T/338/97. szám

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Gazdasági bizottságának

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Mezõgazdasági bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

Kulturális és sajtó
bizottságának

Egészségügyi és szociális
bizottságának

Oktatási és tudományos
bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

Ifjúsági és sport
bizottságának

Területfejlesztési bizottságának

a j á n l á s a

a miniszterek feladat- és hatáskörének változásával, valamint az Ifjúsági és Sportminisztérium létrehozásával összefüggésben szükséges törvénymódosításról szóló T/338. számú törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként, a Gazdasági bizottsága, a Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság), a Mezõgazdasági bizottsága, az Önkormányzati és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság), az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottsága), a Környezetvédelmi bizottsága, a Kulturális és sajtó bizottsága (továbbiakban: Kulturális bizottsága), az Egészségügyi és szociális bizottsága (továbbiakban: Egészségügyi bizottság), az Oktatási és tudományos bizottsága (továbbiakban: Oktatási bizottság), a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), az Ifjúsági és sport bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), valamint a Területfejlesztési bizottsága megvitatta a miniszterek feladat- és hatáskörének változásával, valamint az Ifjúsági és Sportminisztérium létrehozásával összefüggésben szükséges törvénymódosításról szóló, T/338. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/338/13-96. számú módosító javaslatokat.

A törvényjavaslat 52. §-ának elfogadásához az Alkotmány 68. § (5) bekezdésének rendelkezésére tekintettel a jelenlévõ országgyûlési képviselõk kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

A Gazdasági bizottság november 25-ei ülésén úgy határozott, hogy a feladatkörébe tartozó módosítójavaslatokat november 30-án hétfõi ülésén tárgyalja meg és döntéseit majd a kiegészítõ ajánlás tartalmazza.

Az Ifjusági- és sport bizottság a feladatkörébe tartozó néhány módosítójavaslatot november 30-i hétfõi ülésén tárgyal meg, ezért hiányzó döntéseit majd a kiegészítõ ajánlás tartalmazza.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

  1. Dr. Sümeghy Csaba képviselõ a törvényjavaslat 9. § új (1) bekezdésében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 39. § (3) bekezdése a/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  2. "(1) Az Flt. 39. §-a (3) bekezdésének a/ pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

   [A Munkaerõpiaci Alapon belüli - a pénzeszközök felhasználásának célja szerint - a következõ alaprészeket kell elkülöníteni:]

   "a/ szolidaritási alaprészt, a munkanélkülieket e törvény alapján megilletõ ellátások (munkanélküli járadék, pályakezdõk munkanélküli segélye, elõnyugdíj, nyugdíj elõtti munkanélküli segély, költségtérítés (31. §), valamint ezek juttatásával kapcsolatos postaköltség, továbbá a kifizetett ellátásokat terhelõ, társadalombiztosítási szabályokban meghatározott járulék és a külön törvényben meghatározott egészségügyi hozzájárulás finanszírozására. ezt az alaprészt terheli továbbá a munkanélküli járadékban részesülõk kiegészítõ segélye (58. § (9) bekezdés).""

   T/338/94/2., /94/3.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2. és a 78. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/338/94/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Költségvetési biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  3. Dr. Sümeghy Csaba képviselõ a törvényjavaslat új 18. §-ában az Flt. 58. §-át a következõ új (9) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  4. "18. § Az Flt. 58. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:

   "(9) A 39. § (3) bekezdés a/ pontja szerinti kiegészítõ segélyre az 1999. évben munkanélküli járadékban részesülõk a járadék folyósításával megegyezõ idõtartamra, de legfeljebb 1999. december 31-ig jogosultak. A kiegészítõ segély egy napra járó összege 33 forint. A kiegészítõ segélyt a munkanélküli járadékkal együtt - a segély megállapítására irányuló külön határozat nélkül - kell kfizetni. A kiegészítõ segélyt a személyi jövedelemadóról szóló, 1998. évi LXV. törvénnyel módosított 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 1.3. pontjában meghatározott állami szociális rendszer keretében nyújtott szociális segélynek kell tekinteni.""

   Indokolás: Lásd a T/338/94/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  5. Béki Gabriella képviselõ a törvényjavaslat 31. § (1) bekezdésében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 25. § (1) bekezdése a/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  6. /[(1) A Tanács tagjai:]/

   "a) a Belügyminisztérium, [a Szociális és Családügyi Minisztérium,] az Egészségügyi Minisztérium, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, az Ifjúsági és Sportminisztérium, a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium, az Oktatási Minisztérium és a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára;"

   Indokolás: Lásd a T/338/91. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  7. Rajcsányi Péter képviselõ és a Mezõgazdasági bizottság a törvényjavaslat 33. § (1) bekezdésében a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban:Tfrt.) 8. § (2) bekezdése d/ pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
  8. /[ (2) A tanács munkájában] /

   "d) a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési, a környezetvédelmi, a belügy-, a gazdasági, a közlekedési, hírközlési és vízügyi, az egészségügyi, a szociális és családügyi, az oktatási, a pénzügyminiszter, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter, valamint a nemzeti kulturális örökség minisztere,"

   /[ vesznek részt.] /

   T/338/13.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5. pontjában ismertetett javaslattal.

   Megjegyzés: A T/338/13. sz. módosító indítványban leírási hiba volt a "minisztert" szóban a "t" betû, ezért az ajánlás ezt korrigálta.

   Indokolás: Lásd a T/338/13., 95. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - a Területfejlesztési biz.támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  9. Rajcsányi Péter képviselõ a törvényjavaslat 33. § új (3) bekezdésében a Tfrt. 17. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  10. "(3) A Tfrt. 17. §-a (2) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

   "A tanács munkájában a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter képviselõje tanácskozási joggal vesz részt.""

   Indokolás: Lásd a T/338/13. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Mezõgazdasági biz. támogatja.

   - a Területfejlesztési biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  11. Dr. Baja Ferenc, dr. Nemcsók János, dr. Baráth Etele képviselõ a törvényjavaslat 39. §-át - amelyik a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 2. § (2) bekezdését módosítja - elhagyni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  12. "39. § [A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(2) Az (1) bekezdésben felsorolt feladatok közül az a), az f) és az i) pontban említetteket a Kormány; a b), a c), a d) és a k) pontban említetteket a vízgazdálkodásért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) és - a Kormány által meghatározott munkamegosztás szerinti rendben - az érdekelt miniszter együttesen; az e), a g), a h) és a j) pontokban említetteket a miniszter látja el."]"

   Indokolás: Lásd a T/338/92. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Területfejlesztési biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  13. Dr. Baja Ferenc, dr. Nemcsók János, dr. Baráth Etele képviselõ a törvényjavaslat 44. §-ában a Vgtv. 1. számú melléklete 13. pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
  14. "13. Mezõgazdasági célú vízgazdálkodás: kizárólag a mezõgazdaság feladatait, érdekeit szolgáló vízhasznosítási és vízkárelhárítási tevékenység, a kizárólagos állami tulajdonban lévõ vizek és közcélú vízilétesítményekkel összefüggõ feladatok, valamint a vízügyi hatósági hatáskör gyakorlása kivételével;"

   Indokolás: Lásd a T/338/93. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  15. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 52. § (1) bekezdésében a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 55/A. § (3) bekezdése c) pontjának a következõ módosítását javasolja:
  16. /(3) A közalapítvány legfõbb döntést hozó szerve a Kuratórium. Ennek tagjai a következõk:/

   "c) a belügyminiszter, [ az igazságügy-miniszter,] a külügyminiszter, a nemzeti kulturális örökség minisztere, az oktatási miniszter és a Kormány ifjúsági és sportfeladatokat ellátó tagja, valamint a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által kijelölt egy-egy személy."

