T/379/21.

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

a j á n l á s a
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló T/379/19. számú egységes javaslat
záró vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló, T/379/19. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/379/20. számú módosító javaslatot.

Megjegyzés: Az egységes javaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.

    1. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 20. §-ának a következõ módosítását javasolja:

"20. § Ez a törvény - a [8.] 9. § és a [10.] 11. § (3) bekezdése[, valamint az e § (2) bekezdése] kivételével - 1999. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az 1998. december 31-ét követõ idõponttól megállapításra kerülõ ellátásokra kell alkalmazni. A [8.] 9. § és a [10.] 11. § (3) bekezdése e törvény kihírdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 1998. január 1-jétõl kell alkalmazni, és az özvegyi, illetõleg szülõi nyugdíj mértékének változásáról határozatot kell hozni. [Az e § (2) bekezdése 1999. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit az 1998. december 31-ét követõ és a 2000. január 1-je elõtti idõponttól megállapításra kerülõ öregségi teljes nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, árvaellátás 1999. évi legkisebb összegeire kell alkalmazni.] E törvény hatályba lépésével egyidejûleg a Tny. 50. § (6) bekezdésében a "az (1) bekezdés b/ pontja" hivatkozás "a (2) bekezdés b/ pontja" hivatkozásra, az 53. § (1) bekezdésében az "özvegyi nyugdíjra jogosultsága" szövegrész "özvegyi nyugdíja" szövegre változik, a 46. § második mondata, az 50. § (5) bekezdésében az "(1) bekezdése", valamint az "ideiglenes" szövegrész, az 52. § (3) bekezdésében és az 53. § (3) bekezdésében az "állandó" szövegrész hatályát veszti."

Indokolás: Lásd a T/379/20. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1998. december 15.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke