T/417/8.

Az Országgyûlés

Honvédelmi bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának
a j á n l á s a

a honvédelmet érintõ egyes törvények módosításáról szóló T/417. számú törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Honvédelmi bizottsága - elsõ helyen kijelölt bizottságként, az Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) valamint az Önkormányzati és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság) megvitatta a honvédelemet érintõ egyes törvények módosításáról szóló T/417. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/417/3-7. számú módosító javaslatokat.

Kovács László és Kuncze Gábor képviselõk aláírásukat visszavonták, a T/417/3., /4., /5. és /6. számú módosító javaslatokról.

A törvényjavaslat I. és III. fejezetében foglalt rendelkezéseknek, valamint 15., 17., 19. §-ának és 24. § (2) bekezdésének elfogadásához az Alkotmány 40/A. § (1) bekezdésének rendelkezésére tekintettel a jelenlévõ országgyûlési képviselõk kétharmadának igen szavazata szükséges.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

  1. Dr. Szájer József, dr. Bánk Attila, dr. Balsai István képviselõk a törvényjavaslatot új 2. §-sal - amely a Hvt. 6. § (5) bekezdését érinti - kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  2. "2. § A Hvt. 6. §-a a következõ új (5) bekezdéssel egészül ki:

   "(5) A Kormány évente tájékoztatja a Honvédelmi Bizottságot az Alkotmány 40/B. §-ának (1) bekezdése és 40/C. §-a szerinti tervezett csapatmozgásokról. A tájékoztatóban nem szereplõ csapatmozgások engedélyezésérõl a Kormány haladéktalanul írásos jelentésben tájékoztatja az Országgyûlést.""

   Indokolás: Lásd a T/417/6. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Honvédelmi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  3. Dr. Szájer József, dr. Bánk Attila, dr. Balsai István képviselõk a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdésében a Hvt. 22. § (1) bekezdése e/ pontjának a következõ módosítását javasolják:
  4. /5. § (1) A Hvt. 22. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (A fegyveres erõk feladatai:)/

   "e) a nemzetközi szerzõdések[ben]bõl, különösen az Észak-atlanti Szerzõdés[ben]bõl [foglalt] eredõ, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete [Biztonsági Tanácsának döntésén] és az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet felkérésén alapuló katonai kötelezettségek teljesítése;"

   Indokolás: Lásd a T/417/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Honvédelmi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  5. Dr. Szájer József, dr. Bánk Attila, dr. Balsai István képviselõk a törvényjavaslat 6. §-ában a Hvt. 25. § (6) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  6. /6. § A Hvt. 25. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:/

   "(6) A szövetséges fegyveres erõknél [közös katonai szervezeteinél, parancsnokságainál] szolgálatot teljesítõ katona esetében az (1)-(5) bekezdés rendelkezéseit a nemzetközi szerzõdésekben, valamint a szövetséges fegyveres erõkre vonatkozó szabályokban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni."

   Indokolás: Lásd a T/417/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Honvédelmi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  7. Dr. Szájer József, dr. Bánk Attila, dr. Balsai István képviselõk a törvényjavaslatot új 14. §-sal - amely a Hvt. 259/A. §-át érinti - kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  8. "14. § A Hvt. a következõ 259/A. §-sal egészül ki:

   259/A. § A honvédelmet érintõ törvények alkalmazásában

   a/ alkalmazás: a fegyveres erõk rendeltetésszerû használata, harctevékenység;

   b/ felhasználás: a fegyveres erõk által a szükségállapoti feladatok körében végzett karhatalmi tevékenység, illetve a katasztrófa-elhárításban és humanitárius segítségnyújtásban történõ részvétel;

   c/ állomásozás: az alakulatok átvonulásához szükséges idõt, illetve a gyakorlat és hozzá kapcsolódó államhatár átlépés idõtartamát meghaladó tartós külföldi, illetve külföldi fegyveres erõk esetében magyarországi jelenlét a Hszt. 42. §-a (2) bekezdésének g/ pontja kivételével;

   d/ államhatár átlépése: az alakulatok Magyarország területére történõ belépése, az országból való kilépése, valamint az átvonulás."

   Indokolás: Lásd a T/417/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Honvédelmi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  9. Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter képviselõ a törvényjavaslat 20. § (1) bekezdésében a Hkt. 3. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

/(1) A hadköteles katonák szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIV. törvény (a továbbiakban: Hkt.) 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

"(2) A hadköteles katona - a gyakorlaton, kiképzésen való részvétel kivételével - csak [a] elõzetes beleegyezésével [vehet részt] vezényelhetõ békeidõben külföldön teljesítendõ katonai feladat végrehajtásá[ban]ra, valamint a Hvt. 22. §-a (1) bekezdésének j) és k) pontjában említett segítségnyújtás[ban]ra."

Indokolás: Lásd a T/417/7. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Honvédelmi biz. támogatja.

- az Alkotmányügyi biz. támogatja.

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1998. december 3.

Lányi Zsolt s.k.,
Honvédelmi bizottságának elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
Önkormányzati és rendészeti
bizottságának elnöke