   Indokolás: Lásd a T/338/96. sz. módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkományügyi biz.

   - az Elõterjesztõ képviselõje

  17. Csizmár Gábor képviselõ a törvényjavaslat 58. §-ában a Gyermek és Ifjúsági Alapról, valamint a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról szóló 1995. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: GYIA tv.) 4. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  18. "(4) A Tanács elnökét és tagjait az ifjúsági és sportminiszter bízza meg az Alapprogram céljai szempontjából érintett kormányzati szervek [és] valamint a[z] gyermek és ifjúsági (a GYIÉT korosztályi oldala), illetve e korosztályokat segítõ (a GYIÉT támogatói oldala) szervezetek [kiemelkedõ személyiségei közül] delegálása alapján. A Tanács összetételét az ifjúsági és sportminiszter úgy állapítja meg, hogy abban a kormányzati szerveket és a nem-kormányzati szervezeteket egyenlõ számú képviselõ képviselje. A Tanács elnökének és tagjainak megbízatása három évre szól."

   T/338/87. T/338/84.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 15. és a 21. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/338/82. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  19. Csizmár Gábor képviselõ a törvényjavaslat 59. §-ában az GYIA tv. 4. § (1) bekezdése a/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  20. /Az Alapprogram bevételi forrásaiból a következõ célokat lehet támogatni:/

   "a) a gyermekek és a fiatalok testi, lelki, szellemi fejlõdését segítõ programokat, azon belül különösen:

   - a gyermekek és a fiatalok egészséges szabadidõ-eltöltésével kapcsolatos tevékenységeket,

   - a gyermekek és a fiatalok [iskolán] tanórán kívüli nevelésével összefüggõ tevékenységeket,

   - a gyermekek és fiatalok testi- és lelki egészségét veszélyeztetõ jelenségek elleni fellépéssel kapcsolatos kezdeményezéseket,"

   T/338/89. T/338/90.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 11. és a 12. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/338/89. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja

   - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  21. Csizmár Gábor képviselõ a törvényjavaslat 59. §-ában az GYIA tv. 4. § (1) bekezdése d/-e/ és g/ pontjának a következõ - egymással összefüggõ - módosítását javasolja:
  22. /Az Alapprogram bevételi forrásaiból a következõ célokat lehet támogatni:/

   "d) a gyermekek és az ifjúság közösségi kezdeményezéseit, saját szervezeteik és csoportjaik kezdeményezéseit és tevékenységét,

   e) a gyermekek és az ifjúság érdekében tevékenykedõ intézmények, nem-kormányzati szervezetek olyan programjait, amelyek építenek a részvételre, a demokratikus döntéshozatalra, az együttmûködésre,"

   "g) a gyermekek és fiatalok saját problémamegoldó képességének erõsítését elõsegítõ programokat,"

   Indokolás: Lásd a T/338/89. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet, az Egészségügyi bizottság ülésén egyetért.

  23. Csizmár Gábor képviselõ a törvényjavaslat 59. §-ában az GYIA tv. 4. § (1) bekezdését új l/-n/ ponttal kiegészíteni javasolja:
  24. /Az Alapprogram bevételi forrásaiból a következõ célokat lehet támogatni:/

   "1) a helyi önkormányzatok jogszabályban meghatározott gyermek- és ifjúsági feladatainak támogatása,

   m) a gyermekek és fiatalok helyzetének kutatásával, jogainak érvényesítésével kapcsolatos tevékenység,

   n) az ifjúsági munkanélküliség megelõzését és kezelését segítõ programok."

   Indokolás: Lásd a T/338/90. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  25. Dr. Wiener György és Csizmár Gábor képviselõ a törvényjavaslat 60. §-ában a GYIA tv. 7. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  26. "7. § (1) A Közalapítvány legfõbb döntéhozó szerve a Kuratórium, amely [7] 11 fõbõl áll. Tagjai:

   a) az országos gyermek, diák- valamint ifjúsági szervezetek [képviselõi által jelöltek közül 4 személy,] (továbbiakban GYIÉT korosztályi oldala ) által jelölt 3 fõ,

   b) [az alapító által felkért 3 személy.] a gyermek és ifjúsági korosztályokat segítõ országos társadalmi szervezetek (továbbiakban GYIÉT támogatói oldal) által jelölt 3 fõ,

   c) az alapító által felkért 5 személy."

   T/338/83.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 14. és a 17. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/338/83. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  27. Dr. Wiener György és Csizmár Gábor képviselõ a törvényjavaslat 60. §-ában a GYIA tv. 7. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  28. "(2) A Kuratórium tagjai és a Közalapítvány ellenõrzésére jogosult szervének (Felügyelõ Bizottságának) tagjait és elnökét az alapító nevében az ifjúsági és sportminiszter [jelöli ki.] bízza meg."

   Indokolás: Lásd a T/338/83. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  29. Csizmár Gábor képviselõ a törvényjavaslat 60. §-ában a GYIA tv. 7. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  30. "(4) A Közalapítvány Kuratóriuma mellett Tanácsadó Testület mûködik, amelynek véleményezési joga van a Közalapítvány alapító okirata módosításával, közhasznúsági jelentésével, az országos sajtóban közzétételre szánt éves beszámolóval, éves munkatervével, költségvetésével összefüggõ kérdésekben, valamint javaslattételi joga van a szakmai programok megvalósítására. A Tanácsadó Testület tagjait fele részben az országos gyermek és ifjúsági szervezetek[ javaslata alapján]nek a GYIÉT korosztályi oldala, fele részben e korosztályokat segítõ országos szervezeteknek a GYIÉT támogatói oldala által elhatározott javaslatának megfelelõen az ifjúsági és sportminiszter kéri fel. A Tanácsadó Testület véleményezési jogkörébe tartozó ügyekben az alapító illetve a kuratórium köteles a Tanácsadó Testület véleményének kikérésére. A Tanácsadó Testület elnökét maga választja meg."

   Indokolás: Lásd a T/338/87. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  31. Csizmár Gábor képviselõ a törvényjavaslat 60. §-ában a GYIA tv. 7. § (6) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  32. "(6) A Közalapítvány köteles évente egyszer a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben nyilvánosságra hozni éves programját, az elõzõ évi program teljesítésének értékelését, közhasznúsági jelentését, vagyonának alakulását és pénzügyi mérlegét."

   Indokolás: Lásd a T/338/85. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  33. Dr. Wiener György és Csizmár Gábor képviselõ a törvényjavaslat 60. §-ában a GYIA tv. 7. § (7) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  34. "(7) A Kormány a törvény hatályba lépését követõ 60 napon belül gondoskodik az alapító okirat módosításáról, [a Kuratórium, a Felügyelõ Bizottság és a Tanácsadó Testület jelölésérõl.] az új tagok megbízására elõször a jelenlegi Kuratórium és Felügyelõ Bizottsági tagok megbízatásának lejártakor kerül sor."

   Indokolás: Lásd a T/338/83. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  35. Csizmár Gábor képviselõ a törvényjavaslat 60. §-ában a GYIA tv. 7. § (7) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  36. "(7) A Kormány a törvény hatályba lépését követõ 6o napon belül gondoskodik az alapító okirat módosításáról, [a Kuratórium, a Felügyelõ Bizottság] és a Tanácsadó Testület jelölésérõl."

