T/338/100.

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Gazdasági bizottságának

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Mezõgazdasági bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

Kulturális és sajtó
bizottságának

Egészségügyi és szociális
bizottságának

Oktatási és tudományos
bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

Ifjúsági és sport
bizottságának

Területfejlesztési bizottságának

kiegészítõ ajánlása

a miniszterek feladat- és hatáskörének változásával, valamint az Ifjúsági és Sportminisztérium létrehozásával összefüggésben szükséges törvénymódosításról szóló T/338. számú törvényjavaslathoz

(Együtt kezelendõ a T/338/97. számú ajánlással)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként, a Gazdasági bizottsága, a Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság), a Mezõgazdasági bizottsága, az Önkormányzati és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság), az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottsága), a Környezetvédelmi bizottsága, a Kulturális és sajtó bizottsága (továbbiakban: Kulturális bizottsága), az Egészségügyi és szociális bizottsága (továbbiakban: Egészségügyi bizottság), az Oktatási és tudományos bizottsága (továbbiakban: Oktatási bizottság), a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), az Ifjúsági és sport bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), valamint a Területfejlesztési bizottsága megvitatta a miniszterek feladat- és hatáskörének változásával, valamint az Ifjúsági és Sportminisztérium létrehozásával összefüggésben szükséges törvénymódosításról szóló, T/338. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/338/98. számú kapcsolódó módosító javaslatot, és a T/338/99. számú bizottsági módosító javaslatot.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal (határozati javaslattal) nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

I.

  1. Koltai Ildikó, dr. Frajna Imre és dr. Horváth Zsolt képviselõ - kapcsolódva Béki Gabriella képviselõ T/338/91. számú módosító indítványához (T/338/97. számú ajánlás 3. pontja) - a törvényjavaslat 31. § (1) bekezdésében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 25. § (1) bekezdése a/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  2. /[(1) A Tanács tagjai:]/

   "a) a Belügyminisztérium, a Szociális és Családügyi Minisztérium, az Egészségügyi Minisztérium, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, az Ifjúsági és Sportminisztérium, a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium, az Oktatási Minisztérium és a Pénzügyminisztérium [helyettes államtitkára] képviselõje;"

   Indokolás: Lásd a T/338/98. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Gazdaság biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Oktatási biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  3. Koltai Ildikó, dr. Frajna Imre és dr. Horváth Zsolt képviselõ - kapcsolódva Béki Gabriella képviselõ T/338/91. számú módosító indítványához (T/338/97. számú ajánlás 3. pontja) - a törvényjavaslat 31. § új (2) bekezdésében a Fot. 25. § (1) bekezdése e/ pontjának a következõ módosítását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  4. "(2) A Fot. 25. §-a (1) bekezdésének e/ pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

   /(1) A Tanács tagjai:/

   "e/ a fogyatékosok érdekében mûködõ nonprofit szervezetek által delegált három fõ.""

   Indokolás: Lásd a T/338/98. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Gazdaság biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  5. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 76. §-a (1)-(10) bekezdésének - egymással összefüggõ - a következõ módosítását javasolja::

"76. § (1) Ez a törvény [- a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) A törvény 4-5. §-a, 9. §-a, 14-16. §-a, valamint 20-26. §-a, a 31. §-ának az Ifjúsági és Sportminisztériumra vonatkozó rendelkezése [Fot. 25. § (1) bek. a) pont], az 56-74. §-a, továbbá e § (7)-(10) bekezdése] 1999. január 1-jén lép hatályba. [; ezzel egyidejûleg hatályát veszti

a) az Flt. 13. §-ának (2) bekezdése, a 39/C. §-a (1) bekezdésének g) pontjában "az Országos Munkaügyi Központ és a megyei (fõvárosi) munkaügyi központok" szövegrész, 43/A. §-ának (2) bekezdése;

b) az Szht. 10. §-ának (5) bekezdése;

c) az Mvt. 23. §-ának b) pontja és 25. §-a;

d) az ifjúságról szóló 1971. évi IV. törvény;

e) az St. 1. §-ának 2. pontja, 6. §-át megelõzõ "Sporttanács" cím, 7-9. §-a, 30. §-ának (4) bekezdése, 34. §-a és 39. §-a;

f) az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl szóló 1996. évi LXV. törvény 5. §-a (5) bekezdésének "- a Sporttanács véleményének figyelembevételével -" szövegrésze.]

