T/458/1. szám

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

a j á n l á s a
az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
egyes feladatairól szóló T/458. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága az 1998. november 25-i ülésén a törvényjavaslatot megvitatta, és ahhoz a Házszabály 95. § (2) bekezdése alapján az alábbi általános vitát elõkészítõ ajánlást nyújtja be.

A Bizottság a törvényjavaslat általános vitára bocsátását 17 igen, 12 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett támogatja..

A Bizottság kisebbségi elõadója: Dr. Hack Péter

Budapest, 1998. november 25.

Dr. Pokol Béla s.k.
a bizottság elnöke