   Indokolás: Lásd a T/338/85. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  37. Csizmár Gábor képviselõ a törvényjavaslat 61. §-ában a GYIA tv. 7/A. §-a b/-d/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  38. /7/A. § Az Ifjúsági és Sportminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) az ifjúsággal összefüggõ feladatai keretében:/

   "b) biztosítja az ifjúsági és sportfeladatokkal kapcsolatos döntések elõkészítésében a gyerekek és a fiatalok képviselõinek részvételét [az ifjúságot közvetlenül érintõ kormányzati döntések elõkészítésében], különösen a Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztetõ Tanács útján;

   c) [feladatainak ellátása során rendszeres kapcsolatot tart az országos hatáskörû szervekkel, közhasznú szervezetekkel, társadalmi szervezetekkel, közalapítványokkal és alapítványokkal, szakmai mûhelyekkel, a települési, valamint a területi önkormányzatokkal, önkormányzati társulásokkal;] kapcsolatot tart az országos gyermek-, valamint ifjúsági szervezetekkel, a gyermekeket és a fiatalokat segítõ társadalmi szervezetekkel és egyéb jogi személyekkel, szakmai mûhelyekkel, helyi önkormányzatokkal és társulásaikkal; továbbá gondoskodik tájékoztatásukról és a kormányzati döntések elõkészítésében illetve ezekre vonatkozó egyeztetésekben való részvételükrõl;

   d) ellátja a Kormány képviseletét a nemzetközi kormányközi ifjúsági kapcsolatokban valamint a Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztetõ Tanácsban;"

   Indokolás: Lásd a T/338/86. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  39. Dr. Wiener György és Csizmár Gábor képviselõ a törvényjavaslat 61. §-ában a GYIA tv. 7/B. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  40. "7/B.§ (1) A Minisztérium támogatja és ösztönzi a[z] gyermek és ifjúsági korosztályok öntevékenységé[nek]t [támogatása], a [települési és területi] helyi önkormányzatok ifjúsági munkájá[nak]t [ösztönzése és segítése érdekében Regionális Ifjúsági Irodákat (a továbbiakban: Iroda) mûködtet].

   (2) A Minisztérium [az Irodák útján] támogatást, valamint tanácsadási, képzési és információs szolgáltatást nyújt a[z Irodák illetékességi területén mûködõ] gyermek és ifjúsági [szervezeteknek], valamint a[z] gyermekeknek és az ifjúságnak segítséget nyújtó szervezeteknek, intézményeknek.

   (3) A Minisztérium [az Irodák útján] ösztönzi és támogatja az ifjúság számára kiírt pályázatokon a (2) bekezdésben megjelölt szervezetek és intézmények részvételét, továbbá segítséget nyújt [az Irodák infrastrukturális eszközei használatának biztosításával] a szervezetek és intézmények ifjúsági programjainak megvalósulásához."

   T/338/81.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 85. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/338/81. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  41. Csizmár Gábor képviselõ a törvényjavaslat 61. §-ában a GYIA tv. új 7/C. §-sal kiegészíteni javasolja:
  42. "61. § A GYIA tv. a 7. §-t követõen a következõ III. résszel, címmel és 7/A.-7/B.-7/C. §-sal egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi III. részének számozása IV. részre változik:"

   "7/C.§ (1) A Minisztérium az ifjúsági korosztályok érdekeinek intézményes megjelenítésére, a kiszámítható és átlátható nyilvános érdekegyeztetés biztosítására Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztetõ Tanácsot (a továbbiakban: GYIÉT) mûködtet. A GYIÉT keretében az országos gyermek-, diák-, valamint ifjúsági szervezetek képviselõi (a továbbiakban: korosztályi oldal), a gyermek és ifjúsági korosztályt szakmai szempontból segítõ, az érdekükben és értük tevékenykedõ szervezetek képviselõi (a továbbiakban: támogató oldal), valamint a Kormány képviselõi a gyermekeket és a fiatalokat érintõ kormányzati döntések, illetve az oldalak által fontosnak tartott kérdésekben rendszeresen egyeztetik álláspontjukat.

   (2) A Minisztérium a törvény hatálybalépését követõ 60 napon belül gondoskodik arról, hogy az érintettekkel egyetértésben elkészüljön a GYIÉT Szervezeti és Mûködési Rendje.

   (3) A minisztérium ösztönzi és támogatja, hogy a megalakuljanak a területi és regionális érdekegyeztetõ tanácsok, biztosítva ezzel, hogy a területi és regionális gyermek és ifjúsági szervezetek képviselõik útján bekapcsolódhassanak a helyi döntéshozatalba."

   Indokolás: Lásd a T/338/84. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  43. Csizmár Gábor képviselõ a törvényjavaslat 62. §-át - amelyik a GYIA tv. 8. §-át módosítja - elhagyni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  44. "[8. § A GYIA tv. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "8. § E törvény alkalmazásában:

   gyermek: a 0-14 éves korosztályokhoz tartozó személy;

   fiatal: a 15-26 éves korosztályokhoz tartozó személy.]"

   Indokolás: Lásd a T/338/88. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  45. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Szabó Imre, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 64. § (1) bekezdésében a sportról szóló 1996. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: St..) 1. § (1) bekezdése 1. pontjának a következõ módosítását javasolja:
  46. /(E törvény alkalmazásában)/

   "1. sporttevékenység: [meghatározott szabályok szerint] idõtöltésként, vagy hivatásszerûen végzett testedzés, szellemi gyakorlat, amely az egyetemes kultúra része;"

   Indokolás: Lásd a T/338/27. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  47. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 64. § (2) bekezdésében az St. 1. § 5. pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
  48. /(E törvény alkalmazásában)/

   "5. szabadidõs (amatõr) sportoló: az a természetes személy, aki sporttevékenységet nem hivatásos sportolóként végez;"

   Indokolás: Lásd a T/338/44. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  49. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Szabó Imre, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 65. § (1) bekezdésében az St. 2. § c/ pontjának a következõ módosítását a következõ kiegészítését javasolja:
  50. /(A sport társadalmilag hasznos funkcióinak kiteljesítése érdekében az állam)/

   "c) támogatja a gyermek-, diák- és ifjúsági sportot, a fogyatékosok sportját, a szabadidõsportot, az utánpótlás-nevelést és az olimpiai mozgalmat;"

   Indokolás: Lásd a T/338/25. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  51. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Szabó Imre, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 65. § (2) bekezdésében az St. 2. § g/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  52. /(A sport társadalmilag hasznos funkcióinak kiteljesítése érdekében az állam)/

   "g) kialakítja és mûködteti a sport információs rendszerét;"

   Indokolás: Lásd a T/338/28. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  53. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Szabó Imre, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 65. § (3) bekezdésében az St. 2. § j/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  54. /(A sport társadalmilag hasznos funkcióinak kiteljesítése érdekében az állam)/

   "j) támogatja az olimpiai felkészülést és egyes [központi] sportlétesítmények mûködtetését;"

   Indokolás: Lásd a T/338/43. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  55. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Szabó Imre, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 66. §-ában az St. 3. § (2) bekezdése e/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  56. /[(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a megyei, a fõvárosi önkormányzat a testnevelési és sportszervezési feladatai körében]/

   "e) [segíti] támogatja a fõváros, illetõleg a megye területén (a továbbiakban: illetékességi területén) [mûködõ] a testnevelési, diák- és szabadidõsport, valamint természetjáró [szervezetek tevékenységét,] tevékenységét a közgyûlés által külön és címzetten meghatározott módon és mértékben támogatja az egyéb sporttevékenységet, biztosítja az illetékességi területén a diáksport, valamint a sportági szakszövetségek mûködésének alapvetõ feltételeit;"

   Indokolás: Lásd a T/338/14. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  57. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 67. § (1) bekezdésében az St. 5. § a/, b/ pontjának felcserélését javasolja:
  58. /A minisztérium /

   "[a)] b/ irányítja az alá rendelt intézményeket, összehangolja a sportcélú központi állami pénzeszközök elosztását;

   [b)] a/ elõkészíti és végrehajtja a sporttal kapcsolatos kormányzati döntéseket, ellátja a nemzetközi sportkapcsolatokkal összefüggõ állami feladatokat;"

   Indokolás: Lásd a T/338/45., /50., /51., /52., /53., /54., /55., /56., /57., /58., /59., /60., /61., /62. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet, az Ifjúsági biz. ülésén egyetért..