[(3)] (2) A törvény hatálybalépésével egyidejûleg a hatályát veszti

a) az Flt. 8. §-ának (3) bekezdése és a 12. §-a (7) bekezdésének utolsó mondata, 13. §-ának (2) bekezdése, 39/C. §-a (1) bekezdésének g) pontjában "az Országos Munkaügyi Központ és a megyei (fõvárosi) munkaügyi központok" szövegrész, 43/A. §-ának (2) bekezdése;

b/ az Szht. 10. §-ának (5) bekezdése;

[b)] c/ az Szt. 132. §-a (2) bekezdésének e)-f) pontja;

[c)] d/ az állam tulajdonában lévõ vállalkozói vagyon értékesítésérõl szóló 1995. évi XXXIX. törvény mellékletében a "Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: környezetvédelmi miniszter" alcím alatti felsorolásból a "Városépítési Tudományos és Tervezõ Intézet Kht. 100%" szövegrész, valamint a "Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: pénzügyminiszter" alcím alatti felsorolásból a "Szerencsejáték Rt. 100%" szövegrész;

[d)] e/ a Kt. 11. §-a (1) bekezdésének m) pontjában "a szakképzés kivételével" szövegrész, 36. §-ának (5) bekezdésében "a munkaügyi miniszter és" szövegrész és "a munkaügyi miniszter kivételével" szövegrész, a 81. §-ának (9) bekezdésében "a munkaügyi miniszter és" szövegrész, a 91. § (4) bekezdésének b) pontjából "a munkaügyi minisztert, illetve" szövegrész, a 93. §-a (1) bekezdésének d) pontjából a "- a szakképzés kivételével -" szövegrész, továbbá e) pontjából "a szakképzés szakmai, tartalmi kérdései kivételével -" szövegrész, g) pontjából "a szakképzés szakmai, tartalmi követelményei kivételével -" szövegrész, h) pontjából "- a szakképzés kivételével -" szövegrész, a 93. §-ának (2) bekezdésében "- a szakképzési évfolyamok kivételével -" szövegrész, a 94. §-a (1) bekezdésének e) pontjából a "szakképzés kivételével" szövegrész, g) pontjából "a szakmai vizsga kivételével" szövegrész, (2) bekezdésében a "a munkaügyi miniszterrel, illetve" szövegrész, a 95. §-a (1) bekezdésének b) pontjából és a 99. §-ának (1) bekezdésébõl "a szakmai vizsgák kivételével" szövegrész, a 96. §-a (5) bekezdésének a) pontjából "a munkaügyi miniszter" szövegrész, a 99. §-ának (1) bekezdésében "a szakmai vizsga kivételével" szövegrész, a 101. §-ának (6) bekezdésében "a szakképzés szakértõi névjegyzéke tekintetében a Munkaügyi Minisztérium" szövegrész, továbbá "a munkaügyi miniszter, illetve" szövegrész, a 107. §-a (8) bekezdésének a) pontjában "a munkaügyi miniszter, illetve" szövegrész, 108. §-ának (6) bekezdésében a "- szakközépiskola és szakiskola esetén a munkaügyi miniszter egyetértésével -" szövegrész;

[e)] f/ a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl szóló 1991. évi XXXII. törvény módosításáról szóló 1996. évi XXIII. törvény, továbbá az Mvt. 60. §-a (2) bekezdésének bevezetõ rendelkezésébõl az "- a mûvelõdési és közoktatási miniszterrel együttesen -" szövegrész[.];

g/ az Mvt. 23. §-ának b) pontja és 25. §-a;

h/ az ifjúságról szóló 1971. évi IV. törvény;

i/ az St. 1. §-ának 2. pontja, 6. §-át megelõzõ "Sporttanács" cím, 7-9. §-a, 30. §-ának (4) bekezdése, 34. §-a és 39. §-a;

j/ az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl szóló 1996. évi LXV. törvény 5. §-a (5) bekezdésének "- a Sporttanács véleményének figyelembevételével -" szövegrésze.

[(4)] (3) Ha az e törvény hatálybalépése elõtt a Munkaerõpiaci Alap foglalkoztatási alaprészének központi keretébõl nyújtott támogatásban részesülõ munkaadó az Flt. 21. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján kötött megállapodásban foglalt feltételeket megszegi, a támogatás folyósításának megszüntetésérõl, illetve a támogatás visszakövetelésérõl a megyei (fõvárosi) munkaügyi központ rendelkezik.

