnügyi igazgató, valamint a bûncselekménnyel kapcsolatban a nyomozó szerv vezetõje is a nyomozó hatósági intézkedés tervezetével és végrehajtásával, a nyomozó hatóság egyes belsõ szervezeti egységeivel és technikai eszközeivel összefüggõ [a területi nyomozóhivatal vezetõje a] közérdekû adatok nyilvánosságra hozatalá[t]hoz a hozzájárulást bûnmegelõzési, bûnüldözési érdekbõl [, illetõleg a költségvetési bevételek biztosítása céljából] megtagadhatja."

  Indokolás: Lásd a T/458/16. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Nemzetbiztonsági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 23. Dr. Koczka Csaba képviselõ a törvényjavaslat 19. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 24. "(1) E törvény [1999. január 1.] a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépésétõl számított [követõen] 30. napot követõen indult büntetõeljárásokban kell alkalmazni."

  Indokolás: Lásd a T/458/18. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Nemzetbiztonsági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 25. Dr. Koczka Csaba képviselõ a törvényjavaslat 19. § (4) bekezdése b) pontjának a következõ módosítását javasolja:

/(4) Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, hogy rendeletben határozza meg/

"b) a Hivatal nyomozó hatóság[ának]a hatásköré[t]nek, [és] illetékességé[t]nek [,valamint a] és nyomozásának részletes szabályait."

Indokolás: Lásd a T/458/17. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- a Nemzetbiztonsági biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1998. december 10.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi- és igazságügyi bizottság elnöke

Kósáné Dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi, kisebbségi és

vallásügyi bizottság elnöke

Dr. Szekeres Imre s.k.,
a Költségvetési és pénzügyi bizottság elnöke

Dr. Latorcai János s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke

Keleti György s.k.,
a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati és rendészeti bizottság elnöke