  59. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 67. § (1) bekezdésében az St. 5. §-át új d/ ponttal kiegészíteni javasolja:
  60. /A minisztérium /

   "d/ közremûködik a sporttal kapcsolatos tudományos kutatómunka összehangolásában és fejlesztésében, a kutatási eredemények gyakorlati hasznosításában."

   Indokolás: Lásd a T/338/46., /50. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  61. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 67. § (1) bekezdésében az St. 5. §-át új d/ ponttal kiegészíteni javasolja:
  62. /A minisztérium /

   "d/ gondoskodik az érdekelt minisztériumokkal együttmûködve a sportszakemberek képzésérõl és továbbképzésérõl."

   Indokolás: Lásd a T/338/47., /51. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  63. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 67. § (1) bekezdésében az St. 5. §-át új d/ ponttal kiegészíteni javasolja:
  64. /A minisztérium /

   "d/ együttmûködik az Egészségügyi Minisztériummal a sportegészségüggyel kapcsolatos feladatok meghatározásában."

   Indokolás: Lásd a T/338/48., /52. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  65. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 67. § (1) bekezdésében az St. 5. §-át új d/ ponttal kiegészíteni javasolja:
  66. /A minisztérium /

   "d/ együttmûködik az Oktatási Minisztériummal az iskolai testneveléssel és a diáksporttal kapcsolatos feladatok meghatározásában."

   Indokolás: Lásd a T/338/49., /53. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - a Területfejlesztési biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  67. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 67. § (1) bekezdésében az St. 5. §-át új d/-e/ ponttal kiegészíteni javasolja:
  68. /A minisztérium/

   "d/ közremûködik a sporttal kapcsolatos tudományos kutatómunka összehangolásában és fejlesztésében, a kutatási eredemények gyakorlati hasznosításában.

   e/ gondoskodik az érdekelt minisztériumokkal együttmûködve a sportszakemberek képzésérõl és továbbképzésérõl."

   Indokolás: Lásd a T/338/54., /63. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  69. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 67. § (1) bekezdésében az St. 5. §-át új d/-e/ ponttal kiegészíteni javasolja:
  70. /A minisztérium/

   " d/ közremûködik a sporttal kapcsolatos tudományos kutatómunka összehangolásában és fejlesztésében, a kutatási eredemények gyakorlati hasznosításában.

   e/ együttmûködik az Egészségügyi Minisztériummal a sportegészségüggyel kapcsolatos feladatok meghatározásában."

   Indokolás: Lásd a T/338/55., /64. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  71. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 67. § (1) bekezdésében az St. 5. §-át új d/-e/ ponttal kiegészíteni javasolja:
  72. /A minisztérium/

   " d/ közremûködik a sporttal kapcsolatos tudományos kutatómunka összehangolásában és fejlesztésében, a kutatási eredemények gyakorlati hasznosításában.

   e/ együttmûködik az Oktatási Minisztériummal az iskolai testneveléssel és a diáksporttal kapcsolatos feladatok meghatározásában."

   Indokolás: Lásd a T/338/56., /65. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  73. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 67. § (1) bekezdésében az St. 5. §-át új d/-e/ ponttal kiegészíteni javasolja:
  74. /A minisztérium/

   " d/ gondoskodik az érdekelt minisztériumokkal együttmûködve a sportszakemberek képzésérõl és továbbképzésérõl.

   e/ együttmûködik az Egészségügyi Minisztériummal a sportegészségüggyel kapcsolatos feladatok meghatározásában. "

   Indokolás: Lásd a T/338/57., /70. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  75. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 67. § (1) bekezdésében az St. 5. §-át új d/-e/ ponttal kiegészíteni javasolja:
  76. /A minisztérium/

   "d/ gondoskodik az érdekelt minisztériumokkal együttmûködve a sportszakemberek képzésérõl és továbbképzésérõl.

   e/ együttmûködik az Oktatási Minisztériummal az iskolai testneveléssel és a diáksporttal kapcsolatos feladatok meghatározásában."

   Indokolás: Lásd a T/338/58., /80. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  77. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 67. § (1) bekezdésében az St. 5. §-át új d/-e/ ponttal kiegészíteni javasolja:
  78. /A minisztérium/

   "d/ együttmûködik az Egészségügyi Minisztériummal a sportegészségüggyel kapcsolatos feladatok meghatározásában.

   e/ együttmûködik az Oktatási Minisztériummal az iskolai testneveléssel és a diáksporttal kapcsolatos feladatok meghatározásában. "

   Indokolás: Lásd a T/338/72. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  79. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 67. § (1) bekezdésében az St. 5. §-át új d/-f/ ponttal kiegészíteni javasolja:
  80. /A minisztérium/

   "d/ gondoskodik az érdekelt minisztériumokkal együttmûködve a sportszakemberek képzésérõl és továbbképzésérõl.

   e/ együttmûködik az Egészségügyi Minisztériummal a sportegészségüggyel kapcsolatos feladatok meghatározásában.

   f/ együttmûködik az Oktatási Minisztériummal az iskolai testneveléssel és a diáksporttal kapcsolatos feladatok meghatározásában. "

   Indokolás: Lásd a T/338/61., /71. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  81. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 67. § (1) bekezdésében az St. 5. §-át új d/-f/ ponttal kiegészíteni javasolja:
  82. /A minisztérium/

   "d/ közremûködik a sporttal kapcsolatos tudományos kutatómunka összehangolásában és fejlesztésében, a kutatási eredemények gyakorlati hasznosításában.

   e/ gondoskodik az érdekelt minisztériumokkal együttmûködve a sportszakemberek képzésérõl és továbbképzésérõl.

   f/ együttmûködik az Egészségügyi Minisztériummal a sportegészségüggyel kapcsolatos feladatok meghatározásában. "

   Indokolás: Lásd a T/338/66., /59. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  83. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 67. § (1) bekezdésében az St. 5. §-át új d/-f/ ponttal kiegészíteni javasolja:
  84. /A minisztérium/

   "d/ közremûködik a sporttal kapcsolatos tudományos kutatómunka összehangolásában és fejlesztésében, a kutatási eredemények gyakorlati hasznosításában.

   e/ gondoskodik az érdekelt minisztériumokkal együttmûködve a sportszakemberek képzésérõl és továbbképzésérõl.

   f/ együttmûködik az Oktatási Minisztériummal az iskolai testneveléssel és a diáksporttal kapcsolatos feladatok meghatározásában. "

   Indokolás: Lásd a T/338/60., /67. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  85. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 67. § (1) bekezdésében az St. 5. §-át új d/-f/ ponttal kiegészíteni javasolja:
  86. /A minisztérium/

   "d/ közremûködik a sporttal kapcsolatos tudományos kutatómunka összehangolásában és fejlesztésében, a kutatási eredemények gyakorlati hasznosításában.

   e/ együttmûködik az Egészségügyi Minisztériummal a sportegészségüggyel kapcsolatos feladatok meghatározásában.

   g/ együttmûködik az Oktatási Minisztériummal az iskolai testneveléssel és a diáksporttal kapcsolatos feladatok meghatározásában."