[(5) A szociális és családügyi miniszter az Flt. 39/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott rendelkezési jogát a szakképzési alaprész tekintetében 1998. december 31-éig az oktatási miniszterrel együttesen gyakorolja, a szakképzési hozzájárulásról és a szakképzés fejlesztésének támogatásáról szóló 1996. évi LXXVII. törvényben, valamint a szociális és családügyi miniszter és az oktatási miniszter által kötött megállapodásban foglaltak szerint.

(6) Az oktatási miniszter az Szht. 15. §-ának (3) bekezdésében meghatározott jogát 1998. december 31-éig a szociális és családügyi miniszterrel egyetértésben gyakorolja.]

[(7)] (4) A Munkaerõpiaci Alap szakképzési alaprészébõl nyújtott támogatásra vonatkozóan, a Munkaügyi Minisztérium által kötött szerzõdésben meghatározott, a támogatót megilletõ jogokat 1999. január 1-jétõl az Oktatási Minisztérium gyakorolja és a kötelezettségek õt terhelik. A szerzõdés eredményeként befolyt pénzeszközök a Munkaerõpiaci Alap szakképzési alaprészét illetik meg.

[(8)] (5) Az 1999. január 1-jét megelõzõen létrejött szakképzési bizottságok az új szakképzési bizottságok megalakulásával megszûnnek.

[(9)] (6) A 69. §-nak az St. 29. § (2)-(4) bekezdését megállapító rendelkezései az SKA bírósági nyilvántartásba vételének napján lépnek hatályba.

[(10)] (7) Felhatalmazást kap

a) a Kormány, hogy rendeletben megállapítsa az ifjúsági szervezetek kormányzati döntések elõkészítésében való részvételének képviseleti szabályait és rendjét;

b) az ifjúsági és sportminiszter, hogy rendeletben megállapítsa a Regionális Ifjúsági Irodák mûködésére, feladataira, döntéshozatali eljárásaira vonatkozó részletes szabályokat."

Indokolás: Lásd a T/338/99. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

II.

1. Az Alkotmányügyi bizottság az 1998. december 7-i ülésén a T/338/97. számú ajánlás alábbi pontjában a következõ szerint foglalt állást:

ajánláspont

Bizottság

Elõterjesztõ

8.

támogatja.

egyetért.

2. A Gazdasági bizottság az 1998. november 30-i ülésén a T/338/97. számú ajánlás alábbi pontjaiban foglalt módosító javaslatokról a következõk szerint foglalt állást:

ajánláspont

Bizottság

Elõterjesztõ

1.

támogatja.

egyetért.

2.

támogatja.

egyetért.

3.

támogatja.

egyetért.

4.

támogatja.

egyetért.

5.

támogatja.

egyetért.

6.

nem támogatja.

nem ért egyet.

7.

nem támogatja.

nem ért egyet.

3. Az Ifjúsági bizottság az 1998. november 30-i ülésén a T/338/97. számú ajánlás alábbi pontjaiban foglalt módosító javaslatokról a következõk szerint foglalt állást:

ajánláspont

Bizottság

Elõterjesztõ

69.

nem támogatja.

nem ért egyet.

70.

nem támogatja.

nem ért egyet.

71.

nem támogatja.

nem ért egyet.

72.

nem támogatja.

nem ért egyet.

73.

nem támogatja.

nem ért egyet.

74.

nem támogatja.

nem ért egyet.

75.

nem támogatja.

nem ért egyet.

76.

nem támogatja.

nem ért egyet.

77.

nem támogatja.

nem ért egyet.

79.

nem támogatja.

nem ért egyet.

80.

nem támogatja.

nem ért egyet.

81.

nem támogatja.

nem ért egyet.

82.

nem támogatja.

nem ért egyet.

83.

nem támogatja.

nem ért egyet.

84.

nem támogatja.

nem ért egyet.

85.

nem támogatja.

nem ért egyet.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1998. december 8.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Dr. Latorcai János s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke

Dr. Szekeres Imre s.k.,
a Költségvetési bizottság elnöke

Dr. Farkas Sándor s.k.,
a Mezõgazdasági bizottság elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati bizottság elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi bizottság elnöke

Dr. Illés Zoltán s.k.,
Környezetvédelmi bizottság elnöke

Sasvári Szilárd s.k.,
a Kulturális bizottság elnöke

Dr. Kökény Mihály s.k.,
az Egészségügyi bizottság elnöke

Lezsák Sándor s.k.,
az Oktatási bizottság elnöke

Dr. Sándor László s.k.,
a Foglalkoztatási bizottság elnöke

Páva Zoltán s.k.,
az Ifjúsági bizottság elnöke

Rajcsányi Péter s.k.,
a Területfejlesztési bizottság elnöke