T/379/18.

Az Országgyûlés

Egészségügyi és szociális
bizottságának

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

k i e g é s z í t õ a j á n l á s a

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló T/379. számú törvényjavaslathoz

(Együtt kezelendõ a T/379/16. számú ajánlással)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Egészségügyi és szociális bizottsága (továbbiakban: Egészségügyi bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként, a Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság), az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottsága), valamint a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság) megvitatta a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló, T/379. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/379/17. számú kapcsolódó módosító javaslatot.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.

    1. Koltai Ildikó, dr. Frajna Imre és dr. Horváth Zsolt képviselõk - kapcsolódva dr. Nagy Sándor, dr. Vojnik Mária, dr. Koleszár Lajos, Üszögi-Bleyer Jenõ, dr. Jakus Zoltán, dr. Kökény Mihály, Szabó Sándorné, dr. Vágvölgyi János, dr. Schvarcz Tibor képviselõk T/379/15. számú módosító indítványához (T/379/16. számú ajánlás 2. pontja) - a törvényjavaslat 8. -ában a Tny. 50. (2) bekezdése a/ pontjának a következõ módosítását javasolják:

/(2) Az özvegyi nyugdíj mértéke /

"a/ a 47. (2) bekezdés a/-b/ pontja szerinti feltétellel rendelkezõ, de saját jogú nyugellátásban (öregségi, rokkantsági, vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban, a mezõgazdasági szövetkezeti tagok öregségi, munkaképtelenségi járadékában, illetõleg a mezõgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi járadékában) nem részesülõ özvegy esetében [- ha az özvegyi nyugdíj 2009. január 1-je elõtti idõponttól került (kerül) megállapításra -] továbbra is ötven százaléka,"

/annak az öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjnak, amely az elhunytat halála idõpontjában megillette, vagy megillette volna./

Indokolás: Lásd a T/379/17. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

- a Költségvetési biz. támogatja.

- az Emberi jogi biz. támogatja.

- a Foglalkoztatási biz. támogatja.

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1998. december 3.

Dr. Kökény Mihály s.k.,
az Egészségügyi bizottság elnöke

Dr. Szekeres Imre s.k.,
a Költségvetési bizottság elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi bizottság elnöke

Dr. Sándor László s.k.,
a Foglalkoztatási bizottság elnöke