   Indokolás: Lásd a T/338/68. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  87. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 67. § (1) bekezdésében az St. 5. §-át új d/-g/ ponttal kiegészíteni javasolja:
  88. /A minisztérium/

   "d/ közremûködik a sporttal kapcsolatos tudományos kutatómunka összehangolásában és fejlesztésében, a kutatási eredemények gyakorlati hasznosításában.

   e/ gondoskodik az érdekelt minisztériumokkal együttmûködve a sportszakemberek képzésérõl és továbbképzésérõl.

   f/ együttmûködik az Egészségügyi Minisztériummal a sportegészségüggyel kapcsolatos feladatok meghatározásában.

   g/ együttmûködik az Oktatási Minisztériummal az iskolai testneveléssel és a diáksporttal kapcsolatos feladatok meghatározásában."

   Indokolás: Lásd a T/338/62., /69. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  89. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Szabó Imre, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 67. § (1) bekezdésében az St. 6. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:
  90. "6. § Az ifjúsági és sportminiszter (a továbbiakban: miniszter) munkáját a sport szakmai szervezeteinek delegált képviselõibõl, valamint a sportélet kiemelkedõ személyiségeibõl álló tanácsadó testület segíti."

   Indokolás: Lásd a T/338/26. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  91. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 67. § (1) bekezdésében az St. 6. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:
  92. "6. § Az ifjúsági és sportminiszter (a továbbiakban: miniszter) munkáját a sport szakmai szervezeteinek képviselõibõl, valamint a sportélet kiemelkedõ személyiségeibõl álló [tanácsadó testület] Sporttanács segíti."

   Indokolás: Lásd a T/338/73. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  93. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 67. § (1) bekezdésében az St. 6. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:
  94. "6. § Az ifjúsági és sportminiszter (a továbbiakban: miniszter) munkáját a sport szakmai szervezeteinek képviselõibõl, valamint a sportélet kiemelkedõ személyiségeibõl álló [tanácsadó testület] Nemzeti Sporttanács segíti."

   Indokolás: Lásd a T/338/74. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  95. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Szabó Imre, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 67. § (1) bekezdésében az St. 6. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:
  96. "6. § Az ifjúsági és sportminiszter (a továbbiakban: miniszter) munkáját a sport szakmai szervezeteinek képviselõibõl, valamint a sportélet kiemelkedõ személyiségeibõl álló tanácsadó testület segíti. Tagjai:

   a/ a Magyar Olimpiai Bizottság,

   b/ a Magyar Diáksport Szövetség,

   c/ a Magyar Egyetemi és Fõiskolai Sportszövetség,

   d/ a Magyar Szabadidõsport Szövetség,

   e/ a Magyar Természetbarát Szövetség,

   f/ a Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szövetsége,

   g/ a Magyar Sportszövetség,

   h/ a Sportegyesületek Országos Szövetsége.

   i/ a Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége,

   j/ a Magyar Testnevelési Egyetem,

   k/ az Önkormányzati Szövetségek Tanácsa,

   l/ a fogyatékos sportolók szövetségei

   egy-egy delegáltja, továbbá a miniszter által felkért 9-11 személy."

   Indokolás: Lásd a T/338/15. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  97. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Szabó Imre, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 67. § (1) bekezdésében az St. 6. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:
  98. "6. § Az ifjúsági és sportminiszter (a továbbiakban: miniszter) munkáját a sport szakmai szervezeteinek képviselõibõl, valamint a sportélet kiemelkedõ személyiségeibõl álló tanácsadó testület segíti. Tagjai:

   a/ a Magyar Olimpiai Bizottság,

   b/ a Magyar Diáksport Szövetség,

   c/ a Magyar Egyetemi és Fõiskolai Sportszövetség,

   d/ a Magyar Szabadidõsport Szövetség,

   e/ a Magyar Természetbarát Szövetség,

   f/ a Magyar Sportszövetség,

   g/ a Sportegyesületek Országos Szövetsége.

   h/ a fogyatékos sportolók szövetségei

   egy-egy delegáltja, továbbá a miniszter által felkért 5-7 személy."

   Indokolás: Lásd a T/338/16. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  99. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Szabó Imre, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 67. § (1) bekezdésében az St. 6. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:
  100. "6. § Az ifjúsági és sportminiszter (a továbbiakban: miniszter) munkáját a sport szakmai szervezeteinek képviselõibõl, valamint a sportélet kiemelkedõ személyiségeibõl álló tanácsadó testület segíti. Tagjai:

   a/ a Magyar Olimpiai Bizottság,

   b/ a Magyar Diáksport Szövetség,

   c/ a Magyar Egyetemi és Fõiskolai Sportszövetség,

   d/ a Magyar Szabadidõsport Szövetség,

   e/ a Magyar Természetbarát Szövetség,

   f/ a fogyatékos sportolók szövetségei

   g/ a Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége,

   egy-egy delegáltja, továbbá a miniszter által felkért 5 személy."

   Indokolás: Lásd a T/338/17. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  101. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Szabó Imre, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 67. § (1) bekezdésében az St. 6. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:
  102. "6. § Az ifjúsági és sportminiszter (a továbbiakban: miniszter) munkáját a sport szakmai szervezeteinek képviselõibõl, valamint a sportélet kiemelkedõ személyiségeibõl álló [tanácsadó testület] Sporttanács segíti.

   Tagjai:

   a/ a Magyar Olimpiai Bizottság,

   b/ a Magyar Diáksport Szövetség,

   c/ a Magyar Egyetemi és Fõiskolai Sportszövetség,

   d/ a Magyar Szabadidõsport Szövetség,

   e/ a Magyar Természetbarát Szövetség,

   f/ a Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szövetsége,

   g/ a Magyar Sportszövetség,

   h/ a Sportegyesületek Országos Szövetsége.

   i/ a Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége,

   j/ a Magyar Testnevelési Egyetem,

   k/ az Önkormányzati Szövetségek Tanácsa,

   l/ a fogyatékos sportolók szövetségei

   egy-egy delegáltja, továbbá a miniszter által felkért 9-11 személy."

   Indokolás: Lásd a T/338/18. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  103. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Szabó Imre, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 67. § (1) bekezdésében az St. 6. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:
  104. "6. § Az ifjúsági és sportminiszter (a továbbiakban: miniszter) munkáját a sport szakmai szervezeteinek képviselõibõl, valamint a sportélet kiemelkedõ személyiségeibõl álló [tanácsadó testület] Sporttanács segíti.

   Tagjai:

   a/ a Magyar Olimpiai Bizottság,

   b/ a Magyar Diáksport Szövetség,

   c/ a Magyar Egyetemi és Fõiskolai Sportszövetség,

   d/ a Magyar Szabadidõsport Szövetség,

   e/ a Magyar Természetbarát Szövetség,

   f/ a Magyar Sportszövetség,

   g/ a Sportegyesületek Országos Szövetsége.

   h/ a fogyatékos sportolók szövetségei

   egy-egy delegáltja, továbbá a miniszter által felkért 5-7 személy."

   Indokolás: Lásd a T/338/20. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  105. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Szabó Imre, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 67. § (1) bekezdésében az St. 6. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:
  106. "6. § Az ifjúsági és sportminiszter (a továbbiakban: miniszter) munkáját a sport szakmai szervezeteinek képviselõibõl, valamint a sportélet kiemelkedõ személyiségeibõl álló [tanácsadó testület] Sporttanács segíti.

   Tagjai:

   a/ a Magyar Olimpiai Bizottság,

   b/ a Magyar Diáksport Szövetség,

   c/ a Magyar Egyetemi és Fõiskolai Sportszövetség,

   d/ a Magyar Szabadidõsport Szövetség,

   e/ a Magyar Természetbarát Szövetség,

   f/ a fogyatékos sportolók szövetségei

   g/ a Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége,

   egy-egy delegáltja, továbbá a miniszter által felkért 5 személy."

   Indokolás: Lásd a T/338/22. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  107. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Szabó Imre, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 67. § (1) bekezdésében az St. 6. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:
  108. "6. § Az ifjúsági és sportminiszter (a továbbiakban: miniszter) munkáját a sport szakmai szervezeteinek képviselõibõl, valamint a sportélet kiemelkedõ személyiségeibõl álló [tanácsadó testület] Nemzeti Sporttanács segíti.

   Tagjai:

   a/ a Magyar Olimpiai Bizottság,

   b/ a Magyar Diáksport Szövetség,

   c/ a Magyar Egyetemi és Fõiskolai Sportszövetség,

   d/ a Magyar Szabadidõsport Szövetség,

   e/ a Magyar Természetbarát Szövetség,

   f/ a Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szövetsége,

   g/ a Magyar Sportszövetség,

   h/ a Sportegyesületek Országos Szövetsége.

   i/ a Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége,

   j/ a Magyar Testnevelési Egyetem,

   k/ az Önkormányzati Szövetségek Tanácsa,

   l/ a fogyatékos sportolók szövetségei

   egy-egy delegáltja, továbbá a miniszter által felkért 9-11 személy."

   Indokolás: Lásd a T/338/19. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  109. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Szabó Imre, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 67. § (1) bekezdésében az St. 6. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:
  110. "6. § Az ifjúsági és sportminiszter (a továbbiakban: miniszter) munkáját a sport szakmai szervezeteinek képviselõibõl, valamint a sportélet kiemelkedõ személyiségeibõl álló [tanácsadó testület] Nemzeti Sporttanács segíti.

   Tagjai:

   a/ a Magyar Olimpiai Bizottság,

   b/ a Magyar Diáksport Szövetség,

   c/ a Magyar Egyetemi és Fõiskolai Sportszövetség,

   d/ a Magyar Szabadidõsport Szövetség,

   e/ a Magyar Természetbarát Szövetség,

   f/ a Magyar Sportszövetség,

   g/ a Sportegyesületek Országos Szövetsége.

   h/ a fogyatékos sportolók szövetségei

   egy-egy delegáltja, továbbá a miniszter által felkért 5-7 személy."

   Indokolás: Lásd a T/338/21. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  111. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Szabó Imre, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 67. § (1) bekezdésében az St. 6. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:
  112. "6. § Az ifjúsági és sportminiszter (a továbbiakban: miniszter) munkáját a sport szakmai szervezeteinek képviselõibõl, valamint a sportélet kiemelkedõ személyiségeibõl álló [tanácsadó testület] Nemzeti Sporttanács segíti.

   Tagjai:

   a/ a Magyar Olimpiai Bizottság,

   b/ a Magyar Diáksport Szövetség,

   c/ a Magyar Egyetemi és Fõiskolai Sportszövetség,

   d/ a Magyar Szabadidõsport Szövetség,

   e/ a Magyar Természetbarát Szövetség,

   f/ a fogyatékos sportolók szövetségei

   g/ a Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége,

   egy-egy delegáltja, továbbá a miniszter által felkért 5 személy."

   Indokolás: Lásd a T/338/23. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  113. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Szabó Imre, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 69. §-át - amelyik a St. 29. §-át módosítja - elhagyni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  114. "69. § [(1) Az St. 29. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "29. § (1) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a Polgári Törvénykönyv 74/G. § (10) bekezdése, illetve 74/E. § (6) bekezdése alapján kezdeményezze a bíróságnál a Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány (a továbbiakban: NSKA) és a Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidõsport az Egészséges Életmódért Közalapítvány (a továbbiakban: NISZKA) egyesítését.

   (2) Az új közalapítvány neve Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány (a továbbiakban: SKA). Az SKA az NSKA és a NISZKA általános jogutódja.

   (3) Az SKA az utánpótlás-nevelés, a gyermek, ifjúsági és szabadidõsport, valamint a fogyatékosok sportjának támogatásával foglalkozik és mûködteti a Gerevich Aladár sportösztöndíj-rendszert.

   (4) A közalapítvány kuratóriuma kilenc fõbõl áll. Elnökét és tagjait a miniszter javaslata alapján a miniszterelnök kéri fel a sportélet, illetve az alapítvány célja szempontjából érintett társadalmi területek kiemelkedõ személyiségei közül.]"

   T/338/24.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 70., 74., 80. és a 83. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/338/24. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  115. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Szabó Imre, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 69. § (1) bekezdésében az St. 29. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  116. "(3) Az SKA az utánpótlás-nevelés, a gyermek, ifjúsági és szabadidõsport, valamint a fogyatékosok sportjának támogatásával foglalkozik és mûködteti a sportolók eredményes felkészülését és az õket felkészítõ sportszakemberek tevékenységét szolgáló Gerevich Aladár sportösztöndíj-rendszert."

   Indokolás: Lásd a T/338/30. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  117. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 69. § (1) bekezdésében az St. 29. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  118. "(3) Az SKA az olimpiai és paralimpiai felkészülés és részvétel, az utánpótlás-nevelés, a gyermek, ifjúsági és szabadidõsport, valamint a fogyatékosok sportjának támogatásával foglalkozik és mûködteti a Gerevich Aladár sportösztöndíj-rendszert."

   Indokolás: Lásd a T/338/75. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  119. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Szabó Imre, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 69. § (1) bekezdésében az St. 29. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  120. "(3) Az SKA az utánpótlás-nevelés, a gyermek, ifjúsági, diák- és szabadidõsport, valamint a fogyatékosok sportjának támogatásával foglalkozik és mûködteti a Gerevich Aladár sportösztöndíj-rendszert."

   T/338/34. /36.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 67. és a 71. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/338/29. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  121. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Szabó Imre, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 69. § (1) bekezdésében az St. 29. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  122. "(4) A közalapítvány kuratóriuma kilenc fõbõl áll. Elnökét [és tagjait] a miniszter, tagjait a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Diáksport Szövetség, a Magyar Egyetemi és Fõiskolai Sportszövetség, a Magyar Szabadidõsport Szövetség, a Magyar Természetbarát Szövetség, a Magyar Sportszövetség, a Sportegyesületek Országos Szövetsége és a fogyatékos sportolók szövetségeinek egy-egy fõre tett javaslata alapján a miniszterelnök kéri fel [a sportélet, illetve az alapítvány célja szempontjából érintett társadalmi területek kiemelkedõ személyiségei közül]."

   Indokolás: Lásd a T/338/31. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  123. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 69. § (1) bekezdésében az St. 29. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  124. "(4) A közalapítvány kuratóriuma kilenc fõbõl áll. Elnökét és tagjait a miniszter javaslata alapján a miniszterelnök kéri fel a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Diáksport Szövetség, a Magyar Egyetemi és Fõiskolai Sportszövetség, a Magyar Szabadidõsport Szövetség, a Magyar Természetbarát Szövetség, és a fogyatékos sportolók szövetsége jelöltjei, valamint a sportélet[, illetve az alapítvány célja szempontjából érintett társadalmi területek] kiemelkedõ személyiségei közül."

   Indokolás: Lásd a T/338/76. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  125. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 69. § (1) bekezdésében az St. 29. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  126. "(4) A közalapítvány kuratóriuma [kilenc] tizenegy fõbõl áll. Elnökét és tagjait a miniszter javaslata alapján a miniszterelnök kéri fel a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Diáksport Szövetség, a Magyar Egyetemi és Fõiskolai Sportszövetség, a Magyar Szabadidõsport Szövetség, a Magyar Természetbarát Szövetség, a Magyar Sportszövetség, a Sportegyesületek Országos Szövetsége és a fogyatékos sportolók szövetsége jelöltjei, valamint a sportélet[, illetve az alapítvány célja szempontjából érintett társadalmi területek] kiemelkedõ személyiségei közül."

   Indokolás: Lásd a T/338/77. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  127. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Szabó Imre, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 69. § (1) bekezdésében az St. 29. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  128. "(4) A közalapítvány kuratóriuma kilenc fõbõl áll. [Elnökét és tagjait a miniszter,] Tagjait a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Diáksport Szövetség, a Magyar Egyetemi és Fõiskolai Sportszövetség, a Magyar Szabadidõsport Szövetség, a Magyar Természetbarát Szövetség, a Magyar Sportszövetség, a Sportegyesületek Országos Szövetsége, a fogyatékos sportolók szövetségeinek és a miniszter egy-egy fõre tett javaslata alapján a miniszterelnök kéri fel [a sportélet, illetve az alapítvány célja szempontjából érintett társadalmi területek kiemelkedõ személyiségei közül]. A kuratórium tagjai sorából megválasztja elnökét és alelnökét."

   Indokolás: Lásd a T/338/32. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  129. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Szabó Imre, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 71. §-ában az St. 33. § (2) bekezdése a/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  130. /Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi források elsõdlegesen a következõ célokra használhatók fel:/

   "a) a MOB szakmai együttmûködésével az olimpiai felkészülés és részvétel támogatására, valamint [a látványsport,] a szabadidõsport, az utánpótlás-nevelés, a gyermek- és ifjúsági sport, továbbá a fogyatékosok sportjának támogatására;"

   Indokolás: Lásd a T/338/33. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  131. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Szabó Imre, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 71. §-ában az St. 33. § (2) bekezdése a/ pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
  132. /Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi források elsõdlegesen a következõ célokra használhatók fel:/

   "a) a MOB szakmai együttmûködésével az olimpiai felkészülés és részvétel támogatására, valamint az érintett országos sportszakmai szervezetek együttmûködésével a látványsport, a szabadidõsport, az utánpótlás-nevelés, a gyermek- és ifjúsági sport, továbbá a fogyatékosok sportjának támogatására;"

   Indokolás: Lásd a T/338/35. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  133. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Szabó Imre, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 71. §-ában az St. 33. § (2) bekezdése a/ pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
  134. /Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi források elsõdlegesen a következõ célokra használhatók fel:/

   "a) a MOB szakmai együttmûködésével az olimpiai felkészülés és részvétel támogatására, valamint a látványsport, a szabadidõsport, az utánpótlás-nevelés, a gyermek-, diák-, és ifjúsági sport, továbbá a fogyatékosok sportjának támogatására;"

   Indokolás: Lásd a T/338/34. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  135. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 71. §-ában az St. 33. § (2) bekezdése g/ pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
  136. /Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi források elsõdlegesen a következõ célokra használhatók fel:/

   "g) sportvállalkozás-ösztönzési programok nyilvános pályázat útján történõ finanszírozására."

   Indokolás: Lásd a T/338/78. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  137. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Szabó Imre, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat új 72. §-ában az St. 34. § (2) bekezdését új c/ ponttal kiegészíteni javasolja:
  138. "72. § Az St. 34. §-a (2) bekezdése új c/ ponttal egészül ki és a c/-f/ pontok jelölése d/-g/-re változik:

   /Az NSKA bevételi forrásai:/

   "c/ a bukmékeri rendszerû fogadások játékadójának 50 %-a.""

   T/338/38.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 81. pontjában ismertetett javaslattal.

   Megjegyzés: A Házszabály 94. § (3) bekezdése szerint a módosító javaslat nem terjedhet ki a törvényjavaslat módosítással nem érintett részeire.

   Indokolás: Lásd a T/338/38. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - a Költségvetési biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  139. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Szabó Imre, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 72. §-át - amelyik a St. 35. §-át módosítja - elhagyni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  140. "72. § [Az St. 35. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "35. § (1) A gyermek-, ifjúsági és szabadidõsport, az utánpótlás-nevelés, a fogyatékosok sportjának támogatása, valamint a Gerevich Aladár sportösztöndíj-rendszer mûködtetése az SKA útján történik.

   (2) Az SKA bevételi forrásai:

   a) Az 1997. január 1-jei hatállyal létrehozott Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány, és az ugyancsak 1997. január 1-jei hatállyal létrehozott Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidõsport az Egészséges Életmódért Közalapítvány számára a Kormány által biztosított egyszeri induló vagyon és hozadéka,

   b) az éves költségvetési törvényben jóváhagyott támogatás,

   c) a sorsolásos játékok játékadójának 12%-a és a totó játékadójának 100%-a,

   d) önkormányzatok hozzájárulásai,

   e) adományok,

   f) támogatási befizetések,

   g) magánszemélyek hozzájárulásai.

   (3) A kuratórium a forrásokat a következõk szerint használhatja fel:

   a) normatív támogatás,

   b) cél és címzett támogatás,

   c) pályázati rendszeren alapuló feladat-finanszírozás,

   d) magánszemélyek számára nyújtott Gerevich Aladár sportösztöndíjak,

   e) Közalapítvány mûködési kiadásai, amelyek nem haladhatják meg az a)-c) pontban meghatározott támogatás éves összegének 4%-át.]"

   Indokolás: Lásd a T/338/24. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - a Költségvetési biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - az Ifjúsági biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  141. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Szabó Imre, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 72. §-ában az St. 35. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  142. "35. § (1) A gyermek-, diák-, ifjúsági és szabadidõsport, az utánpótlás-nevelés, a fogyatékosok sportjának támogatása, valamint a Gerevich Aladár sportösztöndíj-rendszer mûködtetése az SKA útján történik."

   Indokolás: Lásd a T/338/36. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  143. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Szabó Imre, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 72. §-ában az St. 35. § (2) bekezdését új c/ ponttal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerûen változik)::
  144. /Az SKA bevételi forrásai:/

   "c) a bukmékeri rendszerû fogadások játékadójának 50 %-a, "

   T/338/39.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 81. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/338/39. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - a Költségvetési biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  145. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Szabó Imre, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 72. §-ában az St. 35. § (2) bekezdése c/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  146. /Az SKA bevételi forrásai:/

   "c) a sorsolásos játékok játékadójának 12%-a, a bukmékeri rendszerû fogadások játékadójának 50 %-a és a totó játékadójának 100%-a,"

   T/338/37.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 82. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/338/37. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - a Költségvetési biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  147. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Szabó Imre, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 74. § (1) bekezdését - amelyik a St. 42. § (1) bekezdését módosítja - elhagyni javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a §-on belül a bekezdés számozása feleslegessé válik):
  148. "74. § [(1) Az St. 42. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(1) A Kormány gondoskodik a 29. §-ban meghatározott közalapít-vány alapításával kapcsolatos feladatokról."]"

   Indokolás: Lásd a T/338/24. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  149. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Szabó Imre, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 74. § (1) bekezdésében az St. 42. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  150. "(1) A Kormány gondoskodik a 29. §-ban meghatározott [közalapítvány alapításával] a sport közalapítvánnyal (közalapítványokkal) kapcsolatos feladatokról."

   Indokolás: Lásd a T/338/40. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  151. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 74. § (2) bekezdését - amelyik a St. 42. § (2) bekezdését g/ ponttal egészíti ki - elhagyni javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a §-on belül a bekezdés számozása feleslegessé válik):
  152. "[(2) Az St. 42. §-ának (2) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:

   [(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:]

   "g) a sportesemények rendezésével, és a nézõk biztonságával kapcsolatos rendelkezések"

   [szabályait.]]"

   Indokolás: Lásd a T/338/79. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja

   - az Ifjúsági biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  153. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Szabó Imre, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 76. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  154. "76. § (1) Ez a törvény - a (2) és a (9) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba."

   Indokolás: Lásd a T/338/41. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  155. Dr. Sümeghy Csaba képviselõ a törvényjavaslat 76. § (2) bekezdése bevezetõ mondatának a következõ kiegészítését javasolja:
  156. "A törvény 4-5. §-a, 9. §-a, 14-16. §-a, valamint 20-26. §-a, a 31. §-ának az Ifjúsági és Sportminisztériumra vonatkozó rendelkezése [Fot. 25. § (1) bek. a) pont], a 18. §-a, az 56-74. §-a, továbbá e § (7)-(10) bekezdése 1999. január 1-jén lép hatályba; ezzel egyidejûleg hatályát veszti"

   Indokolás: Lásd a T/338/94/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja.

   - az Ifjúsági biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  157. Csizmár Gábor képviselõ a törvényjavaslat 76. § (2) bekezdése d/ pontjának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerûen változik):
  158. /A törvény 4-5. §-a, 9. §-a, 14-16. §-a, valamint 20-26. §-a, a 31. §-ának az Ifjúsági és Sportminisztériumra vonatkozó rendelkezése [Fot. 25. § (1) bek. a) pont], az 56-74. §-a, továbbá e § (7)-(10) bekezdése 1999. január 1-jén lép hatályba; ezzel egyidejûleg hatályát veszti/

   "[d) az ifjúságról szóló 1971. évi IV. törvény;]"

   Indokolás: Lásd a T/338/88. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  159. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Szabó Imre, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 76. § (2) bekezdése e/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  160. /(2) A törvény 4-5. §-a, 9. §-a, 14-16. §-a, valamint 20-26. §-a, a 31. §-ának az Ifjúsági és Sportminisztériumra vonatkozó rendelkezése [Fot. 25. § (1) bek. a) pont], az 56-74. §-a, továbbá e § (7)-(10) bekezdése 1999. január 1-jén lép hatályba; ezzel egyidejûleg hatályát veszti /

   "e) az St. 1. §-ának 2. pontja, 6. §-át megelõzõ "Sporttanács" cím, 7-9. §-a, 30. §-ának (4) bekezdése[, 34. §-a] és 39. §-a;"

   Indokolás: Lásd a T/338/24. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  161. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Szabó Imre, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 76. § (2) bekezdése e/ pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
  162. /(2) A törvény 4-5. §-a, 9. §-a, 14-16. §-a, valamint 20-26. §-a, a 31. §-ának az Ifjúsági és Sportminisztériumra vonatkozó rendelkezése [Fot. 25. § (1) bek. a) pont], az 56-74. §-a, továbbá e § (7)-(10) bekezdése 1999. január 1-jén lép hatályba; ezzel egyidejûleg hatályát veszti /

   "e) az St. 1. §-ának 2. pontja, 6. §-át megelõzõ "Sporttanács" cím, 7-9. §-a, 30. §-ának (4) bekezdése, 33. § (1) bekezdésének e/ pontja, [34. §-a] és 39. §-a;"

   Indokolás: Lásd a T/338/38. és a T/338/39. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  163. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Szabó Imre, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 76. § (2) bekezdése e/ pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
  164. /(2) A törvény 4-5. §-a, 9. §-a, 14-16. §-a, valamint 20-26. §-a, a 31. §-ának az Ifjúsági és Sportminisztériumra vonatkozó rendelkezése [Fot. 25. § (1) bek. a) pont], az 56-74. §-a, továbbá e § (7)-(10) bekezdése 1999. január 1-jén lép hatályba; ezzel egyidejûleg hatályát veszti /

   "e) az St. 1. §-ának 2. pontja, 6. §-át megelõzõ "Sporttanács" cím, 7-9. §-a, 30. §-ának (4) bekezdése, 33. § (1) bekezdésének e/ pontja, 34. §-a és 39. §-a;"

   Indokolás: Lásd a T/338/37. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  165. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Szabó Imre, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 76. § (9) bekezdésének az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  166. "[(9) A 69. §-nak az St. 29. § (2)-(4) bekezdését megállapító rendelkezései az SKA bírósági nyilvántartásba vételének napján lépnek hatályba.]"

   Indokolás: Lásd a T/338/24. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  167. Bakonyi Tibor, Érsek Zsolt, Szabó Imre, Páva Zoltán és Juhász Gábor képviselõ a törvényjavaslat 76. § (9) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  168. "(9) A 69. §-nak az St. 29. §-át [(2)-(4) bekezdését] megállapító, valamint a 72. §-ának az SKA-ra vonatkozó rendelkezései az SKA bírósági nyilvántartásba vételének napján lépnek hatályba."

   Indokolás: Lásd a T/338/42. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  169. Dr. Wiener György és Csizmár Gábor képviselõ a törvényjavaslat 76. § (10) bekezdésének az elhagyását javasolja:

"[(10) Felhatalmazást kap

a) a Kormány, hogy rendeletben megállapítsa az ifjúsági szervezetek kormányzati döntések elõkészítésében való részvételének képviseleti szabályait és rendjét;

b) az ifjúsági és sportminiszter, hogy rendeletben megállapítsa a Regionális Ifjúsági Irodák mûködésére, feladataira, döntéshozatali eljárásaira vonatkozó részletes szabályokat.]"

Indokolás: Lásd a T/338/81. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

- az Ifjúsági biz.

- Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1998. november 26.

 

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Dr. Latorcai János s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke

Dr. Szekeres Imre s.k.,
a Költségvetési bizottság elnöke

Dr. Farkas Sándor s.k.,
a Mezõgazdasági bizottság elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati bizottság elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi bizottság elnöke

Dr. Illés Zoltán s.k.,
Környezetvédelmi bizottság elnöke

Sasvári Szilárd s.k.,
a Kulturális bizottság elnöke

Dr. Kökény Mihály s.k.,
az Egészségügyi bizottság elnöke

Lezsák Sándor s.k.,
az Oktatási bizottság elnöke

Dr. Sándor László s.k.,
a Foglalkoztatási bizottság elnöke

Páva Zoltán s.k.,
az Ifjúsági bizottság elnöke

Rajcsányi Péter s.k.,
a Területfejlesztési bizottság elnöke